Existují nějaká vědecká data o tom, že Země, vesmír, jsou mladší než 14 miliard let?

Spread the love

Dnes jsem zjistil, že není na těchto stránkách žádný článek na toto téma. Je to proto, že původní články do června 2020 na bývalém webu, kde jsem publikoval, odstranil tehdejší správce, esoterik Suené. Takže pro připomenutí se pokusím vysvětlit, jak lze toto ověřit ze zjištěných vědeckých bádání, které se běžně nepublikují, ač jsou známy.

Pro určování stáří objevených věcí se vymyslelo několik způsobů, které pomáhají stáří určit. Nejznámější metoda je ta, které se říká karbonová metoda. Ta je založena na poločasu rozpadu radioaktivního izotopu C14, kdy za určitý čas je do prostoru uvolněna polovina tohoto izotopu v dané látce. Čím menší množství změříme, tím starší je zkoumaný předmět. Vše by fungovalo správně, pokud bychom znali přesné množství tohoto izotopu v čase vzniku a pokud by například tlak na tento předmět nezpůsobil zrychlení tohoto procesu. Kde toto zjišťujeme? Například v sedimentech v hlubokých geologických vrstvách, které nazýváme prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory podle geologů, kteří zkoumají ráz krajiny a tyto vrstvy.

Pokud se něco najde ve vrstvě například prvohor, musí být takový předmět starý 3 miliardy let. Izotop C14 se tam pravděpodobně nenachází vzhledem k poločasu rozpadu. Toto není vědecký článek, ale jsou to informace, jak si toto vše představit. V sedmdesátých letech minulého století v USA v Grant Kaňonu dva vědci, otec a syn, geologové, ověřovali, zda to skutečně platí, protože oni samotní v evoluci nevěřili. Díky svým měřením odhalili, že tlak, který by vznikl celosvětovou potopou, by znehodnotil taková měření. Vše bylo publikováno v příslušných vědeckých časopisech a jejich objev uznán pravdivým, přesto se tato metoda dále hojně používá.

Toto zjištění vedlo k novým postupům. Jedním z nich bylo zjištění, že se do ovzduší každý rok uvolňuje určité množství plynného helia, které se pak ukládá v nejvyšších vrstvách atmosféry. Zpětným propočtem se zjistilo, že množství odpovídá maximálnímu stáří Země okolo 10 tisíc let.

Pokud vezme v potaz, že měsíc se od Země vzdaluje každý rok o určitou vzdálenost, dá se zjistit jak blízko by se nacházel například před 100 milióny lety. Jeho gravitační síla by v tom čase způsobovala velká každodenní cunami a ta by nedovolila, aby vznikl na souši život. Ač je to známé, nikdo neřeší tento problém ve svých modelech. Pokud bychom přijali to, že byl měsíc stvořen podle časového rámce Písma, pak by jeho blahodárný vliv působil jak je potřeba a samotný rozdíl vzdálenosti by byl zanedbatelným faktorem.

Dále jsou zde na Zemi prováděná denní měření velikosti slunce, kdy dochází k jeho sice velmi malému smršťování, ale v časových délkách, které se nám předkládají, by jeho velikost přesahovala dnešní vzdálenost od Země, která není pevná, ale pohybuje se okolo 150 milionů kilometrů. I toto evolucionistům nevadí ač matematika základní školy platí. Samotní vědci se shodují v tom, že Země má ideální umístění v takzvaném pásu života, který jí zajišťuje ideální množství sluneční energie. Tento pás života je ke vzdálenostem ve vesmíru velmi úzkým pásem a samotné zvětšené slunce by tento pás už při časovém období 100 tisíce let vymazalo.

Další zjištění, které bylo vědecky zdokumentováno, je to, že planety v sluneční soustavě do vesmíru vyzařují více tepelné energie, než samy přijímají ze slunce. V celém systému platí zákon entropie, kdy chladný prostor odebírá teplo z planet a slunce, kde teplota ve stínu, kde nedopadají paprsky slunce se blíží k absolutní nule. Tato entropie nemůže působit 4 miliardy let. Kdyby ano, planety by už byly plně závislé na energii slunce. Pokud opět budeme věřit výpočtům a měřením této entropie, vše odhaluje, že stáří nebude delší než 10 tisíc let.

