Dnes mám pro mnohé, kdo hledají pravé porozumění dvě informace.

Spread the love

Někdy je krátké video, co se týká informací víc, než dlouhé články. Proto zde vkládám takové video. Na co bych zaměřil svou pozornost je konec písně, kde poskakuje Alex Jones z Info Wars, protože jsem vám sdělil, že i tito lidé jsou nepostradatelný kompars celé Satanovy hry. Toto video na mne vyskočilo po modlitbě, kdy už 7 hodin předem bylo připraveno, abych si jej všiml, protože jsem vedl jeden důležitý rozhovor s jedním bratrem. Už o víkendu mne upozornil, že mé porozumění se liší od jeho.

Proto jsem Otce prosil od té chvíle několikrát, abych dostal viditelný důkaz, zda vše vnímám ne z vlastní moudrosti. Jsem rád, když někdo, o kom vím, že je velmi duchovní člověk, vede se mnou tyto rozhovory, protože tu nejde o mé, či jeho porozumění, ale o to, abychom nikoho nezavedli na scestí, protože to není naše dílo, ale toho, kdo nás povolal. Vždy odkazuji každého, aby odpovědi hledal u Otce a mne jen využil jako ukazatel. Jsem člověk a mohu se mýlit. Proto sami zvažte, zda je to odpověď nebeského Otce, JeHoVaH Boha na toto téma. Ať jsem raději já prohlášen za toho největšího lháře a náš nebeský Otec jako vždy PRAVDIVÝ.

Co mne velmi potěšilo, je tento text, který sepsal Martin Maleňák, náš věrný bratr v Kristu, protože vysvětluje důležité okolnosti ohledně porozumění k podobenství, které jsem zde již uvedl, kdy Kristus říká, že rozdělí společnost na ovce a kozly. Věřím, že je jeho vyjádření vedeno Duchem našeho Otce i skrze skrytou manu Jehošuy, našeho Krále, proto si jej dovoluji citovat:

“ Kam se zařadíš?

OVCE, NEBO KOZEL?

Každý z Kristových následovníků, chce být tím dobrým v očích Boha Jehovah a jeho syna Jehošuy.

Abychom se stali ovcemi, musíme vědět, co po nás Kristus jako pastýř požaduje. Vždyť to byl on, kdo řekl: „stejně jako já jsem poslouchal svého Otce, i vy poslouchejte mě“. Stejně jako Kristus plnil Boží přikázání, máme i my plnit Kristova přikázání. Boží syn potvrdil jako nejdůležitější první dvě přikázání, které Židé znali ze zákona daného Židům skrze Mojžíše na Sinaji, Lukáš 10:27  On mu řekl: „(27) Miluj Jehovah, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe‘. (28)  Jehošua mu řekl:  „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“

K tomuto základu pak přidal další požadavky a když odcházel ke svému, Otci řekl svým následovníkům, aby dodržovali vše, co jim přikázal. Jehošua byl mistrem ve znázorněních a jedním z nich poukázal na to, jak na lidstvo bude pohlížet, až usedne na svůj trůn a bude soudit národy. Tehdy mluvil o dvou skupinách lidí, jedna je označena za ovce, druhá za kozly. Co bude klíčem tohoto rozdělení?

Matouš 25:31-46:  (31) Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; (32)  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, (33) ovce postaví po pravici a kozly po levici. (34) Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. (35) Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, (36) byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´ (37) Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? (38) Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? (39) Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ (40) Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´ (41) Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! (42) Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, (43) byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´ (44) Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´ (45) On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´ (46) A půjdou do věčného trestu, ale spravedliví do věčného života.

Co tedy bude klíčem rozdělení na ovce a kozly? Bude to ochota lidí pomáhat těm, kteří byli Kristem vysláni, jako jeho zástupci. Každý, kdo je synem Božím, je v hledáčku Satana a démonů, je na ně vyvíjen tlak, aby neměli čas plnit své, Bohem žádané povinnosti, nemohli psát komentáře, články, Boží sdělení, proroctví, osvětlovat pravdu, pomáhat k poznávání Boha, jeho Syna. O co více to platí pro nás, kteří jsme si příbuzní ve víře! Známe-li někoho, kdo bojuje duchovní boj a my, přesto, že to víme, nejsme ochotni bratrovi, nebo sestře pomoci, můžeme dostat status člověka, který nebyl ochoten pomoci v nouzi. Nikdo nechceme být označeni za kozla, ale láska k Bohu vede i k lásce k bližním a lhostejnost je pro Krista nepřijatelným zlým rysem. Lhostejný je Satan, Boží syn či dcera nemají Ducha Satana, ale Boha, našeho Otce. Ve světě máme soužení, každý den má dost své vlastní špatnosti, každý bojujeme s nějakým problémem v této době. Byli proroci bohatí lidé? Ano, v duchovním ohledu, v tělesném ohledu to vždy byli skromní lidé. Vzpomeňme si na Jana Křtitele, čím se živil, jak byl oděn. Kristus na to upozornil:

Matouš 11:7-11:  „(7) Zatím co odcházeli, začal Jehošua říkat zástupům o Janovi: „Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? (8) Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. (9) Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. (10) To je ten, o němž je napsáno: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.‘ (11) Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v království Nebes je větší než on.“

Ve Zjevení čteme:

Zjevení Janovo 10:7:  „ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům.

V listu do Efezu čteme:

Efezským 3:4-5:  „(4) Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, (5) které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům,…“

Bůh oznamuje své záměry skrze proroky, dokonce i prorokyně. Je na nás, abychom byli schopni se o ně postarat, pokud strádají. Zvláště, pokud se nacházejí v situaci, jako byl Jan Křtitel.

Kristus farizeům řekl, „nemůžete sloužit Bohu a majetku“ (Lukáš 16:13). Farizeové byli známí hromaděním majetku a Kristu se vysmívali. Majetek Boží syny míjí, věnují svůj čas službě Bohu, z pravidla nepodnikají, aby svou mysl nezatěžovali vytvářením cest k penězům. V písmu je podobenství, které je k zamyšlení a týká se synů světa a synů světla. Bůh nestvořil peníze, nikdy nechtěl, aby se lidé dělili na bohaté a chudé. Toto vše je Satanova práce a jeho heslo rozděl a panuj.

Kristus označil nakládání s penězi za nespravedlivý mamon (majetek) a synové světa, kteří svou mysl zaměřují na hromadění majetku jsou označeni za ty, kteří se do nebeského království nedostanou, vzpomeňme na přísloví o velbloudu a uchu jehly. Přesto je pro syny světa určitá naděje. Přečtěme si následující:

Lukáš 16:1-8:  „(1) Učedníkům také říkal: „Byl jeden bohatý člověk, který měl správce, a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. (2) Zavolal ho a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správcem.‘ (3) Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. (4) Vím, co udělám, aby mne přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství.‘ (5) A zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik dlužíš mému pánovi?‘ (6) On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš padesát.‘ (7) Pak řekl druhému: ‚Ty dlužíš kolik?‘ On řekl: ‚Sto měr pšenice.‘ Říká mu: ‚Vezmi svůj úpis a napiš osmdesát.‘ (8) A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. (9) A já vám pravím: Učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. (10) Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. (11) Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? (12) A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? (13) Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Máme zde v příběhu bohatého člověka, který měl svého správce a tento správce dostal od svého zaměstnavatele tzv. padáka za to, že byl rozhazovačný, nešetrný. Měl přijít s nějakou účetní zprávou a bohatému zaměstnavateli složit účty ze svého správcovství. Správce, který věděl, že bude propuštěn se zachoval tak, že snížil dluh lidem, kteří dlužili majiteli. Tím si je získal na svou stranu a zavázal si lidi, kteří ušetřili snížením dluhu. Zajistil si tak prozíravě svou budoucnost, až opustí úřad správce, má šanci získat práci u některého z těch, kterým pomohl. Majitel tohoto nepoctivého správce pochválil, že jednal rozumně, i když my to vidíme dnes spíše na žalobu 😊. Zde se jedná ale o poučení. Všimněme si devátého verše: A já vám pravím: Učiňte si přátele z mamonu nepravosti (skrze nespravedlivý majetek), aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů (obydlí). Tento verš je z ekumenického překladu, zkusme jiný překlad pro lepší pochopení: B21   Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. PNS Říkám vám: Dělejte si přátele pomocí nepoctivého bohatství, aby vás, až selže, přijali do věčných obydlí.

