Takže něco o vlajkách a státních symbolech jak jsem slíbil.

Spread the love

Zkusme si svět představit jako jedno velké hřiště, kde probíhají hry, které mají svá pravidla a je to soupeření dvou různých skupin, kde konečným cílem je převzít moc nad celým světem. Abychom správně pochopili, kdo má určitou úlohu, tak k tomu slouží vlajky a další státní symboly, kde je obrazová informace pro ty, kdo jim rozumí. Všimněme si, že každá země má svůj příběh, co daná vlajka znamená, ale vždy je ten příběh trochu jiný, než jak to vidí zasvěcení.

Každé družstvo má svého kapitána. Ten nese hlavní barvu. Bible vysvětluje, že to co člověka zotročuje a činí jej v očích Stvořitele ničemným, je jeho touha po duchovním vedení skrze modly. Modlou může být člověk, můžou jí být předměty. Jak už jsem v předchozích článcích vysvětloval, jsou určité symboly, kterým byla přiřazována velká moc a drželi je panovníci ve svých rukách. Abychom dokázali identifikovat kapitány těch dvou soupeřících stran, musíme vědět, které dvě duchovní oblasti zastupují. Proč? Protože tak jako jednotliví hráči, například politici, tak celé státy a národy, jsou jen nástrojem samotné hry.

Právě jsem obdržel od jednoho duchovního bratra odkaz na článek, který se objevil na serveru, kam já nikdy nechodím a je reakcí na zprávu ČTK . Je o francouzské vlajce. Mnozí se ptají, jak nebeský Otec odpovídá na modlitby. Přesně toto je jeden ze způsobů. Je to cca 15 minut, kdy jsem jej prosil, aby mi byla dána moudrost, jak vám to ukázat a vysvětlit. Schválně si článek rozklikněte zde. Co se stalo? Nebeský Otec mi tím říká: „Piš, protože už jsem se postaral o důkaz, že to tak je a na něm to lidé pochopí, co jim sděluješ.„. Musí ke mne promlouvat lidským hlasem? Ne, jen mi ukazuje, že to, co někteří chtějí pochopit, že jim naslouchá a mne používá k tomu, abych jeho myšlenky sdělil v lidských pojmech. Proč vím, že to tak je? Protože mi Otec při mé modlitbě dává najevo, že mi naslouchá a že má přání odráží jeho vůli. Dostal jsem nyní další odkaz i ten vám pomůže se zorientovat. Jak promluví Otec k těm, kdo se jej dotazují? Přivede je k těmto článkům a tomu kdo žádal se poskládá potřebný obraz a je mu vše z logiky věci jasné. Cítí, že jeho otázky byly vyslyšeny. Cítí Otcova ducha, který jej naplní pokojem a uspokojením. Může toto učinit člověk sám od sebe? Nemůže.

Omlouvám se za vsuvku, ale byl jsem podněcován k tomu, abych vám to sdělil. Abychom nalezli kapitány obou mužstev, musíme je hledat mezi lidmi, kteří se drží určitých duchovních učení. Tato učení jsou na samém vrcholu jejich moci. Bude to například budhismus? Ne. Proč? Protože jej ti kdo hýbou světem nevyznávají.  Těmito učeními jsou Kabala a Talmud. Neznalí pak tyto dva duchovní směry spojují dohromady. Další problém, který ke správnému pochopení nepomáhá, je fyziognomie, jak vypadá příslušník židovského národa. Takový pan VK rád říká: „Nosatí pánové a nosaté právo.“. Odkdy tu jsou? Od středověku. Jak se stalo, že je lidé mají za židy? To musíme jít do prvního století našeho letopočtu.

V roce 70 se stalo, že římská vojska vedená Titem zničila definitivně druhý chrám. Tehdy z židovského národa, kromě následovníků Krista, zbylo jen 10 000 Židů. Ti byli přivedeni do Říma. Co se s nimi dále stalo není jasné a není jasné ani jak vypadali. Pak tu byli Židé roztroušení v diasporách a ty rodiny si drželi sice tradici, ale mísili se s místním obyvatelstvem. Kdo má velký nos? Například Řekové a jsou to Semité? Ne. Semité jsou Arabové. Pokud se určité etnikum bude držet na určitém území a pokud bude postupně splývat s místní kulturou, začnou se rysy měnit. Abychom pochopili co se stalo, tak musíme vnímat vliv prostředí. Židé byli vedeni, aby si zachovávali svou výlučnost díky Mojžíšovskému zákonu. Takže se diaspory zachovaly, ale měnila se, jak říkám, fyziognomie.

