Reforma ČT. Proč právě teď a co je skutečný cíl? Analýza.

Spread the love

Pokud pozoruji to co se nyní děje v ČT pohledem dvou koncepcí, které mezi sebou vedou boj, pak vše dává daleko hlubší smysl, než jen to, co například popsal Aeronet. Opět vše musíme zasadit do biblického rámce proroctví, abychom celou situaci správně pochopili.

Mějme tedy trpělivost, protože nic se neděje náhodou a kdo miluje Pravdu, tak mnohé pochopí. Nechtěl jsem nyní nic dalšího psát, protože vše potřebné už napsáno bylo a je na každém z nás, zda tento web použije ke zkoumání a ne jako zpravodajský portál. Ptejme se nebeského Otce, יהוה JeHoVaH (jehovy) Boha, ve jménu Jehošuy Krista, zda je toto popsané v souladu s jejich moudrostí a správným porozuměním. Činme tak, jak nás Duch vede a ne lidé, kteří mohou jen zasít a zalít, ukázat směr.

Pokud se na takzvanou alternativu díváme očima těch, kdo stejně nekriticky přijímají zprávy z mainstreamových medií a vidíme manipulaci jen u druhé skupiny, pak lehce „oslepneme“. K čemu „alternativa“ slouží? K latinskému rčení: „VICTORIUS PRAELIUM INTER ORDER AND CHAOS“ , což znamená: „VÍTĚZNÝ STŘET MEZI POŘÁDKEM A CHAOSEM„. Z něj vychází známé: „ROZDĚL A PANUJ„.

Chaos vždy porazí pořádek, protože je lépe organizovaný. — Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 – 2015 … Publilius Syrus, latinský spisovatel.

Z esoterického hlediska je toto podobné tomu fyzikálnímu, kde štěpení prvků vytváří velké množství požadované energie, ale výsledná syntéza prvků způsobuje ještě větší uvolnění potřebné energie. Je to přírodní zákon, který Satan převedl do duchovního řízení světa. Pokud se objektivně podíváme na to, kdo je na straně mainstreamu a kdo na straně alternativy, tak mainstream prezentuje takzvané RACIO, nebo-li rozum. Alternativa zase SPIRIT, cestu k duchovnu. Tento střet štěpí společnost, kde duchovno předkládá informace, které rozum přirozeně popírá.

Rozum nedovoluje hlubší vhled do řídících procesů, protože si má konzument myslet, že ten kdo jej řídí to s ním myslí jen a jen dobře a on sám by přece nikdy nejednal proti zájmům společnosti. Vše se děje z hlediska psychologie člověka, skrze porozumění, které Satan za skoro 6000 let své vlády získal. Spirit proces předkládá důkazy proti Raciu, aby došlo k štěpení a rozdělení. Za takzvanou alternativou je opět psychologická operace, řízená hlavně těmi, kdo mají to, jak pan VK rád v posledním čase říká, v sobě takzvané eugenické záření, jenž vychází z 1500 letého formování na území dnešní Palestiny a Izraele. A opět tu máme dvě skupiny, kdy ta, která ovládá rozum, pochází z oblasti Chazárie a Egypta, kde se spolu začali skrze sňatky a bankovní půjčky spojovat okolo 10 století nového věku. Ta duchovní pochází z oblasti Judy.

Aby rozum mohl fungovat správně, musí učinit příslušné dohody s duchovnem, proto spolu sedí často obě skupiny za jedním stolem. Krásně to vysvětluje prorok Daniel když oznamuje:

„A pokud jde o ty dva krále, jejich srdce bude náchylné činit to, co je špatné, a u jednoho stolu budou stále mluvit lež. Ale nic nebude mít úspěch, protože konec je ještě na ustanovený čas.“ (Daniel 11:27)

Na začátku byli hlavními protagonisty jednotliví králové, tedy představitelé konkrétní říše. To skončilo smrtí Octaviána, nebo-li Augusta. I jej se už pokusila Juda ovládat, když byl ještě nucen být kamarádem s Antoniem. Tehdy dal Herodes Veliký úplatek Antoniovi a intrikami se to Octavián dozvěděl. To byl pro Octaviána velký podraz a proto se rozhodl, že on se stane Imperátorem stůj co stůj. Jak nám vysvětluje samotný historik Flávius, tak se Herodes a Octavián stali velkými přáteli. Zde je počátek kamarádství farizeů a saduceů s budoucími králi Severu.

