1. část – ÚVOD: Egyptská chronologie ve světle Písma, podle archeologických nálezů.

Spread the love

Je to asi rok, kdy jsem se několik měsíců brodil určitými záznamy, abych si dokázal sestavit správnou chronologii Egypta tak, aby vše odpovídalo i nálezům, které odhalila archeologie. Prosil jsem o moudrost Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha, aby na to dohlédl, protože On byl u všeho, co se na této planetě odehrálo. Celé toto bádání bylo založeno na touze nejprve sestavit skutečně správnou chronologii Písma, protože jsem toužil záznam, který nám Písmo odhaluje, ukázat skutečně ve správné časové ose.

Protože jsem velmi cítil podporu Otcova Ducha, abych se do této práce pustil a mohl tak lidské dějiny propojit se skutečnými faraóny, které Písmo nejmenuje, musel jsem nejprve uspořádat do souladu události v Bibli. Ptejte se tedy ve svých modlitbách nebeského Otce, JeHoVaH Boha, zda vám to jeho Duch potvrdí, že je to správně. Proste ve jménu Jeho Syna Jehošuy.

Zkrátím některé časové úseky, abychom se mohli zaměřit na to, co vám chci odhalit. Se sestavením dat mi pomáhal bratr Bolek Křišťál (kontakt zde nebo zde), abych měl zpětnou kontrolu, abych se v určitém součtu nespletl, což se prokázalo jako velmi moudré. Velmi zajímavé věci jsem zažil při sestavování chronologie knihy Soudců, kdy mi přestalo, když jsem se snažil zápis chronologicky uspořádat, přestalo mi fungovat automatické ukládání. Už jsem se vždy těšil, že jsem vše správně rozlousknul, když mi vše bylo smazáno a musel jsem začít odznova.

Proč mne Otcův Duch nevedl přímo, jsem pochopil, až ve chvílích, kdy jsem si uvědomil, že to souvisí s Danielovým výrokem:

Mnozí se budou brodit sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4)

Vše je totiž o vytrvalosti a projevech skutečné touhy odhalovat Pravdu a to Otcovým způsobem a ne podle lidských tužeb, tak jak to můžeme vidět v archeologii, kde se mnohé nálezy prostě ignorují, protože by pokazily už předem vyprávěný příběh podle anglického výrazu Hi Story.

Prvním obdobím je časový úsek, který je popsán v prvních 6. kapitolách knihy Genesis (1. Mojžíšově knize) je dlouhý 1656 let. Pokud se budeme držet přísně zápisu Ezry, jeho datování skrze knihy Paralipomenom, k čemuž mne Otec důrazně vedl, pak rokem stvoření Adama je rok 3949 př.n.l.. Protože neexistuje rok nula musíme přidat k období jedničku tedy 1657. Je to podzimní období podle dnešního vnímání času.

Odečteme-li tento časový úsek, dostaneme se do 1.11.2292 př.n.l.. To je den, kdy započala potopa a Noe opět z Archy vyšel 6.11.2291 př.n.l.. Proč víme, že je 1.11. počátkem potopy? Protože se slaví po celém světě 3 velké Satanské svátky. Toto tří denní období začíná už 31.10. jasným odkazem na Satana a jeho démony. Tím je slavnost Halloween, předvečer všech svatých. Ten den se lidé převlékají do kostýmů, aby se proměnili v takzvané svaté, tedy démony.

Je to dnes velmi oblíbený svátek, kdy lidé nerozumí jaký má skutečný původ. 1.11. pak následuje připomínka těch „svatých“, kteří museli opustit Zemi, aby se jako zhmotnělí andělé neutopili. 2.11. si pak svět připomíná jejich utopené děti, kdy tento den Satan představuje jako dušičky, ale ve skutečnosti se jedná o připomínku duší jejich dětí, obrů, kteří naplnili Zemi násilím.

Satan vždy miluje symboliku, takže nyní odhalím, proč vám na Slovensku minulý rok Ochránce Zmatku, Igor Matovič nařídil, místo toho, abyste se šli klanět svým mrtvým v ty dny, jak máte ve zvyku. A místo toho vás vyhnal do řady na špárání se v nose ve vašich nosních přepážkách, aby vás skrze infikované testy zasvětil jako oběť Satanovi. Vzpomeňte si na jeho slova, že řekl, že byl k tomu donucen. Také si vzpomeňte, jak vám najednou rostly počty infikovaných a zemřelých.

