Vnitřní struktura knihy Zjevení – klíč ke správnému porozumění zapsaných proroctví? (První část – 1. až 11. kapitola)

Spread the love

Abychom mohli odemknout nějaké zavřené dveře, potřebujeme k jeho zámku ten správný klíč, který ty dveře otevře. Pokud jej nemáme, tak sice může vědět, co se za těmi dveřmi nachází, ale skutečný obraz místnosti bude před námi utajen. Klíč je opatřen zoubky, které mají přesný tvar a strukturu, aby stavítka v zámku, jak se říká zabezpečovacím prvkům v zámku, se musí postavit do takové polohy, aby bylo možno s klíčem pootočit a do místnosti pak vstoupit.

Dnes mi bylo dovoleno, abych tento obrazný klíč popsal pro správné porozumění knize Zjevení, která je symbolickými dveřmi do událostí, které právě prožíváme. Opět je potřeba, abychom se dotazovali nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha, ve jménu Pána Jehošuy, zda je toto porozumění dáno od něj, zda je ten obrazný klíč správným klíčem k tomu obraznému zámku, k těm obrazným dveřím Zjevení.

Všichni víme, že je každá biblická kniha rozdělena do kapitol a veršů. Ti, kdo toto rozdělení provedli, to neučinili sami od sebe, ale přesně pod vedením Otcova ducha. Pokud někdo něco přidá, obdrží více ran, jenž jsou zapsány v tomto svitku a když někdo něco ubere, pak mu bude odňat podíl na dřevu, na olivovníku života. Je to varování s kletbou, takže musíme ke zkoumání této biblické knihy přistupovat skutečně velmi odpovědně. To platí samozřejmě i na mne. Kéž je tedy moudrost k těmto věcem od samotného nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) vojsk v Jehošuově jménu. Amen a amen.

Pokud se podíváme na první rozdělení celé knihy podle kapitol, tak můžeme vidět toto.

První kapitola nám odhaluje, kdo za vším sdělením stojí a že je celý svitek propojen s Danielem. Bez jeho informací nemůžeme celý svitek pochopit. Daniel odhaluje, že se musíme pro správné pochopení brodit Písmem a dějinnými událostmi sem a tam, aby se pravé porozumění rozhojnilo. Důležité také je, pochopit v první kapitole, že Alfa a Omega se nevztahuje na Jehošuu, ale samotného nebeského Tatínka. Díky propojení s Danielem můžeme porozumět, kým skutečně Jehošua je, že je to ARCH ANDĚL, nejstarší anděl a také představený všech andělů, tedy ten, kdo se jmenuje: KDO JE JAKO BŮH?. Ano, že je to ten Michael, který má podle významu slova bůh, TU NEJVĚTŠÍ AUTORITU PO OTCI NAD CELOU DUCHOVNÍ ŘÍŠÍ.

Druhá a třetí kapitola ukazuje na duchovní nebezpečí, která nás na duchovní cestě mohou potkat, jak jsem vysvětlil v rozboru těchto veršů o sedmi sborech. Cesta nás vede přes soužení ve sboru v Smirně, do sboru ve Filadelfii. Tento sbor nám zajišťuje úlevu od soužení tohoto světa. Čtvrtá kapitola pak ukazuje na pozvednutí Jana do nebe a odhaluje skutečný cíl naší duchovní cesty života, pokud zůstaneme na úzké cestě. 24 starších, které tam nacházíme, tak to je symbolický počet těch, které my sami nepředejdeme, protože už usnuli ve smrti, mají své schválení jisté a jdou přímo při zaznění sedmé trubky nahoru. Jsou staršími už jen proto, že jejich životní cesta nastala dříve. Protože u Otce, v jeho očích, nejsou mrtvými, ale jsou živí, může je Jan vidět už vzkříšené.

My, co ještě nejsme v tomto spánku, tak nás tam zatím vidět nemůže. První čtyři kapitoly tedy ukazují, koho musíme skutečně následovat, čemu se vyhnout a z čeho činit pokání, abychom mohli skutečně dosáhnout odměny a stejně jako ti starší, být poté součástí plánovaného uspořádání.

