Jak bojovat s pocity, které dnešní doba přináší? Co je potřebné udělat, aby ten co není vidět nezvítězil?

Spread the love

Čekal jsem, že mnozí zažijí co jedna sestra právě prožívá poté, když zjistila, co je skutečným cílem genové terapie, chybně nazvané očkování. Proč jsem to očekával a jak nám Písmo odhaluje, že to mnohé potká, si ukážeme přímo v Kristově podobenství o rozsévači, jak se tomuto podobenství říká. Je na každém z nás, pokud skutečně milujeme Právo a Spravedlnost, zda nakonec vytrváme, nebo nás tlak okolí semele.

Máme obavy? Honí se nám v hlavě otázky a dostáváme se najednou k informacím, že je Písmo podvod a že to může být jinak? Napadají nás myšlenky, že Stvořitel je Láska a díky jeho milosrdenství to bude vše jinak? PAK ZAŽÍVÁME PŘESNĚ TO, O ČEM MLUVIL JEHOŠUA VE SVÝCH KÁZÁNÍCH. Pokud toto prorokoval, pak máme důvod si jej vyslechnout, proč o tom mluvil. Chybou mnohých bylo, že si vyslechli jen podobenství, ale už nečekali na vysvětlení. Buďme jiní, než ti, co nepočkali a staňme se moudří skrze jeho poučení.

Ten den, kdy Jehošua opustil dům, seděl u moře; a shromáždily se k němu velké zástupy, takže nastoupil do člunu a posadil se, a celý zástup stál na břehu.  Potom jim vyprávěl mnoho věcí v podobenstvích a řekl: Pohleďte, vyšel rozsévač, aby rozséval; a když rozséval, některá semena padla podél cesty a přišli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho půdy, a hned vyrazila, protože neměla hlubokou půdu. Ale když vyšlo slunce, byla sežehnuta, a protože neměla kořeny, uschla. 7Jiná zase padla mezi trní, a trní vzešlo a udusilo je. Ještě jiná padla na znamenitou půdu a vydala ovoce, to stonásobně, ono šedesátinásobně, jiné třicetinásobně. 9Kdo má uši, ať naslouchá. Tu přistoupili učedníci a řekli mu: Proč k nim mluvíš a používáš podobenství?“ (Matouš 13:1-10)

Židé byli převážně zemědělci, takže částečně jeho slovům rozuměli, přesto když zástup odešel mu učedníci položili otázku, kterou jsem označil červeně. Jak jim Jehošua odpověděl?:

Odpověděl a řekl: Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím nebeského království, ale těm lidem to není dáno.“ (Matouš 13:11)

Chceme i my sami porozumět posvátným tajemstvím? Pokud ano, tak naslouchejme co Jehošua říká:

Kdokoli totiž má, tomu bude dáno více a bude mít hojnost, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co máProto k nim mluvím a používám podobenství, protože hledí a hledí marně, slyší a slyší marně, ani smysl toho nechápou; a plní se na nich Izajášovo proroctví, které říká: Slyšením uslyšíte, ale smysl toho rozhodně nepochopíte; a pohledíte a budete hledět, ale rozhodně neuvidíte. Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a poslouchali ušima bez odezvy a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já je neuzdravil.“ (Matouš 13:12-15)

O čem Jehošua mluví a co myslí tím kdo má? Jak sami už asi víte, bylo nám řečeno, že máme:

Neustále tedy hledejte nejprve království a Otcovu spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33)

Jeden můj bývalý bratr každý den vstává v 6:33, protože chápe, že toto je klíč. Přesto sám opustil Otcovu SPRAVEDLNOST TÍM, že uvěřil raději člověku, který se stal pánem nad jeho vírou.

Proč se lidé nechávají TEČKOVAT? Jsou to zdravotní důvody? Znám možná dva případy, kde to udělali z těchto důvodů. Ostatní to udělali hlavně proto, že budou mít od systému pokoj. Mají pokoj? Ne. Dnes jsou v nemocnici hlavně tito označení lidé. Že se to tutlá se už taky ví. Co těm lidem chybí? SMYSL PRO PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Kdo tento smysl v sobě nemá, ten ztratí i ten zbyteček spravedlnosti a octne se v úplné BEZZÁKONOSTI. Jehošua slíbil těm, kdo jej budou skutečně následovat, že získají odměnu. Tou odměnou je možnost, setkat se tváří v tvář s nebeským Otcem. To se stane trochu později. Bylo mi to naznačeno, ale nebudu vám říkat přesný čas, protože to není nyní důležité. Co je však důležité? Je potřeba pochopit co říká těm, kdo věřili, že na odměnu dosáhnou a přesto jim řekne, že je nikdy neznal.

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte BEZZÁKONNOST. Proto každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude přirovnán k rozvážnému (moudrému) muži…“ (Matouš 7:21-24b)

Jak jsme si ukázali, JE OTCOVOU VŮLÍ, abychom hledali zájmy království a Otcovu Spravedlnost. Jak ji najdeme? Opět nás Jehošua nenechává bez porozumění:

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:44)

Takže těm lidem Kristus říká Pravdu, když jim oznamuje, že je nezná, protože se nenechali přivést nebeským Otcem, ale lidmi a jejich lidskými falešnými naukami a dogmaty. Proto sice mohou dělat i mocné skutky, to Satan uměl napodobovat velmi dobře, stačí se podívat co činil jeho miláček Thutmose III., který si to nechal dokonce namalovat do své pohřební komory, kde nakonec skončil jeho prvorozený vnuk a ne on sám, protože se utopil v Rudém moři, jak můžete sami vidět.

A čteme to v Písmu zde:

Mojžíš a Áron tedy vešli k faraónovi a přesně učinili, jak Jehova přikázal. A tak Áron hodil svou hůl před faraóna a jeho sluhy, a stal se velkým hadem. Ale i farao zavolal moudré muže a kouzelníky; a egyptští kněží provozující magii pak také svými magickými uměními učinili totéž Každý tedy hodil svou hůl na zem, a staly se velkými hady; ale Áronůva hůl spolykala jejich hole. Přesto se faraónovo srdce zatvrdilo, a nenaslouchal jim, právě jak Jehova mluvil. “ (Exodus/2. Mojžíšova 7:10-13)

Kristus jim dokonce řekl, proč to nebeský Otec musí udělat a kdy to udělá:

V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Takže když někdo omílá mantru z Jana 14. kapitoly, že kdo nemá Krista, tak ten nemá Otce a oni ho přece mají, tak jen dokazuje, že nehledal nejprve Otcovu spravedlnost, protože se nenechal v souladu s Jeremiášem 31:33.34 vyučit samotným Otcem, JeHoVaH Bohem. Pak jej klíďo píďo označuje za hosp Odina, věří v prapodivnou babylonskou trojici, říká mu v lepším případě Jahve.

Ke komu Jehošua pronáší svůj výrok o tom, že kdo nemá Krista, tak ten nemá i Otce? No říká to těm, kdo hledali nejprve Otcovu Spravedlnost a ti se nechali také nejprve Otcem poučit. Jak to víme? Protože o tom vydali sami svědectví.

Ten našel nejprve svého vlastního bratra Šimona a řekl mu: Našli jsme Mesiáše .“ (Jan 1:41)

Už podle čísel kapitol je jasné, co kdy následovalo. Jak jej našli? Museli se nechat poučit nebeským Otcem, že nějaký mesiáš přijde a podle čeho ho poznají. Mnozí z vás jste byli přivedeni nebeským Otcem k mým článkům. Proč? Abych vám vysvětlil to, co museli pochopit nejprve učedníci, než našli Jehošuu. Proč vás přivedl? Naplnil svým skutkem Izaiášovo proroctví:

Nechal jsem po sobě pátrat těmi, kteří se po mně neptali. Nechal jsem se nalézt těmi, kteří mě nehledali. Řekl jsem: Tady jsem, tady jsem! národu, který nevzýval mé jméno.“ (Izaiáš 65:1)

Vzývá Československý národ Otcovo jméno? Ne. Hledali jste jej? Ne. Přesto čtete tato má slova a přesto se vám dal Otec poznat. Není to úžasné? Já říkám, že ano. Takže plní své sliby nebeský Otec? Sami si odpovězte. Takže pokud někdo říká, že Písmo je zfalšované, pak se ptám, kdo jej takto zfalšoval, když lze jasně dohledat, že tato slova byla v Izaiáši už před 2200 lety. Celá jeho kniha se našla v Kurmánu, když byly nalezeny svitky od Mrtvého moře v roce 1947. Nebude spíše pravdou tento Otcův výrok?

