Nahum – Varování proti dnešnímu Ninive a dnešní Asýrii!!!

Spread the love

Jak už všichni ví, tak král Severu, dnešní ekvivalent k říši Babylonské, povolává do vojska ty, jenž jsou vyučeni k válce. Mějme tedy porozumění, které k tomu dává prorok Nahum. Slyš Asýrie, co tě čeká a ač se o tom vypráví, není tomu věnována pozornost. Spojenec Čína vydala prohlášení, že se má země připravit na válku. Předkládám tedy to, co mi přicházelo na mysl během čtení proroctví Elkošana Nahuma.

„Prohlášení proti Ninive. Kniha vidění Elkošana Nahuma: Jehova je Bůh, který vyžaduje výlučnou oddanost a vykonává pomstu; Jehova vykonává pomstu a je naladěn ke vzteku. Jehova vykonává pomstu nad svými protivníky a je rozezlen na své nepřátele. Jehova je pomalý k hněvu a velký v moci, a Jehova se rozhodně nezdrží potrestání. Jeho cesta je v ničivém větru a v bouři, a velké množství oblaků je práškem jeho nohou.“ (Nahum 1:1-3)

Proč nebeský Otec touží po výlučné oddanosti a co je tím myšleno? Nejenom to, že je Stvořitel nebe a Země je také dárcem života. Protože Ninive (Londýn, Washington a další města) za posledních tři sta let toto nebraly vážně a svými kroky svedly celou obydlenou zemi k plenění a drancování bez smyslu pro skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST, způsobily svým jednáním, že nikdo nebere slova nebeského Otce vážně. Pokud by lpěly na této výlučné oddanosti, nebyla by všude ničemnost.

Jak se takové výlučné oddanosti dosahuje? Tím, že se nechá člověk poučovat samotným nebeským Otcem, jak to čteme v Jeremiáši 31:34. Králům Izraele bylo přikázáno, aby si udělali opis Otcova zákona a podle něj jednali. Tento novodobý Asyřan tvrdí, že je pod učením Krista, přesto si jeho rady a příkazy nedali vládcové Ninive na svá srdce a neudělali si opis tohoto zákona Agape (zde, zde). Proto jejich rukou vzrostla BEZZÁKONNOST!

„Přísně napomíná moře a vysouší je; a vskutku nechává vyschnout všechny řeky. Bašan a Karmel uschly a uschl i květ Libanonu. Hory se kvůli němu rozkymácely a pahorky, ty tály. A země se vzduje kvůli jeho obličeji; také úrodná země a všichni, kteří na ní bydlí. Kdo může obstát před jeho otevřeným odsouzením? A kdo může povstat proti žáru jeho hněvu? Jeho vlastní vztek se jistě vyleje jako oheň, a skály, ty budou kvůli němu opravdu strženy.“ (Nahum1:4-6)

Moře je zde lidstvo jako celek se zaměřením na Asýrii, tedy obyvatele krále Jihu, kteří jsou mu podřízeni. Řeky pak musíme chápat ve vztahu k Velkému Babylonu, o kterém čteme v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení. Na území dnešní Asýrie, dnešního krále Jihu a v zemích pod jeho vlivem, se nachází hlavní instituce Babylonských náboženských domů a protože Velký Babylon padl, jsou tyto řeky vysušovány tím, že je od těchto Babylonských domů odváděn lid, který jim zajišťoval ochranu.