Pátá kapitola nás vede do doby, kdy vlastně je těm starším po vzkříšení odhalováno, co se na zemi stalo, když spali ve smrti. Je jim symbolicky ukázán rok 2015 až 2019, kde dochází k tomu, že jsou postupně rozlomeny pečetě svitku, který je popsán z obou stran. Do té doby nebylo možné, aby ten svitek někdo přečetl a pochopil správně a aby pochopil utajení v Danielovi. Jehošua byl uznán za jediného hodného, tento svitek přijmout a tím byl korunován za Krále králů a Pána pánů, aby mohl začít v ČASE KONCE podmaňovat uprostřed svých nepřátel a nastalo tak období jeho Královské přítomnosti.

Počátek tohoto postupného rozlamování nacházíme v šesté kapitole, kde je postupně rozlomeno šest pečeti, které způsobily, že vyjel nejprve první jezdec, kterým byl samotný Jehošua, jako Král králů a Pán pánů a jede po celou dobu jako ten kdo vítězí. Druhý jezdec odnímá ze země mír. Toto nastává 30.9.2015 naplněním Daniele 11:40. Syrský konflikt dovoluje králi Severu, aby se do 16.1.2022 stal mocným, tedy bohem a získal potřebnou sebedůvěru. Tu mu zajistil samotný nebeský Otec zprávou, kterou obdržel skrze ty, kteří mu ji měli předat. Toto nastalo v únoru 2020, kde pak na tajné schůzce v Tajze zasvětil do svých plánů dva lidi. ministra obrany Šojgu a Gerasimova.

Z 5. na 6.1.2022 prokázal svým rozhodným postojem zvrátit plány krále Jihu v Kazachstánu, kde se převalil jako řeka a prošel začal hubit mocné. Tím se druhý jezdec dostal do pohybu, který už nikdo nemůže zastavit. Za ním následuje třetí jezdec, hlad, chudoba a mory. Aby mohl vyjet, musel být do konce večerů a jiter, do 16.1.2022, svět přetransformován do podoby, kdy výpadek jedné komodity dokáže způsobit kolaps celého odvětví. Vše nastalo tím, že si sluhové Satana vymysleli GLOBALNÍ RESET, kterým chtěli okrást všechny o jejich majetek a učinit z nich otroky takzvaného NWO. Vše vysvětluje Zjevení 13. kapitola, kde se teprve dostaneme.

Čtvrtý jezdec pak sklízí ovoce jednání těchto takzvaných elit. Že je i čtvrtý jezdec už na cestě, lze pochopit tím, že sklízí do šeolu, všeobecného hrobu lidstva, ze kterého je naděje na vzkříšení, oběti biologické války, chybně označované jako pandemie Sars-Cov 19. Od devadesátých let minulého století byl svět elitami přetvářen od soběstačnosti národních států, k vzájemné závislosti. To způsobilo odstranění konkurence a vytvoření fašistické korporátní moci, která může kdykoli se jí to zlíbí, uvrhnout konkrétní region do ekonomické katastrofy.

Každá kapitola Zjevení, konkrétní verše, jsou jednotlivými scénami jakoby z dokumentárního filmu, kde se ukazuje určitý detail toho, co můžeme vidět právě nyní, nebo co teprve uvidíme, či jsme v minulosti mohli vidět. Proto musíme správně přiřadit i časové údaje. 2 až 5 kapitola ukazují dobu od vzkříšení Krista až po vzkříšení 24 starších. Tedy od roku 33 našeho letopočtu po velmi blízkou budoucnost.

Pátá pečeť odhaluje, jak se na své věrné svědky nebeský Otec dívá, že je skutečně považuje za živé a ne mrtvé a proto jej jejich stav popsán jako spánek, kde odpočívají pod oltářem, kde je Satan vlastně pro své zájmy obětoval samotnému Otci. Protože si mají ještě chvilku odpočinout, odhaluje, že musí ta jízda jezdců být dokončena a že se čeká na to, až bude dokončeno úplné zapečetění 144 000 těch, kdo znají novou píseň, kterou neumí zpívat nikdo, krom nich. Proč? Protože jedině jim je plně odhalováno porozumění, jak pro ČAS KONCE, tak pro události, které mají naplnit to, co oznamuje Jakub, když říká:

Milosrdenství vítězoslavně křičí nad soudem.

