Jak takzvané elity světa přispěly ke své vlastní porážce? Jak je to vidět na Ukrajinském konfliktu?

Spread the love

Pokud se na dějiny světa díváme jinou optikou, než je nám předkládána, nelze si nepovšimnout soupeření dvou mocenských skupin, které svými plánovanými kroky rozpoutávají válečné konflikty, aby dosáhla jedna skupina větší výhody před druhou skupinou v řízení světa. Dnes je mnozí nazývají jako Deep State na jedné straně a Globalisty, nebo také GP na straně druhé. Toto označení však není správné, protože obě skupiny mají své globální hráče a také své lidi v Deep State. Spíš se jedná o souboj koncepcí k dosazení jednoho ze dvou cílů.

Obě skupiny vychází z okultních principů, které mají svá specifika a jsou opět mnohými takzvanými experty chápána nesprávně. Proč? Protože jedna koncepce se opírá o starověký Egypt a Mezopotámii a druhá o odpadlou Judu a její proměnu do učení mystického Talmudu. V obou koncepcích je kladen velký důraz na tajná učení, satanismus a s ním spojené rituály, které špičkám těchto dvou skupin dovolují, aby měly autoritu nad mnohými. U obou skupin existuje pyramida moci a víceúrovňového zasvěcení. Když někdo na tyto dvě skupiny narazí, lehce nabyde dojmu, že je v takzvané Kabale ovládané Talmudem.

Kabala se odkazuje na Egypt a její pokrevní linii směřující až synům Annaka, kde působili na území Mezopotámie, kdežto Talmud se odkazuje na pokrevní linii odpadlé Judy. Satan vychází z koncepce: „ROZDĚL a PANUJ“. Přerostlá miminka, synové Annaka, obři po potopě, v jejichž žilách pravděpodobně kolovala modrá tekutina místo té červené, se pářila hlavně s potomstvem Chamitů a utvářela po světě po zmatení jazyků budoucí říše. Tyto říše mají ve své symbolice vždy odkazy na hada či draka, a také se označují za potomky či následovníky potomků z hvězd. Proto není divu, že se v dnešní době objevuje tolik informací o takzvaných mimozemšťanech, jejich zásahu do lidských událostí.

Semité, mezi které patří právě Juda, nebo Arabové, toto ve své symbolice nemají, ač se vyvíjeli vedle sebe. Přesto i zde nacházíme odkazy na obry, jako skutečnost. Z toho lze usuzovat, že něco těm bohům a polobohům na Semitech vadilo. Písmo odhaluje, že to byl právě Sem, Noeho syn, kdo měl v rodové linii Abrahama, Izáka a Jákoba a ti znali svého Stvořitele, JeHoVaH Boha.

Jáfetovci, potomci nejstaršího syna Noema, se o bozích z hvězd také zmiňují i o jejich synech s autoritou, tedy o přerostlých miminech, ale není v nich zdůrazňováno to spáření, jako to nacházíme u Chamitů. Spíše je vnímají jako jakési ochránce, tedy ty s autoritou.

Proč tak dlouhý úvod? Protože koncept soupeření těch dvou skupin o moc má skutečně rozdílný základ, ale obě skupiny zakládají svou mystiku na tom, že takzvaný Starý Zákon obsahuje proroctví, která se musí naplnit, kde ústředním bodem je samotný Jeruzalém a hora Sion. Aby se mohla takzvaná Kabala s modrou krví propojit s tímto ústředním bodem, muselo dojít k jejich posemičtění. To nacházíme v dějinách, když Chamovi potomci v Chazarské říši přijímají jako své náboženství Judaismus, hebrejštinu přijímají jako svůj jazyk a prohlašují se za 13. kmen Izraele.

Obě skupiny nenávidí potomky Jáfeta, každý z jiného důvodu. První, Kabalistická skupina, též sionisté, Chamovi potomci proto, že jejich Chazariát byl zničen Slovany, tedy Rusy. Ta Talmudistická skupina, dnes označovaná jako Chabad zase proto, že Ezekiel prorokuje, že na Izraelské hory přijde Gog ze země Magog a oni chápou, kdo to je. Že je to opět Slovan, takže si jej pro urychlení svých Talmudistických plánů chtějí podrobit svou finanční podporou, jako své beranidlo a mají toto obyvatelstvo za gojim, lidský dobytek, který přece musí být zničen, protože jej není možné ovládnout. Proto oběma skupinám vyhovuje, aby se Slované od 9. století nikdy nesjednotili a když to je jen trochu možné, šli si vzájemně po krku.

