Jsou zákony, které se nemění, které jsou důležité pro samotný SPRAVEDLIVÝ PROCES. Jak to souvisí například s Matoušem 7:21-23?

Spread the love

Skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST musí mít jednotné měřítko pro všechny zúčastněné. Ten, kdo toto měřítko nerespektuje, sám sebe soudí svými skutky a vede své tělo, svou osobnost k NEJVYŠŠÍMU SPRAVEDLIVÉMU SOUDU, který není v rukou lidí, ale toho, kdo byl pověřen samotným STVOŘITELEM NEBE a ZEMĚ, aby tyto skutky SPRAVEDLIVĚ POSOUDIL.

V samotném právní systému každé země existuje několik typů právních norem, od kterých se odvíjí právní řád. Máme právo zvykové, právo trestní, právo mezinárodní a například právo občanskoprávní. Nestranný soudce musí toto PRÁVO ZNÁT, aby zajistil takzvaný SPRAVEDLIVÝ SOUDNÍ PROCES. Praxe ukazuje, že ti kdo soudí, často jednají v rozporu s těmito vyššími právními normami. Toto jednání je základem pro některé budoucí a pro některé již probíhající SOUDNÍ PROCESY, který jsou založeny na PŘIROZENÉM PRÁVU, které jsou definovány ve dvou zákonech.

Cílem tohoto soudu není někoho potrestat, ALE NAPRAVIT. Které dva zákony má toto Přirozené právo na mysli?

1, Budeš milovat svého Stvořitele, JeHoVaH (jehovu) Boha (Mocného, toho s Nejvyšší autoritou ) celým svým srdcem, celou svou silou a celou svou myslí

2, Budeš milovat svého bližního (každého člověka), jako sebe samotného

Přirozené právo je nadřazeno všem ostatním právním normám, které byly vytvořeny člověkem pod Boží inspirací k tomu, aby ti, jenž nechtějí respektovat toto Přirozené právo, mohli být poučeni a nevznikl právní chaos. Proto byl dán ve všech zemích právní rámec, kterým se říká ÚSTAVA, který vychází z mezinárodního práva a dohod o přirozených PRÁVECH každého člověka. To, že legislativci a tvůrci nižších právních norem nerespektují při tvorbě zákonů toto Přirozené právo, z nich činí tvůrce BEZZÁKONNOSTI, tedy těch, kdo se budou zodpovídat, ať nyní, nebo po svém vzkříšení.

Pokud si politici a jejich loutkovodiči myslí, že jim není věnována žádná pozornost ze strany Tvůrce tohoto Přirozeného práva, pak jsou na velkém omylu. Stvořitel nebe a Země připustil, aby bylo jeho Přirozené právo porušováno právě proto, aby se prokázala veškerá ničemnost člověka a mohla být přivedena k BOŽÍMU SOUDU. Spravedlivý soudce, Pán Jehošua Kristus, ve svém pevně stanoveném čase toto souzeným odhalí a budou se zodpovídat z každého svého výroku a z každého svého skutku, jenž PŘIROZENÉ PRÁVO narušilo.

Mít bázeň před svým Stvořitelem totiž znamená, mít bohabojnou úctu k tomuto Přirozenému právu. Kdo tuto úctu nemá, NESPLŇUJE JEDNOTNÉ MĚŘÍTKO, které dovoluje vyvoleným vstoupit během 42 měsíců do DUCHOVNÍHO CHRÁMU, KTERÝ NENÍ UDĚLÁN RUKAMA. Proto je psáno a apoštol Jan to viděl skrze vidění, co se bude dít na KONCI ČASU Satanova systému věcí toto:

„A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají. Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 11:1,2)

Jak je pošlapáváno to svaté město, které není opět skutečným tělesným Jeruzalémem, ale je tvořeno z vyvolených, jak odhaluje opět Zjevení ve 21. kapitole od 10 do 27 verše?

Pošlapáváno je tak, že ti, jenž naplnili Otcovu vůli a naslouchali všemu, co je sám Pán Jehošua učil, jsou tupeni a uráženi pro svou LÁSKU K PŘIROZENÉMU ZÁKONU, který byl lidem vložen do srdcí samotným Tvůrcem tohoto neměnného ZÁKONA, protože si národy zamilovaly vlastní zákony, které nejsou zrcadlem Božího zákona.

Pán Jehošua Kristus jasně řekl:

„Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Co je součást vůle nebeského Otce, JeHoVaH Boha?

„Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-46)

Co měl Pán Jehošua namysli?

„Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským (DUCHOVNÍM, ne tělesným) domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“

Má-li být každý jednotlivec vyučen samotným Tvůrcem Přirozeného zákona, tak proč se toto neučí v náboženských domech, které tak rády tvrdí, že uctívají Krista a také Jeho Otce? Proč stále učí: „MUSÍTE VĚŘIT TÉTO A JINÉ NAUCE, JINAK JDETE PROTI SAMOTNÉMU KRISTU!“ ? Není toto ta největší BEZZÁKONNOST? Neptejte se mne, smrtelného člověka, ale toho, kdo nás Stvořil v lůnech našich nedokonalých matek. Jen ukazuji směr. Sázím, zalévám, ale duchovní vzrůst musí přijít skrze nebeského Otce. Ne nějakého trojjedinného hospodáře, či Odina, jak jej mnozí nazývají, ale toho, jehož jméno je SVATÉ, יהוה (čte se jehova), JHVH, JeHoVaH s punktací.

Nebylo samotnému Mojžíšovi řečeno toto?