Toto nedokáží pochopit náboženské domy, protože si myslí, že jejich poznání je vyvoluje jako jediné a ostatní budou zničeni. Nebeský Otec není Satan, který miluje zabíjení a zničení svých nepřátel. Je to milující Otec a my lidé jsme jeho dětmi. Jedině On dokáže spolu s Jehošuou rozlišit, kdo je skutečně ničemný a nedá se napravit. Jak dlouho budeme o Otci a Kristu smýšlet ničemně, jako tento muž, opilec a pokrytec na tomto obrázku?

Anthony Morris, člen vedoucího sboru SJ se raduje nad zničením jeho a údajných Otcových nepřátel, kteří budou sfouknuti jako zapálená sirka.

Šestá pečeť nás dostává do období šesté trubky, kdy přišla na zemi ta hodina, ten rok a den, kdy jsou uvolněny čtyři větry. Čas toho troubení není možné nyní přesně odhalit, ale jak je předpovězeno, bude v té době všem jasné, že přichází konec jejich milovaného systému, který je založen na chamtivosti a nenávisti jednoho k druhému. Podle Satanova hesla: „ROZDĚL A PANUJ!„.

Sedmá kapitola ukazuje starším a také nám, že v době ČASE KONCE bylo potřeba jakoby zadržet čtyři větry. Je to podrobný obraz, detail, který odhaluje skupinu 144 tisíc, jnež mají na svých čelech pečeť. Ta se skládá z Otcova a Kristova jména a je umístěna na místě myšlenek, tak že je to neviditelná pečeť, kdy ti, kdo ji mají, tak oznamují podle Žalmu 83:18/19 skutečné Otcovo jméno, ale také to skutečné Kristovo jméno JEHOŠUA. Proč? Protože je v tomto jménu ukryto Otcovo jméno, které slibuje skutečnou záchranu.

Na pečeti je napsáno:

PŮSOBÍ, ABY SE STALO, PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA

Protože se 12 kmenů neshoduje s těmi tělesnými, je zde odkaz na skutečně duchovní Izrael. Ne podle těla, ale podle Ducha. Výsledkem zapečetění pak je, že se na Zemi může zformovat Velký zástup, který vstoupí jako národy a jazyky do smlouvy s Kristem a budou pod jeho vládou.

Tím, že je 144 tisíc spojeno s ČASEM KONCE, jasně to odlišuje skupinu 24 starších, duchem pomazaných bratrů a sester a ukazuje tu na ty, kdo se dožili Pánovy přítomnosti, na které se vztahují Pavlova slova o tom, že se proměna bude týkat právě této skupiny. Pavel nemluví nic o tom, že tuto skupinu nepotká smrt, to si zase překroutily náboženské domy, ale protože se jich týká první olivovník, který nezažije stejně jako Kristus porušení v hádu, nebo také šeolu, popisuje to ve 4. kapitole prvního listu Tesalonickým, jako proměnu. Ten spánek bude trvat 3,5 dne, na rozdíl od 24 starších.

Pánova přítomnost v Královská moci je spojena s pochopením Daniele, takže ji nelze posouvat, jak to mají někteří díky falešným výkladům neinspirovaných ve zvyku do roku 1914, že tam je počátek Parousie, Královy přítomnosti. Proto ani Velký zástup se nemohl začít utvářet v roce 1935, tak jak to vysvětlil zástupce Satanovy synagogy, zednář Joseph Franklin Rutherford.

Osmá a devátá kapitola nás opět vede do detailů, které se plní během Času konce a přechází za konec večerů a jiter. Porozumění k těmto kapitolám nalezneme na těchto stránkách. Než je definitivně rozlomena sedmá pečeť, je potřeba asi symbolická půlhodinová pauza, abychom se v ději neztratili, to znamená, abychom pochopili, kde jsme trochu předběhli časový rámec. Je to vlastně vidění proroka Habakuka, který říká:

A Jehova mi odpověděl a řekl: Zapiš vidění a jasně je předlož na tabulkách, aby ten, kdo z něho bude nahlas předčítat, mohl číst plynně. Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:2,3)

