Zamyšlení pro ty, jenž v tomto světě dosáhli autority nad ostatními. Je psáno: „Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni.“

Spread the love

Žijeme v čase, který je naplněn mnoha biblickými proroctvími, které se plní na každém kroku. Přesto jejich splňování vidí jen ti, kterým je dovoleno porozumět ČASU KONCE. Kdo je nejvíc zaslepen duchovní slepotou? Jsou to ti, kterým bylo dovoleno získat autoritu nad mnohými. Kdo to je? Jsou to ti, jenž mají sami dohlížet na uplatňování PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI ve svých zemích a sami mají svými skutky PRÁVO a SPRAVEDLNOST DODRŽOVAT.

Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH (jehova) Bůh nikdy nejednal nespravedlivě tím, že by nějaký národ, nějakého člověka odstranil dřív, než on sám nedosáhne takové ničemnosti, aby byl spravedlivě zahuben. Protože jsou jeho cesty vyšší než ty lidské a je také toto naplňováno vzhledem k PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI vyšší než to lidské, může se zdát, že i nevinní jsou ničeni. Zvláště pak, když při tom umírají děti. Těmto posuzovatelům uniká, že On sám zná nejenom minulost a přítomnost, ale také budoucnost. Díky tomuto porozumění učinil opatření, aby i zdánlivě nevinný člověk mohl v pevně stanovené době opět žít a vzniklá škoda byla nahrazena stejným za stejné. Ztrátou života za získání života.

Kdo přivedl člověka k ničemnému jednání? Stvořitel nebe a Země, nebo jeho odpůrce a pomlouvač, Satan, Ďábel, původním jménem Světlonoš, řecky Εωσφόρος, latinsky Luciferos, hebrejsky Baelzebub? Stejně tak to platí pro lidskou společnost, která zná DVA DOKONALÉ ZÁKONY LÁSKY, kterými se neřídí, ač jim byly zapsány do jejich srdcí. O které zákony se jedná?

„Řekl mu: Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37)

„To druhé (přikázání, zákon), jemu podobné, je: Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39)

Pokud by lidská společnost nalezla zalíbení v těchto dvou zákonech, nikdy by se nestalo, aby například nějaký soudce, nebo státní zástupce, či úředník samosprávy porušoval práva svých bližních jen proto, že obdržel nezákonné nařízení, nebo že mu za ničemné jednání bude poskytnuta nějaká výhoda. Tato ničemnost a ohýbání práv člověka dovedla lidskou společnost do stavu, ve kterém se nachází. Neexistuje žádná výmluva, že toto a toto musí někdo činit. To platilo vždy a když toto lidé nechtějí dodržet, vede to k válkám a zabíjením nevinných. Proč nezasáhl Stvořitel nebe a Země do lidských záležitostí dříve a dovolil, aby ničemnost, kterou sám nestvořil, aby působila? PROTOŽE VZPOURA, KTERÁ NASTALA DÍKY SATANOVU VLIVU MUSÍ BÝT ZŘEJMÁ VŠEM. Nestačí o ni jen mluvit, musí být vidět, aby se už nikdy nemohla zopakovat.

Tato vzpoura se projevuje v ničemnosti lidské touhy po moci a po vyšším postavení, než po skutečné touze po rovnosti bližního a sama sebe. Proto nemá s těmito lidmi a jejich skutky Stvořitel nebe a Země nic společného. Aby takto i ničemný člověk porozuměl, že nic nebude trvat věčně, nechal zapsat proroctví, kam vše dospěje a kdy ukončí toto ničemné chování člověka.

Znázorněme si to na něčem konkrétním. Během posledních třiceti let tu proběhlo mnoho válečných konfliktů, při kterých byly genocidně ničeny mnozí civilisté. Žádný státní zástupce nevyužil toho, aby začal za podněcování k válce někoho z politiků, novinářů a dalších štváčů stíhat. Dnes najednou tyto paragrafy objevili. Stíhají válečné štváče? Ne, jen ty kdo vyjadřují svou sympatii k určité straně konfliktu. Je to spravedlivé? NE, NENÍ! Co si myslí tito státní zástupci? Že když něco upečou za zavřenými dveřmi, kde nikdo nevidí, že jim to projde. NEPROJDE! Proč? Protože jejich myšlenky nejsou utajeny před zrakem Stvořitele nebe a Země, na tož jejich vlastní skutky. Proč si myslí, že to nebude potrestáno? Protože nerozumí tomu, co nacházíme v Písmu, že vše se řeší z hlediska nebeského Otce ve čtvrté generaci. Tehdy totiž dosáhne ničemnost svého vrcholu.

