Co je to VÍRA a co je to NÁBOŽENSTVÍ? Důležitá otázka pro ČAS KONCE. Bez jejího správného pochopení bude vždy člověk pod silným vlivem jiných lidí, ale méně STVOŘITELE nebe a Země. Jen nábožensky neposkvrnění, věrní následovníci Krista získávají plnou pozornost Stvořitele a zasvěcení do duchovních hlubin.

Spread the love

Proč právě toto zamyšlení a proč jsem veden Duchem k tomu, abych o tom mluvil?. Během jediného dne se staly dvě věci, každá byla velmi důležitá, pro tuto úvahu. Ten kdo ji pochopí správně, ten SKUTEČNĚ OPUSTÍ VELKÝ BABYLON, KTERÝ NAD NÍM PANUJE SKRZE NÁBOŽENSTVÍ.

Mé vlastní děti mi někdy vyčítají, že jsem náboženským fanatikem, že jsem nerozumný, protože věřím a nic z toho co říkám se nestalo. Synátor, tak ten je v tomto názoru tak vyhraněn, že mne dokonce žádá a klade si podmínky, jak a o čem s ním mohu hovořit a pokud na to nepřistoupím, pak že se nebude semnou stýkat a přestane i komunikovat.

Je pro mne těžké o tom veřejně mluvit, ale pokud nezmíním i tyto věci otevřeně, mnozí nepochopí, co nás tím nebeský Otec učí a proč toto připouští. Jako každý milující otec, který miluje své děti, si nikdy nepřeji, aby jim vznikla škoda jen proto, že ony něco nevidí, ale já ano.

Včera se do mne synátor opět pustil po 3 měsíční odmlce a napsal mi, vezmu to zkráceně, že nejsem chlap, že se jenom vymlouvám, neumím si přiznat své chyby a že jsem mu vlastně zkazil život, protože jsem jej v dětství nutil chodit na shromáždění Svědků Jehovových. Rozumím jeho dnešnímu uvažování, protože on nikdy neobdržel VÍRU, která je DAREM, který je dán tomu, KDO SKUTEČNĚ HLEDÁ NEJPRVE OTCOVU SPRAVEDLNOST A ZÁJMY KRÁLOVSTVÍ a kdo skutečně věří, že vše ostatní mu bude přidáno.

Co  mé děti na těchto shromážděních viděly? Pokrytectví v podobě podmínečné lásky filia, kdy milován může být jenom ten, kdo dodržuje pravidla, která stanovil člověk. Protože jsem byl v tomto náboženství 16 let a tehdy jsem ještě všemu nerozuměl a nebyly mi Otcem otevřeny oči, tak jako jsou mi otevřeny dnes, snažil jsem se v dobré víře, určité věci dodržovat, protože že mi připadaly jako dobrá ochrana, nejenom pro mne, ale samozřejmě i pro mé děti.

Co nechtějí mé děti, zvláště ten benjamínek vidět, že to, že jsem byl součástí tohoto náboženského domu, jim zajistilo například to, že jsem nepromarnil svůj čas tím, že bych naše společné rodinné chvíle vyměnil za peníze, které jsem mohl odejít vydělávat do Jižní Ameriky a viděli bychom se možná pár dnů během několika let, které bych v tom zahraničí strávil.

Udělal bych dnes mnoho věcí jinak, než v době, kdy byly pod mou autoritou? Rozhodně ano. Dopustil jsem se chyb? To si pište, že ano. Problém nás lidí je v tom, že nenasloucháme SKUTEČNĚ DOBRÝM RADÁM, KTERÉ PÍSMO OBSAHUJE, ALE HLEDÁME VLASTNÍ CESTU. NEDOTAZUJEME SE CELÝM SRDCEM, CELOU SILOU A CELOU MYSLÍ NEBESKÉHO OTCE, JAK SPRÁVNĚ TĚM RADÁM ROZUMĚT. Často pak nasloucháme radám lidským, náboženským představitelům, i když bývají v rozporu s písmem.