Bašan a Karmel byla velmi úrodná místa v Izraeli, kde se dařilo dobytku, jejich pastvě. Bašanské krávy byly dobře vykrmeny podobně, jako jsou dnes vykrmena duchovní bašanská telata, představení domů Velkého Babylonu. Ale to co přichází se třetí bědou, jak o ní čteme v 16. kapitole Zjevení, tak toto vše usychá:

„A třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod. A staly se krví. A slyšel jsem, jak anděl nad vodami řekl: Ty, který jsi a který jsi byl, Ty věrně oddaný, jsi spravedlivý, protože jsi vynesl tato rozhodnutí, protože vylévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev. Zaslouží si to.“ (Zjevení 16:4-6)

To je to uschnutí, které předpovídá samotný Jehošua ve svém podobenství o Božím království, kdy byla tato bašanská telata pozvána na svatbu, ale nenechala se v souladu s Jehošuovým výrokem poučit samotným nebeským Otcem. (Srovnej s Matoušem 22:1-14; Janem 6:43-46). Místo toho si vymyslela svá vlastní nařízení, své vlastní nauky. Tak neprojevila porozumění a VÝLUČNOU ODDANOST. Proto na ně přichází miska, třetí běda a také toto:

„Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

„Jehova je dobrý, je pevností ve dni tísně. A bere na vědomí ty, kteří v něm hledají útočiště.“ (Nahum 1:7)

Mají se bát ti, kdo nebeského Otce s opravdovostí hledají? Kdo lpí tak jako On na VÝLUČNÉ ODDANOSTI? Joel o tom prorokuje takto a apoštol Petr toto opakuje:

„Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:31,32)

Kdo je sluncem? Novodobá Asýrie. Kdo odráží její vedení, její světlo? EU. Takže je jasné, co musí nastat, ale Přesto nebeský Otec slibuje těm, kdo lpějí na Jeho ustanoveních, na všech výrocích svého Krále, Jehošuy Krista, že ti BEZPEČNĚ VYVÁZNOU. A Petr říká toto:

„Naopak to je to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Joela: A v posledních dnech, říká Bůh, vyleji něco ze svého ducha na tělo všeho druhu a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat a vaši mladí muži uvidí vidění a vaši starci budou snít sny; a dokonce i na své otroky a na své otrokyně chci vylít v těch dnech něco ze svého ducha a budou prorokovat. A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:16-21)

Zničení Ninive, Asýrie není ten Velký Otcův den, který nastane až Armageddonem, kde se nepřátelé, ničemní lidé, mezi sebou pobijí. Je to tento den:

„A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem,  jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu.  A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí. A počet vojsk jízdy byl dvě myriády myriád: slyšel jsem jejich počet. Koně a ty, kteří na nich seděli, jsem viděl ve vidění takto: Měli pancíře ohnivě červené a hyacintově modré a sírově žluté; hlavy koní byly jako hlavy lví a z jejich úst vycházel oheň a dým a síra. Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst. Vždyť autorita těch koní je v jejich ústech a v jejich ocasech; neboť jejich ocasy jsou jako hadi a mají hlavy, a těmi škodí. Ale ostatní lidé, kteří nebyli zabiti těmi ranami, nečinili pokání ze skutků svých rukou, takže by neuctívali démony a modly ze zlata a stříbra a mědi a kamene a dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; a nečinili pokání ze svých vražd ani ze svých spiritistických zvyklostí ani ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“ (Zjevení 9:13-21)

Čím byla řeka Eufrat pro město Babylon? Ochranou vodou. Duchovní Eufrat jsou lidé a jazyky, národy, které chrání Velký Babylon. Ten však nejprve padl v březnu 2020, když byly Babylonské domy uzavřeny a ochranné vody odtekly. Přesto ještě nebyly rozvázány ty čtyři větry. Proč? Protože v Zechariášovi se píše o čtyřech párech koní, kdy černí byli posláni k severu, ABY TAM SPOČINUL OTCŮV DUCH. Jak se to projevilo? Král Severu obdržel jasný pokyn, že má odstranit Prameny a řeky Velkého Babylonu a má tak odstranit ASYŘANA. Moudrost, kterou obdržel skrze tohoto Otcova ducha se projevuje tím, že povolává své vojsko a s ním i ty žlutě zabarvené koně. Až se dokončí toto všechno, postaví se proti sobě 200 miliónů vojáků.

