Varování pro ty, jenž připravují ničemnosti a velká darebáctví!

Spread the love

Jak jsem již několikrát napsal, NIC NENÍ UKRYTO PŘED ZRAKEM ŽIVÉHO BOHA, STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH VOJSK. Rád bych tyto lidi upozornil na prohlášení, které se jich bezprostředně týkají. Účastníkům pražského setkání na Letenské pláni, které se má uskutečnit v rámci Volného bloku tento víkend v Praze, bych doporučil, aby si všímali i jednostopých elektrických přepravních prostředků, na kterých by se mohly přepravovat i mladší děti evidentně nenarozené v ČR.

Tři bibličtí proroci obdrželi jasná poselství, která jsou určena pro dnešní ČAS KONCE. Tak si ta prohlášení odcitujme a podívejme se podrobněji na tato varování:

A chci věnovat pozornost každému, kdo toho dne bude stoupat na plošinu, těm, kteří plní dům svých pánů násilím a podvodem.“ (Sefaniáš 1:9) 

Běda těm, kteří úkladně plánují to, co škodí, a těm, kteří na svých lůžkách konají to, co je špatné! Za ranního světla to pak dělají, protože je to v moci jejich ruky.“ (Micheáš 2:1)

Běda tomu, kdo staví město krveprolitím a kdo důkladně založil městečko nespravedlností!“ (Habakuk 2:12)

Jak můžete sami vidět z těchto textů, náš nebeský Otec si všímá špatného jednání. Co někomu připadá podivné, je to, že nejedná okamžitě. Proto dnes 99% lidí ani pořádně nepřemýšlí nad tím, proč se tak děje. Většina je pak přesvědčena, že slova zapsaná v Písmu nejsou určena pro dnešní dobu, ale myslí si, že je to důkaz toho, že žádný Stvořitel nebe a země neexistuje. Špatnost a ničemnost, kterou naplánovali lidé za oponou, tiskaři a majitelé rotaček na peníze, musí dosáhnout takové míry nespravedlnosti, že to nakonec probere i posledního člověka, který skutečně touží po SPRAVEDLNOSTI, a ABY začal hledat pomoc tam, kde se taková POMOC SKUTEČNĚ MŮŽE NAJÍT. Ne tu od člověka, ale od TVŮRCE ŽIVOTA.

Kdo jsou ti, co se spikli proti lidem? Jsou to vlády, jejich úplatní činitelé. Jsou to příslušníci různých tajných služeb. Jsou to někteří policisté. Jsou to mnozí velcí podnikatelé. Jsou to lidé ve vědě, kterou zneužili pro naplnění tajných plánů. Jsou to lidé na černou práci, členové mafii ve vrcholných postaveních pyramidy moci, kteří jsou dobře chráněni právníky, jenž je zastupují. Je to spolek lidí, kteří mají dbát na zákonnost v daných zemích. CO JE VŠECHNY PŘIVEDLO POD JEDNU STŘECHU? Je to touha po papírcích, které tiskaři peněz tisknou, kdy jim tvrdí, že se díky těmto papírkům stanou bohy, tedy těmi, kdo mají autoritu nad někým. TOTO JE PŘESNÝ VÝZNAM SLOVA BŮH. Nejedná se o někoho, kdo STVOŘIL ŽIVOT, ale o mocné, tedy ty, kdo utváří a staví společnost jako město, kde budou oni vládnout a vy jim budete sloužit.

Satan rád vyměňuje a zkresluje významy slov, aby nezkušené podvedl. K tomu používá ty, jenž tak milují potištěný papír, kde se objevují různá čísla, aby papírkům dodala punc hodnoty. Jeden tiskař kdysi prohlásil: „DEJTE MI MOŽNOST, ABYCH KONTROLOVAL TISK PENĚZ, A BUDE MI JEDNO, KDO V DANÉ ZEMI VLÁDNE.“ Autora si zjistěte sami, je to známé prohlášení z počátku minulého století. Jak nám dějiny ukazují, stala se tato slova pravdivá. Kdo ovládá tisk těchto peněžních poukázek, ten ovládá společnost a může s ní manipulovat jak se mu zlíbí. Proto vždy najde dostatek lidí, kteří pro takové zrní udělají cokoli.

Běda těm, kdo se pak vzpříčí plánům tiskařů, protože si myslí, že už jsou díky papírkům bohy a jsou tudíž nesmrtelní ve svých očích. I takových vládců známe v dějinách desítky a také jejich rychlé konce. Někdy jsou tito vůdci úmyslně vmanévrováni do pozice, že už jim jakoby projde všechno, ale sami netuší, že jsou připravenou potravou pro barevnou revoluci, která často sežere i ty, kdo ji aktivně realizují. Proč se to stane? Chcete mít kolem sebe lidi, které kdykoli kdokoli přeplatí, protože jejich jedinou morálkou jsou hromady peněz? To určitě ne. Problém lidu, těch dole je to, že vůbec nerozumí tomu, jak se ta hra hraje. Nikdy se nepoučili z francouzské revoluce, či lybijského puče, nebo ukrajinského majdanu.

Cílem každé plánované revoluce je, aby v první fázi vznikl nesnesitelný tlak, druhá fáze je odhalování skutečných příčin a působení na lidi s touhou po spravedlnosti, aby se chopili iniciativy. K těm se přidruží rádci, ZRÁDCI, kteří jsou už obeznámeni se skutečnými cíli. Mezi naštvanou společnost se vypustí falešný cíl, pro který se tlak vytvořil, aby se skutečný plán nikdy nevyzradil. Tyto informace o plánovaném falešném cíli jsou zveřejněny už roky, roky dopředu a dá se jim nálepka konspirace. To je uskutečněno v období plánování, tedy dávno před provedením fáze jedna a fáze dvě. Tyto konspirace se pak stanou na pohled pravdivými informacemi, protože ještě ve fázi tři to tak musí stále vypadat.