Desátá kapitola pak odhaluje, kdo stojí nad vodami, komu je předán odpečetěný svitek, aby jej pozřel. Nad vodami stojí stejný anděl, který má nohy stejné, jako ten koho nacházíme při četbě Daniela a také první kapitoly Zjevení. Pro mnohé velký kámen klopýtání, protože nerozumí skutečnému významu slova bůh – mocný, ten kdo má autoritu nad mnohými. Takže babylonské pohádky o trojjedinečnosti udělaly v jejich hlavách své, protože nešli tito bratři a sestry k Otci a ani je nezajímalo, jak se skutečně jmenuje, jaká je jeho skutečná vůle, že je On sám musí vyučit podle slibu z Jeremiáše 31:31-34 a slov Jehošuy z Jana 6:44,45, aby se jim stalo to co Jehošua uvádí v Janovi 6:65,66. Vůbec je nezajímalo, že je Jehošua jasně před těmito slovy upozornil, že nemají reptat a tak nerozeznali, kde se skutečně nachází. Že jsou pod naukami člověka a ne svého Stvořitele, JeHoVaH (jehovy) Boha.

Protože Jan musel sníst tento svitek a musel jít dále prorokovat, tím je nám odhalováno, že tu bude někdo jako Jan, kdo obdrží pro ČAS KONCE porozumění a jako Jan bude vysvětlovat Zjevení podle Otcovy moudrosti, Jeho Duchem. To způsobí, že jej budou lidé považovat za proroka, protože vysvětluje, co se má stát v tomto ČASE KONCE. Neznamená to však, že toto porozumění musí mít jen jeden konkrétní člověk. Ti, co toto obdrželi, tak porozumění v jejich ústech způsobuje sladkost, ale když si uvědomí, co je jim tím odhalováno, tak to působí v jejich břiše hořkost, stejně, jako ta slova působí hořkost těm, kdo nemilují Pravdu.

Jedenáctá kapitola je opět o detailech toho, co můžeme vidět. Jednotné měřítko pro ty dva olivovníky. Co to je? Je to skutečná Agape a jeto Láska k Otcově vůli, jeho ustanovenému Právu a Spravedlnosti a až se toto vše naplní, pak je možné projevit milosrdenství těm, kdo činí pokání. Pošlapávání nádvoří chrámu, tak to činí ti, co nemilují tento měřící rákos, ale milují nauky svých představených. Ti tento chrám pošlapávají, tedy jakoby jeho nádvoří, protože do vnitřních místností nemohou. Jak? Tak, že prosazují své poznání, dohadují se o své „pravdě“ a přináší nepravdivou Dobrou zprávu.

42 měsíců je doba po kterou to činí. Ta ale už končí. Důkazem toho je, jak se vyrojili všichni ti Kristové, kteří oznamují zaručené zprávy od Krista a nebo mrtvé panny Marie, matky Krista, která měla po narození další děti. Známe Judu a známe Jakuba, skutečné tělesné Pánovy bratry.

Je nám odhalováno v této kapitole, že olivovníky jsou dva, tedy dvě různé skupiny, které si zamilují měřící rákos, proto mohou vstoupit do duchovního chrámu, aby získali to skutečné porozumění pro ČAS KONCE. Přesně podle slov Jehošuy a jeho podobenství, kde jsou najímáni na vinici v různých časech další a další pracovníci. Proto je první olivovník tvořen zapečetěnými, plně vyzkoušenými a druhým, tedy těmi, jenž jsou semenem ženy ze dvanácté kapitoly Zjevení. Nacházíme tento olivovník také u skleněného moře v 15. kapitole Zjevení, kde není stanoven žádný počet.

Období, které v 11. kapitole nacházíme, je obdobím sedmi trubek a následným obdobím soudu pro přeživší, z kterého vychází vítězoslavně ti, jenž jsou popsáni v 7. kapitole jako Velký zástup. Jedenáctá kapitola ukončuje jakoby první část celého dokumentu. Proto ukončím tento dnešní rozbor, toto pochopení právě zde.

Skutečný klíč má většinou zuby po obou stranách a od 12. kapitoly Zjevení si stejně jako ten klíč otočíme tak, abychom mohli prozkoumat druhou polovinu tohoto svitku, jeho zoubky.

Kéž je to nebeský Otec, kdo dává vzrůst a porozumění utajeným věcem, abychom dokázali správně pochopit symboly a řeč zapsanou v knize Zjevení. Ať je porozumění k Otcově a Kristově slávě a ne těch, kterým je porozumění dáno. Jsme jenom prach na misce Božích vah.

Pokoj Vám všem milovaní bratři a sestry.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.