Jehošua Kristus: „Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44) Kdo je to dnes?

Spread the love

Jak na první pohled poznáme, že ten či onen člověk je Satanovo dítě? Proč svět oslavuje vítězství nad fašismem 8.5. a proč jej jiné země, například Rusko, slaví 9.5.?

Lidé v různých diskuzích rádi relativizují slovo Pravda do desítek různých možností a hlavně tvrdí, že 100% Pravda neexistuje. Krásně to s humornou nadsázkou popsal Karel Kryl ve své písni „Darwinistická, nebo také Darwin„.

Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry,
kdo nechtěl být „přivtělen“,
musel vlastnit kvéry,
k zabránění panice roztáhly se dráty,
vyznačily hranice a tak tu máme státy.
Ach jó.

Nepřijetí 100% Pravdy vede k rozdělení a bojům, kdy „pravda“ jednoho je prosazována silou a ne fakty. O jednom takovém faktu je dnešní článek. Narodil jsem se v zemi, kde hlavní „pravdou“ byl darwinismus a tato lež zůstává „pravdou“ až do dnešních dní. Takové učení samozřejmě v rodících se generacích způsobuje, že fakta mohou být zpochybňována a mohou se vytvářet „nové pravdy“, například:

Kdy skončila na území Evropy Druhá světová válka.

Prolhaná media tvrdí, že to bylo 8.5.1945, protože v tento den podepsalo kapitulaci Hitlerovské Německo před takzvanými spojenci bývalého Sovětského svazu. Hlavním vítězem této druhé části Velké války byl Sovětský svaz a ten přijal tuto kapitulaci 9.5.1945. Ten také oficiálně stanovil toto ukončení. Proč? Protože ten hlavní spojenec, ve Zjevení 13. kapitole, který popsán jako beránek se dvěma rohy, přišel bojovat s Hitlerem do Evropy až v roce 1944, kdy otevřel takzvanou druhou frontu, kterou slíbil otevřít, ale stále jí oddaloval, protože existoval plán NEMYSLITELNÉ, který měl dokončit zničení Sovětského svazu. AŽ BYLO NAD SLUNCE JASNÉ, ŽE SOVĚTSKÁ VOJSKA SE NEZASTAVÍ V BERLÍNĚ, ALE AŽ U BŘEHŮ LA MANCHE, TAK TEHDY TUTO DRUHOU FRONTU OTEVŘEL.

Co bylo cílem těch, co skutečně druhou část války spustili a Hitler byl jejich loutkou, stejně jako dnes je jím stejný chazarský „žid“ se zelenou barvou ve svém jméně?

Bojovat cizíma rukama do posledního Němce a posledního sovětského vojáka na území Evropy se Stalinem, jeho koncepcí socialismu, aby mohli tito lidé ovládnou svět, protože toto Chazarům Satan slíbil. Jeho děti, ti co skrytě ovlivňují procesy ve světě, jsou skutečnými zabijáky a jejich hlavní zbraní je LEŽ, protože v nich PRAVDA NENÍ. Pokud je vše o duchovním boji, který se úzce dotýká okultismu, pak to musíme vidět. Z toho pochopíme, proč vnutili tito lidé datum ukončení bojů i východnímu bloku na den 8.5.

Co se změnou zakrývá?

Vždy všem vysvětluji, že kdo ovládá Prahu, tak ten ovládá celý svět. Kdy byla Praha osvobozena sovětskými vojsky? 9.5.1945. Kdy tedy mohl Stalin podepsat s Němci kapitulaci a porážku Chazariátu? Až ovládl a osvobodil toto okultní duchovní centrum světa. Když chazarská mafie skočila na špek akci Golgota a myslela si, že porazila stalinský socialismus, tak první velkou změnou byla lež o ukončení bojů v Evropě hned poté, co získala plnou kontrolu nad Prahou. Od té doby tvrdí, že Československo vlastně osvobodili takzvaní spojenci a LŽOU A LŽOU A LŽOU. Proč? Protože jsou to Ďáblovy děti. Tyto děti nyní bojují do posledního Ukrajince na Ukrajině, protože se akce Golgota stala úspěšnou a největším válečným štváčem je pražská fialka a svoloč kolem ní.