Jedna z dcer mi kdysi vyčetla a jeto z její strany pravdivá výtka, že jako dítě pod mou autoritou měla STRACH, ŽE NEBESKÝ OTEC, JeHoVa-h JE BOHEM STRANICKÝM, který zachraňuje jenom ty jediné vyvolené, kteří jsou v tom správném chlívku. Učení náboženských domů je v tomto ohledu skutečně Satanské. Stále se bála, že její ostatní příbuzní, které tak milovala zahubí jen proto, že oni nejsou součástí toho jediného „správného domu“. To je i jeden z velkých důvodů, proč dnes nevěří tomu, co Písmo odhaluje. ŽE NIČEMNOST TU NEBUDE NA VĚKY!!! Kdybych tenkrát ten jejich pocit znal, určitě bych se nad tou zhoubnou myšlenkou zamyslel.

Největším problémem organizace Svědků Jehovových vždy bylo, že protlačovali myšlenku, že už zítra přijde ARMAGEDON. Toto znělo na každém shromáždění a všichni si přáli, aby se to tak stalo. Tato naléhavost samozřejmě ovlivnila i mne. K čemu to vedlo? Že jsem nepočkal na svého Stvořitele a nechtěl jsem porozumět jeho MOUDROSTI A JEHO ČASOVÉHO PLÁNU DO SKUTEČNÉHO ČASU KONCE. Proč? Protože jsem se nedotazoval přímo Jeho v Jehošuově jménu. Za tuto chybu jsem mnohokrát těžce zaplatil. A své plody to nese právě teď, kdy ten skutečný ČAS KONCE NASTAL, ale mé vlastní děti to už nechtějí vidět, protože už nechtějí žít ve strachu, že jim nebeský Otec vezme ty, které ony milují.

Přirozenou obranou je jejich výsměch a jejich nedůvěra ke mne. Povedlo se Satanovi rozdělit ty, kteří by si měli být nejblíž? Určitě ano. Když jsem skončil jako bezdomovec, měl jsem tehdy prorocký sen, který jsem plně nechápal, ale jedné věci jsem rozuměl hned. Bylo mi v něm ukázáno jak zemřu. Přesto jsem ihned ožil, jako bych si tou smrtí ničemných lidí ani neprošel. Když jsem byl postaven na nohy, v tom se objevila přede mnou něco jako brána, která byla na zemi, ne v nebi, jak se rádo učí v RŮZNÝCH náboženských domech.

Když jsem k ní přicházel, najednou tam byla má bývalá manželka a mé tři děti. Prošli jsme tou branou společně. Vzduch byl prosycen takovou AGAPE, že jsem to vnímal každým nádechem ač kolem nás bylo několik mrtvých těl, přesto v dálce bylo vidět i mnoho živých. Tehdy mi bylo Duchem dáno, abych porozuměl viděnému: „POKUD SI ZACHOVÁŠ SVOU VĚRNOST, NEBOJ SE O SVOU DOMÁCNOST.“

Byl jsem v té době, kdy jsem se stal bezdomovcem věrným? Ne. Dotkl jsem se nečistého. Rozvedl jsem se, ač jsem měl  vše vydržet. Přesto mi bylo toto oznámeno. Co mi bylo počítáno za spravedlnost? Byla to víra, kterou jsem obdržel jako DAR A NIKDY JSEM NEPOCHYBOVAL, že je to JISTÉ OČEKÁVÁNÍ VĚCÍ, NA NIŽ JE NADĚJE, ZŘEJMÝ DŮKAZ SKUTEČNOSTÍ, AČKOLI JE NELZE SPATŘIT. Kdo to nevidí? Ti, co takový Dar neobdrželi. Tehdy mi začalo být odhalováno, co je to Jobova zkouška a proč jsem musel o vše přijít, aby mne nakonec i ti, jenž miluji, aby mne prodali exekutorům.

Vysvětlete to dětem, které nikdy Dar víry neměly. To nejde. Ony vždy budou mnoho věcí posuzovat jenom tělesně. Proč? Protože jim Satan požehnal finančně, dal jim společenské uplatnění a víru v to, že tento úspěch může mít každý. Jsou tyto mé děti skutečně šťastné? Ne, nejsou a jejich zloba vychází právě z toho, že jsem se je snažil přivést k tomu, aby o Dar víry poprosily. Pokud já selžu, jsou ztraceny i ony. Pokud neselžu, BUDOU ZACHRÁNĚNY AŤ UDĚLAJÍ COKOLI, protože hřích se krčí u vchodu a ony jej ovládnou? Mohou vidět kolem sebe všechnu tu ničemnost tohoto světa, ale dokud neuvidí vzkříšení, proto to setkání před tou branou, neuvěří a budou si myslet, že já jsem blázen, náboženský fanatik, konspirátor.

