Nad Azovstalem byla vztyčena rudá vlajka. Symbol, který odhaluje, že se svět opět více přiblížil k obnovení socialismu jako takovému.

Spread the love

Z videa, ze kterého je úvodní fotka, není možné přesně odhadnout jaké symboly na vlajce jsou. Zdá se, že se nejedná úmyslně o klasickou rudou vlajku SSSR, přesto je tímto aktem dáváno světu najevo, že bude fašismus definitivně a navždy poražen.

Za běžných válečných operací by toto nebylo nijak významné gesto, ale jak mnozí ví, považovala Ukrajina i Rusko mnoho dní tuto oblast za velmi strategickou. Proč? Protože se v tomto objektu nacházelo mnoho zahraničních bojovníků, kteří nebyli jen běžnými vojáky, ale mnozí se podíleli díky speciální podpoře na výcviku sil Ukrajiny. A bylo to útočiště praporu Azov, který je v mnoha zemích považován za fašistický prapor s tou nejhorší pověstí. Teprve čas ukáže, kdo byl součástí takzvaných obraných sil Ukrajiny v tomto prostoru.

My, kteří zkoumáme děje v souvislostech a vzhledem k naplňování biblických proroctví, nám neuniká symbolika, která je s tímto konfliktem spojena. Je směšné, když čteme určité informace v dnešních médiích typu Seznam, kde velmi často zní přání, že už už ta správná strana vyhraje, protože….. Ale když zjistíme realitu, tak už už se nekoná. Kolikrát to zní jako z filmových válečných deníků třetí říše, které bylo možno shlédnout ve starších filmech, kde bylo zobrazeno dění po prohrané bitvě u Stalingradu.

Protože očekáváme skutečného zachránce, Jehošuu Krista, ne někoho, kdo je v politické funkci a jako spasitel se chce tvářit, vidíme dnešní události optikou Písma a nepřekvapuje nás, co se děje, kdo s kým začal bojovat a jaké argumenty používá. Je nám líto obětí, které toto vše v tomto Čase Konce postihuje. Víme, že za krizí společnosti jsou zodpovědní ti, kdo podlehli mamonu a temným duchovním silám, které ví, že jejich čas je velmi zkrácen.

Proč o tom píšu? Protože jsme mohli v Písmu číst o tom, jak jedno společenské zřízení padne tak, že si lidé budou myslet, že je toto zřízení definitivně mrtvé, ale ono během tohoto ČASU KONCE ožije a stane se samo Osmým králem v lidských dějinách. Vše má trvat 42 měsíců a v takzvané poslední hodině ovládne celý svět, aby tento Osmý král zničil Velký Babylon, říši falešného náboženství a aby tento systém, toto zřízení bojovalo se svatými, nebo také vyvolenými a aby nad nimi zvítězilo. Proč se to stane čtenáři tohoto webu ví, protože to bude jak se lidově říká, Pyrrhovo vítězství, protože budou tito svatí nejvýše postaveného, יהוה JeHoVaH (jehovy) Boha vzkříšeni po 3,5 dnech, aby bylo očištěno svaté jméno יהוה JeHoVaH před národy celé země a aby se po velmi krátkém čase mohl vlády ujmout samotný Boží Syn, Jehošua Kristus.

Který systém byl usmrcen v roce 1991? Byl to socialismus. S jakým systémem vedl celou dobu válku? S korporátním fašismem, který se dlouhou dobu kamufloval do kapitalismu a údajné demokracie. Protože Ukrajinský střet nikdy nebyl o Ukrajině jako takové, ale byl vždy střetem těchto dvou hlav, systémů řízení, dává nám vlající prapor nad centrem posledního odporu korporátního fašismu, které představuje symbolicky moc a hlavu korporátního fašismu, že jsme velmi blízko k naplnění Osmého království. Tak jako se to po Stalingradu začalo Hitlerovi vše sypat, bude to stejné i nyní.

Další zprávou, která potvrzuje, že se socialismus vrací, je obnova pionýrských tradic pod názvem Velká přestávka. Ano, trvala dlouho, přesně jak měla. 30 let. Více najdeme zde.

