Ještě jedno zamyšlení nad výsledky prezidentských voleb

Spread the love

V sobotu jsem napsal po skončení sčítání výsledků do komentáře toto: „Tak jsem si říkal, kde ČR vezme potřebných 1,5 milionů branců? Když se dívám na počet voličů vítěze a vydělím to dvěma, protože předpokládám, že genderově vyváženě volba proběhla, stačí oslovit tu mužskou půlku, která vhodila lístek pro vítěze.“

Bral jsem to s nadsázkou, jen jako takovou zajímavost, která možná někoho pobaví. Dnes jsme na toto téma vedli s jedním přítelem diskuzi, protože mi poslal tento obrázek.

Zdroj FB

Protože oba víme co přichází a jsme duchem přiváděni k podobnému porozumění. Vzpomenul jsem si na to, co jsem napsal a začali jsme se bavit o tom, na co vše se dá vztáhnout označení 6.6.6.. Mnozí si neuvědomují, že čelo a pravice jsou symbolem uvažování a činů. Pokud víme, že je před námi válka, která má usmrtit 1/3 obyvatel planety Země, že se má proti sobě postavit 200 milionů těch, kdo mají bojovat. Když víme, že plány těch, kdo mají zájem na tom, aby ČR dodalo 1,5 milionů mobilizovaných do tohoto konfliktu, pak se nám před očima vytváří obrázek, který dokonale zapadá do biblického proroctví.

ČR má 10, 527 milionů obyvatel. Pokud to vydělíme třemi, dostaneme 3 509 000. Počet těch, kdo své čelo a svou pravici označili pro válku je 3 359 151. Je to 1/3, která se svobodně rozhodla stůj co stůj válku s Ruskou federací začít. Pokud bereme v úvahu, že to co přichází je skutečně biblické, není elegantnější způsob, jak dát Stvořiteli nebe a Země najevo, kde chtějí být, když celý konflikt začne. Někde jsem vysvětloval, že to co přichází je selektivní konflikt, který se odehrává se svolením nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, aby mohl konečně ukončit to šílenství světa lidí, kteří nejsou ochotni naslouchat Jeho hlasu. Že je selektivní, tak to není z mé hlavy, ale vysvětluje to samotný Pán Jehošua, protože v Matouši 22:8 vysvětluje, že se má tento konflikt postarat o to, aby byly spáleny takzvané plevy, které mají být sebrány, když je pšenice převívána. To zase vysvětluje zde:

„Má v ruce lopatu k převívání a úplně vyčistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do zásobárny, ale plevy spálí ohněm, který nemůže být uhašen.“ (Matouš 3:12)

Pokud se budeme dívat na tento text optikou náboženských domů, pak všichni budou chápat slovní spojení, který nemůže být uhašen, jako odkaz na oheň takzvané gehenny. Ale my máme chápat myšlenky v kontextu, aby dávaly smysl a vzájemně si neodporovaly. Proto je potřeba zapojit do duchovního porozumění, proč se má tato válka uskutečnit, koho má postihnout a hlavně proč je to potřeba. Opět si musíme pomoci Písmem. Co čteme?

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Často tento text opakuji, protože bez něj nemůžeme pochopit tento text:

„Ale moudrost ze shora je především cudná, pak pokojná, rozumná, připravená uposlechnout, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nedělá stranické rozdíly, není pokrytecká.“ (Jakub 3:17)

„Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

V minulém článku jsem psal o tom, jak číslování v Písmu mi dává hluboký význam pro určité myšlenky. Tak se na to podívejme. Matouš 3:12 = potvrzení (3) a (12) dokonalost. To znamená, že výrok je pravdivý a je dokonalým, vzhledem k plánu Otce. Jakub 3:17 = potvrzení pravdivosti a odkaz na myšlenku v kapitole 17. knihy Zjevení:

„A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm. Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily svou jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“ (Zjevení 17:16,17)

Jakub jasně vysvětluje, že moudrost stojí na milosrdenství. No, ale oni přece zemřou? To je pravda. Než to pochopíme, všimněme si výroku o plevách u Lukáše:

„Má svou lopatu k převívání v ruce, aby úplně vyčistil svůj mlat a shromáždil pšenici do zásobárny, ale plevy spálí ohněm, který nemůže být uhašen.“ (Lukáš 3:17)

Opět odkaz na Zjevení a potvrzení pravdivého výroku. Abychom to milosrdenství pochopili, musíme jít do Zjevení:

„A viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích.“ (Zjevení 20:12)

Opět tu máme číslo 12, jako potvrzení dokonalého plánu a pokud si najdeme 20. knihu Písma, tak zjistíme že je to kniha Přísloví a 12. kapitola říká toto:

„Kdo miluje kázeň, miluje poznání, ale kdo nenávidí kárání, je nerozumný.“ (Přísloví 12:1)

Proč se lidé dostávají na konci 1000 let k soudu? PROTOŽE NEMILOVALI KÁZEŇ A POZNÁNÍ. O kom? O jediném Pravém Bohu, který vyslal samotného Pána Jehošuu.

Je soud nad člověkem o tom, aby byl zničen? Ne. Ale jak vysvětluje Pavel Timoteovi, je o tom, aby byli lidé všeho druhu zachráněni tím, že přijmou porozumění PRAVDY. Proto Jakub říká: „Milosrdenství vítězoslavně křičí nad soudem.“.

To máme v Jakubovi 2:13. Dvojka i trojka je potvrzením Pravdy a ve 13. kapitole Zjevení nacházíme toto:

„A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:4)

Zde nás Jan vede k tomu, že přežijící jsou ti, kdo to divoké zvíře, které se proměňuje na Osmého krále uctívají, protože jej nikdo nemůže porazit. Koho volili ti, kdo dali svůj hlas Andrejovi Babišovi? No volili mír, protože si uvědomují, že proti Ruské federaci, která se ujme vlády nad světem, nelze vést válku. Abychom pochopili, zda je to zabití o gehenně, tak si musíme přečíst toto:

„Jehošua jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu pro svého syna. A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni, ale nebyli ochotni přijít. Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu.“ (Matouš 22:1-4)

Zjevení 22. kapitola, verše 1-4:

„A ukázal mi řeku vody života, čistou jako křišťál, která plyne od trůnu Božího a Beránkova středem jeho široké ulice. A na té i na oné straně řeky byly stromy života, které rodí dvanáct úrod ovoce a vydávají své ovoce každý měsíc. A listy stromů byly k léčení národů. A již nebude žádná kletba. Ale ve městě bude trůn Boží a Beránkův a jeho otroci mu budou prokazovat posvátnou službu; a uvidí jeho obličej a jeho jméno bude na jejich čelech.“ (Zjevení 22:1-4)

Tento text je o uzdravení lidstva jako takového a o těch, kdo jsou pozváni na svatbu Beránka. Kdy budou národy vyléčeny? Když u soudu porozumí Pravdě. Co učiní? Pokání, stejně jako jej učinil ten zločinec, který byl vedle Krista přibit na stauros, příčný trám, který se nasazoval na kůl. Proto milosrdenství vítězoslavně křičí nad soudem!!!

Takže oheň, který nemůže být uhašen, je symbolem toho, že je to dokonalý plán, jak odstranit ty, kdo se hlásí ke Kristu, ale nikdy se nenechali vyučit nebeským Otcem:

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Proto je řečeno Panem Jehošuou toto:

„Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:21-23)

Kdy je onen den? Když ti ničemní zjišťují, že je čeká neodvratná smrt, protože odmítli pozvání na Beránkovu svatbu a budou se odvolávat na skutky. Co jim chybí? Chybí jim moudrost ze shora, která by je naplnila milosrdenstvím, jak vysvětluje Jakub, protože oni znají jediné. Náboženská dogmata a ten jediný správný dres své vlastní církve a sekty.

Kristus v Matouš 22:8 oznamuje, že odmítnutí pozvání na svatbu je ničemnost. Co se přihodilo Janovi ve Zjevení 22:8, když to vše co mu bylo ukázáno pochopil?

„A tak jsem to já, Jan, slyšel a viděl. A když jsem vyslechl a uviděl, padl jsem, abych uctíval před nohama anděla, který mi to ukazoval.“ (Zjevení 22:8)

Je to vše jen náhoda? Já na ně nevěřím. Proč potřebuje nebeský Otec, aby tu nebyl plevel až ta válka skončí? Protože:

„A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Má Zjevení 24. kapitolu? Ne. Takže použijeme 24. knihu Písma a 14. kapitolu. Tam čteme:

„Co přišlo k Jeremjášovi jako Jehovovo slovo o záležitostech sucha: Juda truchlí, jeho brány, ty uvadly. Stali se skleslými až k zemi, a vyšel i křik Jeruzaléma. A jejich majestátní lidé poslali své bezvýznamné pro vodu. Přišli k příkopům. Žádnou vodu nenašli. Vrátili se s prázdnými nádobami. Byli zahanbeni a byli zklamáni a přikryli si hlavu.“ (Jeremiáš 14:1-3)

Voda, kterou má Pán Jehošua, tak poté člověk nedostane žízeň. Kdy jí bude nedostatek? Když skončí válka. Mnozí budou truchlit, proto si přikryjí hlavu. Tehdy bude vydáno svědectví pro všechny národy a pak přijde konec systému věcí. KONEC SATANOVA SYSTÉMU. Je to nejlepší čas pro soud těch, kdo přežili, protože budou nastaveni na pokání. Plevel už nebude nikomu motat šišku svými dogmaty, svými učeními. Tak učiní nebeský Otec toto:

„A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:18)

A co je ve Zjevení 18. kapitole?