Odpadlá Juda zná biblická proroctví od svého počátku, takže musela vždy postupovat velmi lstivě a navenek musela působit jako otloukánek. Lid má rád otloukánky, takže mnohokráte proti sobě uskutečnili nějaký ten pogrom, protože to přece bylo pro zájem těch, kdo rozumí. A aby toto vše fungovalo správně, musela odpadlá Juda ovládnout plně budoucí krále Severu. Největším problémem pro ně samotné byl Jehošua Kristus a jeho učedníci. Takže museli nejprve během 200 let ovládnout tyto následovníky a tehdejšímu králi Severu vnutit, že je moudré, aby se odpadlé a zničené křesťanství stalo náboženstvím celé říše. A protože původní křesťanství nebylo jejich náboženstvím, s radostí Konstantinovi vnutili myšlenku, že pohanství se přemaluje do symbolů křesťanstva, aby modlářství této struktury bylo všem blízké a hlásáním jejich evangelia mohlo dojít ke krvavému zotročování lidstva jako celku.

Největším problémem odpadlé Judy bylo to, že mnozí takzvaní laikové měli Písmo k dispozici. Takže bylo potřeba toto odstranit. A když se podíváme na dějiny, tak vidíme, jak se jim to nadlouho podařilo. Aby mohli říši a budoucí panovníky správně ovládat, tak svým působením říši rozdělili. Mezi touto operací se hezky starali o budoucí krále Jihu, protože věděli, že ten se tu taky musí objevit a jeho původ musí být v Egyptě.

Kdo Judě dělal problémy? Byla to hlavně Afrika, její severní část, takže bylo třeba podnítit jejich bratry Araby, byli to potomci Išmaele a Ezaua, takže jejich krev, aby zasáhli svým novým náboženstvím a krvavou lázní, Satan má lidské oběti rád, do zničení ohnisek odporu, protože ti jejich zglajšaltované křesťanství neuznávalo. Tak jim dali proroka Mohameda. Vytvořili Mekku jako symbol, kde je černá krychle, kterou všichni alespoň jednou v životě musí navštívit, aby své modlářství dali najevo. Jméno skutečného Stvořitele proměnili do hebrejsky znějícího slova EL, což v překladu znamená Bůh, tedy ten MOCNÝ, ten s autoritou. A hodili jim to do množného tvaru elohim, tedy bohové slovem Alláh.

Aby vše bylo srozumitelné těmto příbuzným po krvi, sepsala jim Juda svou hi-storii, svůj ahoj příběh, kde korán propojila s biblí, kde se to hodilo, a z Krista udělali obyčejného proroka, kterému se má věřit, ale jen do chvíle, kdy Mohamed tvrdí něco jiného.

Protože jim na východě dělala problém Chazarská říše, byl tu výborný kandidát pro spojení s Egyptem a zajištění obnovy rovnováhy a soupeření mezi prorokovanými králi Jihu a a králi Severu. Tento národ pocházel z bývalého Kanaánu, Asýrie a Babylonu, jehož hlavním praotcem by Nimrod, potomek praotce Chama. Všichni měli velké nosy, podobně jako jejich příbuzní v Egyptě. Tak proč je nedat dohromady s těmi, které chránili, s potomky Antonia a Kleopatry VII. Tvrdí se, ale fyzický důkaz k tomu zatím neexistuje, jen předpoklad, že Cesarion, syn Kleopatry a Caesara Julia, že byl zabit. Víme, že k tomu dal Octavián příkaz, ale jeho tělo a ani hlava nebyly Octaviánovi nikdy předloženy. Jen Pullo tvrdil, že se o to postaral.

Když si vzpomeneme na sérii Řím, kterou natočilo filmové studio HBO, kde je v O Hórovo oko. Pak ten příběh končí trochu jinak. Že by nám tvůrci oznámili, že tak jako i Hitler nebyl samozavražděn v Berlíně, jak odhalují některé utajené uniklé dokumenty CIA a samotný Stalin tomu nikdy nevěřil, a existuje dopis, který v padesátých letech minulého století obdržel příslušný soudce, jenž měl na starosti Hitlerovu pozůstalost, kde mu Hitler osobně děkuje. Pak informace z uniklých dokumentů CIA dávají smysl, když dnes víme, že nad Hirošimou vybuchovala ne americká, ale německá atomová bomba. Proč jsou tyto informace důležité? Protože vše se vším souvisí a dějiny se vždy opakují. Útěk Hitlera totiž mělo zajistit předání dvou funkčních atomových bomb do rukou takzvaných spojenců.

Proto je velmi možné, že tvůrci chtěli právě tímto závěrem odhalit, kdo se Cesariona ujal, aby ta správná krev, modrá krev po matce, mohla pokračovat. Samotný Daniel ve svém proroctví vysvětluje, že na relativně dlouhou dobu, do ustanoveného času, splyne jakoby král Jihu s králem Severu. Proč je to důležité vědět v pochopení celkového obrazu?

Velká Tartárie, nebo také potomek Védské společnosti, Slované, začali přijímat východní směr „dobré zprávy“ evangelia o Kristu, kterou jim tam odpadlá Juda skrze své agenty kazatele přinášela. Toto slovanské uskupení bylo dostatečně silné na to, aby mohlo na Chazary zatlačit a Juda mohla prosadit jejich polidštění. Toto vše probíhá i v samotném zájmu Satana, který také zná proroctví. Takže udělat z Chamitů 13 kmen Izraele, byl vážně majstrštyk. Kdo má rád 13, jak jsme si už vysvětlovali v článku o filmových studiích? Krom Satana, který tím oznamuje, že má nad tímto projektem volnou ruku, tak je to takzvaný dům Sion. Tak jako bylo potřeba zajistit duchovní školení pro Islám, bylo potřeba předat i podobné školení a podobný „korán“ těmto Chazarům a jejich potomkům. Takže dostali knihu Mrtvých. Ostatně ji vytvořil za plné spolupráce se Satanem Thutmose III., nebo-li Napoleon egyptský, který se nám utopil v Rudém moři v roce 1493 př.n.l..

Zná odpadlá Juda tuto knihu? Zná, protože určité znalosti z ní jí pomohly navázat úzký vztah se Satanem a vytvořit si Talmud. A ten zakazuje knihu Daniel a kapitolu 53. proroka Izaiáše, kde se píše:

Ale sám יהוה Jehova nalezl potěšení v tom, že ho drtil; přivodil mu nemoc. Jestliže položíš jeho duši jako oběť za vinu, uvidí své potomstvo, prodlouží své dny a v jeho ruce se zdaří, co je יהוה Jehovovým potěšením. Kvůli těžkostem své duše uvidí, nasytí se. Prostřednictvím svého poznání ten spravedlivý, můj sluha, přinese spravedlivé postavení mnoha lidem; a jejich provinění ponese sám. Proto mu přidělím podíl mezi mnohými a se siláky bude rozdělovat kořist na podíly, jelikož vylil svou duši právě na smrt a byl počítán mezi přestupníky; a hřích mnohých, ten nesl sám a zakročil kvůli přestupníkům.“ (Izaiáš 53:10-12)

Moc informací pro ty, kdo znají dějiny a evangelia, aby pochopili, kdo toto naplnil. Samotný prorok Daniel pak v 9. kapitole prorokuje přesný čas, kdy je dán jako oběť za vinu. Ten rok je rok 33 n.l.. Ale není to jejich hlavní kniha, tou je Tóra a učení Talmudu. Tím nejtvrdším zastáncem a ortodoxním hnutím je Chabad Lubavitch, ale toto hnutí je tu asi 150 let. Jejich skrytá moc se musela přetavit do tohoto hnutí zasvěcenců, protože vznikali vnitřní problémy s jejich organizováním záměrných pogromů, protože ty už nemířili hlavně na 13 kmen Izraele, jeho moc a jejich nezasvěcené bratry, skutečné Judovy potomky, ale na ně samotné.

Aby mohl vzniknout opět viditelný král Jihu, bylo zapotřebí vytvořit z bezvýznamné části Římské říše říši, nad kterou nezapadá slunce a podržet si svůj vliv nad oběma králi. Jenže Chazar se učí velmi rychle a má to, co potřebuje mít modrá krev, má zrní, tedy peníze. Proč je má? Protože nejenom, že si nakradli velké jmění v časech, kdy ovládali důležitou obchodní stezku a přestali odpadlou Judu brát vážně, ale naučili se bankovnictví. Zničením Chazarské říše vznikl velký spor mezi ovládanými a ovládajícími. Takže se dům Sion ujal svých příbuzných, ale musel strpět duchovní nadvládu, kterou odpadlá Juda má nad odpadlým křesťanstvem. Bojem vzniká rozdělení, takže musí usednou k vzájemnému stolu, aby vzniknuvší chaos byl řízeným procesem. A toto nám ta takzvaná alternativa nikdy neodhalí. Proč? Protože by někdo mohl pátrat a zjistit, jak to vše je doopravdy.

Teprve ustanovený čas, 24.12.1913, vytvoření FEDu, toto mohl začít odhalovat. O dalších detailech je mnoho mých článků. Je třeba je prozkoumat, pokud chceme být skutečně konceptuálně zdatní a neskákat jim na špek na první dobrou, když vidíme nějaký spor, nějakou restrukturalizaci, která se nyní děje. Dům Sion samozřejmě touží po svém nadnárodním korporátním fašismu, aby jej dokončil. Chabad zase touží po svém cíli, vládnout celému světu. Proto, aby tyto skupiny mohli zvítězit, tak potřebují vytvořit řízený chaos. Komu patří společnost Walta Disneyho? Oběma skupinám, hezky fifti fifti.

Je Chabad chytřejší než dům Sion? Samozřejmě, takže se projekt tváří hlavně jako projekt domu Sion. Co má dům Sion v plánu, tak to nám odhalil pan VK. Zda má málo dalších informací, to nevím, spíš je veden jako osel za mrkví, aby to vyznělo přesně, jak je potřeba. On sám chce být díky singularitě humanoidem, takže se není čemu divit.

Pokud víme, kam podle proroctví svět spěje, tak taky víme, že se určité věci neudělají samy. Aby Osmý král zvítězil, potřebuje mít ve svůj čas na své straně profesionály z řad novinářů. Takže potrava pro rozzuřený dav se nechá v restrukturalizovaných mediích a až začne žeň, tak se ti vyhození hrdinové vrátí hezky zpátky na svá teplá místa. Dnešní křivda restrukturalizace jim psychicky pomůže, aby se přidali na stranu SPIRITU, nebyli v očích rozzlobeného davu ti špatní a odhalí ve svůj správný čas, co už sami mnozí vědí, jen to nesmí říci. Až se toto stane, bude to biblické? Ano, bude to biblické, protože za Osmým králem musí jít celý svět a musí se mu poklonit.

Takže tu skutečně nejde o žádné finance, ale o to jak ještě lépe uvést společnost do řízeného chaosu, do rozdělení, aby ničemnost studia Walta Disneye mohla zazářit a mnohým otevřít oči, aby se dívali tím správným spirit směrem.

Vše se děje velmi rychle, protože už nemají čas. Proč? Protože jsou ty dny zkráceny a žádná agenda 2030, či 2050 už neproběhne.

Včera proběhl test s hodinovým výpadkem elektrické energie skoro po celé Praze. Že to byl test, se pravděpodobně dozvíme od mluvčího Chabadu v následných dnech. Proč proběhl, tak na to si zkuste přijít sami, nebo ještě lépe, dotazujeme se nebeského Otce, aby nám dovolil svým svatým duchem dnešní události pochopit ve jménu Jehošuy Krista. Sláva a chvála patří jim, ne člověku, který ukazuje směr. Amen a amen.

Pánův pokoj všem milovaní.

Váš bratr Igi.

One thought on “Reforma ČT. Proč právě teď a co je skutečný cíl? Analýza.

  1. V podstatě se jedná opět o satanův svod ke špatné cestě. Na konci starého světa to všichni pochopí, ale pro mnohé to bude osudné, nebudou schopni přijmout fakt, že byli podvedeni a zatvrdí své srdce jako Faraon.
    Cílem satana je vytvářet cesty od Boha a ať jsme na straně alternativy, nebo hlavního proudu, obě strany má v hrsti pán tohoto světa. Jediná pravdivá cesta je složitá, ale ne nedostupná. Její složitost tkví v tom, že když na ní nastoupíte objeví se silný protiproud, jste na loďce, která pluje proti proudu. Ten protiproud je způsoben nedokonalostí našeho padlého, hříšného těla a velkým tlakem okolí. Svět se jakby proti vám vzbouří. Chce to silnou vůli a Bůh je mi svědkem, že mi v tomto čase, kdy jsem se ho snažil najít, velmi pomohl svým svatým Duchem. A pomůže každému, kdo ho hledá. Že jsme na správné cestě poznáme pomoci ovoce svatého Ducha, který způsobuje osvobozující vnitřní radost a pokoj, který z Ducha plyne.
    Satanova lest je vytvářet pro člověka falešné cesty a vnitřní uspokojení, které nedokonalý člověk získá, když si myslí, že nalez to pravé. Pokud nesesouladíme naše myšlenky s myšlenkami Boha Jehovah, nerozpoznáme sami, že jsme na falešné cestě. Jak je psáno v článku, je mnoho věřících, kteří byli svedeni falešnými naukami, které je odtrhly od pravdy. Vynořily se teze ploché země, předčasného vytržení, množství letničních hnutí, které jsou pod vlivem démonů, falešní Kristové, esoterická dobrodružství s bílou magií a další zhoubné směry. Lidé těmto svodům uvěřili, protože ztratili ze zřetele hledat neposkvrněnou pravdu, nekontaminovanou démonským vlivem. Kéž nám náš Bůh a Stvořitel skrze Krista pomáhají být vždy na straně čisté pravdy. Proto se vždy obracejme pro odpovědi k Bohu, projevujeme tak víru, kterou ztratil Adam, když se spoléhal na satana a na člověka, svou ženu Evu.

Comments are closed.