V plánech obou skupin najdeme jednu myšlenku. Dát vzdělání a porozumění jen vybraným osobám, které mají tu správnou krev. No a to je velký problém, protože špičky si úzkostlivě chrání své pokrevní linie, své zasvěcené rodiny do nejvyšších plánů a tak se rozhodli někdy okolo roku 1911, že zničí školství vybranými informacemi, aby gójové nechápali souvislosti. Jenže přišla VŘSR, která byla v plánu obou skupin, ale co v plánu nebylo, že se gojimové, bolševici, dostanou k moci pod vedením Stalina, který dal sovětskému mužikovi možnost vzdělávat se jinak. Stalin to potřeboval pro co nejrychlejší industrializaci Sovětského svazu a samotná druhá část velké války tento typ vzdělávacího systému rozvinula a urychlila. Když se pod vliv SSSR dostal takzvaný východní blok, přešla koncepce i tam.

Pokud se podíváme na minulé století, tak mezi špičkami západního světa vědy nacházíme hlavně ty se správným rodokmenem. Aby USA vůbec mohly ve vědě soutěžit, musely si kupovat takzvaně mozky. Toto vidíme například v operaci KANCELÁŘSKÁ SPONKA (Paper Clip), kterou CIA vymyslela na konci Druhé světové války a koupila si německé vědce Hitlerova Německa. Propaganda západu plivala na Sovětský vzdělávací systém kde mohla, ale různé mezinárodní vědomostní olympiády jasně odhalovaly, jak to s tím vzdělávacím systémem ve skutečnosti je.

Co udělal ten nejmoudřejší západ hned po zabití socialismu? Částečně změnil svou politiku odkupu mozků a začal vytvářet takzvané společné instituce, kde dodal moderní techniku a uvolnil své informace, aby to východní, skuteční vědci, dotáhli do konce. Aby existoval jeden špičkový vědec, potřebuje kolem sebe velkou skupinu „průměrných“, kteří logicky myslí a mají to, co západní vzdělávací systém nemá. Dobrou školní koncepci, která tu na hloupém východě byla.

Takováto kooperace byla zavedena i pro Rusko, Ukrajinu a jiné země. No a když na západě budete ruského vědce neustále peskovat, jak on je hloupý a Američan v prodejně Mc Donaldů chytřejší než on, že jste opice, která právě slezla ze stromu, pak se není co divit, že ruská vojenská technika je o 30-50 let před tou nejlepší na západě. Co si ti se správnou krví nepřipustili? Že když se budou už potřetí za 210 let snažit zničit a rozporcovat jeho zemi, že si to nenechá líbit a hlavní výsledky výzkumu přenese na státem řízený výzkum.

Pokud se zamyslíme nad akcí Golgota jako nad něčím, co umožnilo dostat se sovětským vědcům k určitým informacím, které si západ hlídal, pak řízené zhroucení socialismu a vnucení soupeři, že vyhrál, vám umožní to, abyste takové informace získali od soupeře pěkně na podnose a využili je v jiném tajném projektu Gilgámeš.

Pokud skutečně nasloucháme slovům pana Putina z tohoto týdne, že ať západ dál posílá své zbraně a on odpoví něčím, co západ nezná, pak by mu měl možná člověk naslouchat. Chabadu, který rád Rusko i Ukrajinu pro své cíle použil, totiž uniklo, že jejich služba Satanovi nebude jen tak prominuta a ponese si svou odpovědnost, a pokrevní pouto s Jákobem mu světovládu nezajistí.

Obdržel jsem tento týden tento text. Z toho co vidíme, se dá usoudit, že je na něm něco pravdivého. Je to jen pro silné žaludky, přesto by to lidé měli vědět, co si Chabad a jejich mesiáš z 90. let minulého století, kterého nepomazal žádný Jehovův prorok, myslí, a proto nemůže být tím, za koho se vydává.

