Jak nám může pomoci porozumění, co nastalo okolo roku 610 př.n.l.? Co nechce dnešní Asýrie pochopit, hlavně ti, co po dlouhý čas Asýrii zrcadlí?

Spread the love

V té době prorokoval prorok Jeremiáš Otcovo slovo vzhledem k mnoha národům jeho doby, aby je připravil na příchod Nebukadnecarovy moci. Tu neobdržel Nebukadnecar II. sám od sebe, ale bylo to přesně podle toho, co mu oznámil Daniel, když mu předložil sen a jeho výklad:

Daniel šel proto k Arjochovi, jehož král ustanovil, aby zahubil babylónské moudré muže. Šel a řekl mu: Nezahub žádné babylónské moudré muže. Uveď mě před krále, abych králi odhalil ten výklad. Tehdy vzal Arjoch spěšně Daniela před krále a řekl mu: Našel jsem zdatného muže z judských vyhnanců, který může dát králi na vědomí ten výklad. Král odpovídal a říkal Danielovi, jehož jméno bylo Beltšacar: Jsi dostatečně způsobilý, abys mi dal na vědomí sen, který jsem viděl, a jeho výklad? Daniel před králem odpovídal a říkal: Tajemství, které král žádá, nejsou schopni králi odhalit moudří muži, čarodějové, kněží provozující magii a astrologové. V nebesích však existuje Bůh, který je Zjevovatelem tajemství, a ten dal králi Nebukadnecarovi na vědomí, co se má stát v konečné části dnů. Tvůj sen a vidění tvé hlavy na tvém lůžku je takové:“ (Daniel 2:24-28)

Může pouhý člověk odhalit samotná Boží tajemství? Ne nemůže, pokud mu je sám nebeský Otec nezjeví. Proto je potřeba se k němu obracet s vírou a prosbou, abychom správně pochopili, co se děje.

Proti samotné Asýrii bylo vyřčeno mnoho proroctví a jejich naplnění právě nastalo. Existují však proroctví, která tehdejší Asýrii nedostihla. Takže musíme ji hledat v jiném čase. Musíme vědět koho dnes Asýrie představuje. K tomu nám pomáhají mnohá vodítka, která jsou pro obě Asýrie podobná. Ta dnešní duchovní zrcadlí tu skutečnou tělesnou. Co se tedy s touto říší stalo?

Počátek Asýrie nalezneme okolo roku 2000 př.n.l.. Zakladatelem této říše byl samotný první král světa Nimrod. O něm víme, že to byl mocný lovec, lovec lidí v ODPORU PROTI JEHOVOVI, Stvořiteli nebe a Země. Tento rys byl zakódován do jejího působení až do dnů jejího konce, který nastal v roce 609 př.n.l..

Příslušníci tohoto národa, této říše, propadli pocitu, že jim patří každá lidská duše na této Zemi. Byli tito lidé zvyklí poslouchat ty kdo jim vládli a byli ochotni pro ně položit svůj život v mnohých bitvách. Naučili se zacházet s porobenými národy, jako s věcmi, které nemají žádnou hodnotu. Víme, že byl jejich bohem ten, jenž se v jejich jazyce nazýval Nisrok, což byl odkaz na Nimroda, ale ve skutečnosti uctívali Satana, který se za jeho jméno pouze skryl. Protože si je Satan „zamiloval“, on ve skutečnosti miluje jenom sám sebe, ale protože mu věrně sloužili, tak jim dával postupně velkou autoritu, až se stala Asýrie nakonec větší a silnější než Egypt.