Kdo jej donutil? Satanistka Angela Merkel (význam jejího jména je: „ANDĚL, KTERÝ SE STAL BOHEM„).  Na koho její jméno odkazuje není potřeba vysvětlovat. Takže tento třídenní Satanův festival krásně odhaluje samotné Písmo, protože je v něm přesně popsáno, kdy vše začalo a nový biblický rok před potopou započal v roce 2292 př.n.l. ze 14 na 15 září.

Dalším důležitým rokem je narození praotce Abrahama a jeho odchod za řeku v roce 1924 př.n.l., jak se říkalo oblasti, kterou známe jako Kanaán.

Abraham se narodil po 292 letech od skončení potopy v roce 1999 př.n.l.. Jak je z tohoto časového úseku vidět, bylo lidstvo ještě velmi málo rozmnoženo, takže nám to pomůže pochopit určité archeologické nálezy z hlediska hustoty obyvatelstva. Pro člověka, který nerozumí správně biblickému zápisu se může zdát, že už za Abrahama tu žili milionové národy. Takto to nikde Bible netvrdí, to jsou jen představy. Jednalo se o maximálně desítky tisíc lidí.

Celá společnost byla silně patriarchální, to znamená, že žijící otec byl tím, kdo určoval původ. Víme, že se lidstvo Božím zásahem v Bábelu muselo rozptýlit. Víme také, že se díky Nimrodově vzpouře začali někteří vyvyšovat do postavení králů. Velkou roli zde měli i takzvaní synové Annaka. To bylo démonské potomstvo, které démoni vytvořili oplodněním žen invitro. Protože už nemohli lidi svést jako lidské bytosti, bylo jim dovoleno sestoupit jako Annunaki, jako mimozemské ještěří bytosti.

Jejich podobu nalezneme v mnoha Sumerských vyobrazeních, ale také v Egyptě. Jim bylo jejich rodiči (démony) dáno velké vědění a velká moudrost. Už se nerodili jen jako muži, ale i jako ženy. Ve slovansky mluvících zemích podvedl mnohé věřící Satan tak, že vzdávají až do tohoto dne poctu Odinovi. Jednookému obrovi, který pomáhal takzvané Védské společnosti, původním Slovanům a oni jej měli za boha, tedy toho, kdo má AUTORITU NAD MNOHÝMI.

Dalším takovým MOCNÝM byl například Radegast. Je pravděpodobné, že se nakonec podařilo, aby se synové Annaka spářili i se samotnými lidmi. Ale bylo to až v pozdějším období, kdy vzrůst už nebyl takový, jako na samotném počátku, kdy v průměru dosahoval podle nálezů okolo 8 metrů výšky. Kosterní nálezy jsou úmyslně odstraňovány. Důkazem nám však jsou popotopní stavby, kde brány do chrámů byly extrémně nesmyslně vysoké i 10 m.

Z Písma víme, že Abraham musel sestoupit do Egypta. Opět je potřeba pochopit konkrétní dobu a ne si představovat, že už existoval sjednocený národ pod vládou jednoho faraona. Díky těmto představám se pak vytvořila egyptská chronologie, která nemá s Pravdou nic společného. Abraham sestoupil do Egypta po roce 1924 př.n.l., krátce na to co byl poslán do Kanaánu. V té době byl význačným mužem oblasti, kterému se až do dnes říká Egypt Mentuhotep II.. On započal sjednocovat rozptýlené rodiny po této oblasti. Musíme si uvědomit, že tak jako je slovo PŘEDSTAVENÝ, myšleno ve smyslu mluvčího za svou rodinu, tak je myšleno i původní slovo FARAO, jenž se následně stalo označením moci, tedy autority. Byla to doba patriarchů. Rodiny začaly obsazovat různé oblasti a ten kdo byl hlavním patriarchou toho místa, tak ten byl farao.

Takže ty dlouhé seznamy faraonů fakt nejsou známkou toho, že je jejich chronologie 3 tisíce let dlouhá. Jak nám to potvrzuje archeologie? Například tím, že v oblasti Kaánanu bylo mnoho nezávislých měst, kde představeným byl konkrétní patriarcha. Ten je označen často za krále. Zde se tomuto porozumění archeologie až tak nebrání, ale chápat stejně egyptské dějiny, tak to je pro ně nepředstavitelné.

To samozřejmě platí i o Mezopotámii, tedy oblasti Šinaru a zní pak vzniklých říší Asýrie, Babylonu a také následně Medo-Persie.