Ať ničema opustí svou cestu a muž, který škodí, své myšlenky; a ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním smiluje, a k našemu Bohu, neboť ve velkém měřítku odpustí. Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky. Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit, a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb,  takové se prokáže mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal Vždyť s radováním vyjdete a s pokojem budete uvedeni. Hory i pahorky se před vámi rozveselí s radostným voláním a polní stromy, ty budou všechny tleskat.“ (Izaiáš 55:7-12)

Vyslal JeHoVaH Bůh své slovo, že jej naleznou ti, kdo jej nehledali a že se to stane v národu, který nevzýval jeho jméno? Prokázali se jeho myšlenky vyšší než naše? Pokud ano, můžeme plně věřit tomu, co Otec slíbil, že vás nejprve poučí a pak vás přivede k Jehošuovi. Jak to dělá? Vyšle ty, kdo jej už skutečně poznali a které i přivedl k Jehošuovi, aby měli Krista a aby měli i Otce. Takže nikdy jinak to nefunguje, protože je vše založeno na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI. A jak už z Kristových slov víme, PŘESNĚ TOTO UČIL, ŽE TOTO MÁME HLEDAT. Chceme ke Kristu? Věřím že ano, proto musíme pochopit, co se může stát a také se děje těm, koho Otec sám vyvolil, ač jej on sám nehledal a to pochopíme, když nám Jehošua vysvětlí podobenství o rozsévači.

Šťastné jsou však vaše oči, protože se dívají, a vaše uši, protože slyšíVpravdě vám totiž říkám: Mnozí proroci a spravedliví toužili vidět věci, na které se díváte, a neviděli je, a slyšet věci, které slyšíte, a neslyšeli jeNaslouchejte tedy podobenství o muži, který rozséval. Kde někdo slyší slovo o království, ale nechápe jeho smysl, přichází ten ničemný a uchvacuje, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten zasetý podél cesty. Ten, kdo byl zaset na skalnatá místa, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá. Přesto v sobě nemá kořen, ale pokračuje nějaký čas, a potom, co nastane soužení nebo pronásledování kvůli slovu, ihned klopýtáTen, kdo je zaset mezi trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale úzkost tohoto systému věcí a podvodná moc bohatství slovo dusí, a on se stává neplodným. Ten, kdo byl zaset do znamenité půdy, to je ten, kdo slyší slovo a pochopí jeho smysl a kdo skutečně nese ovoce a vynáší ten stonásobně, onen šedesátinásobně, jiný třicetinásobně. “ (Matouš 13:16-23)

Chápete smysl toho všeho? Pokud ne, úpěnlivě proste nebeského Otce, aby vám to dovolil pochopit a to skrze Jehošuu, v jeho jménu proste. Co tím dáte najevo? Že hledáte království a Otcovu spravedlnost. Miluje nebeský Otec ty, kdo se jím chtějí dát poučit? 100% ano, protože je pak přivádí ke Kristu.

Druhý důležitý krok, který je potřeba krom modlitby udělat, je přečíst si evangelia. Knihy Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Pokud něčemu nebudete rozumět, stačí napsat do komentáře, nebo do messengeru, či emailu a určitě vám já, nebo někdo z bratrů a sester otázku zodpoví. Záleží totiž, kolik by takových dotazů přišlo. Když to učiníte, že začnete číst tyto čtyři, zjistíte, že vaše strachy a nejistoty pominou. To, co nyní pociťujete, je útok Satana, aby vás znejistil. On je lump. Ale je to také pro vás důkaz, že existuje a že velmi o vás bojuje.

Pro ty, kdo si prošli esoterikou, kartářstvím, astrologií a podobnými věcmi. Zničte vše, nejlépe ohněm, co jste k esoterice používali. Ať vás ani nenapadne takové věci darovat, nebo snad prodat. Fičák, který na vás za takové jednání bude připuštěn, skutečně zažít nechcete. Velmi rychle zjistíte, že jsou démoni skuteční. Těmito věcmi, které jste dělali, jste se Satanovi a démonům zasvětili a oni si na vás činí nárok. Vím o čem mluvím.

Tady na tomto odkazu najdete Studijní překlad Miloše Pavlíka, kde si můžete hospodáře zaměnit za skutečné Otcovo jméno a můžete si v evangeliích změnit Kristovo jméno Ježíš na to, které skutečně měl, na Jehošua. Obrázky vám ukáží, jak to udělat. Na stránkách jsou i další překlady a já vám doporučuji nyní tento pro čtení těch 4 knih, protože je to velmi dobrý překlad. Klikněte zde.