Její moc vyvrcholila okolo roku 722 př.n.l., kdy jí bylo dovoleno potrestat nevěrnost odpadlých deseti kmenů Izraele, za doby prorokování Izaiáše. Ten začal pronášet proroctví proti budoucí Asýrii, proti té duchovní. V roce 709 př.n.l. dospěla Asýrie k takovému porozumění za vlády Sinacheriba, syna Sargona II., že pro ni PŘESTALO PLATIT URČITÉ OMEZENÍ. Nabyla pocitu, že je Nisrok jediným MOCNÝM, JEDINÝM BOHEM. Tehdy si Sinacherib myslel, že on je bohem (tím s autoritou), tak jak to o duchovní Asýrii prorokoval Daniel:

Dál jsem si prohlížel ty rohy, a pohleďme, vzešel mezi nimi jiný roh, malý, a byly před ním vytrženy tři z těch prvních rohů. A pohleďme, v tom rohu byly oči podobné očím člověka a byla tam ústa mluvící velikášské věci.“ (Daniel 7:8)

Když v roce 1945 skončila Druhá světová válka, USA, které jsou tím malým rohem, jenž vyrostly z bezvýznamné Británie, která se stala mocností číslo jedna, ti vytrhli se svou sestrou Británií tři rohy. Jak? Zničili suverenitu Itálie, Německa a Japonska, a Spojené státy se začaly vypínat a mluvit velikášské věci. Americký prezident NEZNÁ SLOVO POKORA, protože přece jsou USA tou nejlepší zemí na světě. Přesně takto se cítila Asýrie a Sinacherib.

Už za jeho otce Sargona II. začala vznikat silná opozice uvnitř říše, ze které vznikl Babylon jako samostatný celek, který nakonec zlomil moc Asýrie za vlády Nebopalasara, otce Nebukadnecara. Byla to vojska pod vedením právě Nebukadnecara, která to dokončila.

A jakou tu máme paralelu dnes? Byla to politika USA, její touha být hegemonem, která způsobila v letech První světové války za podpory Británie, že se Rusko proměnilo v SSSR a stejně tak zlomí definitivně moc dnešní duchovní Asýrie. Její pád se nedá zastavit.

Příčinou pádu skutečné Asýrie bylo to, že přestala respektovat zákony a pravidla. Stejně jako je přestali respektovat lidé za oponou USA a Británie. Morální principy, které jsou základem každé fungující společnosti tito lidé začali pošlapávat a přenesli tuto nemoc mocných na celý svět od dob Francouzské revoluce, kterou ti mocní té doby zosnovali, a jejich zázemí bylo v Británii a USA.

Kde byl počátek těchto věcí? V učení o evoluci a v Marxismu, který vytvořili pro zničení Ruska, aby mohli plundrovat přírodní zdroje Ruské říše poté, co jej rozporcují na nesuverénní státy a státečky, protože si tito lidé myslí, že jsou bohy, TĚMI S JEDINOU AUTORITOU, KTERÝM VŠICHNI MUSÍ, JAK ŘÍKÁ VALERIJ PJAKIN, LÍZAT ZADNICI. Svou hloupostí si sami vytvořili hubitele, novodobého Nebukadnecara v podobě Ruska, v podobě Putina.

Díky této situaci můžeme chápat, co skutečně nastane a proč nakonec zničí tento novodobý Nebukadnecar duchovní chrám, který není udělán rukama. Proč? Protože síla moci zaslepuje porozumění, kdo má skutečnou AUTORITU a srdce takového člověka se proměňuje ve zvířecí srdce, jako se to stalo Nebukadnecarovi.

Mnozí analytici jsou zmateni tím, co se odehrává v Kazachstánu. Jediný srozumitelný výklad předložil právě Pjakin, který celou situaci popsal tak, jak to můžeme vidět v mnoha westernech, kdy se nyní hraje karetní hra a na stole je vše o co hráči hrají a ten, co prohrává převrátí stůl, takže jediné řešení je konfrontace, kdo rychleji sáhne po pistoli.

Co předvedlo Rusko? Že je nejrychlejší. Během pár hodin přepravilo na území Kazachstánu svá vojska. Spojeným státům by to trvalo týden, než by se na takovou akci vzmohly. Cílem převrácení stolu Spojenými státy bylo oslabit Rusko a vytvořit problémy v nově oživeném SSSR po 25.12.2021 právě v čase rozhovorů mezi Ruskem, USA a zeměmi NATO. Připravenost Ruska na události v Kazachstánu byl jasným ukazatelem toho, co ze strany Ruska přijde jako odveta za zprávy, které RUSKÉHO MEDVĚDA rozruší od východu slunce a od severu, kde se nachází za Beringovou úžinou USA. Kdo to předpověděl? Daniel a co k tomu řekl?