Křesťanští Židé splynuli s národy velmi rychle, protože pro ně už vyhraněnost k etniku zanikla. Takže za 300 let už nebylo možné díky smíšeným manželství rozeznat, že je v tomto člověku Judova krev. Když byla na významné obchodní křižovatce vytvořena Chazarská říše plná loupeživých tlup, kde jejich chování bylo Sodomské, měla tato společnost charakteristickou vizáž a její obličej zdobil velký nos. Umravnění těchto sodomitů nastalo v devátém století, kdy je ruská vojska ovládla a jejich vládce byl přinucen k tomu, aby celý národ přijal určitou morálku. Mohl si vybrat jedno ze tří náboženství. Muslimské, křesťanství a nebo judaismus. Bulan si zvolil judaismus. Celý národ se musel naučit hebrejštině a aramejštině a musel přijmout také knihy Starého zákona, jenž židovská diaspora přetavila do talmudu. Protože byl tento národ jednou loupeživou tlupou, kterou měl Satan pro jejich vztah k sodomii velmi rád, stali se bohatými lidmi. Co šlo vždy Židům? Tím byl obchod a bankovnictví. Protože se vydávali za 13 kmen Izraele, začali vzájemně spolupracovat.  Velké nosy se představovaly jako židé, ale nebyli to Židé. Brzy mezi nimi vzniklo soupeření.  Takže menší nosy s velkými nosy vedly válku, ale když nastalo pronásledování a národy nerozeznávaly rozdíly, zase se semkly dohromady a když to přešlo, tak zase bojovaly obě skupiny. Velké nosy Satan přivedl k podobně velkým nosům. Tím byli potomci Ptolemaia Sótera, které Octavián zachoval po smrti Kleopatry a Antonia. Mají velký nos Italové? Taky je často větší než běžně bývá.

Tak vznikla šlechta s modrou krví. Co měli tito lidé z Egypta? Svou knihu Mrtvých, která je základem Kabaly. Co slibuje takzvaný Starý zákon, neboli hebrejsko-aramejské spisy? Že národ Izraele bude vládnou nad světem. Koho Židé odmítli? Krista, který má být tím Králem, jenž DUCHOVNÍ IZRAEL, ne tělesný, POVEDE a ten obdrží vládu nad lidstvem. Protože Krista odmítli, chtějí naplnit tito potomci, jejich část, která se drží TALMUDU, ovládnout svět a to tím, že Jeruzalém učiní hlavním městem světa. Co chtějí velké nosy, potomci Chazarské říše, kterou jim musely ruské vojska zničit ve 12 století? Ovládnout svět kde se na chvíli stane Jeruzalém hlavním městem, které bude zničeno a oni se stanou VLÁDCI SVĚTA. Jejich biblí je kniha Mrtvých a vytvořili toto učení, protože největším protivníkem Egypta je JeHoVaH Bůh. Toho ve svém satanském učení nazvali jedním z démonů.

Nemohu jít do všech podrobností co se událo, ale obě skupiny ovládá v tom vzájemném boji Satan. Protože velké nosy měly vždy velkou část šlechty pod kontrolou a také se s nimi manželsky spříznily, je jejich hlavním symbolem odkaz na ANKH. Egyptský kříž, prvek moci.

Jakou má barvu? Modrou že? Takže kapitán mužstva má hlavní barvu modrou. Proto když ji vidíme, tak nám odkazuje na Egypt a na velké nosy a na Řecko, které má takovou to vlajku.

Jaká je barva? Modré pruhy na bílém podkladu se symbolem kříže, odkaz na Ankh, propojení Egypta a Řecka za doby Ptolemaiovců. O čem je bílá? Je to na odkaz duchovní podstaty. Kříž je bílý. Řecko je zemí, která má pro Satanovy cíle velký význam a je to země s, pro něj, duchovními kořeny. Tak jak on duchovno chápe. Pruhy ukazují, že z něj vyšlo mnoho řídících složek rozprostřených do všech úrovní moci. Není zde žádný červený prvek, takže jako země nebude zničena v jeho plánu, ale bude mu sloužit pro jeho plány.

Druhou hlavní barvou je červená barva. Ta patří jeho Židům, talmudu. Je to barva boje, takže má význam jako něco, co patří Talmudu, lidem kolem nich, ale zároveň je touto barvou zobrazován probíhající boj. Ukážeme si to zde.

Vlajka Švýcarska. Tato země je hlavním státem, kde jsou ukryty peníze. Odkaz na židovské schopnosti obchodovat. Je tam opět odkaz na kříž. Ale v symbolice je to odkaz na duchovní kříž, kterým jsou ovládáni podvedení křesťané. Kdo hlídá Vatikán? Švýcarská garda, takže její působení symbolizuje podřízenost lidem, kteří mají svým hlavním náboženstvím TALMUD. Co nařídil jeden takový rabín papežovi Benediktovi? Že nesmí katolická církev používat jméno JeHoVaH. Proč? Protože Jan Pavel II., který studoval po atentátu, jež jej zranil, se Svědky Jehovovými a ve své encyklice katolíkům oznámil v roce 1991, že skutečné jméno Stvořitele nebe a Země je JeHoVaH.

Co je třeba pochopit, že tento boj mezi dvěma skupinami nezačal po roce 70 n.l., ale probíhá od roku 1637 př.n.l., když zemřel Josef, syn Jákoba (Izraele), který poprvé jeho polobohy s Ankhem v ruce pokořil a Senusreti II. se přestal odkazovat na modrou krev, ale nařídil, aby jej zobrazovali jako člověka, protože poznal, že skutečná moudrost patří tomu, kdo uctívá a důvěřuje JeHoVaH Bohu. Satan chtěl Jákobovy potomky utopit v krvi a tak jim přidělil červenou vlajku.