Měnit jméno Otce můžete dvěma způsoby:

Jméno Ježíš na Jehošua v knihách Nového zákona, nebo také řeckých písem, pak takto.

Doporučuji si pročíst návod, jak stránky používat. Najdete tam mnoho zajímavých věcí.

Další záležitost, kterou mám předložit, je způsob, jak se vzájemně povzbuzovat. Proč je to důležité? Jehošua řekl:

Kde se totiž shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich.“ (Matouš 18:20)

Abychom se mohli vzájemně povzbudit, musíme se nejprve poznat a skamarádit. Jak to udělat? Kdo je na FB, ať dá na mé zdi pod tento článek do komentáře emotikon srdíčka. Tak poznáte ty, kdo se chtějí seznámit. Můžete se vzájemně přidat do přátel. Já vás pak pozvu do jedné FB skupiny. Proč je to důležité? Přichází dny, kdy vzájemné povzbuzení bude velmi potřeba. Ti, kdo dočetli až sem, tak věřím, že si vás Otec vyvolil. Máme si být bratry a sestrami. Možná zjistíte, že některý soused se zajímá o tyto samé věci a vy se pak můžete poznat i fyzicky. To nejdůležitější ale je to, že když se dva sejdete a to i skrze FB v Jehošuově jménu, bude on mezi vámi. Slíbil to a nemůže lhát.

Velmi všechny prosím, aby bedlivě věnovali pozornost tomuto výroku a proroctví:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jménoA jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Chceme být zvláštním majetkem? Chceme být zapsáni v knize? Pokud ano, pak pochopme o jakou knihu se jedná a proč je důležitá.

A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 13:8)

Kniha života Beránka, tedy Krista, je knihou, kde se zapisují jména těch, kdo skutečně předstoupí tváří tvář před Otce. Nikdo jiný tam být zapsán nemůže. Je totiž psáno:

„Nikdo nemůže vidět Otce a žít.“ A vy jej uvidíte a budete žít, protože za svou věrnost obdržíme tělo, podobné tomu co měl Jehošua po svém vzkříšení, abychom se s ním setkali v oblacích a on nás pak osobně představil v tomto těle Otci. Pak sestoupíme zpět na zem, abychom pod vedením Jehošuy pomohli našim milovaným, našim blízkým, rodině, vytvořit spravedlivou společnost, založenou na Lásce Agape.

Kéž máme Otcův a Kristův pokoj.

Váš a Kristův bratr Igi.

(FB nick je Igi Pop)

6 thoughts on “Jak bojovat s pocity, které dnešní doba přináší? Co je potřebné udělat, aby ten co není vidět nezvítězil?

  1. Jde, ale musím zjistit, zda je už dotištěná. Jinak mohu poslat tu svou. Je to na mne malé písmo a stejně vše čtu když potřebuji na netu, nebo poslouchám v autě.

   1. Moc děkuji, ráda odkoupím 🙂 já raději knihu než net a brýle to jistí 🙂

 1. Vkládám zde vyjádření sestry, kterou jsem prosil o zkušenost s esoterikou. Napsala to na můj FB.
  “ Tak v kostce  Nedělala jsem (díky Bohu) klasickou meditaci. Tzn. nevyprazdňovala jsem svou mysl, ale zaměřovala jsem ji na „Zdroj světla“. Uvolnila jsem myšlenky, aby mohly plout po vlnách tohoto světla a sledovala jsem jejich cestu.
  Mnohdy jsem se dostala do Vesmíru, kde jsem viděla hvězdy kolem sebe a tančila jsem po jakési zlaté dráze směrem k domnělému zdroji v podobě Zlaté osoby, ze které vyzařovala obrovská síla a záře. Byl to zvláštní slastný pocit.
  Také jsem „létala“ kolem Země (viděla jsem ji jako kouli-plochozemci by se mi vysmáli ne příliš daleko, ale oceány i kontinenty jsem měla pod sebou. Před sebou jsem tlačila jakousi tlakovou vlnu. Opět to byl úchvatný pocit.
  Velmi často mi lehce brnělo temeno hlavy a opět to byl příjemný pocit (mělo to být otevírání 7.čakry, pro proudění oné životodárné síly, která mě měla spojovat se Světelným zdrojem.)
  Všechny ty pocity byly opojné. Chápu, proč to lidé dělají a nechtějí pryč 
  Před každou meditací jsem prosila Krista a jeho anděly o ochranu před temnotou a démony. Snad proto mě to úplně nesežehlo.“

Comments are closed.