VODCA CHABADU, MESIÁŠ MENACHEM MENDEL SCHNEERSON O SVOJICH PLÁNOCH NA ZNIČENIE UKRAJINY A RUSKA A NA ZNIČENIE OTROKOV

Vodca Chabadu, Mesiáš Menachem Mendel Schneerson o svojich plánoch na zničenie Ukrajiny a Ruska

Zio-nacistické zverstvá v Novorossiji sú etnickou čistkou/masovou genocídou pôvodného obyvateľstva – Rusov – na pôvodnej ruskej pôde, úplne identické so zio-nacistickými zverstvami v Palestíne, ktoré sú etnickou čistkou/masovou genocídou pôvodného obyvateľstva – Palestínčanov – na ich pôvodnej pôde.

Aškenázski Chazari (93 % svetového „židovstva“) sú falošní „Židia“. Podľa ich vlastného genetického výskumu sú to Turci z ruskej pramatky. Nie sú to ani Semiti (napoly čierni napoly bieli). Chazarsko-aschenázski-pseudožidia nemajú nič spoločné ani rasovo, ani historicky s autentickými, negroidnými Židmi z Tanachu / Starého zákona z kmeňa Set [Set] / kmeňa Júda zo zeme Set [Set] (Horný Egypt). Ich vlasťou je Turkestan. Zem Palestína a zem Rus (Rusko) im nikdy právoplatne nepatrila. Tak v Palestíne, ako aj v Rusku boli útočníkmi a vlastníkmi otrokov.

Nová Chazaria NEBUDE! Globálny Sion kybernetických otrokárov nikdy nevznikne!

= = = začátek textu = = =

VODCA CHABADU, MESIÁŠ MENACHEM MENDEL SCHNEERSON O SVOJICH PLÁNOCH NA ZNIČENIE OTROKOV

Tento prejav [list zaslaný novinám] Menachema Mendela Schneersona, vodcu Chabadu a mesiáša (lubavičského rebeho), bol uverejnený vo Vologodských novinách „Slavyanin“, N-4 (32), 2001 v Rusku.

Po jeho uverejnení súd nemohol stíhať jeho redaktora V. F. Popova na základe vykonštruovaného obvinenia podľa článku 282 [podnecovanie národnostnej nenávisti], keďže operoval s faktami, a viacerí ruskí vedci sa ho zastali, vrátane akademika J. K. Begunova a doktora práv O. G. Korotajeva.

Tento prejav predniesol Menachem Mendel Schneerson v roku 1994. O jeho pravosti sa vedú mnohé diskusie, podobne ako sa kedysi viedli spory o platnosti „Protokolov sionských mudrcov“, ale nesporným faktom je, že takmer všetky ciele, ktoré si Schneerson stanovil, sa už dosiahli. Tento prejav je jednoducho aplikáciou Talmudu na Ukrajinu a Rusko. Talmud hovorí: Židia by mali vraždiť a zotročovať gójov na celom svete. Tento prejav hovorí: Židia by mali vraždiť a zotročovať gójov na Ukrajine a v Rusku. Áno, prejav Menachema Mendela Schneersona je obludný. Pre normálneho človeka je ťažké uveriť, že náboženský vodca môže byť VRAH a že náboženstvo môže byť IDEOLÓGIOU VRAŽDY. Preto je v texte tejto eseje každá zločinecká pasáž z prejavu vedľa zločineckej pasáže z Talmudu. Tvár sionistického mesiáša tiež hovorí sama za seba: je to tvár TERORISTU, plná nenávisti a hrozby.

1. Naša špeciálna taktika boja proti Slovanom je tajná znalosť, pre svoju exkluzivitu obmedzená na bohom vyvolený národ. Hlavnú zbraň boja nasmerujeme proti Slovanom, s výnimkou renegátov, „zosobášených“ so Židmi spoločnými záujmami. Pravda, všetci títo „s nami zosobášení“ budú z našej spoločnosti stiahnutí, len čo ich využijeme pre svoje ciele.

Slovania, a medzi nimi aj Rusi – sú najnepoddajnejší ľudia na svete. Slovania sú nepoddajní v dôsledku svojich psychologických a intelektuálnych schopností, vytvorených mnohými generáciami predkov. Tieto gény nie je možné zmeniť. Slovan, Rus, sa dá zničiť, ale nikdy nie podmaniť. Preto toto semeno podlieha likvidácii a spočiatku aj prudkému zníženiu ich počtu.

2. Naše metódy dobývania vôbec nebudú vojenské, ale ideologické a ekonomické, s využitím silových štruktúr, vyzbrojených najmodernejšími typmi výzbroje na fyzické potlačenie vzbury s ešte väčšou krutosťou, ako to bolo v októbri 1993 pri zastrelení Najvyššej rady sovietskeho Ruska.

