Je válka na Ukrajině spojena se satanismem?

Spread the love

Nejenom Novinky.cz už píší o tom, že RF přinesla zprávy o rituálech Ukrajinců, spojených s černou magií. Článek najdeme zde. Samozřejmě je napsán posměšně. Už před časem mi někdo na toto téma poslal nějaké podobné informace. V nich však zaznělo, že toto činí obě strany.

Pokud je to vše biblické, stejně jako byla biblická Velká válka, kterou rozdělili na První a Druhou světovou válku, tak nalezneme u bojujících stran mnoho důkazů, že lidé odpovědní za tyto zločiny, byli spojeni s černou magií. Samotní nejvyšší představitelé Německa byli okultisté. Například Heydrich, říšský protektor Čech a Moravy byl tak posedlý okultismem, že mu dělalo velkou starost, jak se dostat k okultním věcem v centru světového okultismu, v Praze. Už jsem to dříve vysvětloval, čím Praha je a ten kdo ji ovládá, ovládá svět. Proč? Protože Nové město pražské bylo takto budováno. Jako centrum s nejvyšší duchovní okultní prioritou, jako „biblický nový Jeruzalém“.

Ti, kdo jsou v pyramidě moci zasvěceni do vyššího ritu než je 18 stupeň zasvěcení ví, kdo je jejich pánem, stejně jako to ví dnes i mnoho zdrogovaných ukrajinských vojáků, kterým pravidelně podávají americké syntetické drogy, jak opět už bylo světu odhaleno. Proč jim je podávají? Protože tak je mohou démoni lépe ovládat. Aby je mohli ovládat, musí je někdo démonům zasvětit, takže pokud se najdou důkazy, že se nějaké rituály odehrály, pak musí už konečně lidé pochopit, kdo tento svět ovládá.

Kdo může tyto duchovní síly porazit? Jedině ten, komu v tom pomáhá nebeský Otec, JeHoVaH (jehova) Bůh skrze Krále králů a Pána pánů, Jehošuu Krista. Má-li být duchovní Asyrská říše, která utváří celosvětový fašismus poražena, musí ten, kdo proti ní bojuje být ochoten o pomoc požádat Stvořitele a Jeho Syna. Musí v něm být touha po právu a spravedlnosti. Proč si nebeský Otec ke zničení skutečné Asýrie vybral Nebukadnecara II.? Protože se v něm nalezlo srdce člověka, což je symbolem pro právo a spravedlnost. Byl ctitelem Satana? Byl, uctíval Marduka, ale když zjistil, kdo sám je nejvyšší nad celou obydlenou zemí, že je to JeHoVaH Bůh, tak mu vzdal slávu a pokořil se. Stačí číst s porozuměním knihu Daniel, kde to nalezneme ve 4. kapitole.

Kdo dal Nebukadnecarovi II. do rukou jeho nepřátele? Ten nejvyšší nad celou obydlenou zemí. To On mu poskytl moudrost. A dnes to není jinak. Proto nemůže strana, která představuje dnes duchovní Asyrskou říši vyhrát, protože u ní není VŮBEC ŽÁDNÝ SMYSL PRO PRÁVO A SPRAVEDLNOST. Novodobému duchovnímu Babylonu bude dovoleno naplnit všechna ta proroctví, která se na skutečném Babylonu nenaplnila. Dokonce byla zapsána některá až po jeho zničení. Některá zopakuje a proto zničí duchovní Jeruzalém, ty dva olivovníky ze Zjevení 11. kapitoly, aby mohlo dojít k tomu, co po 3,5 dnech nastane, tedy k jejich vzkříšení. Proto, aby on sám poznal, kdo je skutečně ten nejvyšší nad celou obydlenou zemí, že je to ten, jehož jméno je JeHoVaH (jehova) a aby došlo k jeho zlomení moci bez použití lidské ruky.

Dělala Asýrie, její kněží a samotný král při svých válečných konfliktech rituály? Dělala, takže proč by je nedělala ta duchovní. Dělal toto Babylon a jeho kněží, jeho králové? Dělal. Obě říše měly nejvyššího boha Marduka (jen jiné jméno pro Satana). Přesto vítězství připadlo jen jedné ze stran, tam kde se nalezl určitý smysl pro právo a spravedlnost. A ať nikoho nemýlí to, že ještě nebyl plně u moci Nebukadnecar II., ale jeho otec Nabopalasar. Ten však ten boj nevedl až do konce a krom Asýrie, bylo potřeba ještě porazit Egypt, faraona Neka II.

Definitivní porážku Asýrie prodělala v dnešní Sýrii a když si to spojíme s dneškem, tak kde začala porážka duchovní Asýrie dneška? 30.9.2015 nasunutím vojsk dnešního duchovního Babylonu. NEPLÉST SI S VELKÝM BABYLONEM. Pak přitáhl Neko II. a utrpěl porážku i on a Egypt se z ní už nikdy nevzpamatoval.

A kdo je dnes v duchovním smyslu Egypt, je to svět jako takový a i ten bude jako byl Neko II. poražen novodobým duchovním Babylonem. A kdo to zařídí? Marduk, neboli Satan? Ne. Proč ne on? Protože je to proroctví o tom dnu, roku a hodině, kde stojí proti sobě tři armády, jedna červená, jedna modrá a jedna žlutá a jejich celkový počet je 200 milionů. A je to souboj tří koncepcí. Červený koncept-Golgota-Stalinský typ socialismu. Žlutý koncept-Chabadu, neboli Talmudického učení a to je ten duchovní Egypt a modrý koncept-Chazarský-sionistický, který je v rukou těch, kdo tvrdí že mají židovskou krev, ale nemají. Ti jsou duchovní Asýrií.

Pokud se vše opakuje a ono se to opakuje, pak známe skutečného vítěze tohoto střetu ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Bude z toho jaderný holocaust? Má umřít velká skupina lidí, ale celkový počet i s těmi, kdo už byli těmi dvěma ranami zabiti, nemá přesáhnout jednu třetinu. Viz 9. kapitola Zjevení. Takže pokud dvě třetiny přežijí, nebudou pravděpodobně tyto jaderné zbraně použity a když ano, tak jen velmi omezeně. Například při vytvoření cunami, aby se ostrovy dostaly podle proroctví pod vodu.

Mlčky mi věnujte pozornost, ostrovy; a národnostní skupiny ať znovu získají sílu. Ať se přiblíží. V tom čase ať mluví. Sejděme se k soudu.  Kdo vzburcoval někoho od východu slunce? Kdo ho pak ve spravedlnosti povolal sobě k nohám, aby před ním vydával národy a nechával ho, aby podmaňoval i krále? Kdo je dával jako prach jeho meči, takže je jeho luk proháněl jako pouhou slámu ze strniště? Kdo je stále pronásledoval, pokojně procházel pěšky po stezce, po které nepřišel? Kdo jednal a udělal to, že volal generace od začátku? Já, Jehova, Ten první; a u posledních jsem týž.“ (Izaiáš 41:1-4)

Z jakého místa země že to má vyjít ten, kdo si bude podmaňovat samotné krále? Od východu slunce. Takže pro pochopení všem.

Je to biblické a je to srozumitelné? Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha ve jménu Jehošuy Krista, mohu se mýlit a jen ukazuji směr. Sázím, zalévám, ale skutečný duchovní vzrůst působí nebeský Otec.

Kéž nikdo nevkládá svou důvěru ve smrtelného člověka, ve kterém není záchrana. Přijď Pane Jehošuo jak si slíbil, protože v tvém jménu je napsáno: „JEHOVAH ZACHRAŇUJE„. Amen a amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi