Vyzývám tímto jakéhokoli státního zástupce a policii ČR k zahájení TRESTNÍHO STÍHÁNÍ pana Prymuly a dalších osob ze spáchání ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉHO TRESTNÉHO ČINU, tím je PÁCHÁNÍ GENOCIDY NA ČESKÉM NÁRODU

Spread the love

Pan Roman Prymula se v televizním přenosu na Prima CNN přiznal, že nařizují spolu s ním i další osoby v postavení veřejných činitelů MUČENÍ DĚTÍ, z poškozování jejich zdraví, aby formou zvlášť závažného trestného činu VYDÍRÁNÍ a to dospělé populace OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY dosáhli zisků pro farmaceutické firmy a to v zájmu dalších neznámých i známých osob, aby došlo k PODROBENÍ SE EXPERIMENTU NA ZDRAVÍ experimentálních genových přípravků v klinické fázi na tak zvanou nemoc COV SARS 19.

Jako důkaz, že k tomuto trestnému činu dochází přikládám tento odvysílaný předvolební rozhovor na televizi PRIMA CNN, KDE TENTO ČLOVĚK ŘÍKÁ:

Trestáme děti za rodiče.

Prosím o zajištění tohoto důkazu ve společnosti TV Prima CNN.

Tímto žádám jakéhokoli státního zástupce, ke kterému se dostane tento můj článek, aby okamžitě začal tuto trestnou činnost vyšetřovat, protože mu to ukládá Zákon České republiky. mRNA genová terapie není až do tohoto dne schváleným léčebným postupem, ale je stále ve třetí fázi klinických zkoušek a je podmíněně schválenou terapií na ÚPLNÉ DOBROVOLNOSTI osob, které se tohoto klinického testování účastní.

Dále žádám o prošetření finančních toků všech zainteresovaných osob a firem, jenž z tohoto trestného činu profitují, aby jim byl a ž do rozhodnutí soudem obstaven veškerý movitý a nemovitý majetek formou předběžného opatření vydaného příslušným soudem, a protože se jedná o organizovanou skupinu osob, která se podílí na nepromlčitelném trestném jednání, GENOCIDY ČESKÉHO, MORAVSKÉHO, SLEZKÉHO a SLOVENSKÉHO NÁRODA, aby tyto osoby byly až do úplného prošetření veškerých protiprávních jednání vzaty do koluzní vazby, aby nemohly tyto osoby dále páchat tuto trestnou činnost a ovlivňovat případné svědky jejich trestné činnosti.

Dále žádám advokátní kancelář Weis & Partners s.r.o., zastoupenou JUDr. Peterem Weisem, sídlící na území Slovenské republiky, která podala spolu s dalšími zeměmi mezinárodní ŽALOBU k mezinárodnímu soudu pro lidská práva, aby toto video přiložila jako důkazní materiál pro tento soud, protože je z tohoto videa patrné, že tyto skutky GENOCIDY jsou páchány mezinárodně a porušují Norimberský kodex ohledně vývoje, testování a aplikování experimentálních látek, zde spojených s takzvaným klinickým testování ve třetí fázi klinických zkoušek. Protože nemám přímý kontakt, prosím čtenáře, aby tak učinili sami tím, že předají odkaz panu Peterovi Weisovi, aby si tento důkaz mohl stáhnout a doplnit tak příslušnou žalobu o toto důkazní břemeno.

Protože sám nejsem právně vzdělán, ale jsem povinen upozornit v případě že zjistím, že dochází k páchání trestné činnosti toto oznámit, ČINÍM TAK VEŘEJNĚ, aby se tímto TRESTNÍM OZNÁMENÍM ZAČALY ZABÝVAT ORGÁNY, jenž jsou ze Zákona se takovým to jednáním zabývat a prošetřit ho.

Nejedná se o činy ve formě pokusu či přípravy, ale o činy již dokonané, protože byly vydány jako závazný pokyn formou vyhlášek Ministerstva zdravotnictví na pokyn vlády ČR. Osoby, jako je premiér Andrej Babiš, Adam Vojtěch a předchozí ministři zdravotnictví od doby zahájení takzvané pandemie či epidemie, která nikdy nebyla oficiálně vyhlášena, protože nikdy nenastaly takové počty nemocných na počet obyvatel, tak jak to ukládá hygienickým stanicím Zákon, jsou jednání těchto osob dokonaným činem v pokusu GENOCIDY  a úmyslného poškozování Práv a Svobod, tak jak to občanům žijícím na území České a Slovenské republiky zaručují obě Ústavy základních Práv a Svobod.

Z důvodu opatrnosti vás informuji, že tyto skutky, pokud se jimi nebudou chtít příslušné orgány zabývat, budou souzeny v krátké budoucnosti vyšším soudním stolcem, který zastupuji, a bude je řešit ustanovený soudce samotného Stvořitele nebe a Země, יהוה Boha, Jehošua zvaný Kristus.

Právě pro přicházející vyšší soud Vás vyzývám, abyste z důvodu vlastní opatrnosti a možné viny krve nebrali toto mé TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA LEHKOU VÁHU. Nebudete moci říci, že jste to nevěděli. Vaše postavení v soudní moci a znalost PRÁVA a ZÁKONŮ, jenž jsou součástí Vaší moci, JSTE POVINI SVOU SOUDNÍ MOC UPLATNIT, protože před tímto PRÁVEM jsme si všichni rovni.

Výše zmíněné video, výše zmíněný důkaz naleznete zde:

S úctou Kristův bratr Igor Zemánek

Jak bylo s tímto trestním oznámením naloženo, prosím ozaslání informací na mou emailovou schránku: izbible@seznam.cz