„Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání. Kdo je může znát?“ (Jeremiáš 17:9)

Spread the love

Asi tak se dá popsat to, co nás může přivést do problémů, které nechceme. Dobrá pohnutka nestačí, aby člověk něco udělal správně. Chci poděkovat všem, kdo se mne v posledních dnech snažili povzbudit. Moc si toho vážím.

Skrze (vidění) sen, mi bylo ukázáno, že musím symbolicky jakoby vrátit čas, aby viděné nenastalo. Nebylo mi však dáno žádné vedení, jak toho dosáhnout a to bylo to nejtěžší na tom všem. Zda se mi to povedlo, to musí posoudit náš nebeský Otec a Pán Jehošua. Pro mne je to však velké poučení v tom, že záchrana a pomoc druhým, pokud v tom není plně Otcova ruka, jeho dokonalé vedení, se může stát velkým kamenem klopýtnutí.

My, co milujeme jak Otce, tak Krista celým srdcem, myslí a silou, si uvědomujeme, v jakém světě musíme žít, ač sami nejsme částí tohoto světa. Podle Kristova vzoru hledáme ty, kdo touží po vysvobození, ale neuvědomují si, o čem tento ničemný svět je. Hledáme způsoby, jak ukázat ten správný směr, aby takový člověk hledal nebeského Otce, toho, kdo jej skutečně stvořil, aby jej Otec sám mohl vyučit a přivést k Panu Jehošuovi. Přesně podle Jeremiáše 31:34 a Jana 6:44,45.

My víme z jakého zdroje je naše záchrana. To, co mne mé poslední události naučily je to, že nelze člověku pomoci správně, pokud on nechápe, že je tím zachraňovaným a ne samotným zachráncem. My jsme záchranný kruh, prostředek pro rozbouřené moře lidstva, kde se zachraňovaný topí. Máme tedy nabídnout sebe sama, aby se nás topící přidržel. Když to udělá, vzniká vzájemná vazba, která může zaslepit naší mysl, naše srdce. Proč? Protože zprvu topící chápe, že nás jako kruh potřebuje. My se radujeme a začneme být méně obezřetní.

Satan je velice lstivý a jeho cílem je, dostat nás pod emoce a zbavit nás síly rozumu. On zná velmi dobře toto:

Nalomený rákos nedolomí; a pohasínající lněný knot, ten nezhasí. V opravdovosti vynese právo.“ (Izaiáš 42:3)

Tato slova se vztahovala na Pána Jehošuu. Protože je naším vzorem, chceme jednat tímto způsobem. Takže chceme být laskaví, brát v potaz pocity zachraňovaného a přitom si nevšimneme léčky. Být důsledný neznamená dolomit, nebo uhasit. Přesně toto mne potkalo. Neodstranil jsem příčinu jeho vlivu a naopak jsem dovolil, aby mne dostal pod působení věcí zasvěceným démonům, skrze které mohou démoni zachraňované ovládat, když jim to dovolili a otevřeli jim svou mysl, skrze rituály a magická kouzla.

My si uvědomujeme, že je to něco, co musí být oddáno zničení, spáleno ohněm, ale jsme tlačeni k tomu, aby to udělal ten zachraňovaný sám, protože věříme, že když zná a ví, co ti lumpové dovedou, že to z logiky věci sám udělá. Zde pak dojde k rozdělení. Proč? Protože víme jak je modlářství ničemné a chceme modlu zničit, takže začneme jednat pod emocemi. Zachraňovaný to pozná, že nás pod emoce přivedl Satan a démoni, proto se vystraší, začne se nás bát. Jej vede samozřejmě k tomu, když je vystrašen, aby svou modlu chránil.

Jak tedy správně postupovat? My sami musíme modlu odstranit, ale musíme to udělat hned, když zjistíme, že taková modla existuje i za cenu toho, že nás zachraňovaný bude nenávidět. Proč? Protože kouzlo a magie skončí v tu minutu, kdy je modla zničena a Satan a démoni ztratí možnost působit. Druhá možnost je, poslat i s modlou toho druhého okamžitě pryč a vysvětlit mu, že jej opět přijmeme, ale jen v tom případě, že on sám modlu zničí. Dokud to neudělá, nelze mu pomoci.

Můžeme zachraňovaného člověka sebe více milovat, přesto je lepší z něj udělat raději „bezdomovce“, kde on sám začne nakonec hledat toho, kdo jej stvořil. A můžeme prosit Otce a Jehošuu, ať na to vše sami dohlédnou a otevřou mu oči. Když jsem tedy vrátil čas, jak mi bylo nařízeno a poslal toho člověka „na ulici“, protože jej všichni vlastně opustili, tak mi bylo navráceno porozumění, pro určité části Písma. Bylo mi ukázáno jedno místo v evangeliích, které vedlo a vede mnohé ke klopýtání a rozdělilo mne a jednoho bratra do takové míry, že jsme nejednali s moudrostí ohledně slavnostního shromáždění. To nás vážně rozdělilo. Pokud mi bude dovoleno, vysvětlím to v jiném článku.

Pokud jsou má slova pravdivá, to ať potvrdí samotný nebeský Otec, JeHoVaH bore (Stvořitel) nebe a Země v Jehošuově jménu svým Svatým duchem, zkusme si z nich vzít ponaučení

Pokoj Vám všem bratr Igi.