Další měření, která se provádí sice asi jen 50 let vzhledem k měsíci odhalují, že množství spadaného materiálu na jeho povrchu nedovoluje jít dále, než za hranici 15 tisíc let. Anomálie, kterou měsíc v určitém čase postihl se datuje do období 2200 – 2300 let př.n.l., kdy na všechna tělesa v naší blízkosti zapůsobilo něco, co neumí věda pochopit. Tehdy se množství dopadajícího materiálu na měsíc pravděpodobně extrémně zvýšilo a tak se tento materiál, jeho množství zvýšilo, že matematickým modelem docházíme k této časové délce. A co se odehrálo v tom čase na Zemi? Podle Písma to byla celosvětová potopa. Gravitační síly, které předpotopní svět udržovaly ve stavu stability těchto blízkých planet, byly narušeny, aby se prostředí na Zemi mohlo z redukčního změnit na oxidační. Celý vodní baldachýn mohl spadnout vlivem gravitace na Zem a roztrhaly tyto síly pevninu do dnešní podoby a vodní propusti uvnitř Země se mohly otevřít.

Dalším důkazem jsou takzvané fosilie stromů napříč všemi geologickými vrstvami. Pokud by vše bylo tak, jak nám tvrdí evoluce, nikdy by toto nemohlo vzniknout. Přesto to nacházíme. Dalším důkazem jsou určité předměty umělého původu, které se opět nalezly ve vrstvách, kde by nemohly být. Jediným vysvětlením je celosvětová potopa a tvorba sedimentačních vrstev touto událostí.

Komu vyhovuje evoluční nauka? Podle Písma víme, že tento ničemný svět je v moci toho NIČEMNÉHO, tedy Satana. Pokud se objektivně podíváme do posledních 250 let vývoje školství a lidské společnosti jako celku, na protlačované informace o tom, že jedině evoluce vše vysvětluje správně, zjistíme obrovský tlak na vznik takového učení ač odporuje celým dějinám. Je to anomálie, kterou nikde jinde v dějinách nenajdeme. A co je největší paradox toho všeho, že ti co platí výzkum a vědu, tak byli usvědčeni z uctívání Satana. A nestačí, že byli takto usvědčeni na videích. Oni budou přes svá informační media tvrdit, že to my jsme podlehli konspiracím.

Červenec 2003 Bohemia Grove v Kalifornii USA vrcholní byznysmeni a politici uctívají boha Moloka, Satana, jak se v dějinách představil.

Proč je mnoho lidí s tituly PhD., Ing. a kdo ví jakými ještě přesvědčeno, že je evoluce jediná správná cesta? Protože si nepřipustí, že celý školský systém je o programování lidské psychiky. Pokud žák, student neodrecituje schválené informace, pak nedostane jedničku a tak nemůže být vybrán na správnou střední školu, kde opět potřebuje mít přesně takové znalosti, které systému evolučního uvažování vyhovují, aby pak, aby mohl být něco, nastoupil na vysokou školu, kde za ty jediné správné recitace obdrží svůj vysněný titul. Proč by zkoumal a bádal v jiných intencích, když přece ví, že za ty správné přejaté informace obdrží úctu a chválu a stává se takzvanou elitou společnosti – MOUDRÝM TOHOTO SVĚTA.

Když vybočí, nastane to, co postihlo Profesora Dr. Waltera Veitha. Hvězdu všech slavných univerzit 70.tých let minulého století, kde přednášel evoluční biologii a geologii.

Stal se z něj vyvrhel akademického světa, protože začal do svých přednášek zapojovat to, co systém vyučovat nechtěl, ač měl k tomu co odhaluje, vědecká data a jen citoval z prací svých kolegů. Kde se najednou vytratila ta slavná pluralita názorů? Přesně toto zažíváme dnes, kdy nastupuje CENZURA jenom proto, že svět je jiný než se tváří, kdy prázdní lidé chtějí tomuto světu vládnout a žádná Pravda se jim nehodí. Přesně tak, jak to pod inspirací nebeského Otce, JeHoVaH Boha zpívá v této písni slovenská skupina Tublatanka.

Apoštol Pavel ve svém dopise do Říma sděluje toto:

Nestydím se totiž za dobrou zprávu; je vskutku Boží mocí k záchraně pro každého, kdo má víru, nejprve pro Žida, a také pro Řeka;  v tom se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry a k víře, právě jak je napsáno: Ale spravedlivý – ten bude žít vírou. Boží zloba se totiž zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří nespravedlivě potlačují pravdu, protože co může být o Bohu poznáno, je mezi nimi zjevné, neboť jim to Bůh učinil zjevným. Jeho neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní, protože sice znali Boha, ale neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali, ale stali se tupými ve svém uvažování a jejich neinteligentní srdce se zatmělo. Ačkoli tvrdili, že jsou moudří, stali se pošetilými a slávu neporušitelného Boha proměnili v něco podobného obrazu porušitelného člověka a ptáků a čtvernožců a lezoucích tvorů. (Římanům 1:16-23)