Najskôr rozdelíme slovanské národy (300 miliónov, z toho polovica Rusov) na malé krajiny so slabými a prerušenými väzbami. Na to použijeme našu starú metódu: Rozdeľuj a panuj. Budeme sa snažiť postaviť tieto krajiny proti sebe a vtiahnuť ich do občianskych vojen v záujme vzájomného zničenia.

Ukrajinci si budú myslieť, že bojujú proti expanzívnemu Rusku a bojujú za svoju nezávislosť. Budú si myslieť, že konečne získali slobodu, zatiaľ čo sa stanú úplne podmanenými nami.
To isté si budú myslieť aj Rusi, akoby hájili svoje národné záujmy, aby sa im vrátili ich pozemky, ktoré im boli „nezákonne“ odobraté, a tak ďalej.

To všetko budeme robiť pod rúškom rôznych suverenít, boja za ich národné ideály. Zároveň nedáme žiadnej zo strán možnosť sebaurčenia na základe národných hodnôt a tradícií.

V tejto vojne hlupákov sa slovanské debilné stádo bude oslabovať a posilňovať nás, hlavných kontrolórov chaosu, predstierajúcich, že stojíme bokom, nielen bez účasti na krvavých udalostiach, ale aj bez zapojenia

Navyše sa budeme plne chrániť. Vo vedomí slovanských hlupákov (nezasvätených) založíme také stereotypy myslenia, v ktorých sa svetový „antisemitizmus“ stane tým najstrašnejším slovom. Slovo „Žid“ by sa vyslovovalo šepotom.

Budeme strašiť dobytok niekoľkými súdnymi prípadmi (napríklad procesom s antisemitom Ostašvilim, po ktorom bude nasledovať jeho likvidácia) a inými metódami (rozhlas, televízia – desivé filmy, napríklad pomsta izraelských superšpiónov Mossadu za zabíjanie Židov). Budeme strašiť dobytok tak, že Židom nespadne z hlavy ani vlas, zatiaľ čo Slovanov budeme strieľať v húfoch, ničiť ich po tisícoch – na hraniciach, kde Židia neslúžia v mierových silách, prostredníctvom teroristických činov a prostredníctvom kriminálnych a profesionálnych vrážd [ako napríklad činy teroristov v škole v Beslane, ktoré si vyžiadali stovky obetí, v moskovskom metre a podobne].

3. Hlúpi Slovania si neuvedomujú, že najhorší fašisti sú tí, ktorí nikdy a nikde nehlásajú fašizmus nahlas, ale naopak, všetko organizujú údajne podľa najdemokratickejších noriem. Naopak, zo samotného slova „fašista“ urobíme sprosté slovo.

Každý sa bude báť, že mu túto nálepku prilepíme. Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným. Heslo „internacionalizmus“ je zastarané a už nefunguje tak ako predtým. Nahradíme ho „univerzálnymi ľudskými hodnotami“, čo je to isté.
Nedovolíme, aby sa vyvíjal akýkoľvek nacionalizmus. A ohňom a mečom zničíme všetky nacionalistické hnutia, ktoré sa snažia vyviesť ľudí z nášho diktátu, ako sa to stalo v Gruzínsku, Arménsku a Srbsku. Namiesto toho zabezpečíme plný rozkvet nášho nacionalizmu – sionizmu, a presnejšie: Židovský fašizmus, ktorý je vo svojej skrytosti a moci superfašizmom.

Nie nadarmo Valné zhromaždenie OSN v roku 1975 prijalo rezolúciu, ktorá definovala sionizmus ako najzjavnejšiu „formu rasizmu a rasovej diskriminácie“, ale v roku 1992 túto rezolúciu zrušilo, pretože sme triumfálne pochodovali po celej planéte. Z OSN sme si urobili zbraň na dosiahnutie našich cieľov, ktorými je uchopenie moci nad „všetkými kráľovstvami a národmi“.

4. Pripravíme slovanské obyvateľstvo o jeho národnú elitu, ktorá určuje vývoj udalostí a napredovanie krajiny a v konečnom dôsledku aj celý beh dejín. Aby sme to dosiahli, znížime úroveň ich vzdelania – v najbližších piatich rokoch zatvoríme polovicu ich univerzít a na druhej polovici sa budeme vzdelávať my.

