Něco se děje. Že by někdo chtěl vytvořit Trojmoří, vlhký sen globalistů ze spodu?

Spread the love

Na Novinkách.cz se právě objevil tento banner, který jsem vložil do úvodního obrázku. První co mne napadlo, když jsem si výzvu přečetl, bylo to trojmoří. Dále to může být léčka pro ty, kdo si myslí, že se jedná o nějaký ústup z nastolené cenzury, aby si zadavatelé zmapovali, kdo je proti EU a zařadili si takového člověka na příslušný seznam.

V každém případě to je vše jiné, než snaha diskutovat. Psy-Ops, kterou za tím vidím naznačuje, že se připravuje definitivní rozpad EU, který má být zakončen právě blokem zemí V4 a dalších v projektu trojmoří. Je těch zpráv, co nikým nevolená Evropská komise připravuje tolik, všechny jsou jen negativní a hlavně zničující pro tuto část Evropy, kde lidé většinově ještě dokáží přemýšlet selským rozumem, ač se media snaží ukazovat opak a dobře placení trollové v diskuzích jedou jako za bolšána pěkně po Stachanovsku na 150%.

V každém případě bych se já takových projektů (diskuzí) neúčastnil. Proč? Ať se stane cokoli, konec toho všeho je už 2000 let předpovězen, vše spěje ke Kristovu Božímu království, ať se děje, co se děje. Hra na takzvanou demokracii, kde fíkovým listem jsou „svobodné“ zmanipulované volby a předem určení vítězové, viz poslední prezidentské volby ve Francii, tak tyto události jasně ukazují, že stále platí:

ROZVARACET SI SVÉ PLÁNY NEDÁME!

Proto bych doporučoval spíše se řídit tímto biblickým výrokem:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Je totiž psáno:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32)

Aby byl člověk povolán, musí sám nejprve hledat toho, kdo jej stvořil. Až se to stane, pak se jím musí nechat vyučit:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-45)

Co je na těchto textech tak nesrozumitelné? Nemáme být vyučováni lidmi, ale samotným nebeským Otcem, JeHoVaH (jehovou) Bohem v Jehošuově jménu. Ten kdo říká: „MUSÍŠ VĚŘIT TOMU CO UČÍM!„, tak ten nikdy Písmo nezkoumal pod vedením Otcova ducha. Jinak by porozuměl Pavlovu výroku:

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst. Kdo tedy sází a kdo zalévá, jsou jedno, ale každý obdrží svou vlastní odměnu podle své vlastní namáhavé práce. Jsme totiž Boží spolupracovníci. Vy jste Boží obdělávané pole, Boží stavba.“ (1. Korinťanům 3:6-9)

Nebylo by sekt a nebyl by Velký Babylon. Nebyly by hádky a rozepře. Jak může působit nebeský Otec vzrůst, když někdo někomu vtlouká do hlavy, že jedině on správně porozuměl a nepřipustí si, že on sám se může mýlit. Proto k nebeskému Otci milovaní v Kristově jménu a ne za smrtelným člověkem. MOHU SE MÝLIT!.

Kéž máme Kristův pokoj, jeho srdce a mysl v tomto ČASE KONCE.

S Agape Igi