Slovo útěchy ke sklíčeným.

Spread the love

Vážení čtenáři, tento svět dospěl do časů Velké tísně, tísně, která se nedá jakoby unést. Vnímám Vaše obavy a chápu Váš strach. Vím co je to tíseň, proto Vás chci povzbudit.

Vlády tohoto světa se staly úplným odpadem a prokazují se jako ničemní. Jejich plány nám vzít všechno, naplňují každým dnem svými zvrácenými rozhodnutími. Je to odporné a některé spoluobčany tato jejich rozhodnutí vyhnala z domů na ulici. Každý, kdo má srdce, když toto vidí, tak je mu z toho špatně. Přesto se ke mne dostávají i informace, které mne naplňují radostí, protože dokážeme ve svém nedostatku nabídnout takto postiženým střechu nad hlavou. Tak se naše víra stává skutečně živou a je podepřena skutky.

Co nesmíme připustit, je to, abychom si dělali obavy dříve, než nastanou. Mnohé plány je potřeba opustit. Ač je tíseň nepříjemnou zkušeností a musel jsem si ji několikrát prožít, vždy mi tyto chvíle pomohly k prohloubení mého osobního vztahu s naším milovaným nebeským Otcem. To mi dovoluje chápat Pavlova slova, když říká:

„Proto mám zalíbení ve slabostech, v urážkách, v případech nouze, v pronásledováních a obtížích pro Krista. Když jsem totiž slabý, pak jsem mocný.“ (2. Korinťanům 12:10)

Tíseň nás nutí jít k Otci celou svou silou, celým svým srdcem a celou myslí. Tehdy může náš nebeský Otec spolu s Panem Jehošuou činit mocné skutky v náš prospěch. Stáváme se pokornější, hledáme vůli Toho, kdo nás povolal. Mnohem více si můžeme uvědomit své nedostatky.

Nebeský Otec spolu s naším Pánem Jehošuou nás učí své Lásce Agape, abychom nikoho nesoudili, byli milosrdní. Co si sami v takových chvílích uvědomujeme? Že my sami nejsme nic, jen prach na misce Božích vah. Pak se nám otevírají oči, abychom zjistili, jak je nicotné se vzájemně dohadovat, prosazovat svá „POZNÁNÍ„. Sami potřebujeme útěchu a učíme se druhé správně utěšovat.

Tento stav nás vede k Písmu, kde čteme například toto:

„Nerozpaluj se kvůli zločincům. Nezáviď těm, kteří činí nespravedlnost. Vždyť uschnou rychle jako tráva a jako mladá zelená tráva uvadnoo. Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro; přebývej na zemi a jednej s věrností. Měj také největší potěšení v Jehovovi, a on ti dá, oč žádá tvé srdce. Uval svou cestu na Jehovu a spolehni se na něho, a on sám bude jednat. A jistě vynese tvou spravedlnost jako světlo a tvé právo jako poledne.“ (Žalm 37:1-6)

Co si musíme uvědomit? Že Písmo nám bylo dáno hlavně pro dnešní dobu, protože jsme se v čase dostali do ČASU KONCE. Často si říkáme:

„Jak dlouho, Jehovo, mám křičet o pomoc, a ty neslyšíš? Jak dlouho budu k tobě volat o přispění proti násilí, a ty nezachraňuješ? Proč mi dáváš vidět to, co ubližuje, a stále hledíš na pouhé těžkosti? proč je přede mnou plenění a násilí a proč se vyskytují hádky a proč se vede rozepře? Proto zákon ochabuje a nikdy nevychází právo. Protože ničemný obklopuje spravedlivého, proto vychází právo pokřivené. Podívejte se mezi národy a přihlížejte a v ohromení zírejte jeden na druhého. Buďte ohromeni; vždyť ve vašich dnech se koná činnost, čemuž nebudete věřit, ačkoli se o tom vypráví.“ (Habakuk 1:2-5)

Ale náš nebeský Otec nás ujišťuje, že to vše skončí právě tou činností, o které se mluví a které přesto málokdo věří. V dalším verši mluví o Chaldejcích a my víme, že dnes je to král Severu, kdo je tím duchovním Chaldejcem. A co nám nebeský Otec vysvětluje v Davidově Žalmu?:

„Vždyť zločinci budou odříznuti, ale ti, kteří doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi. A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:9-11)

„I paže ničemných budou totiž zlámány, ale Jehova bude podpírat spravedlivé. Jehova si je vědom dnů bezúhonných a právě jejich dědictví potrvá až na neurčitý čas. Nebudou zahanbeni v čase neštěstí a ve dnech hladomoru budou nasyceni. Ničemní totiž zahynou, a Jehovovi nepřátelé budou jako drahocennost pastvin; dospějí ke svému konci. V dýmu dospějí ke svému konci.“ (Žalm 37:17-20)

Blíží se hladomor. Ale nám dá náš nebeský Otec chléb na tento den, protože je náš Otec. Vždyť co říká samotný Pán Jehošua?:

„Šťastní jsou ti, kteří si uvědomují svou duchovní potřebu, protože jim patří nebeské království. Šťastní jsou ti, kteří truchlí, protože budou utěšeni. Šťastní jsou lidé mírné povahy, protože zdědí zemi. Šťastní jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni. Šťastní jsou milosrdní, protože jim bude projeveno milosrdenství. Šťastní jsou čistí v srdci, protože uvidí Boha. Šťastní jsou pokojní, protože budou nazváni Božími syny.“ (Matouš 5:3-9)

Kdy si nejvíce uvědomujeme své duchovní potřeby? Když je vše kolem nás zalito sluncem? Nebo když jsme slabí?! Všechny sliby, které nacházíme v této části Písma, jsou před námi a budou naplněny. Pán Jehošua nemůže lhát, stejně jako nemůže lhát nebeský Otec. Byl vytvořen k Otcovu obrazu, aby ti dva byli myšlenkově JEDNO.

„Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10:30)

„A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření:“ (Zjevení 3:14)

Proto i my máme být myšlenkově zajedno v tom, že plně důvěřujeme Panu Jehošuovi, jak nám to vysvětluje Pavel:

„Vždyť právě jako máme v jednom těle mnoho údů, ale údy nemají všechny stejnou úlohu,  tak my, ačkoli je nás mnoho, jsme jedno tělo ve spojení s Kristem, ale jednotlivě jsme údy, které patří k sobě navzájem.“ (Římanům 12:4,5)

Jak nás náš Pán Jehošua povzbuzuje?

„Proto vám říkám: Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat. Což neznamená duše víc než pokrm a tělo víc než oblečení? Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni? Kdo z vás může přidat jeden loket k délce svého života tím, že je úzkostlivý? Proč jste také úzkostliví v záležitosti oblékání? Vezměte si poučení z polních lilií, jak rostou; nelopotí se ani nepředou; ale říkám vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní rostlinstvo, které je dnes zde a zítra je hozeno do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní? Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: Co budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Co si oblékneme? O to všechno totiž dychtivě usilují národy. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:25-34)

Tíseň nás často vede k tomu, abychom si dělali starosti. Například, jak zabezpečíme své děti, svou domácnost, když vidíme, jak ti ničemní jednají, aby pro své zájmy a své pány za oponou, skrze banky a nesplácení lichvářských a nespravedlivých půjček, nás chtějí připravit o všechno. Ničí naše podnikání, nechávají (z)krachovat firmy, kde dostáváme svou mzdu, ničí zemědělství, abychom se nemohli najíst.

Toto vše nebeský Otec očekával, protože Satan umí jen napodobovat a chce si lidstvo, které nepobije a nepovraždí, koupit jako farao Senusreti III. skrze Josefa, jenž Josefa pověřil, aby se postaral o potřeby Egypta v době přicházejícího hladomoru. A ten Egypťany pro faraona a jeho syna Amenemheta III. koupil za otroky tím, že jim dal najíst. Toto se stalo v letech 1710-1704 př.n.l..

A kdo nebyl v otroctví? Hyksósové = Hebrejci, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Pěkně si to Satan skrze své sluhy vymyslel, aby nás o vše připravili, ale nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) Bůh říká:

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

V tísni se nám stává, že děláme to, co předchází výše uvedeným veršům:

„A teď prohlašujeme opovážlivé lidi za šťastné. Také činitelé ničemnosti jsou zbudováni. Také zkoušeli Boha a stále unikají.“ (Malachiáš 3:15)

Ano, může nám připadat, že je to nespravedlivé a že jim se nic nestane. Opak je PRAVDOU. Pokud čteme s porozuměním, co oznamuje Jakub, bude jejich plán otočen proti nim. I to je léčka na mnohé, když se vše obrátí, protože to poslouží k tomu, aby si Osmý král koupil jejich přízeň.

„Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojsk. Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám? Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť. I vy projevujte trpělivost; upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost. Nevzdychejte jeden proti druhému, bratři, abyste nebyli souzeni. Pohleďte, Soudce stojí přede dveřmi.“ (Jakub 5:1-9)

To, co čeká ničemné, je hrozné. Ti, kteří vše naplánovali, za to je čeká velká běda a daleko větší tíseň, než kterou sami spustili. Ano, Pán Jehošua stojí přede dveřmi a pro nás je to o vytrvalosti, jak to čteme ve Zjevení 13. kapitole.

Modleme se za ty, kdo jsou ve zkouškách, přikrývejme množství hříchů Láskou Agape a povzbuzujme se mezi sebou navzájem. Nyní není čas se dohadovat čí poznání je lepší. Chvalme našeho nebeského Otce i Pána Jehošuu nejenom v modlitbách, podpírejme slabé.

Kéž máme Pánův pokoj. Kéž jsme utěšeni.

S Agape Váš bratr Igi

3 thoughts on “Slovo útěchy ke sklíčeným.

 1. Ďakujem. Modlíme sa aj za tých ktorí blúdia, utláčajú nás alebo sú stratení. Neprináleží nám hovoriť : Ty si zlý. Aj sám Pán povedal: „Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden — Boh/Otec/Autorita.“
  ‭‭Marek‬ ‭10‬:‭18‬ ‭SEBDT‬‬
  Tiež : „Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú,“
  ‭‭Matúš‬ ‭5‬:‭44‬ ‭SEBDT‬‬
  Otec nám v tom pomáhaj, lebo je to to najťažšie čo môžeme robiť keď nám niekto ubližuje.

  1. Ano, souhlasím. Co udělal Štěpán, když byl kamenován? Prosil Boha, aby jim to nepočítal za hřích. Lidé naplnění Duchem svatým si uvědomují, že všichni kolem jsou oklamáni satanem a jsou pod jeho vlivem a to co činí, dělají z pohnutek, které považují mylně za činy spravedlnosti, dokonce, že tím posloužili Bohu. Je mnoho lidí, kteří jsou nasáklí temnotou tohoto světa a je potřeba k nim dostávat světlo, aby se ukázala všechny špatnost světa, včetně všech zákoutí, kde nesvítí světlo Boží. Stále usilujme o Boží osvícení. Pokud záříme, můžeme své světlo předat a zažehnout i jiné.

Comments are closed.