Úvaha nad tím, jak Satan manipuluje s myslí takzvaných následovníků Krista, aby je dostal pod vliv náboženských institucí Velkého Babylonu. Proč se mu to daří

Spread the love

Včera (2.11.2022) mi jedna žena poslala video s přednáškou z náboženského domu Adventistů sedmého dne (ASD), které se snaží vysvětlit genetické experimenty dnešní doby a tvrdí v tomto videu, že je to jako za dnů Noema. Toto uvažování mne vede k této úvaze. Zda je to správné porozumění, to ať každý zkoumá v modlitbách k našemu nebeskému Otci, Stvořiteli (hebrejsky bore) JeHoVaH (jehovovi) Bohu ve jménu Jehošui Krista.

Z různých archeologických nálezů můžeme zjistit, že lidé starověku rádi znázorňovali ve svých vyobrazeních člověka geneticky zkříženého se zvířaty. Dnes víme, že díky genetickému inženýrství, se toto podařilo takzvaným vědcům napodobit. Není to rozšířeno mezi laickou veřejností, ale vědecká komunita o takových experimentech ví. Některé experimenty se podařilo dostat do fáze, že kříženec nějakou dobu žil.

Co mne na přednášce zaujalo, byl argument, že toto se dělo před potopou. V Písmu toto nikde nenacházíme. Ale mluvila o tom v nějaké své knize Alena Bílá (Ellen G. White), tak to musí být podle ASD fakt. Pokud bereme tuto ženu za prorokyni, pak je možné jí věřit. Já mám s touto ženo velký problém. Proč? Otevřeně mluvila o tom, kdo ji informace předal. Tady jsem apoštolem Pavlem varován:

Podivuji se, že se tak rychle vzdalujete od Toho, kdo vás povolal Kristovou nezaslouženou laskavostí, k jinému druhu dobré zprávy. Ale ta jiná není; pouze tu jsou jistí lidé, kteří vám působí těžkosti a chtějí překroutit dobrou zprávu o Kristu. I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet. Jak jsme výše řekli, nyní také říkám znovu: Kdokoli vám oznamuje jako dobrou zprávu něco nad to, co jste přijali, ať je proklet.“ (Galaťanům 1:6-9)

Pokud tedy oznamoval tyto věci Alence Bílé anděl, pak musíme chápat, jaký anděl to asi byl.

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků. “ (2. Korinťanům 11:14,15)

Všimněme si, že v Písmu, krom popisu několika vidění, se nic o takových bytostech, této genetické manipulaci nedozvíme. Vidění však nejsou o reálných věcech, ale symbolice, která vychází z jiných částí Písma, ale z nich lze logicky pochopit například proč obličej, býka, lva, orla a člověka. V každém případě se v obraze znázorňuje duchovní bytost. Ne poločlověk.

Takže pokud se nějaké bytosti jako napůl člověk a na půl zvíře v minulosti objevili a archeologické záznamy to potvrzují, lidé neměli důvod si vymýšlet, pak za touto manipulací stojí samotní padlí andělé, neboli démoni. Ti si už nemohli veřejně brát lidská těla, tak, jak jim to bylo dovoleno před potopou a jak je jim to zřejmě dovoleno nyní od ustanoveného času.

Proč tedy nacházíme v různých náboženských domech taková tvrzení? Jedná se o to, aby se stal určitý člověk modlou, kterému se má věřit. ASD mají svou Alenku. Svědkové Jehovovi svého Russella, Rutherforda, třídu VRO. Katolíci mají své papeže, Pravoslaví zase své patriarchy. To nacházíme ve všech náboženských domech.

Tito lidé, předložené modly, často něco prorokují a pak se to vyplní, toto se pak použije jako argument, že jsou vedeni nebeským Otcem. Russell, zednář nejvyššího zasvěcení například věděl, že v roce 1914 započne s jistotou velká válka, rozdělená na dvě části, prorokovaná v Písmu, v Danielovi 11. kapitole od 29 verše. Protože bylo potřeba ustavit třetí nádobu, kde bude semletá pšenice na mouku do ní shromážděna, aby skrze modlářství bylo možné vložit do této nádoby kvas, tak jak to Pán Jehošua vysvětluje zde:

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.“ (Matouš 13:33)

Ač je kvas v celém Písmu vždy použit jako něco ničemného, přesto všechny náboženské domy tento verš berou pozitivně. Nikdo nechce pochopit, co tím Pán Jehošua vysvětluje, že dokud k těm třem odpadnutím nedojde, Boží království se neujme moci.