Do Davosu se slétli supi, aby tam dohodli svou strategii proti lidem, protože si myslí, že jsou pány světa, tak si pro jistotu a pro své bezpečí povolali vojsko, které je má chránit. Jen ničemný člověk potřebuje ochranu vojenského letectva, takže i zde můžeme vidět prohlubující se ničemnost těchto lidí. WHO chce být pánem světa a ti samí lidé kolem Davosu jej řídí, ale proroctví mluví jasně, kdo má být Osmým králem a že ten WHO opouští. Dále vidíme, že se v jediném čase objevuje nová nemoc v několika zemích najednou, kdy je člověk napadený touto nemocí plný vředů a my máme věřit, že je to zase jen a jen náhoda.

Skoro 2000 let můžeme o této nemoci číst ve Zjevení 16. kapitole druhém verši, kdy na lidstvo pro uctívání například WHO přijde tato miska Božího hněvu, nebo také první běda. Její skrytá forma už rok probíhá, ale teď už je viditelná i na povrchu těla. Že to udělali lidé, kterým není nic svaté? Proč to mohli udělat? Protože Stvořitel nebe a země dal k tomuto svolení. Byl to On, kdo prováděl zakázaný biologický výzkum v tajných laboratořích po celém světě? Ne, o to se zvrácené lidské duše, které sloužily démonům pro Satana, snažily už v době před pádem socialismu, ale až dosud jim nebylo dovoleno učinit, co mají v plánu. Je jim to dovoleno jako vylitá miska hněvu. Snad je těch vodítek, které můžeme vidět už dostatečné množství, abychom začali skutečně hledat toho, kdo nás stvořil a nechali se jím poučit.

Smutné je, že se ti pod vlivem falešných Babylonských nauk snaží druhé přesvědčovat, že oni stojí na straně Krista, ale jeho vlastní slova nechtějí naplnit. Proto je znovu uvádím, v plném znění, aby se dali napravit. Jehošua říká o osm kapitol dříve, než mají rádi tito ctitelé toto:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni יהוה Jehovou (odkaz na Jeremiáše 31:33,34). Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-45)

Jak na tento jasný příkaz zareagovali ti, co jej v jeho době slyšeli? Není to stejné i nyní?:

Ale někteří z vás nevěří. Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící, a kdo je ten, jenž ho zradí. Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:64-66)

Nestačí si myslet, že když Pán Jehošua o 8 kapitol později začne už vyučeným říkat:

Jehošua mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6)

Že toto má člověk nepoučený nebeským Otcem vztáhnout na sebe. Je Jehošua schizofrenik, který neví co říká několik měsíců dříve? Nebo si skutečně někdo představuje, že on je lhář? Mohu jen ukázat směr. Je velmi moudré, že Jan nezapsal vše co například Matouš, protože by ti, kdo nemají pochopit, mohli začít toužit po poučení. A co Matouš oznamuje?

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:21-23)

Je toto porozumění založeno na poučení nebeským Otcem? Kdo tak rád říká druhým, že on má přece Krista, který je jeho Pán? Je vůlí nebeského Otce toto?:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s (duchovním) izraelským domem (s těmi, kdo skutečně chtějí, aby byl Jehošua jejich Pán) po oněch dnech, je יהוה Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte יהוה Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je יהוה Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Pokud je toto vůle nebeského Otce, který toto sám oznamuje: „A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte יהוה Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich.“ ? Jak je možné, že tomu nikdo nechce rozumět?

Neprorokuje o ČASE KONCE Malachiáš toto?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a יהוה Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl יהוה Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

O jakém jménu Malachiáš mluví? O Odinovi, o nějakém hospodáři? Nebo o hebrejském tetragramatonu יהוה, které s punktací se do všech jazyků převadí na JeHoVaH a čte se jehova? Neničíme tak náhodou svými zatvrzelými názory Boží chrám? Mohu jen ukázat směr, zalít, zasít, ale jak vysvětluje apoštol Pavel:

Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál. Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale יהוה Bůh, který působí vzrůst. Kdo tedy sází a kdo zalévá, jsou jedno, ale každý obdrží svou vlastní odměnu podle své vlastní namáhavé práce. Jsme totiž Boží spolupracovníci. Vy jste Boží obdělávané pole, Boží stavba.“ (1. Korinťanům 3:5-9)