Co je hlavním Satanovým mottem?

ROZDĚL A PANUJ!!!!

Symbolika vlajek přichází až se středověkem a po první světové válce byly dány mnoha národům dnešní vlajky. Takže všude tam, kde je i červená, můžeme najít i potomky Izraele, jejich krev, kterou chce Satan vymazat z povrchu země, pokud by mu to bylo dovoleno. Ač je to duchovní boj, tak z jeho strany je to boj proti tělu. Kdy plně Satan ovládl Židy? Až po roce 70 n.l. Proto jim vnutil i své řízení skrze určité hnutí. Dnes je to CHABAD LUBAVIČ, jak jsem vás upozornil v minulém článku.

Dále před touto skupinou vytvořil SIONISTICKÉ HNUTÍ, které řídí Chazaři. Ti prosazují zničení Jeruzaléma tím, že vtáhnou pro ovládnutí světa svůj Izrael, jimi vytvořený stát, do konfliktu, který fyzický Jeruzalém zničí a oni se stanou pány světa. A proti nim vytvořil v roce 1915 hnutí CHABAT, které Jeruzalém chrání, aby až přijde pro ně správný čas, jej učinili hlavním městem nad světem.

Aby se ta hra mohla konat musí mít národy své jasné barvy, které jejich hráčům přidělují úkoly. Známe kapitány a teď pojďme na konkrétní barvy, na co odkazují.

Zlatá (žlutá) vždy odkazuje na cíl. Tím je ovládnutí světa. Je to odkaz na zlatou korunu, na moc (autoritu)

Bílá je vždy podkladem a nemusí se na vlajce objevit, ale na ni se kladou další barvy a vždy odkazuje na vyšší duchovní úroveň.

Černá odkazuje na vytváření temnoty, kterou se má dosáhnout v řízení určitého cíle.

Zelená – jak jsem vysvětlil, je to odkaz na lid, který je jako zelená tráva, která rychle usychá, tito lidé jsou bezvýznamní a je možno s nimi nakládat dle libosti.

Další barvy mají nižší hodnotu, pokud je někde najdeme

Dalšími prvky, které na vlajkách nacházíme, jsou kříže, hvězdy a národní erby.

Kříže mají odkazovat na Ankh a též odkazují na odpadlé křesťanství, které Satan zkazil a vnutil mu tuto symboliku. Kříž je vždy Ankh, protože je to symbol plodivé síly, kterou Satan a jeho démoni stvořili své děti, obry a ti se pak spojili s lidskou rasou. Ti měli vládnout, ale nebylo jim to Stvořitelem nebe a Země dovoleno a jejich zbytek se ukrývá v podzemí, přesto s Kabalou spolupracují. Hledal jsem teď na internetu fotografie, které udělal náhodný cestující v podzemí Denverského letiště, když se octl v podzemí a otevřely se mu dveře do míst, kde nikdo nemůže. Nafotil tam toalety, kde vedle běžných pisoárů byly instalovány i tuším dva velké, které sloužily skutečně obrovským lidem. Když to uviděl, rychle pelášil pryč. Fotky byly jednu dobu normálně k nalezení. Pokud by ji někdo měl, ať ji pošle a já vložím do článku, že vás netahám za nos. Pokud si někdo vzpomene, že takovou fotku viděl, ať napíše do komentáře, aby si někdo nemyslel, že se neopírám o fakta.

Hvězdy jsou odkazem na biblický výrok, který říká, že andělé jsou jitřní hvězdy. Samotné Zjevení ve 12. kapitole mluví o duchovní ženě, která má nad hlavou korunu z dvanácti hvězd.

A jiné znamení bylo vidět v nebi, a pohleďme, velký, ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm diadémů; a jeho ocas táhne třetinu nebeských hvězd, a svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která se chystala porodit, aby pohltil její dítě, jakmile je porodí. “ (Zjevení 12:3,4)

Drak je symbolem Satana a hvězdy jsou jeho andělé, jeho démoni, které svou činností svrhl na zem.

Národní erby pak odkazují na další hlubší duchovní symboliku, tou se budeme zabývat jen okrajově.

Důležitým prvkem je u hvězd, pokud jsou ve zlatém provedení, zda jsou vyplněny, či jsou tvořeny jen čarami. I to má svůj význam, ale to si ukážeme na dvou vlajkách, abychom porozuměli tomu rozdílu.

Začněme vlajkou Číny.

Čína je z dějinného hlediska  zvláštní země. Červená barva se může jevit, jako že tato země patří talmudu. Není to tak. Jak jsem už kdysi vysvětloval, země která má jednu barvu, má velkou suverenitu. Procesy v ní jsou jen nepatrně ovlivňovány těmi dvěma skupinami. O Číně víme, že kromě medvídka pandy jako státního symbolu, existuje ještě jeden, tím je čínský drak.