Když tedy někdo mluví ve jménu nějakého učení, mrtvého či živého „proroka“, který byl lidmi tohoto náboženského domu prohlášen za svatého, pak by se nám mělo rozsvítit červené světýlko. Víme taky, že i nyní vyšlo do světa mnoho falešných proroků. Proto je potřeba se vždy dotazovat samotného nebeského Tatínka, v Kristově jménu, co vlastně je nám sdělováno a z jakého zdroje jsou takové informace. My máme podle Pavla jen ukazovat směr, kam je potřeba se podívat. Proč? Protože pravé poučení dává svým dětem jen nebeský Otec. Ten dává vzrůst, protože to sám skrze Jeremiáše slíbil a slib zopakoval samotný Syn, Pán Jehošua.

Cílem této úvahy je to, abychom se vždy zamysleli, kým je určitá informace inspirovaná a proč je šířena. Pokud nás rozděluje na určité skupiny, protože právě zde je „pravda“, je to proti slovům Pavla, který jasně oznámil, že skutečným poutem jednoty má být Láska Agape, Láska založená na zásadách. Proto Pavel zapsal mnoho slov o tomto rozdělení, skrze pření se o poznání, které vnucují svým ovcím náboženské domy, jako kvas.

Je mi z toho smutno, protože vím, díky porozumění Písmu, že až to lidé zjistí, jak je Satan podvedl, budou mnozí plakat. Ale také vím, že to bude pláč k uzdravení. Snad jsou má slova a mé uvažování srozumitelná. Ať v našich srdcích vládne Pánův vše převyšující pokoj a důvěra v našeho nebeského Otce, který PŮSOBÍ, ABY SE STALO, podle významu jeho jména JeHoVaH.

S Agape Váš bratr Igi

One thought on “Úvaha nad tím, jak Satan manipuluje s myslí takzvaných následovníků Krista, aby je dostal pod vliv náboženských institucí Velkého Babylonu. Proč se mu to daří

 1. TEXTY K DOPLNĚNÍ
  Exodus 12:15 Sedm dnů budete jíst nekvašený chléb. Hned první den odstraníte kvas ze svých domů, protože každý, kdo by jedl něco kvašeného od prvního dne až do sedmého dne, takový člověk bude vyhlazen z Izraele.
  Deuteronomium 16:4 Na celém tvém území ať u tebe není po sedm dní vidět kvas; z masa, které obětuješ večer prvního dne, nezůstane nic do rána.
  Matouš 13:33 Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“
  (zde Kristus vycházel z toho, že náboženský kvas bude součástí náboženských skupin či organizací, proto budou muset všichni v jistou dobu muset tento kvas opustit a ti, kteří odejdou a pravda je osvobodí, budou součástí Božího království, pak na ně nepadne Boží zloba a rány, určené falešným domům – Velkému Babylonu).
  1 Korintským 5:7 Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení.
  Matouš 16:6 Ježíš jim řekl: „Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!“
  DŮLEŽITOST BOŽÍHO JMÉNA. Na jménu záleží, každý se jménem identifikuje, proto dal Bůh Adamovi pojmenovat veškeré stvoření, proto Bůh přiděloval jména a jména měla svůj význam. Nelze být Božím dítětem a neznat jméno svého Otce nebes. Bůh si vybírá lid pro své jméno. Nazývat Boha Hospodinem je hanebnost!
  Jan 17:11 Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.
  Jan 17:26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“
  Sk 15:4 Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno.
  Ex 3:15
  Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: Jehova, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, toto je mé připomenutí z generace na generaci.
  Ez 36,23: 23 chci tedy posvětit své veliké jméno, jež bylo mezi národy znesvěceno, jež jste vprostřed nich znesvětili, takže národy poznají, že já jsem Jehova, prohlášeno Pánem, Jehovou, v uznání mne za svatého mezi vámi před jejich očima.
  Boží jméno bylo znesvěceno, proto se v „pánově modlitbě“ modlíme o posvěcení tohoto „znesvěceného“ Božího jména. Chceme-li být Božími služebníky, musíme znát svého Boha jménem, abychom toto jméno a Kristovo jméno mohli mít na svých čelech, v našich myslích.

Comments are closed.