Jsme v takové čtvrté generaci? Ano. Jedna generace se dá určovat asi 30 letým cyklem. Tedy musíme počátek hledat před 120 lety. Co se dostalo před 117 lety na světlo světa? Plán, který je popsán v Sionských protokolech. A co je hlavní myšlenkou toho celého velmi obsáhlého dokumentu? POŘÁDEK Z CHAOSU. Je svět v chaosu, ve kterém nikdy nebyl? Ano. Je dnešní svět o popření zákonů o nezcizitelnosti ZÁKLADNÍCH PRÁV a SVOBOD, ZARUČENÝCH V ÚSTAVÁCH? Ano. Takže co zvítězilo? NIČEMNOST. Co řekl skrze sen Abrahamovi nebeský Otec?

„A začal Abramovi říkat: Jistě věz, že se tvé semeno stane cizím usedlíkem v zemi, která není jejich, a budou jim muset sloužit, a ti je jistě budou trápit po čtyři sta let. Ale soudím národ, kterému budou sloužit, a potom vyjdou s mnohým zbožím. A ty, ty půjdeš v pokoji ke svým praotcům; budeš pohřben v dobrém stáří.  Ale oni se sem vrátí ve čtvrté generaci, protože provinění Amorejců se ještě nedokončilo.“ (1.Moj./Genesis 15:13-16)

Kdy začali být potomci Abrahama trápeni? Bylo to poté, kdy byli v Egyptě. A čtvrtou generaci tvořil Áron, Mojžíš a jejich vrstevníci. A jak dlouho to trvalo? Od roku 1613 do roku 1493 př.n.l.. Kdo je na trůnu Egypta? Ahmose I., který sjednocuje postupně Egypt od roku 1620 př.n.l.. 1615 př.n.l. umírá Levi, praotec Mojžíše. Hyksósové ztrácí po roce 1613 př.n.l. své postavení a ze svobodných se stávají otroci.

Takže tu máme 4 generace lidské o třiceti letech, kde se za 120 let naplňuje ničemnost Egypta o zničení Hyksósů, potomků Abrahama a máme tu 4 generace Božího lidu, které trvají celkem 259 let. A pokud se podíváme o 259 let nazpět, tak se dostáváme do roku 1763 a to je před rokem 1776, kde se kují plány o tom, že se lidská společnost transformuje postupně do dnešního stavu. Kde se plánují kroky k tomu, aby světonázoru velel ten, který tvrdí, že jsme dílem náhody. Kde se tvrdí, že Satan je jen bytost z pohádek, a tomu se MUSÍ VĚŘIT, jinak jsou všichni, kdo věří v něco jiného blázny a hlupáky. A kde se plánuje zničení duchovního Izraele, tedy těch, kdo skutečně důvěřují Kristu a jeho a jejich nebeskému Otci, JeHoVaH (jehovovi) Bohu, že je ve 4 generaci zachrání. Co totiž řekl Jehošua?

„Vpravdě vám říkám, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane.“ (Matouš 24:34)

Co zažili 4 generace? Od 24.12.1913 uchopení peněžního systému ničemnými rodinami, které stály i za rokem 1776. Za odtržením USA od Velké Británie, aby se spolu opět manželsky spojili po roce 1915 a mohli vést válku s královstvím Severu, tehdejším Pruskem, jenž přešlo poté na Německo. Daniel o tomto období od 24.12.1913 do 25.12.1991 hovoří jako o USTANOVENÉM ČASE a Zjevení vysvětluje, že musí dojít k ubití jedné hlavy divokého zvířete a tou hlavou je SOCIALISMUS. A v poslední generaci, která musí zažít i Kristův návrat se musí ta ubitá hlava oživit a musí obdržet moc nad celou obydlenou zemí. A kdo s ní povede válku? S tím divokým zvířetem, které podle Zjevení 17. kapitoly ubitá hlava ovládne?

Co musí zažít ti, kdo se dožijí poslední generace, tedy cca 30 letého období? Zničení socialismu a hlavní mocnosti a jeho obnovení. Dále úplný rozklad právní společnosti, který udělají zkorumpovaní lidé, kteří milují jenom sami sebe a ne své bližní a absolutně nehledají Boží Právo a Spravedlnost. Dále musí uvidět uzavření církevních staveb a stánků, kde se chodí uctívat modly. Stalo se to v březnu 2020 vytvořenou falešnou pandemií. A kde se mimo církevní stánky uctívají modly? Na sportovních soutěžích, v kinech, divadlech. Prostě na kulturních akcích. Tak padl Velký Babylon a stal se obydlím démonů v kozlí podobě. Proč v kozlí? Protože Kristus rozděluje svět symbolicky na ovce a kozly.