Velká hvězda, ve zlaté barvě vyobrazená hvězda odkazuje na draka, na Satana a další čtyři odkazují na démony, na ten Satanův ocas. Malé hvězdy jsou natočeny tak, aby cípy směřovaly do středu hlavní hvězdy. To je odkaz na podřízenost hvězd. Červený podklad nemá se socialismem nic společného a v Číně socialismus nikdy nebyl. To co se tvářilo za Maa, jako socialismus, bylo otrokářství a po 90. roce byla Čína transformována do korporátně fašistické společnosti. Čína patří Satanovi a on v ní provádí modelování společnosti a zkouší, neboli testuje chování lidí, jak budou reagovat na určité kroky. Ta červená symbolizuje vedenou válku proti lidem. Obyvatelstvo je houževnaté a rychle se učí, ale technologický pokrok je založen na krádežích duševních vlastnictví jiných. V Americe si museli vědce a nápady koupit. Čína je prostě ukradla. Aby Satan dosáhl dnešního stavu, uvolnil otrokářství a dovolil, aby Čína začala vše vyrábět za dumpingové ceny. Tak v 90. letech mohl přesunout výrobu tam, protože vznikl v Číně kočkopes takzvaného otroctví a kapitalismu. Čína to představuje jako socialismus, ale výrobní prostředky lidu nepatří. Ty patří různým skupinám, které spolu spolupracují, protože je Satan přímo ovládá.

Touto svou politikou, kdy chtěl z Číny učinit nejmocnější zemi, mu narušuje Kabala, kterou umístil do USA, protože se musí držet toho, co mu dovoluje Písmo. Proto není Čína v Písmu vzpomenuta, protože v duchovním soupeření mezi nebeským Otcem a Satanem nemůže plnit roli ani Krále Severu a ani Krále Jihu. Jak ukazuje video, kdo neumíte anglicky, lze zapnout automatické titulky, tak z něj je vidět, k čemu Čínu má, ale jaderný konflikt z toho nebude.

Čína nemá vlastní zdroje, proto svými penězi a vlivem ničí mnoho zemí. Má obrovskou armádu, ale jak jsem už dříve vysvětlil, pokud Otec do dějů zasáhne, může se taková armáda postavit třeba na hlavu a nic jí to nepomůže. Že je vedena k boji, dokazuje tři dny starý rozhovor a reportáž, kterou můžete shlédnout zde. Zapněte si titulky, abyste rozuměli v automatickém překladu.

Podobně koncipovanou vlajkou je vlajka bývalého Sovětského svazu.

Zde vidíme, že hvězda je tvořena zlatými čarami a je vyplněna červenou barvou. To odkazuje na to, že Satan s touto zemí musí stále bojovat, protože lid této země nad ním vítězí, proto srp a kladivo, symbol pracujícího lidu. Ani jedna z válek, ať už to bylo Napoleonovo tažení, tak ani první a druhá světová válka, Rusko a s ním spojené země nedokázala rozložit na prvočinitele. Proto dokud měl Kreml nad hlavou tuto vlajku, byl suverénní zemí a jak rád zdůrazňuje mluvčí akce Golgota Valerij Pjakin, byla to super velmoc číslo jedna. Pod záštitou této velmoci se nachází mnoho skutečné Izraelské krve spojené s rodinnými svazky s potomky Magoga, vnuka Noema, kteří mají v Čase Konce přivodit jeho konečný pád. Proto je dnešní Rusko pod vlivem Chabad, protože ti ví, které národy patří potomkům Magoga a že on je tím, kdo až padne, zajistí, že Izrael a hlavně Juda, tedy Židé s velkým Ž, ne ti sionisté s malým ž, se ujmou vlády nad světem.

Museli by ale uctívat Stvořitele nebe a Země a veřejně připustit, že mesiáše jejich předkové zavraždili a nesměli by zakazovat číst svým ovcím knihu Daniel a 53. kapitolu Izaiáše, které z Písma odstranili. Aby jejich vliv mohl fungovat, museli Rusku opět vnutit trikoloru spolu se sionisty. Ta oznamuje, že se vede boj (červená barva) o duchovní nadvládu (bílá barva) s Kabalou (modrá barva). Chabad tam vnutil Rusku i toho dvojhlavého orla, protože jak jsem vysvětlil, mají nadvládu na Vatikánem a také nad Pravoslavnou církví, což je jedna hlava toho orla a ta druhá je o babylonských učeních, které těmto domům vnutili, když jejich předkové svými finančními tahy získali vliv nad Konstantinem, který udělal pak z tohoto odpadlého křesťanstva státní náboženství. Tak si tito talmudisté ve svých očích zajistili, že se proroctví Písma bude plnit na nich. Nemysleme si, že po zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l. nepochopili, kým byl skutečně Jehošua. Takže mít vliv nad těmi, kdo přijali víru v Krista, bylo jejich velké vítězství.  A aby odstranili poslední zbytky těch, kdo se stále drželi Písma a Krista a kteří se rekrutovali hlavně z arabské komunity, tak vytvořili tito talmudisté Islám a otevřeně se spojili se Satanem, protože věřili, že je to pro jejich dobro.

Další vlajkou, na kterou jsem byl dotázán je Maďarsko.

Co musíme vědět o této zemi? Že 90% obyvatel Maďarska je podle genetické analýzy z 90. let minulého století potomky Slovanů a jsou to vlastně Slováci a Slovinci, kterým tato oblast patřila až do doby, než tam Satan nasunul nejprve své milované kmeny Hunů, jenž byly součástí Chazarské říše a poté mongolské kmeny, které ovládly Ukrajinu a postupně se pak dostaly některé až na území Uher, které si podmanily. Vznik Uherska je sice datován před vpád Mongolů, ale pokud jen trochu zkoumáme dějiny, zjistíme, že mnohé příběhy, které se vypráví o období před Karlem IV. jsou zahaleny zničenými dokumenty a tak, jako se nám historikové snaží namluvit, že Slované tu najednou byli a před tím ne, tak najednou tu byly Uhry s jinou slovní zásobou a způsoby vládnutí podobné způsobům Mongolským. Genocidu, kterou zažívali Slováci pod jejich manýry, kdy vždy v cyklech zdecimovali obyvatelstvo a pak je nechali se nadechnout a opět je okradli a pošlapali, jen ukazuje kdo tu šlechtu tvořil a vlajka to vysvětluje. Zde je zelená tráva, ten spodní pruh, nejdůležitější vodítkem.

Co tedy vlajka oznamuje? Zde se vede boj na duchovní úrovni, které má zničit kulturu a obyvatelstvo daného místa. Povedlo se to Satanovi? Dokonale. 90% místního obyvatelstva je hrdé na to, že přijalo cizí moc a ztratilo svůj původní jazyk. Tato země tvoří destabilizující prvek a je plně pod kontrolou těch, kdo právě drží otěže. Hlavní dominanci tu má talmud, skrze vliv odpadlého křesťanství a proto dnes dělá Maďarsko Kabale takové vrásky. Tato země je v neustálém boji a oslabuje vliv Krále severu v jeho dominanci. Proto Uhry soupeřily s Rakouskem a stále chtějí vlastní nezávislost, aby nedošlo k nechtěnému spojení Slovanů jako celku.

K čemu Slované nebyli dlouhých 3000 let učeni? Neměli peněžní systém, takže když jim byl vnucen, mnozí si ty prostředky k zotročování tak zamilovali, že pro ně prodají vlastní duši, jen aby je ti, co to vše realizují brali vážně, přitom se jim jenom smějí. Dokud se například česká knížata nechtěla v bohatství rovnat těm na západ a na jih od našich hranic, tak Slovany nebylo možné porazit. Existovala mezi nimi jednota. Každý měl hodnotu. Proto na Slovanských územích nevznikaly velká města, Až podvod talmudistů, kteří sem posílali své agenty, aby Slovany poučili o Kristu a evangeliích, tak teprve pak jim mohli vnutit i peněžní systém. Ten je rozdělil. Začali si kupovat volené představitele Slovanských kmenů, kteří, tak jako celkový lid, Krista přijal srdcem, protože myšlenky byly dobré a manipulaci nedokázali odhalit, dokud je Římská církev a Pravoslaví neovládlo.

Vím, že se mnohé informace nedozvíte z knih a análů. Proč? Protože hi-story píší vítězové a Slovansko-Izraelské potomstvo bylo poraženo. Ptejte se tedy nebeského Otce, JeHoVaH Boha, zda vám to potvrdí svým Duchem tím, že vám dají informace smysl. Nevěřte člověku, mohu se mýlit. Věřte jen a jen svému Původci v Jehošuově jménu, já jen ukazuji směr. Vše předkládám tak, jak mi to je na mnoha střípcích ukazováno, abych to spojil do celkového obrazu. Já, já jsem nic a pokud zavádím na scestí, tak jsem prokletý muž. Proto se musí každý sám dotazovat a ptát se, jak to je: „Má ten Igi pravdu Otče, mohu naslouchat jeho hlasu?“. Proto vás prosím, abyste se sami dotazovali.

Dnes ráno, (text tvořím už druhý den), jsem obdržel od jednoho člověka odkaz na video a zazněla v něm hudba, kterou lidé používají k meditačním cvičením a má ladit s frekvencí naší planety. O samotných frekvencích se nyní nechci zmiňovat, to asi udělám jindy a jejich vliv může být velmi pozitivní, ale také škodlivý, proto je potřeba si o nich říci víc samostatně.

K čemu jsem Otcem veden a není to náhoda, že před pokračováním psaní, kdy jsem to o půl čtvrté ráno ukončil výzvou k tomu, abyste se dotazovali nebeského Tatínka, je to, že si musíme vysvětlit krátce, co je modlitba a co je meditace. Její rozdíl. Při meditaci se má člověk vyprázdnit, aby se napojil na vyšší já a otevřel svou mysl duchovnímu světu. Modlitba je plná kontrola naší mysli a je to rozhovor s naším Stvořitelem. Takže přesně opačný stav. Otec nám při předkládání myšlenek dává svým dotykem, svým Duchem, najevo, že nás slyší a je jedno, zda je to jen tichá modlitba, kdy slova tvoříme svou myslí, nebo je vyřčena nahlas.