„A záplavou, která protéká, naprosto zahubí jeho místo a právě jeho nepřátele bude pronásledovat tma.“ (Nahum 1:8)

Co postihne Asyřana? Bude naprosto zahuben a nepřátelé, kteří odporují králi Severu, postihne tma. Co to vlastně znamená? Že není, kdo by jim pomohl. Proto nebeský Otec klade skrze Nahuma tuto otázku:

„Co si vymyslíte proti Jehovovi? Působí naprostou záhubu. Tíseň podruhé nevyvstane.“ (Nahum 1:9)

Jakou druhou tíseň někdo očekává? Kdo stále mluví o tom, že VELKÉ SOUŽENÍ TEPRVE PŘÍJDE? Nejsou to ty řeky, které tvrdí, že je jejich Král Jehošua Kristus? Ale ten jasně řekl:

„Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Jaká je vůle nebeského Otce?

„Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i k vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání. A přece Jehovův den přijde jako zloděj, v němž nebesa se sykotem pominou, ale silně rozpálené prvky se rozplynou a země a díla na ní budou odkryta.“ (2. Petra 3:8-10)

Kdy dojde na pokání u člověka? Až je plně vyučen samotným nebeským Otcem. Proč budou zabity prameny vod a řeky? Protože byly pozvány na svatbu, ale místo poučení měly spoustu práce, místo duchovního oleje načerpaly jen kvas, falešné porozumění a tento kvas šířily po všech vodách, po moři lidstva. Tak se ty řeky staly pošetilými družičkami, které si myslí, že jsou nevěsta. Protože to není ten VELKÝ a SKVĚLÝ OTCŮV DEN, usnou ve smrti první a ne druhé, jako ničemní při Armageddonu. Tak jim bude umožněno vzkříšení na konci 1000 letého Božího království.

Proč tedy je Boží království podobno tomu, co zapsal Matouš v kapitole 22:1-14? Protože Boží království začíná panováním Krista uprostřed jeho nepřátel v Babylonských domech, odkud vyvádí ty, kteří mu patří. Když jsou vyvedeni, ostatním řekne:

„Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:22,23)

Už chápete nerozumné panny, proč nemáte ve svých lampách žádný olej, žádné porozumění pro VELKÉ SOUŽENÍ?

„Ačkoli se proplétají dokonce jako trní a jsou opilí jako svým pšeničným pivem, jistě budou pohlceni jako zcela uschlé strniště. Z tebe vskutku vyjde ten, kdo si vymýšlí proti Jehovovi, co je špatné, radí, co nemá cenu.“ (Nahum 1:10,11)

Nejsou falešné nauky jako trní, které se všude proplétá? Nejsou mezi nimi ti, kdo tvrdí, že nebeský Otec nemá jméno JeHoVaH? Stále vymýšlí proti nebeskému Otci něco špatné? Ti, co stále radí, co nemá cenu?

„Tak řekl Jehova: Ačkoli byli v úplné podobě a bylo jich v tom stavu mnoho, dokonce v tom stavu budou podťati; a někdo určitě projde. A jistě tě ztrápím, takže tě víckrát trápit nebudu.“ (Nahum 1:12)

Je potřeba nerozumné panny, řeky znovu trápit? Ne, protože při vzkříšení nespravedlivých budou mít zkušenost, že se má plnit Otcova vůle a budou činit pokání a poprosí Pana Jehošuu, aby vzal jejich hřích na sebe. A to se týká také Asyřana, který pozná při svém vzkříšení, za co byl zahuben.

„A nyní z místa na tobě zlomím jeho tyč k nošení a pouta na tobě roztrhnu. A Jehova o tobě přikázal: Již se nebude zasévat nic z tvého jména. Z domu tvých bohů odříznu vyřezávaný obraz a litou sochu. Udělám pro tebe pohřební místo, protože jsi bylo bezvýznamné.“ (Nahum 1:13,14)

A nebude už fašistická korporátní moc, kterou Asýrie rozsévala zasévat, z domů Velkého Babylonu bude odříznut jejich vyřezávaný obraz a sochy. Tak se novodobé Ninive stane bezvýznamné.

„Pohleď na horách nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu, kdo zvěstuje mír. Judo, slav své svátky. Plň své slavnostní sliby; protože již tebou neprojde žádná neužitečná osoba. Bude jistě jako celek odříznuta.“ (Nahum 1:15)

Co se má oznámit po tomto zničení Ninive?

„A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Už bez neužitečných panen, neužitečných pramenů vod a jejich řek.

„Ten, kdo rozptyluje, přišel před tvůj obličej. Ať se bezpečně střeží opevněné místo. Dávej pozor na cestu. Posilni boky. Velice zesil sílu.“ (Nahum 2:1)

A nebeský Otec popichuje ty, kdo k Ninive patří a jasně říká, že přišel král Severu, který rozptyluje. Stejně jako přišel Nebukadnecar II. se svým otcem Nebopalasarem, aby Ninive zničil, tak to bude i nyní s těmi kdo patří novodobému Ninive, novodobé Asýrii.

„Vždyť Jehova jistě shromáždí Jákobovu pýchu jako pýchu Izraele, protože ti, kteří vyprazdňují, je vyprázdnili; a jejich letorosty zkazili.“ (Nahum 2:2)

Nebeský Otec shromáždil pýchu duchovního Izraele, duchovního Jákoba, ale ti co jsou duchovně vyprázdněni, co nemají žádný olej ve svých lampách, tak jejich letorosty, jejich dávné tradice byly zkaženy kvasem nauk.

„Štít jeho silných mužů je obarven na červeno; jeho muži s životní energií jsou oblečeni v karmínové látce. S ohněm železného kování je dvoukolý válečný vůz v den, kdy se on chystá, a jalovcová kopí byla roztřesena.“ (Nahum 2:3)

Nebojuje král Severu s červeným štítem? Pokud ano, pak nastane toto:

„Po ulicích šíleně jezdí dvoukolé válečné vozy. Stále se řítí nahoru dolů po veřejných prostranstvích. Jejich vzhled je jako pochodně. Stále běhají jako blesky. Vzpomene si na své majestátní osoby. Klopýtnou v chůzi. Přichvátají k jeho zdi a bude se muset pevně založit barikáda. Brány řek, ty se jistě otevřou, a palác se vskutku rozplyne. A je to pevně určeno; je odhaleno; jistě bude odvedeno a jeho otrokyně budou úpět jako zvukem holubic, a budou se opětovně bít do srdce.“ (Nahum 2:4-7)

Nemá náhodou král Severu to, co Ninive nemá? Hypersonické zbraně, které se pohybují tak rychle, že je to podobné blesku? Které majestátní osoby klopýtnou v chůzi? Ty, které mají svá sídla v Londýně, New Yorku, Washingtonu. A jejích palác moci se rozplyne. Protože je to už nyní odhaleno, nastane to, co je určeno. Ti kdo Ninive slouží, co čekají svou mzdu za zničení Ruska, krále Severu. TI SE BUDOU BÍT DO SRDCE, PROTOŽE JEJICH PÁNÍČEK UŽ NENÍ!!!! Stejně tak otrokyně a otroci v EU a na celém světě.

„A Ninive ode dnů, kdy bylo, bylo jako vodní tůň; ale prchají. Zastavte se! Zastavte se!, ale nikdo se neobrací zpět.“ (Nahum 2:8)

A byly ty majestátní rodiny, které Ninive ovládaly, plné vody. Vody zkažené loupežemi a okrádáním druhých, takže se naplnilo zlatem, stříbrem, drahým kamením, ale nyní to vše mizí. Což Vám to Jakub neprorokoval v 5. kapitole 1-7 verši, že Vám to zrezaví, protože jste nevypláceli mzdu těm, kdo na Vás pracují! Budete prchat a vše bude zanecháno.

„Drancujte stříbro; drancujte zlato; jelikož věcí v uspořádání je bezmezně. Je tu veliké množství žádoucích předmětů všeho druhu. Prázdno a nicota a zpustošené město! A srdce roztává a kolena se potácejí a ve všech bocích jsou kruté bolesti; a obličeje jich všech nabraly ruměnec vzrušení.“ (Nahum 2:9,10)

Stále jsi drancovalo Ninive, proto budeš vydrancováno a odejde od tebe lahůdkový chléb. A začnou se stydět a jejich krok už nebude jistý, tak jako to bylo v době jejich posledních 30-ti let.

„Kde je lví doupě a jeskyně, která patří mladým lvům s hřívou, kam kráčel a vstupoval lev, kde bylo lvíče a nikdo nepůsobil, aby se chvěli? Lev roztrhal na kusy dost pro svá lvíčata a rdousil pro své lvice. A své díry udržoval plné kořisti a úkryty plné roztrhaných zvířat. Pohleď, jsem proti tobě, je výrok Jehovy vojsk, a chci spálit jeho dvoukolý válečný vůz v dýmu. A meč pohltí tvé vlastní mladé lvy s hřívou. A chci odříznout ze země tvou kořist a už nebude slyšet hlas tvých poslů.“ (Nahum 2:11-13)

Bylo jsi novodobé Ninive, králi Jihu jako Lev, který stále trhal a ničil pro svá lvíčata. Proto bude tvá vojenská síla zničena a tvá lvíčata budou zahubena. Tak je rozhodnuto samotným nebeským Otcem, JeHoVaH vojsk je Jeho jméno.

„Běda městu krveprolití. Je celé plné podvodu a loupeže. Kořist se nevzdaluje! Je tam zvuk biče a zvuk hrčení kola a uhánějící kůň a poskakující dvoukolý vůz. Jezdec na koni a plamen meče a blesk kopí a množství zabitých a veliká spousta mrtvol; a mrtvým tělům není konec. Stále klopýtají mezi jejich mrtvými těly; kvůli hojnosti skutků prostituce prostitutky, přitažlivé půvabem, mistryně kouzel, té, která do léčky lapá národy svými skutky prostituce a rodiny svými kouzly. Pohleď, jsem proti tobě, je výrok Jehovy vojsk, a přikrytí tvých suknic ti chci dát přes obličej a chci způsobit, aby národy viděly tvou nahotu a království tvé zneuctění.“ (Nahum 3:1-5)

Nemá v jednom dni padnout 1/3 lidí? Nebude to plno mrtvol? Proč padne taková spousta? Protože se dopouštěli duchovní prostituce, protože je Kabala okouzlila. Tak bude odhalena tvá nahota a vše vyjde najevo. Tvůj vlastní lid to uvidí a také národy.

„A chci na tebe házet ohavnosti a chci tě učinit opovrženíhodnou; a chci tě vystavit jako podívanou. A stane se, že každý, kdo tě uvidí, prchne od tebe a jistě řekne: Ninive je vypleněno! Kdo mu bude projevovat účast? Kde budu pro tebe hledat utěšitele?“ (Nahum 3:6,7)

Ano králi Jihu, přichází tvé zničení, přesně podle slov Daniele 7. kapitoly. Byl k tomu dán čas a období, poté kdy nad tebou byl vyřčen soud, že již nejsi. Proto budeš Ninive vypleněno.

„Jsi lepší než No-Amon, které sedělo u nilských kanálů? Vody byly všude kolem něho, jeho jměním bylo moře, jeho zeď byla z moře. Etiopie byla jeho plnou mocí, Egypt také; a to bez omezení. Put i Libyjci se prokazovali jako pomoc pro tebe. I ono bylo určeno k vyhnanství; šlo do zajetí. Jeho vlastní děti byly také rozráženy na kusy na východišti všech ulic; a o jeho oslavované muže metali los a jeho velcí byli všichni spoutáni okovy.“ (Nahum 3:8-11)

Nemělo se pátrat v záznamech, co postihlo tvou sestru Egypt, národ tvé krve, modré krve? Zde je jasné, že slova o Ninive jsou o dnešní době, protože Asýrie padla už 610 př.n.l. a Egypt v roce 604 př.n.l..

„I ty se opiješ; staneš se čímsi schovávaným. I ty budeš hledat pevnost před nepřítelem. Všechna tvá opevněná místa jsou jako fíkovníky s prvními zralými plody, které, když se jimi zatřese, jistě spadnou do úst toho, kdo jí. Pohleď, tvůj lid uprostřed tebe jsou ženy. Brány tvé země budou zcela jistě otevřeny tvým nepřátelům. Oheň jistě pohltí tvé závory.“ (Nahum 3:11-13)

Nejsou tvá vojska genderově vyvážená, že jsou jako ženy? Tvé pride pochody, které jsi po celém světě pořádalo Ninive, toto tě ochrání? Budeš vypleněn králi Jihu!

„Načerpej si vodu pro obležení. Posilni svá opevněná místa. Vlez do bláta a šlapej v hlíně; popadni formu na cihly. I tam tě pohltí oheň. Odřízne tě meč. Pohltí tě jako druh kobylek. Učiň se velmi početným jako druh kobylek; učiň se velmi početným jako kobylky.“ (Nahum 3:14,15)

Povstaň a svolej svá vojska králi Jihu a připrav se k bitvě, učiň se velmi početným, aby jsi byl jako hejno kobylek.

„Své obchodníky jsi rozmnožil více než nebeské hvězdy. Kobylka jako druh, ta si skutečně svléká kůži; pak ulétá. Tvoji strážci jsou jako kobylky a tvoji verbíři jako hejno kobylek. V chladném dnu táboří v kamenných ohradách. Stačí, aby zazářilo slunce, a jistě prchnou; a místo, kde jsou, je skutečně neznámé.“ (Nahum 3:16,17)

Což jsi Asyrský králi neučinil své korporátní společnosti jako nebeské hvězdy, že nikdo nesměl zastínit jejich jas, nemohl na tvé nebe, protože jsi je nechal odstranit, nebo jsi ukradl, co patřilo poctivým obchodníkům? Tví naháněči, tvé politické, policejní, vojenské a tajné služby, ty se stali tvými strážci, tvými verbíři a bylo jich jako hejna kobylek. Aby mohly kobylky fungovat, tak potřebovaly klimatizované místnosti, pohodlí, ale když na ně přijde jakoby slunce, tak se ti rozutečou a nenalezneš je, až na tebe přijde král Severu.

„Tvoji pastýři se stali ospalými, asyrský králi; tvoji majestátní zůstávají ve svých sídlech. Tvůj lid je rozptýlen po horách a nikdo jej nesbírá. Není úleva pro tvou katastrofu. Tvé postižení se stalo nezhojitelným. Všichni, kteří o tobě uslyší zprávu, budou nad tebou jistě tleskat; protože po kom nepřecházela neustále tvá špatnost?“ (Nahum 3:18,19)

Co tví pastýři umí Asyřane, tvé loutky, které jsi vedl? Jen mluvit. Uvalovat tvé sankce, ale nevolají do zbraně, aby jsi byl zachráněn. Všichni, po kterých jsi jezdil, stojí za Putinem, za králem Severu a budou tleskat nad tvou zkázou a už tleskají, jen to ještě není slyšet. Proč? PROTOŽE JE TVOJE POSTIŽENÍ NEZHOJITELNÉ!!!

Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) vojsk v Kristově jménu, zda je Nahum o tom, co je vidět a co přichází. Ať je posvěceno Otcovo jméno, ať je činěna Otcova vůle, jak v nebi, které je očištěno, tak na zemi, která je před očištěním. Přijď Pane Jehošuo. Amen a amen.

Váš bratr Igi

One thought on “Nahum – Varování proti dnešnímu Ninive a dnešní Asýrii!!!

Comments are closed.