Dále ta poslední generace musí zažít označování značkou 6.6.6.. Stalo se to? Ó ano a dokonce to přišlo od toho beránka se dvěma rohy z USA a VB skrze pobočku obrazu divokého zvířete WHO. Přesně podle Zjevení 13. kapitoly.

No a copak ještě musí ta poslední generace zažít?

„A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. Skutečně také vstoupí do země Okrasy a bude mnoho zemí, jež budou přivedeny ke klopýtnutí. Ale tihle uniknou z jeho ruky: Edom a Moab a hlavní část synů Ammona. A bude napřahovat ruku proti zemím; a egyptská země, ta neunikne. A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové.
Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“
(Daniel 11:40-45)

Kdy se toto začalo naplňovat? 30.9.2015, kdy král Severu Ruská federace zaútočila na krále Jihu a jeho ISIL v Sýrii, aby do 16.1.2022 dokončil během VEČERŮ a JITER tento král Severu své plné obnovení a postavení, jaké měl před 25.12.1991. A jak své postavení potvrdil? Tím, že oznámil nejprve 21.4.2021 politiku červených linií, KTERÉ JIHU NADIKTOVAL V LISTOPADU 2021.

16.1.2022 po západu slunce se skončilo období, kdy bylo možno opustit Velký Babylon, aby člověk neobdržel část jeho ran, jak oznamuje anděl ve Zjevení 18:4.. Plná obnova a otevření Velkého Babylonu nastává od té doby.

Protože žádoucí věci vyšly, došlo v duchovní rovině k tomu, že se obnovilo mimo Velký Babylon čisté uctívání založené na poučení samotným nebeským Otcem skrze víru a modlitbu ve jménu Jehošuy Krista. Nic, co má něco společného s falešnými naukami Velkého Babylonu nemůže vstoupit do duchovního chrámu, který není udělán rukama, přesně podle Zjevení 11. kapitoly.

Která země unikla podle Daniele z jeho ruky? Jordánsko, hlavní část synů Ammona a Edomitů a Moabitů. Jdou Etiopové a Libyjci v jeho krocích. Rozhodně ano, chtějí svou suverenitu a svou nezávislost na králi Jihu. Jak mohl Daniel vědět, co postihne lid Libye a Etiopie? Šly tyto dvě země cestou socialismu než byli králem Jihu rozvráceny?

Kdo stále vysílá králi Severu zprávy, které ho rozrušují? Ten, kdo je na východě jeho území a také na severní části zemského povrchu. Je to jak sousední Japonsko, které bylo jednou ze tří zemí, které si v roce 1945 Jih podmanil podle proroctví z Daniele 7. kapitoly a jsou to USA, samotný král Jihu, jenž leží za Beringovou úžinou a patří mu Aljaška. Stále se bude někdo vysmívat Písmu, jeho proroctvím? Stále si myslí ti, co dostali autoritu nad mnohými, že se nebudou bát, že je jejich vlastní ničemnost nedožene, pokud nezačnou okamžitě činit pokání a nápravu? Vůli Stvořitele je toto:

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Protože jsme v poslední generaci stane se podle proroctví toto:

A ve dnech těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy; ježto jsi spatřil, že z hory byl vysekán kámen, nikoli rukama, a že rozdrtil železo, měď, tvarovanou hlínu, stříbro a zlato. Vznešený Bůh dal králi na vědomí, co se má dít potom. A sen je spolehlivý a jeho výklad je důvěryhodný.“ (Daniel 2:44,45)

O čem je celý sen, který Nebukadnecar II. obdržel? Tak ten je popsán v knize, která je na těchto stránkách v sekci DANIEL VÝKLAD a je světu k dispozici od 23.12.2019. Všechna Danielova proroctví totiž odhalují lidské dějiny dopředu, aby nikdo nemohl říci, že se nemohl dozvědět. Zde je možno také pochopit, co se odehrává právě nyní.

O čem je rok 1776 a proč změnil tento svět, jsem popsal v několika článcích a stačí si jej zadat do vyhledávače a články prozkoumat. Kéž je to nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, koho se dotazujeme, zda jsou tyto myšlenky v souladu s Jeho myšlenkami, aby to nebyl člověk, ale Stvořitel, kdo sám dává vzrůst.

„Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál.  Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ (1. Korinťanům 3:5-7)

Pánův pokoj všem, kdo si zamilovali skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Chvalme Jah.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.