Meditace dovoluje Satanovi a démonům, aby naši mysl ovládli. Otvíráme komunikační kanál našeho mozku a je to forma rituálu, kterým dáváme nevědomě najevo souhlas, že k nám démoni mohou. Pokud mohu poprosit setru Jolanu, která si esoterikou prošla, zda by nepřipravila krátký komentář, jak to u ní fungovalo, abyste měli tyto informace, jak se říká z první ruky. Kain dostal toto varování před tím než zabil Abela, svého bratra:

A tak Jehova řekl Kainovi: Proč ses rozpálil hněvem a proč tvoje tvář poklesla? Jestliže se obrátíš, abys jednal dobře, nebude vyvýšení? Ale jestliže se neobrátíš, abys jednal dobře, hřích se krčí u vchodu a žádostivě po tobě touží; a ty, ty ho ovládneš?“ (Genesis 4:6,7)

Co měl Otec namysli tím vchodem? Kainovu otevřenou mysl, kdy dal prostor Satanovi, aby jej přinutil Abela zabít. Proto Jehošua řekl farizeům (praotcům talmudu):

Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Takže se nyní můžeme vrátit k našim vlajkám. Další dotaz byl, jak je to s Polskem.

Zde si musíme ukázat i znaky, které nám dají přesné porozumění.

Samotná vlajka ukazuje, že je národ používán v duchovním boji. Tato země slouží jako nástroj, podobně jako Maďarsko k oslabení Slovanů a jejich činnost vede proti Slovanským bratrům. Orlice v červeném poli, která má duchovní moc nad nad tímto národem a zde je odkaz na talmudisty na Vatikán, který jim patří, je úmyslně zasazena do červeného pole, kterou tvůrce oznamuje, že bude tato země, tento národ stále bojovat o to, aby byl hlavou Slovanů, tím je koruna na hlavě orla. Když se podíváme na dějiny, tak to bylo Polsko, kdo v určitém čase své ruské bratry úspěšně zatlačovalo. V žádné slovanské zemi není antipatie obyvatel k Rusku taková, jako právě v Polsku.

Polsko se přidalo na stranu Hitlera už v roce 1934 a velmi podporovalo rozbití Československa a stejně jako Maďarsko si ukrojilo část jeho území po Mnichovu 1938. Proč? Mezi polské obyvatelstvo bylo v minulosti nasunuto nejvíc židů a Židů, potomků chazarské říše a potomků ctitelů talmudu. Charakteristickým rysem tohoto národa je, že umí prodat i špinavé ponožky. Jsou to rození obchodníci. Kdo je to naučil? Právě ty dvě skupiny. Nádherným důkazem, že Polsko slouží k podněcování nepřátelství a je v rukou obou hlavních hráčů je dnešní rozpoutávání nepokojů skrze Polsko-Běloruský hraniční problém. Tato země nemá žádnou vlastní suverenitu, stejně jako ji nemá Bělorusko.

Talmud, neboli Chabad potřebuje Rusko donutit k tomu, aby převzalo Jeruzalém, jak to čtou v Danielovi, kterého svým ovcím zakazují, ale nechtějí, aby se Rusko stalo Osmým králem, tím se mají stát oni přece. Zjevení berou jako Satanovu doktrínu proti jejich vlastní víře a jedinečnosti. Takže dovolili Chazarům, aby se Polsko dostalo pod politický vliv USA, tedy Kabaly, ale sledují tím vlastní cíle. A jak přinutili nezasvěcené polské politiky k tomuto kroku, kteří v této hře jsou absolutně nic? Tak, že jim  Kabala slíbila skrze projekt Trojmoří královské postavení. Skutečné procesy za kulisami však ovládá Chabad a ne Kabala. Na to používá silný vliv Vatikánu.

Mám Polsko rád, aby si někdo nemyslel, že jsou tyto informace o nenávisti vůči jakémukoli národu. Obyčejní lidé jsou ve všech zemích stejně podvedeni jako my tady v ČR. Umím polsky velmi dobře a miluji polskou hudbu, kde zaznívá mnoho duchovních myšlenek v textech. Stejně jako se stala pro mne maďarská muzika skrze Omegu a další kapely srdcovou záležitostí. Smutné je, že i tento hudební průmysl je plně pod satanským vlivem.

Nyní se zastavme u Běloruska. Zde si ukážeme státní vlajku a takzvaně tradiční.

Toto je vlajka státní. Jak můžeme vidět dvě třetiny tvoří červená barva. Země je plně pod kontrolou talmudské strany a symbolizuje to slovanská výšivka ve svislém provedení v červené barvě. Odkaz na zelenou trávu slouží k tomu, že je používána k oslabovaní lidské společnosti jako celku a hlavně ničení Slovanské vzájemnosti. Pjakin mnohokráte řekl, že Lukašenko brání spojení Ruska a Běloruska, jako historického celku, ale na druhé straně se nechává Ruskem živit, že je na něm ekonomicky závislé. Proč to tak je? Opět jsme tu u talmudu, který chce Slovany využít proto, aby z fyzicky existujícího  města jménem Jeruzalém udělali Slované hlavní město světa, ale jen udělali, ale nevládli.

