Kdo si myslí, že pevně stojí, ať si dá pozor, aby sám nepadl

Spread the love

Jsem velmi překvapen, když si ti, co si až do tohoto dne nedali genovou terapii, že si myslí, že je Satan nepřehraje. Varuji tedy tímto článkem každého, kdo takto uvažuje, protože skutečně až do tohoto dne nepochopil, co se skutečně děje a komu tento ničemný svět patří. Říká se:“ Genová terapie je testem inteligence. kterou se prokazuje stav jeho schopností myslet v souvislostech.“.

Pokud člověk uvěří slovům politiků, podplacených takzvaných „odborníků“, kteří tvrdí: „TY NEOČKOVANÝ BLÁZNE, JDI SI DÁT SVOU DÁVKU, PROTOŽE GENOVÁ TERAPIE FUNGUJE!!! anebo „VY ZABODANÍ, MUSÍTE NA TŘETÍ BODNUTÍ, PROTOŽE GENOVÁ TERAPIE NEFUNGUJE!!!!. Je toto dostatečné vyjádření k tomu, abych selským rozumem pochopil, že tu nejde o zdraví. Nepotřebuji žádnou statistiku, pokud se toto někdo snaží prosazovat, abych sám začal hledat, co skutečně za tím je.

Pokud vám někdo odhalí, že je to splnění proroctví, které se má naplnit před viditelným příchodem Krista, že se jedná o 6.6.6., protože se tím odstraňuje podpis skutečného Stvořitele našich životů, JeHoVaH Boha na chromozomech, protože jedině tak jsme skutečně živou duší. Pak se ptám? Skutečně si myslíte, že vám postačí tato informace? Není to celé úplně o něčem jiném?

Co byl největší prohřešek náboženských organizací a proč byli mnozí z těchto  náboženských domů nebeským Otcem zavrženi?

Protože nebyli ochotní nechat se sami poučovat nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem. Proč to udělali? Protože se rozhodli hledat nejprve svou vlastní spravedlnost, svou vlastní moudrost a stali se nepoddajnými ve svém vlastním srdci. Může skutečně hlína říkat svému Hrnčíři: „CO TO DĚLÁŠ?„. Může stvořená věc přikazovat tomu, kdo ho Stvořil: „Bude to se mnou tak, jak si přejí já a ty jsi zde od toho, aby jsi mne zachraňoval!!!„?

Proč se někteří z vás dali tak rychle jejich cestou a proč jste začali popichovat toho, kdo se vám dal poznat, protože jste po něm nepátrali a nevzývali jeho jméno? Divíte se, že vám nenaslouchá a neodpovídá na vaše prosby a modlitby? Je psáno:

Nemůžete pít Jehovův kalich a kalich démonů; nemůžete se účastnit Jehovova stolu a stolu démonů.“ (1. Korintským 10:21)

Už nyní vás Satan opět přechytračil, protože vy chcete znát jeho hluboké cesty, jeho způsoby řízení, ale ne proto, abyste hledali nejprve Otcovu Spravedlnost a Právo a též zájmy Kristova království, ale abyste nalezli cestu, jak se vyhnout jeho značce a přitom jste se mohli dále podílet skrze esoteriku na stole démonů.

Takže test inteligence pro vás, kdo jste se rozhodli jít tou cestou, která vás vede do zničení a ne do věčného života. Jak může stvořená věc, jako jsou například karty, vám ukazovat cestu? Jak můžou čísla a výpočty sami od sebe vám říci, že máte udělat to a to? Nejsou to tak náhodou způsoby, jak se zasvětit Satanovi? Nebo si myslíte, že když mu otevíráte mysl, když se věnujete svým meditacím a svému vedení skrze intuici a ne skrze vedení Božím duchem, že Satanovi nepatříte? Že sami sebe neoznačujete číslem 6.6.6.? Nebo jste skutečně tak neinteligentní, že věříte, že neživá věc, ať číslo, či karta, či jiný předmět vám může sám od sebe ukázat cestu?

Byli jste povoláni do světa, ale vaše kroky jdou do tmy. Svou vlastní moudrost vyvyšujete, místo toho, abyste se nechali poučit. Kdo z vás vyznal nebeskému Otci, že je sám ničemný, protože kdokoli porušil byť jen jediné jeho přikázání, porušil všechny! Je to někomu skutečně málo, že mu samotný Stvořitel dovolil, aby jej nalezl, protože našel něco dobrého ve vašem srdci a chtěl, aby povýšil svou lásku k právu a spravedlnosti na Lásku Agape, která je založena na Stvořitelově smyslu pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST? Nebo to čtete poprvé v mých článcích?