Kdo je majetný, může si správným použitím tohoto majetku vůči synům světla zajistit, že synové světla, až všechen majetek pomine, jim pomůžou dostat se do věčných obydlí nového světa, za pomoc v čase tísně, kterou poskytli. Synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější, neboli praktičtější v získávání prostředků k životu, ale chudí duchovně. Synové světla, kteří jsou zaměřeni na věci Ducha nevěnují pozornost věcem hmotným a jsou v tomto ohledu znevýhodněni a nepraktičtí. Kristus pak vysvětluje, že nemáme být v sobě rozděleni natolik, abychom věnovali více času mamonu, než Bohu. Je to někdy těžké, ale víme od Božího syna, že do nebe se nedostane bohatý, je to málo pravděpodobné. Místo v nebi je pro děti světla, pro Bohem vyvolené, kteří se za svého života oblékli do Krista a následovali ho. Ovšem ti, kteří přijdou sloužit Bohu na jednu hodinu, mají možnost získat stejnou odměnu, jak ti, kteří Bohu slouží celý den, nebo také celý život. Podobenství o práci na vinici si můžeme přečíst v Matoušově evangeliu ve dvacáté kapitole. Určitá skupina věřících bude přijata až v závěru sklizně a získá stejnou odměnu za svou práci. Jsme již v této poslední hodině? Zažíváme nárůst věřících? Osobně vidím, že růst se děje, věřící dělají pokrok, a to v rychlém čase. Ano přichází doba, kdy si věřící zbydou a budou odkázáni sami na sebe.

V dnešní době jsou lidé zavíráni, kvůli odporu vůči očkování do svých domovů, lidé jsou vyhazováni z práce, jsme ochotni pomoci?

Něco důležitého na závěr. Vzpomeneme si, kdo byl Ananiáš a Safira  (Sk 5.kap.)? Byli to manželé, kteří šli proti Duchu svatému, když si nechali část majetku určeného pro spoluvěřící. Zneužití pomoci je v Božích očích hodno zatracení. Je to vážná věc, pokud někdo zneužije dobrotu druhých ke svému obohacení, pokud má dost na to, aby měl kde bydlet, měl co jíst a měl se čím přikrýt.

Dávejme o sobě vědět, pokud jsme v nouzi. Není to ostuda, ani ponížení, mějme přehled o svých spoluvěřících, abychom o sobě věděli. Až přijdou poslední křeče tohoto světa, zůstaneme na pospas sobě samým a Bůh nám bude pomáhat, právě skrze nás samotné. Nebraňme Božímu Duchu pokud nás bude inspirovat k dobrým skutkům. Kristus nás pak postaví po své pravici jako své ovce, jímž je určen věčný život připravený pro věřící od založení světa. Boží děti nejsou částí světa, Kristus nás vyvolil a osvobodil ze světa, proto můžeme zažívat těžkosti. Je dobré vědět, že na těžkosti nejsme sami.

Bůh, náš nebeský Otec Jehovah nám pomáhej skrze Jehošuu Krista. Amen. “ (Konec citace)

Dívejme se kolem sebe, zda není někdo v nedostatku, protože je pravděpodobné, že nás nikdo sám od sebe nebude žádat o pomoc, ale raději nechá našeho nebeského Otce, aby to byl On, kdo zkoumá srdce a ledviny člověka. Ten, kdo skutečně miluje PRÁVO a SPRAVEDLNOST, ten už jistě sám poznal, že větší štěstí, které je trvalé, plyne z dávání, než z přijímání. Satan toho zneužil, když vymyslel vánoce, protože rodiče mají obrovskou radost, když vidí na dětských očích radost z dárků. Tuto radost si pak uchovávají ve svých srdcích.

Samotné vánoce však mají odporný počátek a ti kdo ví jaký, se toho krásně nasvíceného stromečku nedrží. Raději hledají příležitosti k obdarovávání v jiném čase roku, aby skutečně potěšili svým dáváním, kdy neočekávají, že také něco dostanou. Ale na téma vánoc asi napíšu vlastní článek.

Dnes bylo mým cílem vám ukázat, jak nebeský Otec odpovídá na naše modlitby a jak lépe porozumět Kristovým slovům o nespravedlivém majetku, který nevzniká proto, aby nás osvobodil, ale proto, aby nás mohl Satan závislostí na něm zotročit.

Kéž máme Otcův a Kristův pokoj milovaní bratři a sestry, drahé olivy na dřevu olivovníků a Kéž je to náš nebeský Otec JeHoVaH Bůh, kdo nás vyučuje a Kristus nás svými šlépějemi vede po cestě života, po které máme chodit. Pán s vámi.

Váš a Kristův bratr Igi.