Kdo se dohodl s Kabalou, aby Turecko posílalo do Běloruska migranty? Talmud, hnutí Chabad, které potřebuje řízenou vojenskou operaci, která jim zajistí převzít Jeruzalém.

Pod jakou vlajkou se vede v Bělorusku barevná revoluce?

Pod bílou s červeným pruhem. Co to vysvětluje? Tady probíhají zájmy o duchovní ukotvení nad světem. Oslabíme Rusko střetem skrze Bělorusko a Polsko, abychom mohli převzít Jeruzalém. Žádný modrý pruh. Toto patří nám, talmudu oddaným.

A co nám ukazuje státní znak? Bojující bílý jezdec se zdvojeným Ankhem ve zlatě vyvedené barvě, která má zajistit Satanovu plnou kontrolu nad procesy, nad oběma kapitány. Stačí jenom rozumět barvám, jejich významu a máme to vše doslova na podnose, abychom mohli správně rozkličovat, co se právě děje na politické nebi a čeho je tím dosahováno.

A teď se podíváme na to co vás jistě velmi zajímá. Tím je vlajka Velké Británie.

Co nás zaujme hned na prvním místě je ankh v červeném provedení. Takže je toto jeden z nejdůležitějších celků v procesu duchovního boje a řízení. Ankh je zvýrazněn bílým lemováním, takže zde není žádných pochyb čím Británie je a má vyšší postavení než USA, jejich vlajka. Proč, Protože ten ankh je tam dvakrát. Ty příčné červené proužky leží jakoby za hlavním ankhem a jsou opět lemovány bílou. Je to 3D obraz, ne 2D. Kolem něj se rozprostírá modrá barva, barva Kabaly. Vyobrazení ukazuje, že se rozprostírá toto řízení do celého světa. Položený kříž symbolizuje světové strany. Vše nám odhalí následný obrázek.

Hlavní duchovní boj představuje Anglie. Zase musíme trochu do skutečných dějin a do Danielova proroctví. To nám říká, že na území Římské říše vznikne malý roh, tedy země, která vyroste nad ostatní země. Jak se to stalo? Původní obyvatelé byli Magogovi potomci. Védská kultura, která byla vytlačena z tohoto území do dnešních hranic, jenž tvoří západní hranice ČR a Polska spolu s Lužickou částí Německa. Toto se Satanovi povedlo tak, že natlačil určité národy okolo 3. století přes Španělsko a Francii na Britské ostrovy. To jsou ti takzvaní Keltové. Ti se částečně smísili s Germány, potomky Asyrské říše, která se po zničení Nebopalasarem roku 609 př.n.l. rozpadla a mnozí se posunuli právě přes Balkán do oblasti dnešního Německa, kde splynuli se Slovany, původním obyvatelstvem a začali se tlačit na západ, jejich vrozená povaha a touha po ovládnutí vnutila peněžní systém těmto oblastem, který už Asyřané používali minimálně 1500 století a nedokázali si představit, žít bez tohoto Satanova daru. Španělsko ovládla rozpadlá Fénická kultura, která se smísila také s Asyřany a společně se natlačili na Britské ostrovy. V prvním století se do procesu vstoupila Římská říše a ta si podmanila tento, pro Římskou říši bezvýznamný, věčně mokrý kus země a obyvatelstvo si podrobili, ale ne úplně. Po rozpadu Římské říše zůstala na ostrovech stále římská posádka ve vybudovaných opevněních. Docházelo ke stálým konfliktům, až nakonec Británii napadli Vikingové, staré původní severské Slovanské kmeny, které nevím proč změnily svou původní slovní zásobu a chtěli Británii opět ovládnout.

Stalo se tak pravděpodobně pod vlivem Asyřanů, kteří se nasunuli do Švédska (také zajímavá vlajka) a byli pojmenováni Ostrogóti. To není až tak důležité. Poslední záchranou Keltů bylo spojit se v tomto boji s římskými vojsky. Tehdy se stali kamarády na život a na smrt. Keltové byli velkými milovníky okultismu, takže zde mohl Satan posunout milovníky knihy Mrtvých a začít vytvářet hlavní centrum své Kabalistické moci. Anglii dal tedy červený Ankh na bílém podkladu.

Protože to nebyl jednolitý národ, ale byli tam i další etnické skupiny, Irové, potomci ryšavých Slovanů ze Skandinávie a byli tam Skotové, začal se vést nejprve duchovní boj o náboženskou orientaci. Zprvu vítězil Talmud, proto má i Anglie červený kříž. Irové byli také a jsou až do dnes katolíky, takže jsou pod vlivem Vatikánu a následně Talmudu. Skotové vždy inklinovali spíše k Druidům, pohanským zvykům a byli Satanovi a Kabale blíže, obdrželi modrý podklad s položeným ankhem, aby se mohla hra rozšířit do celého světa pod nadvládou těchto dvou skupin.