Pustíme tam Arménov, Čečencov, Cigánov a ďalších. Budeme pracovať na tom, aby vo vládach slovanských krajín bolo čo najmenej pôvodných obyvateľov, ktorých nahradí naša židovská elita.

V masmédiách – rozhlase, televízii, tlači, umení, literatúre, divadle, kine – budeme postupne vytláčať národnostný personál a nahrádzať ho naším personálom alebo v krajnom prípade kozmopolitným personálom.

Uskutočníme reformu vo vzdelávaní a obmedzíme výučbu predmetov, ktoré posilňujú a systematizujú myšlienkový proces v ľavej a pravej mozgovej hemisfére:

a) jazyk a literatúra,
b) fyzika a matematika.

Čo sa týka histórie, nie je čo povedať. Dáme dobytku naše vlastné dejiny a ukážeme, že celý ľudský vývoj smeroval k uznaniu Bohom vyvoleného národa Židov za pánov celého sveta.

Namiesto národných hodnôt vám dáme balalajkovské vlastenectvo a opojné slzy. Naším cieľom je nahradiť slovanskú elitu našou vlastnou elitou. Nedovolíme rozvoj vedy v slovanských krajinách. Jadro vedcov (akadémia vied) bude pozostávať z našich ľudí.

Nepovolíme žiadne high-tech odvetvia, čo povedie k úplnému kolapsu priemyslu. Obmedzíme ho na výrobu nevyhnutných predmetov pre obmedzený kontingent otrokov, ktorí nám budú vyrábať suroviny.

Medzi občanmi je veľa inžinierov, kvalifikovaných robotníkov a učiteľov. Vytvoríme im také podmienky na prežitie (žiadna práca, vysoké nájomné, vysoké náklady na komunálne služby, dopravu atď.), že budú sami utekať do odľahlých dedín na severe, kam teraz utekajú Rusi z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Mysleli by si, že by sa im mohlo ľahšie žiť lepšie. V skutočnosti však aj toto bude podvod.

Skorumpuj mládež a urob z nej zvrhlíkov – a získaš národ! To je naše heslo. Pripravíme vašu spoločnosť o mladých ľudí, znehodnotíme ju sexom, rockovou hudbou, násilím, alkoholom, fajčením, drogami, čiže pripravíme vašu spoločnosť o budúcnosť. Zaútočíme na rodinu, zničíme ju, znížime pôrodnosť.

Hitler bol hlúpy chlapec. Konal priamo a otvorene. A bola to nesmierne ťažká práca – upaľovať, strieľať, pochovávať milióny a podobne. Zanechal za sebou krvavé stopy. My konáme šikovnejšie: nezanecháme žiadne stopy. Znížte pôrodnosť aspoň o polovicu – a zabijete 2 – 3 milióny Rusov ročne bez akejkoľvek fyzickej námahy. Nepotrebujeme pece, muníciu a hroby. A nezostanú žiadne stopy. Nerodia sa – nikto nie je vinný.

Vytvoríme lepšie podmienky pre život zločincov ako pre pracujúci dobytok. Budeme prepúšťať zločincov z väzníc, takže bude viac vrážd, lúpeží, nestability. Amnestia sa bude týkať len zlodejov a vrahov – skrátka všetkých okrem tých, ktorí boli odsúdení za „podnecovanie k národnostnej nenávisti“, čo je vlastne zákon proti antisemitizmu.

Medzi ľuďmi zasejem strach. Dobytok sa bude báť o svoj život, ktorý nebude mať žiadnu cenu. Budú sa báť o pracovné miesto, ktoré im môžeme kedykoľvek vziať. Budú sa báť o budúcnosť svojich … Budeme vládnuť pomocou strachu.

5. Tieto veľkolepé ciele sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Už 85 % kontinentálneho šelfu Severného ľadového oceánu sa ocitlo v našich rukách vďaka zmätočným dohodám, ktoré boli podpísané za Gorbačova a Jeľcina a ktoré sa ľuďom nevysvetľujú (široká verejnosť o nich zatiaľ nevie).

V južnom Rusku žije už pol milióna Arménov. To je naša výhra. Najprv za účelom klamstva vyhlásime Arménsku republiku na Kubáni. Potom ju, vyháňajúc kozákov, premeníme na Chazáriu – Izrael. Pomôže nám to, že kozáci sú neustále opití, milujú moc a sú pripravení o túto moc bojovať medzi sebou.

Stále však existuje štruktúrovaná organizácia – pravoslávny klérus. Pošleme tam členov nášho židovského kléru, ktorí sa stanú ruskými pravoslávnymi kňazmi. Talmud im dovoľuje vykonávať rituály iných náboženstiev, pričom si hlboko vo svojom vnútri zachovávajú neporušené židovstvo.

Ostatných podplatíme. A tých, ktorí sa nám nepodriadia, zničíme. Rusi už nemajú viac či menej organizované štruktúry a dobytok sa nedokáže zjednotiť a založiť ich, pretože ruský dobytok sa už opil a zdegradoval a nie je schopný sa štruktúrovať.

V minulom storočí Spojené štáty odkúpili Aljašku od Ruska. V 21. storočí USA kúpia celú Sibír vrátane sibírskeho územia medzi riekou Jenisej na západe a Tichým oceánom na východe a hranicou Číny, medzi Severným ľadovým oceánom na severe a Mongolskom a Severnou Kóreou na juhu. Tieto územia sú dvakrát väčšie ako územie Spojených štátov. Aker pôdy sa bude kupovať už za 1 000 dolárov a za celú Sibír USA zaplatia 3 bilióny dolárov počas 20 rokov. Ročné platby budú predstavovať 200 miliónov dolárov, z ktorých polovica sa vynaloží na nákup tovaru v Spojených štátoch .
Sibírčania by sa museli podriadiť cudziemu vplyvu, zatiaľ čo USA vyzerajú krajšie ako ázijskí susedia. Nakoniec, Vladivostok je bližšie k Los Angeles ako k Moskve…

6. Pre všetky tieto pre nás prvoradé aktivity dáme monarchiu slovanskému dobytku pod rúškom „demokratického prechodu“. Každý v stáde dostane bábkového prezidenta. A čím viac lesku, hluku, pompy, tým lepšie! Monarchia je dobrá v tom zmysle, že všetku energiu más usmerňuje do píšťalky. Monarcha odvedie pozornosť stáda od našej tajnej aktívnej práce na štruktúrovaní obyvateľstva podľa systému, ktorý je pre nás potrebný. Prezident je zástena, zdanlivo volená ľudovým hlasovaním (a volebné procedúry sfalšujeme tak, aby sa zdali, že všetko bude legitímne), a my budeme všetky naše potrebné záležitosti vykonávať spoza tejto zásteny. Prezident bude vybavený neobmedzenými právomocami.

Prostredníctvom zmien na najvyšších postoch v bezpečnostných agentúrach bude tento prezident na posty v bezpečnostných agentúrach menovať našich ľudí. Armáda, všetky národné bezpečnostné agentúry a všetky druhy špeciálnych jednotiek budú priamo podriadené prezidentovi. A to znamená, že budú podriadené nám. My budeme mať v rukách len nitky, ktoré sú pripojené k rukám prezidenta. A za tieto nitky budeme ťahať tak, ako to bude potrebné na realizáciu nášho veľkolepého plánu dobytia všetkých kmeňov a kráľovstiev, ich podriadenia nášmu nadradenému národu, vyvolenému Bohom Izraela.

7. Ale najdôležitejšie sú peniaze. Peniaze robia všetko. Peniaze sú moc. Peniaze sú sila. Človek s peniazmi má zbrane, najmodernejšie zbrane a armádu žoldnierov. Peniaze vlastnia médiá, ktoré klamú miliardy ľudského dobytka. Peniaze podplácajú ľudí, ktorých potrebujeme. Peniaze likvidujú tých, ktorí sa nám nepodriadia. Peniaze bombardujú tých, ktorí nám vzdorujú – Iračanov, Srbov a v budúcnosti aj Rusov. O všetkom rozhoduje kapitál a prevzatie moci. V akumulácii kapitálu a preberaní moci sa cvičíme už viac ako tri tisícročia a nikto nás v tom neporazí. Vy [dobytok] nemáte peniaze. Vy [dobytok] nemáte moc. A vy [dobytok] nikdy nebudete mať peniaze a moc. My vám peniaze a moc nedáme!

Nesmierne vás nenávidíme! Táto nenávisť nám dáva silu, aby sme sa vám mohli očarujúco usmievať do tváre. Naša nenávisť nám dáva silu získať si vašu dôveru a ovládať vás [dobytok] pod zámienkou „starostlivosti“ o vás a vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá, ktoré by sa nikdy nenarodili.

Vy (stádo) ste odsúdení na zánik. A kým nepochopíte túto jednoduchú pravdu, pokiaľ nám budete naďalej klásť odpor, budete bití viac, ako sa patrí. Ak nás budete poslúchať, zostane vás 65 – 70 miliónov, v opačnom prípade 40 – 45 miliónov (v Rusku).

Teraz je pre nás najdôležitejšie, aby sme vydržali aspoň ďalšie 2-3 roky. Potom pre nás v tejto krajine (Ukrajina a Rusko) nebudú žiadne problémy. Vytvoríme také ochranné prostriedky, že nikto z vás sa nám nebude môcť postaviť. Vieme a tajne kontrolujeme všetko, čo bude. A nikto nás nemôže zastaviť!

8. Svetové zásoby priemyselných surovín sú vyčerpané a začiatkom budúceho tisícročia „západná spoločnosť“ nebude schopná udržať súčasnú úroveň spotreby bez doplnenia z nových zdrojov – koloniálnych krajín-donorov. Preto sú naše snahy teraz zamerané na Rusko s dvojakým cieľom: po prvé – likvidácia najmocnejšieho a najnezávislejšieho impéria, ktoré zaberá jednu šestinu Zeme. Druhým je získanie jeho bohatstva, ktoré tvorí 60 – 70 % celkových svetových zásob surovín a 75 – 80 % otvorených svetových zásob ropy a zemného plynu, ktoré sú sústredené na Sibíri a v kontinentálnom šelfu Severného ľadového oceánu.

9. Planéta je vystavená intenzívnemu globálnemu otepľovaniu. Púšť sa posúva na sever rýchlosťou 10 km za rok, odvodňovanie pôdy je 25 m za rok. Už dnes sa antické centrá sveta – Atény, Rím a predovšetkým Jeruzalem (Izrael) nachádzajú v zóne umelého zavlažovania. O 20 – 30 rokov budeme musieť uvažovať o presťahovaní obrovských más civilizovaných národov na sever od ich súčasného sídla. Dovtedy bude mať Kubáň v Rostovskej oblasti a Ukrajina nádherné subtropické podnebie a sever Ukrajiny bude mať podnebie Kavkazu.

BM: tu sa chazarský fašista riadne sekol . To znamená, že sionistickí chazari nie sú neomylní a preto sa dajú poraziť!

Pri pohľade do histórie treba priznať, že tieto krajiny sú starobylými predkami židovskej Chazárie, teda Izraela, ktorého sa v 10. storočí zmocnila Kyjevská Rus (starobylý štát Ruska s hlavným mestom v Kyjeve). Slovania sú na týchto územiach dočasnými hosťami a podliehajú vysťahovaniu. Toto územie si vrátime a na týchto úrodných pôdach vybudujeme Veľkú Chazáriu – židovský štát – rovnakým spôsobom, ako sme pred 50 rokmi vytvorili Izrael a vytlačili z neho Palestínčanov. Izraelčania sa sem čiastočne presťahujú a my slovanský dobytok vyženieme ďaleko na sever, za Moskvu. Vznikne malé severné územie, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – rezervácia, ako sú indiánske rezervácie v Amerike.“

= = = konec textu = = =

K podobnému textu jsem se dostal už asi před 10 lety, takže toto nejsou nové myšlenky. Možná se někdo zeptá, proč tato doktrína vyhovuje samotnému Satanovi? Protože ví, že až synové Magoga ovládnou svět, jeho řádění končí. Takže zničit Slovany znamená, nenaplnit proroctví Písma.

Pokud někdo tleská lidem, kteří si rádi říkají, že jsou nekoneční, tak by měl vědět, koho takový člověk zastupuje. Snad vám tento článek pomůže porozumět tomu, co bylo cílem těch, kterým bylo dovoleno řídit svět a dosazovat své loutky do všech struktur moci a vzdělání.

Protože víme, že Jehošua Kristus je Pán pánů a Král králů, máme naději, že až se vše přežene a zakončí, že pak bude na Zemi skutečný mír, láska a porozumění mezi národy a národnostními skupinami a už nikdo nebude vytvářet pořádek z chaosu (Ordo ab chao). Přijď Pane Jehošuo!

Váš bratr Igi.