Skončí v králičí noře dolar a kryptoměny?

Spread the love

Zajímavá informace zazněla na Novinkách.cz, kde v úvodu článku o propadu kryptoměn můžeme číst toto: „Bitcoin, ethereum, tether, XRP a tisíce dalších. V současnosti prakticky neexistuje kryptoměna, která by v posledních dnech nezaznamenala výrazný propad kurzu. Zatímco skalní fanoušci to vnímají jako cestu, jak přikoupit další virtuální mince, řada investorů se kryptoměn nyní zbavuje jako rizikového aktiva. Vyplývá to z údajů specializovaného serveru CoinMarketCap.„. Článek zde.

Dnes mluvčí Chabadu pro ČR informoval ve svém hlášení, že byl dán dnes, to je 12.5.2022, jasný vzkaz. Ještě než jsem obdržel jeho hlášení, narazil jsem na výše uvedený článek a hned jsem si to spojil s králičí norou a také s kompozicí na 22.05.2022. Zda měl toto na mysli, není z jeho zprávy jasné, ale pokud jsou mi tyto věci takto dány před oči a to ve skoro stejný čas, tak to nebývá náhoda.

Chabad je Satanův velký hráč a jak obrázek s králičí norou odhaluje, dohlíží na vše samotný had, neboli Baelzebub, a Jakub ve svém dopise v 5. kapitole ve verších 1-7 toto zničení bohatství prorokuje. Prorokuje jej i jeden ze starodávných proroků, když říká: „Své zlato a zlaté předměty dokonce vyhází na ulici.“.

A měl by se Chabad radovat? Neměl by číst s porozuměním Sefaniáše (Sofoniáše), jeho proroctví? Nehovoří se tam o velkém dnu samotného nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha? Jen ukazuji směr, kam by se měli začít dívat ti, kdo si myslí, že ničemný bude veleben navždy. Ne, tělesná Juda nebude shromážděna, ale ta duchovní. Ta, která skutečně zná svého bore, česky Stvořitele.

A měli byste se sami dotazovat, zda je toto varování z moudrosti smrtelného člověka, nebo je to vůle nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) vojsk a Jeho Syna Jehošuy Krista, skutečného POMAZANÉHO.

Neříká se snad: „Kdo jinému jámu kopá, sám též do ní spadne.“?

Je psáno Chabade:

„A teď prohlašujeme opovážlivé lidi za šťastné. Také činitelé ničemnosti jsou zbudováni. Také zkoušeli Boha a stále unikají. Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:15-18)

Kde je ta bázeň před Bohem, kterou má člověk mít? Jakože je JeHoVaH (יהוה – jehova) vojsk živý, ať na to sám dohlédne, aby bylo poznat, kdo mu slouží a kdo ne.

Je psáno:

„Prosíme vás však, bratři, pokud jde o přítomnost našeho Pána Jehošuy Krista a o to, že jsme shromažďováni k němu, abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit buď inspirovaným výrokem nebo ústním poselstvím nebo dopisem jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův den je zde.  Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn zničení.  Staví se na odpor a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván bohem nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu Boha a veřejně ukazuje, že je bohem. Nevzpomínáte si, že jsem vám to povídal, dokud jsem byl ještě s vámi? A tak nyní znáte to, co působí jako zábrana s ohledem na to, že bude zjeven ve svém vlastním patřičném čase. Záhada této bezzákonnosti je sice již v činnosti, ale jen dokud nebude odklizen ten, kdo právě teď působí jako zábrana. Potom bude vskutku zjeven ten bezzákonný, kterého Pán Jehošua odstraní duchem svých úst a přivede vniveč zjevením své přítomnosti. Ale přítomnost toho bezzákonného je podle Satanova působení s každým mocným skutkem a lživými znameními a předzvěstmi a s každým nespravedlivým podvodem pro ty, kteří hynou odplatou za to, že nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni.“ (2. Tesaloničanům 2:1-10)

Už víme, kdo je ten kolektivní člověk bezzákonnosti? Kdo po smrti apoštolů vstoupil do chrámu živého Boha, kterým byl Kristův sbor a vytvořil z něj všechny náboženské domy, aby nad nimi skrytě panoval? Nemá náhodou na svém čele prostitutka ze Zjevení 17. kapitoly slovo ZÁHADA? Nemluví Pavel o záhadě bezzákonnosti? Ptejme se svého Stvořitele v Jehošuově jménu zda je to on, ten člověk bezzákonnosti.

Menachem Mendel Schneerson

Můžeme se jednomu z nich podívat do očí. Dnes je mrtvý. Protože víme, že už uplynulo skoro 2000 let a tento člověk bezzákonnosti tu musel být po celou dobu přítomen, nemůže se jednat o jednoho konkrétního člověka. Je to symbolické označení, které musí ty osoby naplňovat. Kdo jiný, než odpadlá Juda, která vstoupila do prvních sborů v beránčím rouše, ač to byli vlci, kteří jako Nikolaité ovládly sbory?

Co bylo tou zábranou, kterou nebylo možno správně pochopit? Bylo to těch sedm pečetí na malém svitku, který popisuje Jan ve Zjevení 6. kapitole a 8. kapitole. Dokud ty nebyly rozlomeny, nemohl být identifikován přesně člověk bezzákonnosti. Viz 5. kapitola knihy Daniel – tajemství ukončeno, pečetě rozlomeny, kterou najdeme zde.

Neříká Jehošua jednomu ze sedmi sborů toto?

„Přesto opravdu máš to, že nenávidíš skutky Mikulášovy (Nikolaitské) sekty, které nenávidím i já.“ (Zjevení 2:6)

Pokud došlo k odpadnutí a byl zjeven člověk bezzákonnosti, je blízko Jehovův den? Ptejme se Otce ve jménu Krista, zda je již zjeven.

Kéž máme Kristův pokoj bratři a sestry v tomto čase Velkého soužení. Přijď Pane Jehošuo!

Váš bratr a Pánův otrok Igi.