Slovanské kmeny si toto uspořádání uchovaly do prvního tisíciletí.

Mentuhotep II. začal budovat a sjednocovat Egypt, ale skutečného sjednocení bylo dosaženo o mnoho let později. Trvalo to s různými úspěchy ještě skoro 200 let. To byl ten farao, který se zamiloval do Sarai, manželky tehdy ještě Abrama (jeho původní první jméno) a ten jej učinil bohatým.

Proč se oblast dnešní Palestiny a Izraele nazývala Kanaán? Protože se tam usídlili rodiny jejich praotce Kanaána. Takže i oblast Egypt pravděpodobně dostala pojmenování po nějakém takovém praotci, který měl podobné pojmenování. Což oblast Čechy není přesně takto pojmenována? Nemluví se v legendách o praotci Čechovi? To, že se Písmo takto o konkrétním člověku nezmiňuje, je jasné, protože daleko důležitější chronologií je ta Abrahamova, jeho předků a jeho potomků.

Ještě bych se chtěl zmínit o oblasti, kterou známe jen několik desítek let. Tou oblastí je skutečné umístění Sodomy a Gomory. Na YouTube je několik pěkných videí a i zde nás Písmo informuje pravdivě, když ta města popisuje jako království, přesto jsou to rozlohou malá města, kde počet obyvatel jistě nepřesáhl počtem přes tisíc lidí.

Jak je vidět ze samotných trosek, byli tito lidé velmi zdatnými staviteli s technologiemi, o kterých se nám dnes ani nezdá. Nejenom toto se dá pochopit, protože po nich zůstaly trosky jenž jsou svou architekturou gigantické, což jasně potvrzuje přítomnost obrů, ale vše bylo tedy postaveno ve velmi krátkém čase.

Proč ty technologie neznáme? Protože je Satan před lidstvem ukryl, když ho nechal zhloupnout během 1. tisíciletí tzv. nového věku. Důkazem je Neronův stavební projekt v Římě poté, co nechal město zapálit, aby si uskutečnil svůj stavební sen, kterým by se navždy zapsal do dějin. Dnešní technikou byste něco podobného budovali desítky let, ne pár roků, jako on a jeho nástupci.

Lže vám Satan na každém kroku, protože on je otcem lži. A za potištěný peněžní poukaz si kupuje ty, kdo něco hledají, ale historii musí interpretovat podle přesného zadání. Vždyť to vidíte v přímém přenosu, kdy vám tvrdí, že Sovětský svaz rozpoutal druhou světovou válku spolu s Německem a ani se u toho nezastydí. Kdyby měl tento odporný svět pokračovat ještě pár let, pak by nás začali učit, že se Hitler jenom bránil agresi Sovětského svazu, jak nám to tvrdí o NATU, obhajujíce jeho rozpínavost, když obkličuje Rusko.

Velmi mne při sestavování biblické chronologie zaujalo období Jákoba v Charanu, městě, které založil jeden z dřívějších příbuzných Jákoba, Cháran. Víme, že se tam čtyřem  Jákobovým ženám, které Jákob obdržel, že se jim během sedmi let narodilo 11 synů a jedna dcera. Říkáte si, co je na tom? Jenže Lea stihla porodit těch dětí sedm a ještě měla pocit, že není těhotná častěji. Byli to Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zebulon a Dina. Když vidíme ten fofr, tak pochopíme, že se lidstvo dokázalo velmi rychle rozmnožovat.

Podrobným zkoumáním pak zjistíte, že Josef byl už v Egyptě, když se mu narodil bratr Benjamín a pak pochopíte, proč jej tak moc chtěl vidět. Proč přikázal, aby jej jeho bratři přivedli. Ale to je potřeba se tím Písmem brodit sem a tam, aby toto vyšlo najevo.

V další části se posuneme do doby Josefa, abychom věděli, kdy to skutečně nastalo a co nám o této době říká archeologie.

Úmyslně rozděluji tyto články na několik částí, protože období Josefa je archeologií velmi dobře zdokumentováno a když si uvědomíme, co se skutečně v Egyptě přihodilo, pochopíme, proč se období Izraele anebo také Hebrejců, nazývá v Egyptě Hyksóským obdobím a že skutečně trvalo asi 200 let, jak jej uvádějí samotní Egypťané.

Váš a Kristův bratr Igi.

Chronologie k dispozici také zde.