Jak kroky české vlády vedou k tomu, aby se naplnilo proroctví? Kde hledat ochranu před těmito kroky?

Spread the love

Dnes mne zaujal titulek, který na mne vyskočil na Seznamu.cz, tedy spíše na Novinkách.cz. Než jsem se k němu vrátil, už nejspíše cenzorský úřad zasáhl a nelze článek najít. Ale titulek zněl asi takto: „REFERENDUM K CIZÍM VOJENSKÝM ZÁKLADNÁM BY BYL „OPRÁTKOU“ NA KRKU VLÁDY, RADÍ PORADCE VLÁDY.„. Za to Největší „mírotvůrce“ počátku 90 let, jak se rád označuje Michael Kocáb, že to byl on, kdo vyhnal Sovětská vojska z území Československa, má jasný názor. Tak se opět ukázal jako ten, komu sloužil už v době Sovětské pjerestrojky, která měla zabít socialismus. Jeho výroky k referendu najdeme zde.(https://cnn.iprima.cz/kocab-referendum-o-zakladnach-nema-smysl-obcane-nemaji-dostatecne-informace-89946)

Proč mne to zaujalo? Štvavá propaganda různých lidí, které tak tlačí na to, aby se většinové obyvatelstvo co nejvíc vymezilo proti všemu, co má jen trochu nádech něčeho ruského, jen způsobuje u obyvatelstva pravý opak. Je to vlastně naplnění fyzikálního zákona, který známe ze základních škol takto:

KAŽDÁ DVĚ TĚLESA NA SEBE VZÁJEMNĚ PŮSOBÍ STEJNĚ VELKÝMI SILAMI V OPAČNÉM SMĚRU.“ (Třetí Newtonův zákon)

Nevím, zda se tento zákon ještě vyučuje už na základních školách, protože od mého studia se mnoho změnilo, přesto tento zákon platí a na politické výroky, na propagandu na 1000%. Platilo to za Německa, platilo to za socialismu a platí to v novodobém fašismu označovaném medií, jako demokracie. Snad jen loutky věří, že to takto nefunguje. Jak to souvisí s Písmem a jeho proroctvím? Ve Zjevení čteme toto:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:3,4)

Kterou že hlavu jsme mohli vidět ubitou jakoby k smrti? Socialismus pod vedením bývalého Sovětského svazu. Ožila tato hlava? Pokud se díváme na postupné kroky ruského vůdce V.V. Putina po celou dobu jeho působení ve funkci presidenta, pak vidíme, že ano. Nejdůležitější kroky nastaly v několika fázích. Očekávat, že to bude takto prohlášeno veřejně médii, aby to pochopil i ten poslední člověk, tak to by bylo velice naivní. DNES JE TO PŘESNĚ ROK, KDY BYL UČINĚN JEDEN Z POSLEDNÍCH KROKŮ! V tom čase jsem byl mnohými nepochopen, co mi bylo odhalováno už v březnu a dubnu minulého roku předem. Články najdeme v archivu.

21.4.2021 V.V.Putin oznámil ve svém prohlášení k Rusku největší sociální program, který byl a je srovnatelný se Stalinovým programem obnovy SSSR po Druhé světové válce. Druhým krokem jsou jeho vymezení proti korporátnímu fašismu vedeném Spojenými státy a Velkou Británií, rodinami stojícími za Sionismem od listopadu 2021. Třetím krokem je podpis příslušných dekretů 25.12.2021. Aby se mohlo divoké zvíře proměnit do podoby v 17. kapitole Zjevení, musely přijít další kroky. 5.1.2022 Kazachstán a 24.2.2022 Ukrajina. V ekonomické oblasti pak přišel jediný možný krok. ZAVEDENÍ ZLATÉHO RUBLU A VŠE ZA RUBL. Léčkou pro nezkušené je pak to, že tlak a problémy, které tyto kroky přináší do dnešního života obyčejných lidí je jejich touha v hledání takové záchrany, kterou hledají u člověka. U toho, kdo má moc a autoritu.

Propaganda může oznamovat, že je lepší umřít hlady pro zájmy fašistické korporátní moci, ale to je tak vše, co ta korporátní fašistická propaganda může nabídnout. Zdroje potřebné k běžnému životu obyčejných lidí nemá, proto se lid těchto řečiček nenají a nenávist k Rusku se obrátí v uctívání člověka, který nad skrytými poklady země vládne. Že je to prorocké, k tomu nám stačí si povšimnout výroku v knize Daniel, kde se říká toto:

A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové.“ (Daniel 11:43)

Čím se chlubil Egypt ve své největší slávě a po čem toužily okolní národy v době Senusretiho III., který povýšil Josefa, syna Jákobova, do postavení druhého muže v Egyptě? Bylo to zlato a stříbro a byly to potraviny. Kdo je dnes jako bývalý Egypt, jak ve zdrojích tak v potravinové soběstačnosti? Ano, je to Rusko. Proč tedy půjdou lidé za touto zemí ve svém obdivu, až ovládne Rusko to symbolické divoké zvíře ze Zjevení 13. kapitoly? Protože si je koupí za svůj smysl pro právo a spravedlnost, za potraviny a zdroje, stejně, jako si Egypťany koupil pro faraona Josef. A Egypt v Písmu není jen doslovné území, Egypt v symbolice Písma znamená svět lidí, kteří patří Satanovi.