Kde mají svou hlavu zastrčenou až po vlastní zadnici? V pozadí těch, kdo vše řídí na nejvyšší duchovní prioritě. Co skrze tento voňavý odér fialek říkají? My ovládáme Prahu a jsme to my, kdo řídí svět! Kdy skutečně začal opravdový střet o Prahu, kterou musí mít pod kontrolou ten, kdo skutečně chce panovat nad světem? Ukrajinskou krizí po 24.2.2022? Ne. Vyhlášení války nastalo, když drogově závislá loutka z Řeporyjí prohlásila do celého světa, že Praha se má klanět nacistům z Vlasovovy armády. Komu sloužil Vlasov? No chazarské mafii, která jej narychlo povolala, když se chtěl přesunout do náruče takzvaných spojenců, aby jej nečekala poprava. Oni moc dobře ví, jak to tu od dob Karla IV. je. Že kdo ovládá Prahu, tak ten ovládá svět. Proto odstranění maršála Koněva, jeho sochy. Proto nějaký senátor vykřikuje: „Byli jsme osvobozeni Ukrajinou, protože to byl Druhý ukrajinský front.“.

Tomuto lháři ze senátu nejde o nic menšího, než vnutit tomuto obyvatelstvu myšlenku, že Chazarská mafie je pánem tohoto světa, protože jí to Satan přece slíbil, že jím budou. Proto se mluvčí Chabadu snaží lidem vnutit myšlenku, že je třeba sklonit hlavu před jejich velikostí, před velikostí Talmudického okultního učení, protože i jim Satan přece slíbil, že je nechá vládnout celému světu a oni musí získat zpět vládu nad Prahou. A o tom je přetahování se nad datem 8., nebo 9. května.

Proč si Chabad vytvořil z Ruska svou údernou pěst a proč spěje jeho prohlášení k tomu, že podporuje vznik SSSR 2.0?

Protože věří, že mu Rusko pomůže získat nadvládu nad okultismem, jeho centrální mocí, nad Prahou. Proto mu nevadí, že Slovan zabíjí Slovana, klidně ať padnou všichni do jednoho, hlavně že budeme panovat. Kdo jsou zabijáci a podle jakého otce? No jsou to Satanovy, nebo také Ďáblovy děti, protože jednají stejně, jako jejich praotcové, farizeové v Kristově době, kterým nešlo o Pravdu, o nalezení skutečného Božího pomazaného, řecky Krista. Ne, jim šlo vždy jen o to, aby byli uctíváni. Jim nezbývá nic jiného, než podpořit akci Golgota a podpořit socialismus, ale stále věří, že se naplní trockistický způsob řízení, který rozloží Rusko, aby sami mohli vládnout světu. A co tvrdí? Že naplňují Písmo, jako vyvolený národ. Opět lež jako věž, protože podle Daniele se mělo stát toto:

„A pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden (sedm roků); a v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar. A na křídle ohavností bude ten, kdo působí zpustošení; a až do záhuby se právě to, o čem je rozhodnuto, bude vylévat také na toho, jenž je zpustošený.“ (Daniel 9:27)

Takže jak byla v polovině týdne, mezi podzimem roku 29 a podzimem roku 36 n.l. ukončena oběť a obětní dar? Tak, že Ďáblovy děti popravily toho Božího pomazaného, toho skutečného Mesiáše, řecky Krista, a ten dal svou obětí výkupné jednou provždy. Vše se splnilo, jak Daniel řekl i s konkrétním počátkem 490 letého období, které započalo v roce 455 př.n.l. a skončilo na podzim 36 n.l..

O čem jsou křídla ohavnosti? Babylon byl symbolem duchovního kvasu, který měl charakteristiku letícího orla, který když něco uchopí, tak to nepustí. Řím, říše ohavnosti, měla také orlici jako symbol a ten měl zničit odpadlou Judu. Stalo se to v roce 70 n.l.. Tak se ti přeživší chopili této ohavnosti a tu dali symbolicky do tohoto znázornění.

Takže jak zakrýt to, co tato dvouhlavá orlice znamená? Je potřeba vyměnit symbol za symbol. Podporuje Chabad změnu trikolory na jiný symbol? Ano.