Co je fáze tři. Je to spouštěč, nějaká událost, která nadzvedne z gaučů a křesel ten zbytek nezúčastněných. To aby revoluce měla legitimní opodstatnění. Krásným příkladem byla údajná smrt studenta tuším Šmída, kterou sehrál agent provokatér Žifčák. Důležitým emočním prvkem bylo násilí spáchané na dětech, studentech. Toto je stále fáze tři. Vzpomeňte si, jak vám pánové Havel a další slibovali, že přináší socialismus s lidskou tváří. Vše vypadalo jako cesta k ráji, kde pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Ve čtvrté fázi jsou k moci dosazeni ti, kteří už uskutečňují skutečný cíl. Ten je lidem odhalen až když se do něj probudí.

Dnes jsme opět v podobné situaci, ale už není namířena jen na konkrétní jednu, nebo několik zemí, ale na celý svět. Opět je veden útok na děti, jako hlavní emocionální nástroj. Vše vypadá tak, že tiskaři svůj plán uskutečňují s cílem vyhladit 90% obyvatelstva skrze vakcinační genocidu. Jenže mottem každé plánované revoluce je: „POŘÁDEK Z CHAOSU„, ČÍM VĚTŠÍ TEN CHAOS BUDE, TÍM LÉPE PRO LOUTKOVODIČE. Proč? Protože potřebujete lidem předložit spasitele. Lidi, jako byl ožrala Havel a jeho narcistická a bohémská povaha. Satan totiž ví, že hra končí jinak, než si samotní tiskaři myslí, ale ten chaos potřebuje. Proto i mnozí tvůrci chaosu od něj očekávají slíbenou moc a ochranu. A tady se právě tito pánové, kterým je hlavně určen tento článek velice mýlí.

Proč se mýlí? Kdyby to měl Satan pevně v rukou, tak by ten koncept Asýrie, neboli celosvětového korporátního fašismu vyšel. Jenže on musí hrát podle připravených proroctví, které jej mají plně odhalit a nakonec zničit. Takže hraje vabank a dělá určité chyby. Svou válku v nebi prohrál a už mu nezbývá, než dokončit projekt Golgota. Oživení Trumpa se nedaří, aby jej postavil jako protipól a Ameriku i Velkou Británii už definitivně ztratil. Takže mu zůstává jediná možnost, oživit ubitou hlavu, která se má stát posledním králem. Plánovaný restart, jenž měl tiskařům zajistit jejich definitivní božství, musí využít jinak a je definitivně obětovat. Takže pořádkem z chaosu nebude Chazarská fašistická společnost, ale vítězem bude budování lepších zítřků pro celé lidstvo, ale definitivně bez Stvořitele a Krista. Jenže i tuto hru mu budou skuteční následovníci Krista kazit. Jeho chaos způsobí, že budou moci tito následovníci činit Kristovy skutky. Ne tak, jak je předvádí některé Babylonské domy už nyní, že údajně vyhání démony, léčí nemocné a podobně. Kristus dokázal daleko víc, například uzdravit uschlou ruku.

Kristus dokázal z mála nasytit tisíce lidí. Kristus šel ulicemi a lidé k němu šli sami. Tak se pozná skutečný Kristův následovník a skutečný Kristův bratr, protože to způsobí samotný nebeský Otec, aby se to dělo, a ti takzvaní služebníci Krista budou sami žárlit a budou jako farizeové, protože jim dav nenaslouchá a opouští jejich následování. Proč se sami nepřipojí? Protože jim chybí olej v lampách, jak Kristus správně předpověděl. Pýcha jim zabrání to učinit, protože oni přece znají Krista, ač se nikdy nechtěli nechat vyučit samotným nebeským Otcem. Na jeho jméno plivali a učili, že není JeHoVaH, ale například, že je to Odin, jednooký obr ze severu. Jinde je to Lord, pán, ale jeho skutečné jméno nepoznali. Tak se nikdy nemohli stát jeho syny a dcerami, tak se nikdy nemohli stát Kristovými bratry a sestrami.

Můžeme 100x vysvětlovat, že každé dítě, které vyrůstá v rodině svého otce, že zná jméno otce i význam jeho jména, protože jim to otec sdělí. ŽE TOTO PŘIROZENĚ PLATÍ I U NEBESKÉHO OTCE. Sám Jehošua v 17. kapitole Jana jasně v modlitbě svému nebeskému Otci sděluje, že svým skutečným následovníkům Otcovo jméno oznámil a také vysvětlil. A co vysvětlil? ŽE JEHO JMÉNO ZNAMENÁ: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO„! Že je to slib ukrytý v tomto překrásném jménu, který slibuje, že každé slovo se splní do posledního písmene. Takže vám pánové jenž plánujete darebáctví, vám náš nebeský Otec slibuje zvýšenou pozornost a zvýšený zájem. Ještě máte možnost se napravit, ještě máte možnost nerealizovat to, co jste naplánovali.

Jaký soucit má být projeven těm, jenž krví staví a budují město? Nemají být takoví lidé zničeni? Kéž pochopíte, že už je jen hodina, symbolická hodina, pro Satanovy hry a pak všem přeživším budou otevřeny oči a to co bylo skryto bude plně odhaleno.

Ať je to nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, koho se budete dotazovat a On sám vám odpoví svým Duchem, když to budete činit v Jehošuově jménu.

Váš a Kristův bratr Igi.