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

A  v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

Co znamená ‚zaplaví‘? Doslovně to znamená, že se přelije jako řeka. Kdy se to děje, že řeka zaplaví určité území? Když přijdou náhlé deště a na určité území spadne velké množství vody a bývá to nečekané. Stejně takto nečekaně Rusko zareagovalo nyní. ZAPLAVILO a PROŠLO, jako nůž máslem. Proto to, o čem jsem mluvil, že se bude dít od vánočních svátků, které končí až 6.1.2022, tak se dít začalo. Ano, myslel jsem si, že to bude už na počátku vánočního období, ale to vycházelo z mé logiky. Ve skutečnosti mi bylo Duchem odhaleno, že mám počátek očekávat v tom čase a já k tomu přidal.

Klopýtl jsem, aby byla vyzkoušena má víra, kterou mám ve vedení Otcovým Duchem, přesně podle slov Habakuka:

Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:3)

Prorokem Habakukem mi bylo odpovězeno na mé dotazy, zda jsem odpadl, zda ode mne nebeský Otec odňal svou nezaslouženou laskavost. A měl jsem si ihned povšimnout Sefaniáše:

Proto mě stále očekávejte, je Jehovův výrok, do dne, kdy vstanu k lupu, neboť mým soudcovským rozhodnutím je shromáždit národy, abych sesbíral království, abych na ně vylil své otevřené odsouzení, všechen svůj hořící hněv; vždyť ohněm mé horlivosti bude pohlcena celá země.“ (Sefaniáš 3:8)

Očekávejme tedy s důvěrou, že se nic nezpozdilo. Ani to vidění, které jsem měl, jak mi jej včera jeden bratr připomněl. Kéž je to však raději vaše soukromé dotazování se k Otci skrze Pana Jehošuu, aby vás sám svým Duchem poučil. Mnozí o mne klopýtli právě proto, že sami nehledali v Písmu a nebrodili se sem a tam.

Jak můžeme vidět, celý proces započal tím, jak se Rusko v Kazachstánu převalilo jako řeka. Já, ano já, budu stále v očekávání, protože věřím, že vidění kterém jsem měl ohledně „Švédska“ se jistě naplní a rychle supí k tomu, aby se vyplnilo.

Musím jednu věc dovysvětlit. Když se tam zmiňuji o těch střelcích, kteří mne zasáhli. Asi jsem se pro některé neobratně vyjádřil a také musím vycházet dnes z věcí, které mi Otec teprve odhaluje. Takže jak to správně chápat? Kristus řekl farizeům:

Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co k vám Bůh mluvil, když řekl:  Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův? Není Bohem mrtvých, ale živých.“ (Matouš 22:31,32)

Pokud je nebeský Otec Bohem živých, pak ti co zemřou, jsou v jeho očích, protože jemu patří, tak ty nepovažuje za mrtvé, i když spí ve smrti. Musíme to pochopit i skrze první proroctví, které bylo zapsáno proti samotnému Satanovi.

A položím nepřátelství mezi tebe (Satane) a ženu (Otcem řízené duchovní společenství) a mezi tvé semeno (odpadlé anděly a lidskou společnost, která Satanovi podléhá) a její semeno (vyvolení, dva olivovníky). On (Jehošua Kristus) ti zhmoždí hlavu a ty (Satane) mu zhmoždíš patu.“ (1. Moj./Genesis 3:15)

Jak Satan zhmoždil Jehošuovi patu? Tak, že jej 14. nisana roku 33 n.l. nechal skrze své semeno usmrtit na GOLGOTĚ. Třetí den byl Jehošua vzkříšen. Byl Jehošua mrtvý? Byl! Přesto byl v Očích nebeského Otce živým. Proč? Protože jej podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI mohl nebeský Otec, JeHoVaH zástupů vzkřísit k nesmrtelnosti. Proto jsem já střelbu těch střelců ucítil, ale nebylo to k zastavení duchovní činnosti, ale jen k tří denní pauze, která jejich pronásledováním nastane.