Pokud duchovní vzrůst dává nebeský Otec, יהוה JeHoVaH Bůh, jak to že dochází k prudkým výbuchům hněvu, když jsme na toto někým upozorněni. Proč se protahují obličeje těm, kdo toto slyší, že se mají nechat poučit samotným nebeským Otcem? Protože Pavel říká: „právě jak Pán každému dopřál“ ? A jak nám to dopřál? Ne tím, že jsou jeho příkazy srozumitelné a v jednom z nich je to, že nebeský Otec nás musí sám vyučit? Jen předkládám otázky k zamyšlení. Nebo to dělám jako mnozí, kteří ostatní nutí, že jen jejich slovu a poznání se musí věřit, protože uvěřili, že beránek snímá hřích tohoto světa? Toto ví a zná i Satan a démoni, přesto se nepokořili.

Kéž by už konečně nedocházelo k takovým situacím. Mnozí si totiž zamilovali Satanovu činnost, kde jim ukazuje tělesně určitá duchovní proroctví, například, že stát Izrael je tímto naplněním. Nerozumí jednoduchému základu a chtějí druhé vyučovat o hlubokých duchovních věcech. Neříká nebeský Otec v Příslovích skrze Šalamouna toto?:

Neužitečný člověk, škodlivý muž, chodí s pokřivenou řečí, mrká okem, dělá znamení nohou, dělá náznaky svými prsty. V srdci má zvrácenost. Celý čas vymýšlí něco špatného. Stále vyvolává jen sváry. Proto přijde náhle jeho pohroma; bude v mžiku zlomen a nebude žádné uzdravení.“ (Přísloví 6:12-15)

Kde je Láska Agape, která je poutem jednoty? Je poznání poutem jednoty? Já čtu v Písmu něco jiného. Kdo kdy ze skutečně Otcem vyučených bratrů a sester řekl: „Musíš věřit tomu co říkám!“ ? Nebo je z jejich úst slyšet toto: „Jdi k Otci a jej se dotazuj, zda je mé porozumění správné.“ .

Máme už tolik vodítek a vše můžeme vidět jasnýma očima, že Pánův den přichází rychle, ale aby Láska Agape rostla, tak místo toho jen skomírá. Kdo má být zachráněn?

A chci dát předzvěsti nahoře v nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde יהוה Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá יהוה Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:19-21)

Necituje tak náhodou Petr Joela?:

Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. A stane se, že každý, kdo vzývá יהוה Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které יהוה Jehova povolává.“ (Joel 2:31,32)

Byli jsme skrze porozumění o tom, že Jehošua je beránek, který snímá hřích světa, pozvaní na jeho svatbu? Pokud ano, tak proč říká:

Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“ (Matouš 22:14)

Asi ti pozvaní nedělají něco správně, co myslíme? Směr, kterým bychom měli uvažovat jsem předložil. Kéž nikomu pýcha a vlastní moudrost nezabrání, aby nebyl mezi pozvanými a vyvolenými zároveň. Ať se vše děje k Otcově slávě a ke chvále Jehošuy Krista, který nás koupil svou drahocennou krví. Pokoj Vám všem v tomto Velkém soužení, které už probíhá a je jiné, než tu kdy bylo a už nikdy takové nebude.

Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Nad Azovstalem byla vztyčena rudá vlajka. Symbol, který odhaluje, že se svět opět více přiblížil k obnovení socialismu jako takovému.

  1. Skvělé! V článku je vše, co člověk potřebuje „slyšet“…. Co ještě víc dodat? Nic, už vše bylo tolikrát napsáno, řečeno, zobrazeno…
    Ať JeHoVaH žehná všem, kteří jdou Jím určenou cestou, milují Ho a následují Krista.
    Děkuji za všechny Igi.

    1. Mám obavu Jolanko, že se najdou vždy tací, kdo to nechtějí pochopit. Nepřemýšlí nad tím, co je jim sdělováno, ale potřebují své jediné správné porozumění prosadit jako jediný zákon a vše ostatní je blud.

      Děkuji za komentář Igi

Comments are closed.