Stejně jako Pavel se ani já nestydím za Dobrou zprávu a ani za to, že jsem byl ve svém mládí okouzlen evolucí, kterou mne učil člověk, ale díky své Lásce k Pravdě mi bylo dovoleno otevřít oči a uvědomit si, že neviditelné vlastnosti našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha jsou skutečně zjevné v jeho stvoření. Harmonie, kterou můžeme pozorovat na místech, kde lidská ruka nevládne pro svou chamtivost je viditelným důkazem, že je to Láskyplný Stvořitel, který svou mocí udržuje vše v chodu. Do vesmírných těles vložil své vlastní zákony, které lze pochopit a definovat. V našich tělech pracují různé buňky, které se starají o to, abychom byli zdraví, pokud nejsme vystaveni znečištění jak elektromagnetickým smogem, tak jedovatými látkami z ovzduší. Můžeme se radovat, mít emoce, cítit to dobré a rozlišovat špatné. Můžeme mluvit, zpívat. Jak by toto vše bylo možné, když víme, že každý dům je někým postaven a naše vlastní těla jsou milionkrát komplikovanější stavbou než obyčejný dům.

Aby však člověk dosáhl PhD. a jiných titulů a stál se moudrým tohoto světa, tak z těchto věcí nikdy nebude profesory zkoušen. Proč? Protože ti milují stvoření a nemilují Stvořitele, aby mu vzdali sami svou slávu a chválu. Ti budou raději učit, že se základní stavební kameny bílkovin rozhodly uspořádat do složitých uspořádání a samy odvrhly smrtonosnou pravotočivou kopii aminokyselin, aby se kamarádily jen s levotočivou formou. Pokusy v laboratořích, které musel někdo vytvořit, nastavit podmínky a spustit pokus, jasně dokázaly, že se tvoří v tomto případě stejné množství pravotočivých a levotočivých aminokyselin. Proto nevzniklo nic jiného, než mrtvá hmota bez života. Můžeme pochopit z čeho se skládáme, ale nikdy nestvoříme život, který zkoumáme a pozorujeme. Vždy jen napodobujeme Stvořitele, co On sám už uvedl v činnost.

Poslední vědecké objevy zjistily, že v určitých chvílích zpracovává lidský mozek informace, které vizuálně uvidíme až třeba za pět minut. Kdo mozku dává tyto informace? Proč? To vyvrací celou evoluci jednou pro vždy. Zjistili, že je to ochrana před nebezpečím. Lidé tomu říkají často intuice. Někdy déjá vu. Pokud existuje informace, musí existovat i ten, kdo tuto informaci vytvořil. Aby mi hrála hudba například z gramofonové desky, musel tu informaci na tu gramofonovou desku někdo dostat. Kolik informací je v genetickém kódu? Přesto se bude s vámi přít evolucionista o tom, že náhoda je správné vysvětlení. Je to asi tak logické, jako věřit tomu, že ta záchodová mísa, kde se chodíme v našich domech vyměšovat, se tam objevila náhodou a díky této náhodě jsme si tam šli ulevit.

Abychom nalezli svého Stvořitele, musíme si připustit, že je a že to bude pro zmanipulované okolí vždy důvodem k výsměchu. Jen hlupák chce žít ve lži, ale ten kdo miluje Pravdu, tak ten se pokoří, aby byl tím koho hledá poučen. Vše je jen a jen o pokoře, která se nenosí. Jít s davem přináší materiální výhodu, tak proč se omezovat, ale že to nemá být takto navždy, to už nikdo nechce slyšet, protože právě nyní a teď je to příjemné. Je smutné vidět takto uvažující lidi.

Snad vám přineslo dnešních pár informací užitek v tom, že ne vše co se stále dokola tvrdí, že je založeno na skutečných faktech, které samotná věda vyvrátila. Ptát se musíme na to: „PROČ SE TATO FAKTA, KTERÁ STEREOTYPY VYVRACÍ NEVYUČUJE?„. Komu to vyhovuje a proč. Jen tak můžeme pochopit, kde se nacházíme v proudu času a proč se plní všechna ta biblická proroctví, která jsou informací, abychom neutrpěli vážnou škodu a vyhnuli se nebezpečí. Kéž nám v tom pomáhá samotný Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh ve jménu Jehošuy Krista. Ne ke slávě člověka, ale ke slávě toho, kdo skutečně Stvořil.

S Agape váš bratr Igi.