Ať ničema opustí svou cestu a muž, který škodí, své myšlenky; a ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním smiluje, a k našemu Bohu, neboť ve velkém měřítku odpustí.  Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:7-9)

Kdo je nespravedlivý? Nebeský Otec, JeHoVaH vojsk? Nebo jste to vy, kdo hledáte svou vlastní cestu? Pokud si myslíte, poté, co vám byly otevřeny oči, že když vás násilím zabodají, že nemáte podíl na značce, tak se velmi, ale velmi mýlíte, protože nešlo vaše srdce se srdcem samotného Stvořitele a takových, jako jste vy, je v Písmu celá řada i s jejich vlastním jménem. Napravte se prosím dokud je čas. Ještě jste se nenechali uchopit za ruku a už jednáte nespravedlivě. Takový člověk nebude žít pod Kristovou vládou, na tož, aby byl puštěn na beránkovu svatbu. Ještě jste ani nepřečetli Kristova slova a už jednáte jako národy, které budou setřeny jako prach na misce Božích vah.

Čtěte, co říká samotný Král, Jehošua Kristus o účastnících jeho svatby:

Jehošua jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, králi (MYŠLEN SAMOTNÝ JeHoVaH vojsk) , který uspořádal svatební hostinu pro svého syna (Jehošua Kristus). A vyslal své otroky (ty, které zná už jménem), aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni (náboženské domy a jejich ovce), ale nebyli ochotni přijít. Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu. Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem (plány těch, co tvrdí, že mají Krista); ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je. (Neupálili například Jana Husa?). Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil (učiní Osmý král) ty vrahy a spálil jejich město (Zničení Velkého Babylonu, velkého zmatku, veškerého falešného uctívání podle Zjevení 17. a 18. kapitoly. První verše 18:1-4 už se splnily). Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete (To jste vy). Ti otroci tudíž vyšli na silnice a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré; a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kteří spočinuli u stolu. Když vešel král (JeHoVaH vojsk), aby si prohlédl hosty, zahlédl tam člověka, který nebyl oděn svatebním oděvem (NEČINIL POKÁNÍ A NENECHAL SE POUČIT). Řekl mu tedy: Člověče, jak ses sem dostal, když nemáš na sobě svatební oděv? Ten zůstal oněmělý. Král potom řekl svým sluhům: Spoutejte mu ruce a nohy vyhoďte ho do tmy venku (POD SATANŮV VLIV). Tam bude jeho pláč a skřípání zubů. Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených(Matouš 22:1-14)

Stále nechápete smysl? Stále si myslíte, že vaší chytrostí a vaším intelektem někoho sami přelstíte?

Kéž by jste raději nikdy nenalezli mé články, aby vám to nebylo počítáno. Prosím, zastavte se dokud je čas. Sami víte koho se má slova týkají a je to mezi vámi a nebeským Otcem, s ním urovnejte svou cestu. Já jen ukazuji směr. Kéž se vašich srdcí dotknou tato slova, protože vím, co přichází na obydlenou zemi a jak velká nezasloužená laskavost vám byla dána. Na mne skutečně nezáleží, ale jen a jen na vašich krocích a na vaši pokoře, zda dovolíte, aby to byl nebeský Otec, kdo vás sám poučí. Sám jsem mnohokráte klopýtl a ač mi bylo odpuštěno, nebyl jsem zbaven následků svých kroků.

Proto vás prosím při Otcově soucitu, abyste nehledali vlastní spravedlnost a vlastní moudrost, ale abyste se skutečně nechali napravit.

To co jsem vám odhalil z hlubokých Satanových věcí, jak si státy například označil, vám mělo ukázat, že nic tu není náhodou, stejně jako tu není dnešní doba náhodou a sní spojená genová terapie. Vnímám to jako svou chybu, že právě tímto způsobem jste mnozí zareagovali, protože vás nepřitáhla Otcova pozornost k vám, ale láska temným věcem. Ač vím, že mi Otec dovolil, abych vám toto odhalil, nevaroval jsem vás dostatečně, kam vaše kroky povedou, když se budete o tyto odporné věci, dále zajímat.

Esoterika a její praktiky nemají v Božím uspořádání žádné místo a pokud vy budete svého Stvořitele dále považovat za nějaké Universum, Zdroj světla a podobně, zůstanete na Satanově straně ať se vám to líbí, nebo nelíbí. Nemůžeme se sytit u dvou stolů, u toho Otcova a zároveň u stolu démonů. Nemám se líbit lidem, lechtat vám uši, abyste mým slovům naslouchali. Pokud vy sami nehledáte skutečné Právo a Spravedlnost, kliďte se za mne, tam si už vás vyzvedne ten, komu tento svět patří. Nemohu a nemám s vámi nic společného.

Sami brzy pochopíte, pokud nezměníte svůj pohled na váš vlastní život a přístup k němu, proč jsem se dnes takto otevřeně vyjádřil. Kdo skutečně chcete stát na straně nebeského Otce a Jehošuy: „Za mnou! Ostatní ke svým bohům!“.

Ať jsem proklet, pokud bych někomu z vás přinášel jinou Dobrou zprávu, než tu, která mi byla svěřena.

Kéž máte Otcův a Kristův pokoj vy, jenž se pro Boží spravedlnost raději vzdáte vlastního života, než byste jednali nespravedlivě.

Váš a Kristův bratr Igi.