My však nejsme částí tohoto světa, protože si nás pro sebe a Otce koupil svou drahocennou krví samotný Jehošua Kristus, abychom nežili už sami pro sebe, ale pro Otcovu vůli, PRO VŮLI TOHO, JENŽ NÁS STVOŘIL. Toto porozumění nám pomáhá rozeznat kde se nacházíme v proudu času a také to, že Osmé království je léčka, kterou se snaží Satan uchvátit nezkušené. Proto vždy mluvíme Pravdu když oznamujeme našim bližním: „Ani USA a ani Rusko nejsou naší záchranou. Svou plnou důvěru svěřujeme našemu Bohu a jeho Kristu, podle způsobu Dobré zprávy, kterou Jehošua oznámil a které jsme uvěřili.„.

Žádná propaganda, ať Satanových sluhů ze strany českých politických loutek, či propaganda krále Severu nás neoddělí od našeho nebeského Otce a Jeho Syna. Hlad, bída a utrpení je součástí ČASU KONCE, součástí VELKÉHO SOUŽENÍ, kde je slíbeno pro ty, jenž nejsou částí tohoto světa toto:

A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:18)

Jak se to stane?

A jistě budete jíst, jíst a sytit se, a zcela jistě budete chválit jméno Jehovy, svého Boha, který s vámi naložil tak podivuhodně; a můj lid nebude zahanben na neurčitý čas.“ (Joel 2:26)

Projevíte-li ochotu a opravdu budete naslouchat, budete jíst dobré věci země.“ (Izaiáš 1:19)

S jásotem budete jistě čerpat vodu ze zřídel záchrany.“ (Izaiáš 12:3)

Jak získáme schválení a podíl na těchto věcech? Nejdůležitější věcí je toto:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Co díky našemu upřímnému přiblížení získáme?

V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Abychom tedy mohli přijít k Jehošuovi, k pomazanému, řecky Kristu, musíme dovolit nebeskému Otci toto:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským (duchovním a ne tělesným) domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Takto se poučený a vyučený člověk odděluje od tohoto ničemného světa a stává se součástí Boží duchovní rodiny. Co takový člen Boží duchovní domácnosti činí?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží.“ (Malachiáš 3:16,17)

Jak tedy naplňuje česká vláda proroctví? Tím, že vytváří tak silný tlak, aby se u člověka, bitého nouzí a nedostatkem vytvořila stejně silná tužba po záchraně králem Severu a po jeho obdivu, jak o tom hovoří Zjevení 13. kapitola. Proto sama sklidí, co zasévá podle přísloví: „KDO SEJE VÍTR, TEN SKLIDÍ BOUŘI.“. Politici a to nejenom zde v ČR nechtějí pochopit, že jsou pro Satana jen spotřební materiál, že on nemá přátele, jen své vlastní zájmy. Že je zahrne majetkem a „mocí“, když je potřebuje použít a tak si je koupí a když už mu k ničemu nejsou potřeba, předhodí je třeba rozzuřenému davu. Proč? Protože on přece neexistuje.

Takto bude jednat i s těmi, kdo šíří dnešní propagandu nenávisti a zavádí dohled nad jediným správným názorem, stejně jako to dělalo ministerstvo propagandy ve 40 letech. Proč se člověk nedokáže poučit z dějin lidstva a z dějin vlastní země? Protože starosti o každodenní život mu nedovolují si pamatovat, co skutečně prožil před několika dny. Žije v iluzi, že on sám je právě tím jediným, kdo vše chápe v souvislostech, že už všemu porozuměl. Tak se naplňuje jiné proroctví, které připomenul samotný Jehošua, když říká:

Všiml si toho a řekl jim: Proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě si to neuvědomujete a nechápete význam? Otupělo porozumění vašeho srdce?  Ačkoli máte oči, nevidíte; a ačkoli máte uši, neslyšíte? A nepamatujete si.“ (Marek 8:17,18)

Nyní, nemoudrý lide, který jsi bez srdce, slyš: Mají oči, ale nemohou vidět; mají uši, ale nemohou slyšet.“ (Jeremiáš 5:21)

Synu člověka, bydlíš uprostřed vzpurného domu, těch, kteří mají oči, aby viděli, ale vlastně nevidí, kteří mají uši, aby slyšeli, ale vlastně neslyší, neboť jsou vzpurný dům.“ (Ezekiel 12:2)

Ano, jsou tito lidé vzpurným domem, protože jejich srdce je otupělé, jednají nemoudře. Proč? Protože ač viděli, nevstoupilo to do jejich srdcí. Ač slyšeli, nechtěli porozumět. My však takoví nejsme, abychom se odvraceli od našeho nebeského Otce a hledali záchranu u lidí. Mějme tedy plnou důvěru, že sliby, které náš nebeský Otec dal se stanou. Kéž máme na nich podíl k Jeho a Kristově slávě.

Váš bratr Igi.