Asi takto by se dal vyjádřit dnešní svět, tak jak je to popsáno na téhle fotografii

Spread the love

Pro ty, kdo nerozumí slovensky: „Toto je jablko. Experti a nezávislí odborníci potvrdili, že toto je jablko. Media potvrdila, že je toto jablko. Pokud vidíte banán, tak je to jen proto, že jste konspirátor a šiřitel nepravdivých zpráv!“ .

Co je nejsmutnější, že takovým to jazykem skutečně hovoří mnoho lidí a vůbec jim to nepřijde divné. Například před rokem, rokem a něco, jsem dostal odkaz na video z rakouského parlamentu, kde promlouval jeden rakouský politik o tom, co například strana zelených podporuje a dává na to finanční prostředky daňových poplatníků. Dnes mi i s titulky přišel na toto odkaz. Člověk se musí zamyslet nad tím, kdo skutečně inspiruje takové lidi, kteří něco takového vytvoří. Zde najdeme odkaz.

Na co rakouský politik upozorňoval? Že strana Zelených, tedy takzvaných sluníček, eko fašistů, u nás v ČR do tohoto ranku patří Piráti. Když jsem měl v Praze hospodu, tak ke mne pár těchto zakládajících členů této strany chodilo, takže jsem si mohl udělat docela kvalifikovaný obrázek o této nově vznikající skupině. Hlavně tito lidé tenkrát sloužili jako správní užiteční idioti, které hlavní organizátor zneužíval, na černou práci, proto by Vám jejich jména nic neřekla. Tito lidé, často myšlením fašisté, protože jiný, než jejich názor není správný, jsou permanentně na lehkých drogách. Tvrdé jsem u nich v té době neviděl. Proč je užívali? Aby byli stále v jiné, své realitě. Tyto drogy totiž otevírají mysl bytostem, které my nemůžeme vidět, proto je jejich smysl pro realitu a vkus posunut od většinové společnosti.

Pokud je mysl unesena těmito bytostmi, začne přirozeně docházet k nápadům, které jsou ukázány v tom videu. Nejsmutnější na tom všem je, že ti úplně nahoře za oponou, to co je ve videu ukázáno, žijí. Pro tyto sluníčka je pak velmi zábavné, myslím ty níže postavené, natočit příběh, kde šéfkuchař připravuje vídeňský řízeček z prsou malého blonďatého Koruťana (oblast v Rakousku). Fakt fialový hnus. A kdyby někdo nevěděl co je to fialový hnus, tak je to metafora ke skutečně odporným věcem.

Lidem se selským rozumem připadá divné, pokud neví, že démoni existují i se Satanem, proč politická lobby dělá to, co dělá. Esoterici, ti si zase myslí, že jejich srdce je tak dobré, plné vysokých vibrací, že je nemůžou přece démoni ovlivňovat. Proč tedy mají při svých cvičeních vyprázdňovat svou mysl? Napojovat se na něco duchovního? Nebude to náhodou to samé, co dělají uživatelé drog, aby otevřeli svou mysl temným duchovním silám? Pokud je pravdivý výrok:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korinťanům 11:14,15)

pak je jasné, že se jim nebude Satan projevovat ničemně. Proč? Protože mu stačí, aby nešli za Stvořitelem nebe a země, JeHoVaH (jehovou) Bohem, ale povzbuzuje je k uctívání lidí, jeho služebníků, kteří se jako on proměňují v anděly světla. Stvořitel je zdroj, universum a tak dále, jen ne JeHoVaH. Tak je příjemnými pocity ti démoni, které nevidí, ale dali jim možnost, aby je plně ovládali, hezky poplácávají po ramínkách a mají slunce v duši. A samozřejmě špatní jsou ti, kdo říkají, že uctívat člověka, dělat si z něj modlu je špatné, tak ti jsou pro ně nejhorší.

Tito esoterikové jsou přece nejlepšími psychology, kteří na 100% poznají, jakým člověkem někdo je. A když čtou co jim sdělujeme, tak stejně nedokážou porozumět textu, protože jim démoni zaslepili mysl. Pak ta komunikace připomíná tu, o které se zmínil ministr zahraničí Lavrov, že mluvit s Liz Truss, bývalou ministryní zahraničí a dnešní premiérkou Velké Británie, že to je, jako když hluchý mluví ze slepým. Prostě tu platí:

Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a poslouchali ušima bez odezvy a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já (Jehošua) je neuzdravil.“ (Matouš 13:15)

Můžeme vysvětlovat, že věci, které zažíváme, jsou naplňováním biblických proroctví, že žádné Q, či Chabadistická prohlášení neslouží k záchraně. Pak jsou na tom podobně, jako Kristovi učedníci, kteří smýšleli tělesně, když Kristus vysvětloval, že je třeba mít oči otevřené, ale ti se raději dohadovali o tom, že nemají chleba:

Všiml si toho a řekl jim: Proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě si to neuvědomujete a nechápete význam? Otupělo porozumění vašeho srdce?  Ačkoli máte oči, nevidíte; a ačkoli máte uši, neslyšíte? A nepamatujete se,  když jsem rozlámal pět chlebů pro pět tisíc, kolik jste sebrali košů plných úlomků? Řekli mu: Dvanáct. Když jsem rozlámal sedm pro čtyři tisíce, kolik košů na potraviny plných úlomků jste sebrali? Řekli mu: Sedm.“ (Marek 8:17-20)

Když už je ničemnost a zároveň hloupost politických a mediálních loutek natolik zjevná, že jak správně říká mluvčí VK, že není v nákupním prostoru klid a nákupní vozíky jsou poloprázdné, tak začnou si teprve lidé všímat, že se asi něco děje. Pak najednou slyší systémové svolávače a jdou demonstrovat a hledat lidské zachránce a vykupitele. Pokud je panovníkem světa Satan a on je, pak z logiky věci, tento chaos sám připravil a jediný, kdo se mu může postavit je ten, kde existuje v jeho jménu záchrana. Kdo to je? Jehošua. Proč? Protože toto jméno znamená = JEHOVAH ZACHRAŇUJE!!! Kdo je JeHoVaH? No nebeský Otec, STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ.

Jak zareaguje člověk, nad kterým má Satan vliv a ještě mu patří? To je náboženství, to je blbost. Jenže náboženstvím je ta jejich slepá víra, že nebeský Otec s tímto jménem neexistuje. Že oni jsou ti moudří. Je psáno:

Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ (Přísloví 22:3)

Takže co se stane těm, kteří nevkládají svou důvěru v nebeského Otce? Utrpí trest. Jak? Že zjistí, že ten kdo je sladkými řečmi opíjel, že je sváděl, podobně jako strejda Vašek Havel, pro své vlastní plány, které nebyly dobré. Uvědomit si, v jaké době žijeme, ověřit si, že v ní skutečně žijeme, to je to co nás přivede k nebeskému Otci. Je opět psáno:

Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20)

Kdy jednáme s hlupáky? Když hloupým, sebestředným lidem, kteří mají své skryté plány, uvěříme a nasloucháme jejich radě. Kdo je moudrý v očích Stvořitele?:

Kdo je v srdci moudrý, přijme přikázání, ale ten, kdo je svými rty pošetilý, bude pošlapán.“ (Přísloví 10:8)

Jaké je největší přikázání? Co řekl Jehošua?

Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně?  Řekl mu: Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: Budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon a Proroci.“ (Matouš 22:36-40)

Můžeme milovat někoho, koho neznáme? To asi ne. Co bylo řečeno Mojžíšovi?:

A dále řekl: Jestliže budeš přesně naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, a budeš činit to, co je v jeho očích správné, a vskutku dopřeješ sluchu jeho přikázáním a budeš dodržovat všechny jeho předpisy, nevložím na tebe žádné z onemocnění, které jsem vložil na Egypťany, protože já jsem Jehova, který tě uzdravuje.“ (Exodus/2. Moj. 15:26)

Co z toho vyplývá? Že lze dosáhnout toho, aby k nám promlouval samotný nebeský Otec. My však neslyšíme lidský hlas, když dodržujeme a věnujeme pozornost jeho přikázáním. Ne, my máme ducha, Otcova ducha, který v nás k nám promlouvá, který nám jasně ukazuje, co je správné a co je nesprávné. Jaký duch promlouvá k těm, kdo nebeského Otce neznají? Bude to Boží duch, nebo to bude někdo, kdo se snaží člověka odvést od svého Stvořitele? Uvažujme sami, která možnost je správná.

Někoho, kdo nebeského Otce nezná, ten si může říci: „Jak jej poznám?“ . To je dobrá otázka. Proto máme tento slib:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Aby se to stalo, musíme to sami dovolit. I to je zapsáno v Písmu:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Takže pokud někdo očekává, že nebeský Otec sám přijde někoho přemlouvat, tak to se určitě nestane. Všimněme si, že je to o srdci. Potřebujeme všemu rozumět? Mít poznání, které má nějaký bratr, či sestra, protože se Písmem brodí sem a tam desítky let? Ne. Takové poznání často nadýmá a ničí Lásku Agape. Otcův duch dá každému dostatek moudrosti, aby rozeznal mezi správným a nesprávným. Proto není potřeba žádných náboženství, jak si někteří mylně vysvětlují víru. Proto mohu své čtenáře poslat k Otci, aby to byl On, kdo dá správné porozumění svým duchem.

Má se věřit člověku? Ne, má se důvěřovat nebeskému Otci!!!! Takže pokud někdo smýšlí tak, že já zavádím náboženství jen proto, že odhaluji to, co mi bylo dáno poznat v Písmu Otcovým duchem, tak to se velice mýlí. Kdy jsem komu řekl: „MUSÍŠ DŮVĚŘOVAT MÝM SLOVŮM!“ ? Najděte toto v jednom jediném mém článku, vy, kdo mi toto podsouváte jen proto, že vidíte jen náboženské domy, kde se toto přesně vyučuje.

Držím se přesně slov apoštola Pavla, které zapsal ve 3. kapitole prvního dopisu do Korintu. Já jsem nic, jen zalévám a sázím, ale porozumění a duchovní růst dává nebeský Otec, proto jen ukazuji směr. Důvěřovat člověku, to klade léčku. Důvěřovat nebeskému Otci a Jeho Synovi, kterého přivedl na zemi, aby za nás splatil dluh, tím, že za nás dokonce zemřel, tam se máme obracet.

Tak bych si přál, aby všem byly otevřeny oči, aby viděli, kde se nacházíme v proudu času, aby začali hledat našeho Stvořitele, JeHoVaH (jehovu) Boha, toho s největší autoritou, aby nad nimi ztratil svou autoritu, své božství Satan, démoni a ti, kdo jim podlehli. Banán je banán a jablko je jablko, ne naopak.

Pokoj vám všem.

Bratr Váš a otrok Pána Jehošuy Igi