Protože jsem vyšel tehdy do města, abych kázal Dobrou zprávu a útok vypadal tak, že je součástí přelití řeky, jak bude vypadat to, co přichází, nebylo to o tom, že hned tu noc musí přijít toto mé zasažení, ale bude to jakoby v celém tom procesu dění. Toto má trvat jednu symbolickou hodinu. Jak bude dlouhá teprve odhalím 17.1.2022.

Proč tedy byla skutečná Asýrie zničena? Protože opustila smysl pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST a z něj plynoucí MILOSRDENSTVÍ. Proč musí být odstraněna dnešní Asýrie? Protože ztratila to samé. Se zeměmi jedná tak, že si myslí, že ji každá patří. Že může prosazovat korporátní fašismus a vraždit, jak se ji zlíbí. Proto na ni přichází novodobý Nebukadnecar, který ji za její chování potrestá, ale jak slibuje Izaiáš, bude nakonec i jí projeveno milosrdenství tím, že vytvoří symbolickou silnici, po které půjde lid Asýrie, jako součást Velkého zástupu.

Tak mnozí poznají, že nebeský Otec JeHoVaH Bůh jedná podle Agape, která je založena na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI, které je na konci naplněno VELKÝMI PROJEVY MILOSRDENSTVÍ. Kristus se tak stane věčným otcem mnohých, podle jiného Izaiášova proroctví. (Izaiáš 9:6)

Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. A jeho jméno bude nazváno Podivuhodný rádce. Silný bůh. Věčný otec. Kníže pokoje.

Není to o skutečném jménu, ale o atributech, které to jméno má. Kdyby nedal svůj vlastní VĚČNÝ ŽIVOT v náš prospěch, nestal by se podivuhodným rádcem. To se prokázalo skrze jeho vyučovací schopnosti. Nestal by se silným bohem, TEDY TÍM S VELKOU AUTORITOU, Králem králů a Pánem pánů. Nemohl by být věčným otcem, protože by nebylo splaceno výkupné podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, zákona: „oko za oko, zub za zub, věčný život za věčný život“. který ztratil Adam s Evou pro své potomky v zahradě Eden. Nestal by se ani knížetem pokoje, protože by nebyl Králem Božího království.

Když byl Nebukadnecar II. na vrcholu své moci a myslel si, že nemůže padnout, přesto na 7 let skončil jako divoké zvíře. Důležité bylo, co se stalo pak:

A na konci těch dnů jsem já, Nebukadnecar, pozvedl oči k nebesům a začalo se mi vracet mé vlastní porozumění; a žehnal jsem Nejvyššímu a chválil a oslavoval jsem Toho, který žije na neurčitý čas, protože jeho panství je panství na neurčitý čas a jeho království je po generaci za generací. A všichni obyvatelé země jsou považováni za pouhé nic, a on činí podle své vlastní vůle uprostřed nebeského vojska a obyvatel země. A neexistuje nikdo, jenž může zarazit jeho ruku nebo který mu může říci: Co děláš? V témže čase se mi začalo vracet mé porozumění a k důstojnosti mého království se mi začal vracet můj majestát a můj jas; a dokonce po mně začali dychtivě pátrat moji vysocí královští úředníci a moji šlechtici a byl jsem znovu nastolen do svého vlastního království a byla mi přidána mimořádná velikost. Teď já, Nebukadnecar, chválím a vyvyšuji a oslavuji nebeského Krále, protože všechna jeho díla jsou pravda a jeho cesty jsou právo, a protože je schopen pokořit ty, kteří chodí v pýše.“ (Daniel 4:34-37)

Vše se stalo, bez použití ruky. Co tedy potká na konci toho, jenž se stane Osmým králem?

A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Pokud budeme věřit tomu, že novodobý Nebukdnecar naplňuje to, co i skutečný Nebukadnecar II., můžeme očekávat, že zlomení bez použití ruky povede k tomu, že se nechá nakonec napravit. Ale to je jen a jen na něm samotném.

Ať se děje Otcova vůle a ne ta naše, aby se mohl nebeský Otec, JeHoVaH Bůh oslavit mezi národy a my můžeme přinést národům Dobrou zprávu o Kristu, našem Králi a Vykupiteli a jeho Otci.

Váš a Kristův bratr Igi