Tak se vytvořilo na jedné straně spojenectví plné vnitřních rozporů, které definitivně v roce 1815 podle naplánovaného symbolu převzala pod svou moc Kabala. Proto se Londýn, staroslovansky Lonu Donu – Ústí řeky- Temže, stal hlavním sídlem těchto Chazarských a Ptolemaiovských potomků, kteří se osvobodili z pod vlivu Vatikánu a prosadili protestantismus.

A co nám ukazuje vlaječka USA?

Hlavní symbolikou jsou tady hvězdy. Jsou v plném provedení a odkazují na démonskou kontrolu skrze Kabalu. Podélné červené pruhy nejsou náhodným výtvorem, ale odhalují, že je tato země použita Kabalou k vedení všech úrovní boje, aby bylo dosaženo jejího cíle. Tím je učinit Egypt celosvětovou říší. Ptáte se proč Egypt? Protože to je prapůvodní centrum a není zde myšlena konkrétní země, ale nadvláda světa na Egyptem, symbolem světa, jak jej vysvětluje Písmo a také samotný Daniel a Izaiáš.

Koho k tomu Kabala používá jak hlavní nástroj? Kdo je pod kancléřským aktem? Je to Německo. Jaký pruh má tato vlajka

na samotném vrcholu? Symbol plánované temnoty, která je skrze boj vedena o nadvládu nad světem. Kdo organizoval po celou dobu ty největší zločiny? Kabalou řízené bankovní instituce a nadnárodní korporátní společnosti. Kdy ztratil Vatikán a Talmud kontrolu nad touto zemí? 1945. Spojil se Talmud se svým protivníkem před ztrátou svého dominantního vlivu? Ano, dohodou Haavara, protože co obě strany potřebovaly? Vznik státu Izrael. Najdeme hlavní sídlo Talmudu v USA? Ano. Koho proti Kabale pomohli instalovat jako prezidenta? Donalda Trumpa. Koho si KGB pod vlivem Chabad Lubavič vybralo? Donalda Trumpa. Co se Doníkovi povedlo? Zničit USA jako světovou velmoc, ač tvrdil opak. A jak se mu to povedlo? Tak že nechal Kabalu zvítězit a dělal vše proto, aby se ujala Kabala a její obslužný personál k moci. Mohl to zastavit? Mohl. 70-80% lidu i armády měl na své straně, místo toho spustil výrobu genové terapie, která lidem odstraňuje z chromozomů podpis Stvořitele.

Kdo jsou ti tajemní globalisté, které nevidíme? CHABAD LUBAVIČ. Proč to dělají? Chtějí naplnit TALMUD. Proč je Izrael nejvíc proočkovaná země? Protože je to z 90% Chazarská společnost a tečky ji mají odstranit. Proč se dává Izrael za vzor? Protože i zde chce Chabad Lubavič, odstranit své konkurenty, stejně pokrevně propojené děti Izraele, které se smísily hlavně se Slovany. Tak jednoduché to je. Proto někteří nechápou, co se má dneska 17. listopadu spustit, kdy se měsíc opět promění v krev při svém zatmění.

Prý přistály v Kbelích nějaké vrtulníky a nebyla to armáda USA, jak prý informoval Pavel Zítko, velký příznivec a propagátor Donalda Trumpa. Tak uvidíme zda se podařilo Chabad zastavit, protože ten skutečný symbol Jeruzaléma je tady v Praze a ne v Izraeli.

No a ještě se vrátím k té Francii. Jak jste si mohli rozkliknout, vrací se k původním barvám francouzské revoluce. Příběh Macrona je dojemný, ale Francie byla vždy spouštěčem celosvětové transformace a revoluce a jen svou opravou modré barvy do námořní modré dává najevo, že je vše pro revoluci hotovo.

Jak jsem vás prosil, dotazujte se nebeského Otce, JeHoVaH Boha ve svých modlitbách, aby to byl On sám, kdo nás vyučí a to ve jménu Jehošuy Krále. Tento boj není náš, ale je veden skrze ničemné duchovní síly v pozadí, aby byli Otec a Jehošua tupeni a jejich lid zničen. Kéž je to pro nás útěchou, že nemůže Satan změnit ani čárku na tom, co skutečně musí nastat. Kéž se těšíme na to, že všechny národy poznají, že tím kdo je Stvořil je JeHoVaH vojsk a že Králem je Jeho Syn, náš Bratr Kristus. Pokoj vám všem v této neklidné době.

Váš a Kristův bratr Igi.

– – –

Lidé byli v dávné minulosti duchovně a technologicky vyspělejší než my dnes. Kvůli zlovolným silám, které manipulují s lidstvem, je skutečná historie potlačována a vlastněné vzdělávací systémy nám tvrdí, že jsme na vrcholu vědy a techniky. To není pravda.

Obrázek i s překladem mi zaslala Marcelka a děkuji za určité podněty.