Proč? Proto, že se tím skryje co je na očích těm, kdo chápou a rozumí této symbolice a tím se schová jejich nadvláda. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, co tím sledují na duchovní rovině. Teprve dnes mi to došlo, proč chtějí toto:

Pokud se vrátí Rusko k tomu symbolu, což nedávno opět pan Cvalín zmínil, tak se symbolem vítězství Chabadu nad Chazarskou mafií má stát tento symbol, který do SSSR přinesli trockisté s Leninem, ale dvojitá orlice nebyla nahrazena, ale pouze upozaděna. Plán byl přece takový, že chazariát rozbije občanskou válkou Rusko a oni si jej po roce 1917, až ta občanská válka skončí, oni si to Rusko hezky rozporcují. Rudou vlajku se srpem a kladivem si zvolilo Leninovo vedení v roce 1918. Byl Lenin Stalinův přítel? Ne nebyl. Přes Německou podporu, tehdy bylo ještě Německo alias Prusko králem Severu, který byl vždy podporován talmudem a jeho zájmy, se Lenin jako jejich bojovník chopil moci.

Talmudisté znají proroctví Písma do všech detailů a ten jimi nenáviděný JeHoVaH (jehovův) prorok Daniel přece řekl, že válka bude rozdělena do dvou částí, takže zničit Sovětský svaz, potažmo Rusko by nebylo naplněním, proto jej i přes Lenina nedovolili zničit a moc předali svému, pro ně v jejich očích slabšímu soupeři Stalinovi. Tak trockistická klika podporovaná králem Jihu svůj boj o moc prohrála a cíl Jihu nebyla schopna naplnit. Své konečné vítězství si Talmud zajistil, když se Stalinem po napadení SSSR v roce 1941 uzavřeli mír a Stalin přestal pronásledovat jejich Pravoslavnou církev. Tak ta dvojhlavá orlice mohla opět skrytě vystrčit růžky, aby bylo druhé straně jasné, že ten boj pokračuje.

Aby toto bylo jasné definitivně, že jde o duchovní souboj těchto dvou skupin, musela rudá vlajka nejprve viset nad Berlínem a definitivně být umístěna nakonec nad Prahou 9. května 1945. To zajistilo, že se nekrvavou únorovou revolucí dostala Praha pod jejich přímý vliv v roce 1948. Stalin pak mohl využít toho jejich vítězství ke svým cílům. To se projevilo právě po únoru 1948 v Československu tím, že spustili místní stalinisté pronásledování církví, týkalo se to zvláště dvou náboženských domů, katolické církve, za její podporu nacismu a Svědků Jehovových, jako sionistického projektu. Samotní věřící byli obětmi této duchovní války, protože ovce nevědí, kdo a jak je ve skutečnosti řídí a ovládá. V roce 1951 se tento boj rozhořel opět v SSSR. Tak začal Stalin vést svůj boj, jak proti Talmudu, tak proti Chazarům.

Co musíme pochopit v tom velmi mnoha barvami řízeném duchovním boji? Že nic z významných celosvětových událostí se neděje náhodou a ani to, že existují dva dny takzvané porážky Nacismu. Je však velmi těžké to vše správně rozklíčovat, aby to i v duchovní rovině dávalo plný smysl. Rudá vlajka s kladívkem, srpem a hvězdičkou ve zlatém provedení totiž není nic, co se tu objevilo náhodou, aby to symbolizovalo porážku jedné strany duchovního konfliktu. Dnes jsem úplně náhodou narazil na toto:

Demonstranti nejenom v Berlíně odstranili z ruské trikolory červenou barvu, která údajně symbolizuje prolitou krev ruských obyvatel v dějinách lidstva. Pokud to co nesou čteme správně, tak vlastně ti, co takový nesmysl vytvořili pro tupý dav podvedených lidí na duchovní rovině oznamují:

Horní bílý pruh – Duchovní strana za konfliktem na Ukrajině, tedy Světlonoš stojí na naší straně a podporuje svou modrou krev – modrý pruh uprostřed – a tato modrá krev, odkazující se na syny Annaka, tak ta vítězí nad všemi v boji o duchovní nadvládu nad světem s odpadlou Judou, Talmudem. My Chazaři, propojeni s modrou krví vás odstraníme tak, že po Vás tu nezbude ani jeden, kdo by vaší červenou krví poskvrnil naši nadvládu spodní bílý pruh – nad duchovním řízením.“

Nějaký pán VK by to popsal asi tak, že se jedná o válku mezi ž. a Ž.

Co tedy skutečně znamená ruská trikolora v duchovním pohledu, kde ve zlatě vítězí dvouhlavá orlice?

Jak jsem už vysvětlil ve svých starších článcích. Ten kdo je pod touto trikolorou, tak ten bojuje duchovní boj o nadvládu světa mezi královstvím Jihu, královstvím synů Annaka a mezi královstvím Severu, odpadlou Judou a když tam vlaje i ten dvouhlavý orel ve zlatém provedení, má odpadlá Juda nad touto zemí svou kontrolu. Proto se význam barev na vlajkách čte vždy od shora dolů.

O čem často hovoří Valerij Pjakin? Ten nazývá dvojhlavou orlici dvouhlavou krůtou a jinak posměšně, a vysvětluje, že musí pryč, jak ta trikolora, pod kterou bylo Rusko vždy používáno k boji mezi Chazary a Talmudem, takže musí být odstraněna i dvouhlavá orlice, která symbolizuje nadvládu Chabadu pro jejich cíle. Proč to říká? Protože je konceptuálně znalý a ví, že toto musí akce Golgota naplnit, aby byla úplnou a definitivní porážkou obou satanských skupin, které tak touží ovládnout svět, za cenu zničení a vyhlazení potomků Magoga, tedy Slovanů v prvé řadě a potomků Jafeta v druhé řadě, protože jedni jsou spojeni s modrou krví démonů, tedy synů Ankh-naka, podle egyptských dějin a jsou propojeni s Chamem s jeho potomky a ta druhá skupina jsou Semité, jeho potomci a jsou pokrevní linií s odpadlou Judou.

A co řekl Noe pod inspirací, že se má stát?

„A tak řekl: Ať je Kanaán prokletý. Ať se stane nejnižším otrokem svých bratrů. A dodal: Požehnaný buď Jehova, Semův Bůh, a ať se Kanaán stane jeho otrokem. Ať Bůh přidělí rozsáhlý prostor Jafetovi, a ať přebývá v Semových stanech. Ať se Kanaán stane též jeho otrokem.“ (1. Moj./Genesis 9:26-27)

Proč Noe mluví o Kanaánovi a ne Chamovi? Protože takzvaní Refaim, jinak pojmenovaní synové Annaka, se sblížili pokrevně hlavně s jeho syny a jak odhaluje samotné Písmo, bylo jich tam plno na území Kanaánu. A protože pod inspirací Noe věděl, kam ten duchovní boj povede, požehnal pod inspirací potomkům Jafeta, kteří ovládnou skrze akci Golgota Semovy stany, budou nad nimi vítězi. A kde Jáfet přebývá společně v Semových stanech už mnoho stovek, přesněji 2740 let? V Evropě.

A jak to vše souvisí s Darwinismem?

No přece tak, aby lež opět zvítězila, že Stvořitel nebe a země, JeHoVaH Bůh prostřednictvím Krista nezřídí Boží království, protože si lidé přejí, aby jim vládl jejich pán, pán Chabadu, kterému tak rádi slouží, ten, jehož jméno je hebrejsky Baelzebub, česky Světlonoš. Když svět odmítne do posledního člověka svého Stvořitele, tak přece tento nositel světla vyhraje.

Toto by platilo, pokud by byl pomazaným, neboli mesiášem někdo, kdo ještě nepřišel a nedal svůj věčný život jako usmiřující oběť výměnou za mnohé. Proto se tak Chabad snaží lidstvo přesvědčit, že Kristus není tím Pomazaným. Že ten pomazaný teprve přijde a bude z jejich středu. Lež Ďáblových dětí nezná mezí.

Právě jsem obdržel informaci, že mluvčí Chabadu dnes něco sdělil, ještě jsem to nepřečetl, tak nevím co sděluje. Pokud je tento článek vysvětlením i toho co sděluje, pak vzdejte slávu nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu a Jeho Synu, Jehošuovi Kristu, protože má inteligence toto není bez jejich pomoci schopna odhalit. Ne za smrtelným člověkem. Ale k Bohu a Otci a Jeho Kristu.

Váš bratr Igi

Vkládám to, co mluvčí zveřejnil.

Děkuji ti Otče, Pane Jehovo, ve jménu Jehošuy krále za moudrost, kterou jsi mi dal. Amen a amen.