Co znamená být tělesný a co duchovní? Proč se duchovním člověkem může stát jen ten, kdo se bude podle Daniele 12:4 brodit Písmem a událostmi sem a tam?

Spread the love

Z osobní zkušenosti vím, jak těžké je pochopit rozdíl mezi tělesností a duchovním smýšlením. Vždy jsem přemýšlel, jak to srozumitelně vysvětlit. Duchovní smýšlení nám zachraňuje život, tělesné nám způsobuje rozdělení a nenávist. Abychom to pochopili, potřebujeme si to ukázat na něčem viditelném.

Vždy děkuji našemu nebeskému Otci v Jehošuově jménu, když nám dovolí vidět duchovně, když nám dává moudrost, protože naše vlastní inteligence by toho nebyla schopna. Vlhnou mi oči při těchto věcech, protože je v nich obrovská Láska k nám, hříšným lidem. Teprve dnes jsem porozuměl tomu, proč se tak Satan snažil zničit staroslovanskou kulturu. Proč je mu tato kultura trnem v oku, ač mu svět patří.

Základem předpotopní kultury bylo jako i v dnešní době písmo, psaná forma textu. Abych dnes mohl vyjádřit určitou myšlenku, musím napsat dlouhý text podle předem daných pravidel. K tomu používáme abecedu, seznam konkrétních znaků, kdy každý znak má své zvukové vyjádření a tak můžeme vytvářet slova, která dávají smysl. Například písmeno „S“ nám odhaluje, jak vzniklo a proč se vyslovuje tak jak se vyslovuje.

Toto písmenko v přírodě nacházíme, když vidíme, jak se plazí had, který vydává specifický zvuk, takzvané syčení. Předpotopní lidstvo používalo 78 písmen. Těmto písmenům se říká runy. Po potopě synové Magoga snížili počet run na asi 49. Ty byly základem staroslovanštiny po potopě, protože je to kontinuální jazyková výbava lidstva od stvoření Adama. Jedině slovanské jazyky mají slovní zásobu převyšující slovní zásoby jiných jazyků 3x až 10x.

Specifikou run je možnost je číst jako jednotlivá písmenka zleva doprava, ale také jejich grafické znázornění vypráví konkrétní příběh. Runy se snažili napodobit Egypťané. Ti k tomu však přidávali konkrétní obrázky. Pojďme si to ukázat právě na písmenku „S“, které zleva doprava se vyslovovalo jako „gr“ a zprava doleva to byl symbol ZAHRADY. Ta se vylovovala slovem GRAD.

Pokud graficky spojíme dva grady, dostaneme PARA GRAD §, doslovně to znamená DVA V ZAHRADĚ, kde je graficky vyjádřeno, co se tam přihodilo, proto §, že došlo k narušení jednoty mezi Stvořitelem a stvořením. Byl porušen ZÁKON LÁSKY a tím pádem jednoty.

Proč bylo použito právě toto grafické znázornění? Protože GRAD, pro nás písmeno S, symbolizuje hada. Tento had ovlivnil dva, kteří dostali na starost zahradu Eden. Proto je GRAD symbolem zahrady. V Slovanských zemích se toto slovo objevuje až do dnes. Poláci, Rusi mají ogrod, jako zahradu. V jiné symbolice, konkrétně v matematice, má toto slovo spojení s úhlem. Satan se totiž na celou událost dívá Z JINÉHO ÚHLU. Je to opět doplnění k příběhu v Edenu.

Když někdo použil tuto dvojitou runu v textu, tak zleva doprava jí četl jako ZÁKON, zprava doleva jako hlubší obrazové sdělení, že v této zahradě byli dva lidé podvedeni hadem a došlo k nezákonnosti, narušení jednoty mezi nimi a naším Stvořitelem.

Aby to bylo člověku jasné, byl veden k tomu, aby dvoj runu zachoval až do dnešních dní. Měla a má být varováním, že každý náš paragraf, jak je dnes všeobecně nazýváme, náš lidský zákon má být spravedlivý podle ZÁKONA LÁSKY, pro zachovávání pouta jednoty. Je to také obrazový prvek, který člověku stále připomíná, že tímto způsobem do jeho života vstoupil hřích, který narušuje jeho vztah k Otci, jejich vzájemnou lásku a také vzájemnou lásku ke svým bližním.

Už chápeme jaký rozdíl je mezi RUNOU a mezi jednotlivou LITEROU, tedy obyčejným písmenkem?

Cílem runového záznamu je získat velmi detailní pohled na konkrétní situaci, která je vyjádřena slovem při spojení několika run dohromady, aby vytvořily konkrétní slovo. Runový záznam dokáže ve dvou, třech slovech vyjádřit tolik informací, kolik my musíme vyjádřit na jedné či dvou stránkách psaného textu.

Naše novodobá abeceda je tělesný, otrocký způsob jak vyjádřit konkrétní myšlenku. Hebrejština se čte zprava doleva. To není náhoda, ale zachování příbuzenského vztahu k runovému písmu. Samotná slova v hebrejštině také vytváří obraz a je založena na činnostech. Například sloveso bara, které se dá přeložit českým slovesem TVOŘIT, má v sobě obrazovou informaci, kdy je něco přivedeno k životu.

Teď si zkusme uvědomit, co taková runa dokáže. Pokud by nám Satan tyto runy neodňal, abychom jim rozuměli, přijeli bychom na nějaké místo, kde je předpotopní text a začali si v něm číst. Najedou by ten jeho AHOJ PŘÍBĚH – HI STORY, nebyl tím příběhem, kterému se musí věřit. Proto přišli dva agenti cizí moci, Cyril a Metoděj a udělali takzvanou cyrilici. Základ pro dnešní otrocký písemný záznam. Tak Satan mohl vytvořit příběh, že Slované jsou jen primitivní opice, které slezli před příchodem Cyrila a Metoděje právě ze stromů, aby je ti dva obohatili o písmo. Výsledkem je, že tyto lumpy, sloužící odpadlé Judě, Talmudu, dnes mnozí uctívají. Uctívat člověka je projev modlářství. Přesně toto Satan potřebuje. Díky odstřižení od obrazotvorných slov zničil tak jako v PARA GRADU Slovanskou jednotu.

Protože je základem Písma (bible) hebrejština a řecké texty Písma jsou kromě Pavlových dopisů, jen překladem z původní hebrejštiny, došlo k tomu, že i zde se vytratila obrazotvornost slov. Tak mnozí čtou text, ale nevidí celkový obraz. Díky této tělesnosti je možné vytvářet nauky a dogmata a BOŘIT AGAPE, POUTO JEDNOTY. Konkrétnímu verši se dá otrocký výklad, jenž ztrácí duchovní hloubku celkového obrazotvorného textu, tedy duchovního porozumění. Aby nám nebeský Otec pomohl, nechal zapsat to, co čteme v Danielovi, že musí V ČASE KONCE přijít.

„A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy. A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:3,4)

Když jsem měl připravit rozbor Danielova proroctví, byl jsem nejprve veden ke 4 verši, abych se na něj zaměřil a šel jsem do samotné hebrejštiny. Tam jsem nalezl hebrejské slovo šůt. To se překládá slovy – toulat se, probíhat sem a tam, a také slovesem brodit se či nořit se do něčeho. V žádném českém překladu překladatelé brodit se nepoužili. Tehdy mi Otec skrze svého Ducha položil tuto otázku: „Proč jsem nechal slovo šůt zapsat právě sem a co jsem tím slovesem chtěl vyjádřit?“. Pak mi před očima začal ukazovat různé události a také různé biblické verše a jejich vzájemnou provázanost. Musel jsem přemýšlet, jak to souvisí se slovesem šůt. Najednou jsem pochopil, co má na mysli. Vše musím zkoumat v obrazech a těmi se brodit sem a tam (viz kapitola č. 6 publikace Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny). Nestačilo jen Písmo, ale světové události jsem musel začít zkoumat duchovně.

Poté mne vedl zpět do třetího verše, abych pochopil co má přesně namysli slovesem POCHOPENÍ, jak to souvisí s tím, co mi bylo právě odhaleno. Další otázka byla: „Proč až v Čase KONCE? “ . A ukázal mi Daniele 11:40. To mi dovolilo pochopit, že nikdo do tohoto Času Konce nemůže Daniele vyložit správně. Musí totiž obdržet obrazotvorný vhled, Otcovo vedení, duchovní pohled na to, co se právě odehrává. Je totiž nutné pochopit celou minulost, skutečné dějiny a ne ty Satanovy AHOJ PŘÍBĚHY, KTERÝMI NÁS ZAVÁDĚL PO CELOU DOBU NA SCESTÍ.

Poté jsem byl přiveden k Jeremiáši 31:31-34, abych tyto verše uviděl jako obraz a ne jako samotný text. Tak jsem porozuměl tomu, co nám Jehošua říká v Janovi 6:43 a 44. ŽÁDNÝ NÁBOŽENSKÝ DŮM NÁM NEMŮŽE DÁT SKUTEČNÝ DUCHOVNÍ VHLED. Poté mne vedl k verši ve Zjevení:

„To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi.“ (Zjevení 14:4)

S jakými ženami se neposkvrnili Otče? S tělem? A Duch mne vedl k veršům o Ohole a Oholibě, ať si to spojím se Zjevením 17. kapitolou a jejími dcerami. Pak mi bylo připomenuto, proč jsem musel nejprve prozkoumat náboženský Dům Svědků Jehovových, než mne do něj přivedl. Co to způsobilo? Zůstal jsem čistý ve svém srdci vzhledem k naukám. Věděl jsem například, že rok 1914 nemůže být rokem počátku ČASU KONCE. Vždy jsem si udržel určitý odstup. VRO, ta dcera Babylonu nebyla nikdy nad mým vztahem k Otci a Beránkovi. Proto jsem například neposlechl, když bylo přikázáno, abych nezdravil a nebavil se s těmi, jenž byli vyloučeni, protože nesouhlasili s určitou naukou, určitým dogmatem.

Když jsem byl dotázán, proč že to činím, tak jsem prostě odpověděl: „PROTOŽE MI TO SVĚDOMÍ DOVOLUJE.“. Skutky, které pro mne Otec připravil, byly jasným důkazem, že mi Otec žehná tam, kde ostatním ne v duchovním ohledu. Vedl jsem i 9 biblických studií měsíčně. Nikdy jsem nebral biblické studium tak, jako to brala organizace, že jen takové studium, které skončí křtem je úspěšné. Uvědomoval jsem si, že je to Otec, kdo dává vzrůst a některá semena vyrašila až v tomto ČASE KONCE.

Proč to uvádím? Abych se chlubil? AŤ SE TO NIKDY NESTANE!!!! Sláva a chvála patří jen a jen Otci a Jeho Synu Jehošuovi, co jsem měl udělat, to jsem udělal, protože sám jsem nic, jen neužitečný otrok. Celé to uvádím proto, abychom porozuměli tomu, co vysvětluje apoštol Pavel:

„O těchto věcech také mluvíme, ne slovy, jež vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jež vyučuje duch, když spojujeme duchovní záležitosti s duchovními slovy. Ale tělesný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj pošetilostí; a nemůže je poznat, protože jsou zkoumány duchovně. Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem. Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ (1. Korinťanům 2:13-16)

Abychom mohli věci zkoumat duchovně, musíme nebeského Otce milovat celým svým srdcem, myslí a silou a plně důvěřovat Jeho slovu, které vychází z Jeho úst. Nemůžeme být jako Adam, jenž dovolil v GRADU hadovi, aby jej oddělil od Otcovy Agape, tohoto zákona Lásky. Musíme prosit, abychom obdrželi tento velkolepý dar duchovního vhledu, jenž nám v celkovém obraze vysvětlí každý verš Písma, abychom se dokázali brodit sem a tam nejenom Písmem.

Když tento dar obdržíme, je nám dovoleno dosáhnout Kristovy mysli. Za touto myslí jde ruku v ruce velkolepá odměna, ač pro ty, jenž této mysli dosáhli, není tato odměna cílem. TÍM JE JEDINÁ UDÁLOST, ABY UŽ MOHL PÁN JEHOŠUA VRÁTIT SVOU VLÁDU NAŠEMU BOHU A OTCI, aby tak bylo posvěceno plně Otcovo jméno, יהוה JeHoVaH (jehova) navždy.

Jak vždy nabádám a oznamuji, je potřeba být duchovními lidmi, proto je potřeba, abychom se sami dotazovali nebeského Otce, ve jménu Jeho Syna, zda sepsané je to skutečné duchovní porozumění. Prosme samotného Pána Jehošuu, jako jedinou hlavu duchovního chrámu, který je tvořen živými kameny, aby naše prosby podpořil, aby nám ten duchovní vhled mohl být dán. Nemáme být nemluvňaty na mléku, ale duchovně dospělými lidmi, kteří plně důvěřují každému výroku, jenž vychází z Otcových úst. Jedním ze slibů Otce je i to, že On sám nás vyučí, jen mu to musíme dovolit.

S Agape a Pánovým pokojem, Váš bratr a Pánův otrok Igi.