„A králové země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad ním v zármutku, až se budou dívat na dým jeho požáru, zatímco budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a říkat: Běda, běda, velké město, Babylóne, silné město, protože v jedné hodině přišel tvůj soud! Také cestující kupci země nad ním pláčí a truchlí, protože již nikdo nekupuje jejich plný sklad, plný sklad zlata a stříbra a drahokamů a perel a jemného plátna a purpuru a hedvábí a šarlatu; a všeho z voňavého dřeva a předměty všeho druhu ze slonoviny a předměty všeho druhu z nejdrahocennějšího dřeva a z mědi a železa a mramoru; také skořici a indické koření a kadidlo a vonný olej a vonnou pryskyřici a víno a olivový olej a jemnou mouku a pšenici a skot a ovce a koně a kočáry a otroky a lidské duše. Ano, znamenité ovoce, po němž toužila tvá duše, se od tebe vzdálilo, a všechny ty lahůdkové věci a nádherné věci pro tebe zanikly a lidé je již nikdy nenajdou. Cestující kupci s těmito věcmi, kteří z něho zbohatli, budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a budou plakat a truchlit a řeknou: Běda, běda – velké město, oblečené do jemného plátna a purpuru a šarlatu a bohatě ozdobené zlatými ozdobami a drahokamy a perlami, protože v jedné hodině bylo zpustošeno tak velké bohatství! A každý kapitán lodi a každý, kdo se někam plaví, a námořníci a všichni, kteří si vydělávají živobytí na moři, stáli opodál, a při pohledu na dým jeho požáru křičeli a říkali: Které město je podobné tomu velkému městu? A sypali si prach na hlavu a křičeli, plakali a truchlili a říkali: Běda, běda – velké město, v němž všichni, kteří měli lodě na moři, zbohatli z jeho nákladnosti, protože bylo zpustošeno v jedné hodině! Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí a apoštolové a proroci, protože Bůh na něm za vás vykonal soudcovský trest! A silný anděl zdvihl kámen podobný velkému mlýnskému kameni a vrhl jej do moře a řekl: Tak bude Babylón, velké město, svržen rychlým vrhem a již nikdy nebude nalezen. A již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu, a hudebníků a flétnistů a trubačů a již nikdy v tobě nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoli oboru a již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk mlýnského kamene, již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty; protože tvoji cestující kupci byli muži vysokého postavení na zemi, neboť tvými spiritistickými zvyklostmi byly zavedeny na scestí všechny národy. Ano, byla v něm nalezena krev proroků a svatých a všech, kteří byli pobiti na zemi.“ (Zjevení 18:9-24)

Jak dlouho má vládnout Osmý král? Jednu symbolickou hodinu. Pak je vše dovršeno. Pád Babylonu má být uskutečněn v jedné hodině. A o čem mluví Zjevení 16. kapitola?

„A velké město se rozštěpilo na tři části a města národů padla; a Velký Babylón byl připomenut před zrakem Boha, aby mu Bůh dal pohár vína hněvu své zloby.“ (Zjevení 16:19)

A co ještě čteme?

„A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem, jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu. A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9:13-15)

Ten oheň nemůže být uhašen, protože se musí válka odehrát přesně v ten čas, kdy jej sám nebeský Otec ustanovil. To, co přichází je jisté a je to přísně selektivní záležitost. Kdo stoprocentně přežije, i kdyby tu padaly jaderné bomby?

„Je nemyslitelné, že bys ty jednal tímto způsobem a usmrtil spravedlivého s ničemným, takže by se muselo se spravedlivým stát totéž, co s ničemným! To je od tebe nemyslitelné. Neučiní Soudce celé země, co je správné?“ (Genesis/1. Mojžíšova 18:25)

Kdy budeme spravedliví? Když budeme MILOSRDNÍ!!! Jaké milosrdenství nacházíme v náboženských domech Velkého Babylonu? Jen se hádá, kdo je lepší ctitel Boha, kterého ani neznají jménem a když ano, tak se radují nad tím, že jen oni budou zachráněni. TOTO JE NIČEMNOST.

Neměl jsem vůbec v plánu dnes něco takového napsat a už vůbec ne to o těch verších a kapitolách. Pokud to i vám dává smysl, tak jako mi. Pak společně chvalme našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha a Jeho Syna, Pana Jehošuu Krista. Amen a amen.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi