Vzhledem k času, který rychle supí ke svému vyvrcholení….

Spread the love

… bych chtěl povzbudit všechny čtenáře, jenž hledají našeho Stvořitele, celým srdcem, myslí a silou, aby Jím samotným byli poučeni, že vše na politickém nebi spěje k tomu, co nám Písmo odhaluje. Co se týká konfliktu na Ukrajině, tak i zde dochází k tomu, co mi bylo odhaleno ve vidění, které mi bylo dáno před časem a které mohu zveřejnit, až budou události dovršeny.

Zveřejnění je utajováno proto, aby se probíhající proces nenarušil. Díky velkým projevům nezasloužené laskavosti, která byla nejenom mi v těchto dnech prokázána, chci připomenout zájemcům o křest v oblasti Čech a Moravy, že se mi mohou ještě ozvat, pokud jsou Otcovým duchem vedeni k těmto věcem, aby došlo k naplnění slov Pána Jehošuy v jejich životě.

Pán Jehošua řekl Nikodémovi na jeho otázku ohledně znovuzrození, kdy nám bude dovoleno vidět a vstoupit do Božího království to, co nám zaznamenal apoštol Jan, coby přímý svědek tohoto setkání s Nikodémem:

„Byl člověk, farizeus, jménem Nikodém, předák Židů. Ten k němu přišel v noci a řekl mu: Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže provádět tato znamení, která ty provádíš, ledaže je Bůh s ním. Jehošua mu odpověděl a řekl: Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.  Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže přece podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se?“ (Jan 3:1-4)

Nikodém byl spravedlivý muž a byl jedním ze dvou mužů Sanhendrinu, kdo nehlasoval 14. nisana roku 33 n.l. pro Kristovo usmrcení. Na jeho důležité otázky Kristus odpověděl těmito slovy:

„Jehošua odpověděl: Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se někdo nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti pověděl: MUSÍTE SE ZNOVU NARODIT. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Takový je každý, kdo je zrozen z ducha.“ (Jan 3:5-8)

Proč Pán Jehošua přirovnal toto znovuzrození k větru? Protože pokud jsme takto zrozeni, lidé slyší náš hlas, ale často vůbec nechápou proč se je snažíme nasměrovat k tomu, aby začali nejprve hledat nebeského Otce, יהוה JeHoVaH (jehovu) BOHA, nebo-li TOHO S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, ABY SE JÍM NECHALI SAMI POUČIT. Stejně tak nechápou, kam je toto hledání přivede. Protože nerozumí našim krokům a našemu jednání, stáváme se v jejich očích blázny.

Kdo by měl usilovat o křest? Pokud je to někdo, kdo si myslí, že svět se stane v ten den jiným místem, protože se zbaví problémů, Satanových útoků, tak to je ta nejhorší pohnutka, kterou může takový člověk projevit. Proč? Protože ničemu neporozuměl. Co skutečný křest obnáší jsem vysvětlil v sekci KŘEST. Je to veřejné prohlášení, že umíráme tomuto světu, abychom už nežili sami pro sebe, ale pro vůli toho, KDO NÁS STVOŘIL.

Má osobní zkušenost den před mým křtem byla taková, že Satan na mne a mou domácnost zaútočil velmi tvrdě a připravil nás o všechny finanční prostředky a byla velmi zkoušena má důvěra k nebeskému Otci a ke Kristu, zda tento útok ustojím a dovolím nebeskému Tatínkovi, aby sám svým zásahem věci napravil. Protože jsem nedovolil ani na vteřinu, aby mi Satan vzal mou radost z tohoto křtu, viděl jsem jednat nebeského Otce způsobem, že den po této pro mne v životě nejdůležitější události přišel ke mne bratr s obálkou, kde byl do koruny přesně ten obnos, o který naší rodinu Satan připravil.

Očekávat, že problémy pominou, není vůbec realistické. Přesto by nás nemělo toto porozumění odradit. Proč? Protože jedině tak se v našem životě může plně prokázat mocná Otcova ruka, kterou nás zachraňuje z těchto útoků a my získáváme osobní zkušenost, kterou nám už nikdo nikdy nevezme. Děkuji nebeskému Tatínkovi a Jeho Synu Pánu Jehošuovi za všechnu tu tíseň a tlak, který byl na mne připuštěn, protože když jsem slabý, tak jsem mocný. Přesně toto napsal apoštol Pavel ve svých dopisech. Dlouho jsem těmto slovům plně nerozuměl.

Má-li se prokázat nebeský Otec jako ten, jehož jméno znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO, musí nejprve nastat taková situace, která nemá z hlediska naší vlastní síly a moci absolutně žádné řešení. Svým zásahem pak sám sebe oslaví, protože ZPŮSOBÍ, ABY PŘIŠLA ZÁCHRANA. Takový zásah pak nelze připsat nikomu jinému, než právě jemu.

V minulých dnech jsem byl svědkem několika projevů takového zásahu vzhledem k našemu bratrovi, kde se prokázala pravdivost Jehošuových slov:

„Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal.“ (Jan 15:16)

Rychlost, kterou se ty věci staly, mne samotného překvapily. Jsem velmi poctěn tím, když mohu tyto věci vidět a naplňuje mne to vždy nejenom radostí, ale ještě více mne to přibližuje k našemu Tatínkovi a Jeho Synovi, protože vidím, že není nic nemožné, co by pro nás nebeský Otec s Kristem udělali. Jen musíme věřit, že se to stane. Každá prosba však nemusí být ihned vyslyšena, protože by to neprospělo nám a ani k Otcově slávě.

Pokud jsme v těžkostech, svěřme svou starost do rukou samotného nebeského Otce a Jeho Syna, našeho Krále, našeho Vykupitele, abychom byli povzbuzeni skutečnou AUTORITOU a nezaslouženou laskavostí, protože když jsme slabí, tak jsme mocní. Vždyť sám nebeský Otec slíbil skrze Malachiáše, že ten, kdo bude mít v úctě Jeho svaté jméno יהוה JeHoVaH (jehova), tak ten pozná rozdíl mezi tím, kdo Otci slouží a kdo mu neslouží. (Malachiáš 3:16-18)

Díky těmto skutkům záchrany můžeme nejenom Otci a Kristu plně důvěřovat, ale také je můžeme chválit a oslavovat celým srdcem, myslí a silou. Kdo by nechtěl mít za Otce někoho, o kom ví, že je plný Lásky a nezasloužené laskavosti (milosti)? Kdo by si nepřál už nyní cítit synovství, nebo být dcerou samotného Tvůrce nebe a Země? Tento svět toho není hoden, protože žije sám pro sebe. My však křtem přestáváme žít sami pro sebe, ale pro svatou vůli Toho, kdo PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Chvalme Jah, chvalme Pána Jehošuu, protože máme pevnou naději, že tento ničemný svět bezzákonnosti bude brzy nahrazen Spravedlivou vládou Krista.

Pokoj Vám všem.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

3 thoughts on “Vzhledem k času, který rychle supí ke svému vyvrcholení….

 1. Keďže sa snažíš brat náš, priblížiť čo najviac ku pôvodnej forme učenia, odporúčam prestať používať animácie JW a ”kresťanské” zobrazovanie nášho učiteľa ako bieleho občana. יהושע bol asi tak biely ako sme my čierny.Nie že by bola farba chrámu ducha dôležitá ale predsa.
  A Yah bude vždy Yah, žiadny Jeh. Mená sa neprekladajú. Tak ako sa Karel Kámen nebude volať v anglicku Charles Stone, ale vždy bude Karel Kámen.
  Držte sa.

  1. Drahý příteli,

   který se neumíš ani podepsat, což není zrovna dobrá známka toho, aby jsi poučoval někoho o hebrejských jménech a jejich správné výslovnosti. Písmeno jód, se čte jako J. To, že angličtina jej čte jako dž, tak ty mne tu poučuješ a dáváš Yah. Hebrejštinu jsi viděl podle toho co popisuješ z rychlíku, někde ve stanici, kde ten rychlík ani nezastavoval. Zkrácená forma Otcova jména JaH, totiž odkazuje na první a poslední písmeno v Otcově jménu JHVH, JeHoVaH. Ne na první a druhé. Stačí pochopit proč to tak je. Správně by mělo být napsáno J-ah. Proč? Protože se vztahuje to ah k slovesu a dvěma posledním písmenům, které tvoří sloveso vah – STÁT SE! Směr jsem ti ukázal a dohadovat se s tebou nemíním.

   Co se týká ilustračních obrázků, proto se jim říká ilustrační, že mají něco znázornit. Asi je tento obrázek dílem jw.org . Ve svém životě jsem této organizaci přispěl dostatečným finančním darem, takže určitě tento náboženský dům nebude ztratný, když sem tam použiji i jejich výtvor. Apoštol Pavel správně napsal, že je těžké k vám mluvit, jako k duchovním lidem, protože jste tělesní A jak se ta tělesnost projevuje? Právě tím, že bez znalosti rádi poučujete ty, kdo byly poučeni správně. Kdo miluje Pravdu, tak se z ní raduje, ať je jakákoli. Tebe ale zajímá barva kůže mého Bratra a našeho vykupitele. Ty jsi jej viděl, že víš jakou barvu měl? Já mám z obou stran hebrejské kořeny. Je má kůže tmavá? Ne není. Po tělesném otci jsem z kmene Juda. Proč to vím? Protože to byl nebeský Otec, JeHoVaH vojsk, který mi mou minulost, mé předky ukázal. Nebyl to člověk, kdo toto učinil.

   Dotaž se jej samotného, zda mluvím pravdu. Jinak mám svědectví samotného nebeského Otce, jak se vyslovuje Jeho jméno a jaký je jeho skutečný význam. Víš o tom, co nebeský Otec nenávidí? Když někdo vytváří spor. Najdeš to v Příslovích v 6. kapitole verších 12 až 19. Dej prosím velký pozor, aby jsi jej díky své nerozumnosti nevyvolával. Je totiž psáno: „Slovo pronesené v pravý čas, je jako zlaté jablko ve stříbrných řezbách.“ .

   Kéž je to nebeský Otec kdo tě sám vyučí v Kristově jménu. Já jsem jen nedokonalý člověk.

Comments are closed.