„A יהוה k Mojžíšovi promluvil výrokem: A k Izraelovým dětem musíš říci: Kterýkoli muž z Izraelových dětí a z cizinců, jenž bude pobývat mezi Izraelem, jenž ze svého semene bude dávat Mólechovi, musí jistotně být usmrcen, lid země ho musí zaházet kamením, a já proti onomu muži budu zaměřovat svou tvář a vytínat ho zprostřed jeho lidu, neboť dal ze svého semene Mólechovi za účelem znečištění mé svatyně a k znesvěcení jména mé svatosti.“ (3. Moj./Levitikus 20:1-3)

Kdo je ten Mólech, Melek, Molok? Je to samotný Satan, který změnil svaté jméno Stvořitele na různé jiné označení, než na to SVATÉ JeHoVaH, יהוה.

Nečetli jsme v Exodu, v jiné Mojžíšově knize toto?:

„Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi: Tak máš říci izraelským synům: יהוה, Bůh vašich praotců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě k vám poslal. To je mé jméno na neurčitý čas a to je mé pamětní jméno pro generaci za generací.“ (2. Moj./Exodus 3:15)

A co tady?

„A Bůh mluvil všechna tato slova a řekl: Já jsem יהוה Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků. Nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji. 
Neuděláš si vyřezávaný obraz ani podobu něčeho, co je nahoře v nebesích nebo co je dole na zemi nebo co je ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani se nedáš svést, abys jim sloužil, protože já, יהוה Jehova, tvůj Bůh, jsem Bůh vyžadující výlučnou oddanost, přivádějící trest za provinění otců na syny, na třetí generaci a na čtvrtou generaci v případě těch, kteří mě nenávidí, ale projevující milující laskavost k tisící generaci v případě těch, kteří mě milují a dodržují má přikázání

Nepoužiješ jméno יהוה Jehovy, svého Boha, nehodným způsobem, neboť יהוה Jehova nenechá bez trestu toho, kdo používá jeho jméno nehodným způsobem.“ (2. Moj./Exodus 20:1-7)

Kde je ta naše láska k nebeskému Otci, יהוה Bohu, když si někdo z Jeho svatého jména dělá co chce?

Opět dávám všem na vědomí toto video, Dušana Seberiniho, který je členem náboženského domu Adventistů sedmého dne, čili žádný člen náboženského domu Svědkové Jehovovi, který vysvětluje, jaké je skutečné Otcovo jméno. Nevkládám to zde proto, že nejsem schopen toto vysvětlit, ale proto, abych ukázal směr.

VIDEO ZAČÍNÁ TÍMTO PROHLÁŠENÍM!!!!

DUŠAN SEBERINI

Takže to není jen člověk, který patří do sekty Svědkové Jehovovi, člen Strážné věže, kdo zná skutečné jméno nebeského Otce a ví, jak se správně vyslovuje. Každý, kdo dovolil, aby byl v této záležitosti poučen podle slibu samotného nebeského Tatínka z Jeremiáše 31:33,34 a z Jana 6:45, ZNÁ A VÍ, JAKÉ JE SPRÁVNÉ JMÉNO STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ.

Stále se budeme dopouštět BEZZÁKONNOSTI a budeme jednat jako ctitelé Moleka? Ptejme se skutečně samotného JeHoVaH (jehovy) vojsk, či zástupů, jak čtete ve svých překladech. Není snad psáno toto?:

„Řekli jste: Sloužit Bohu nemá žádnou hodnotu. A jaký prospěch je z toho, že jsme vůči němu dodrželi závazek a že jsme kvůli יהוה Jehovovi vojsk chodili sklesle?“ (Malachiáš 3:14)

Nepokračuje Malachiáš těmito slovy?:

A teď prohlašujeme opovážlivé lidi za šťastné. Také činitelé ničemnosti jsou zbudováni. Také zkoušeli Boha a stále unikají.“ (Malachiáš 3:15)

Není toto obrázek dnešní doby? Pokud ano, jen ukazuji směr, pak by měl každý číst dále:

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a יהוה Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl יהוה Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Jak se prokazuje bázeň před samotným יהוה JeHoVaH Bohem? Jak o něm, jeho jménu mluvíme mezi sebou. A kdo má skutečnou bázeň? Ten, kdo miluje PŘIROZENÉ PRÁVO!!!

A proč jej miluje? Protože poslechl samotného Pána, Jehošuu Krista, když mu řekl, že musí pro poučení nejprve k Otci a on se nezachoval jako zástupy, které takto Pán Jehošua poučil.

„Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:65,66)

Už chápeme proč Pán Jehošua říká toto?:

„Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:21-23)

Je Přirozeným právem každého otce, aby poučil svou dceru a syna? Pokud ano, ptejme se nebeského Tatínka, zda to tak chce v Jehošuově jménu, TAK PROČ TOTO PŘIROZENÉ PRÁVO NEJSME OCHOTNÍ POSKYTNOUT I SAMOTNÉMU TVŮRCI ŽIVOTA, KTERÝ JE NAŠIM OTCEM? Že bychom byli z ďábla, který byl zabijákem a lhářem hned jak takto začal jednat? Jen ukazuji směr. Pokud je něco moudrého v tomto vyjádření, vzdejme slávu a chválu těm, kterým toto skutečně patří.

NEBESKÉMU OTCI, JeHoVaH Bohu a Jeho Synu, našemu Pánu, Jehošuovi Kristu.

Pokoj Vám všem milovaní.

Váš bratr Igi