Mohu se na ně zlobit? Ať se to nikdy nestane. Všichni známe, kdo jsme četli Písmo, příběh Davida, druhého krále Izraele. Ten zhřešil s Batšebou, se kterou měl nezákonný poměr. Jeden z trestů byl, že mu jeho milovaný syn Absalom učiní to, co on udělal v skrytu. Když se to stalo, tak David velmi toužil potom, aby Absalomovi nebylo ublíženo. Proč? Protože věděl, že to přišlo z Jehovovy ruky a na jeho podnět. Jenže a to si málokdo uvědomuje, že nevěděl, že si toto vše vyžádal Satan, aby zlomil Davidovu věrnost. Číst Písmo s porozuměním je o tom, že nám Otec dovolí spojit zdánlivě nespojitelné. Tím je příběh Joba a Davida.

První dvě kapitoly Joba odhalují a je to v některém z mých článků, co se odehrává na duchovní úrovni, že je to Satan, kdo stále vyžaduje nějaký důkaz o tom, že jsme celým srdcem na Otcově straně. On tvrdí, že to neděláme z lásky AGAPE, ale proto, abychom měli hmotné požehnání. Protože není žádný hlupák, ale skutečně velmi moudrý ve svých krocích, hledá naše slabiny. Pro něj je to boj se soupeřem, kterého potřebuje porazit stůj, co stůj.  A David takovým soupeřem byl.

Vždyť mu zabíjel jeho potomky ze synů Anaka, ty věhlasné silné muže, obry, jakými byl i Goliáš. On věděl moc dobře, že je David porážel svou VÍROU, SVOU DŮVĚROU V JEHOVAH BOHA, protože sám by nikdy jako člověk neobstál. Proto je David tak vyzdvihován v celém Písmu, stejně jako Jákob, Izák, Josef, Daniel, Noe a Abraham. Stejně jako Job.

Na Davidovi je nám ukázáno, jak nebeský Otec smýšlí o nás, jeho lidských dětech, jak moc si přeje, aby nikdo nezahynul jenom proto, že se dopustil ničemnosti, protože jej Satan podvedl. Proto David toužil potom, co Absalom uskutečnil svou vzpouru, kdy se postavil proti vlastnímu otci, aby Absaloma zachránil, ač Absalom jednal ničemně a porušil jedno z nejdůležitějších přikázání, které bylo dáno dětem se SLIBEM, ABY SE JIM DOBŘE DAŘILO. To přikázání zní:

BUDEŠ VŽDY CTÍT SVÉHO OTCE A SVOU MATKU!!!

Přesto, že měl David žádat, aby hodil první kamenem, aby takového ničemu odřízl z Izraele, přesto to nechtěl učinit a hledal jinou možnost, aby to nemusel udělat. NE PROTO, ŽE SE CHTĚL STAVĚT PROTI NEBESKÉMU OTCI A JEHO ZÁKONU, ale protože se to stalo pro jeho hřích a Absalom byl jen použit Satanem k této ničemnosti. Stejně jako se odpor mého syna uskutečňuje pro můj hřích, který jsem kdysi učinil, abych byl plně vyzkoušen před zraky svého Boha a Satana.

Co však tento můj benjamínek nechápe? Že skutečná AGAPE se nekupuje za nějaké podmínky a že si nemůže svou úctu ke mne, která by měla plynout z přirozenosti, nějak vynucovat, například tím, že mu neřeknu, když vidím nebezpečí, že to nebezpečí neexistuje, protože on to nechce slyšet. Má možnost jít svou cestou a má možnost se na svých chybách poučit, stejně, jako jsem se na nich musel poučit i já. To neznamená, že bych jej přestal milovat jako skutečný Dar od Jehovy, jak zní jeho jméno v překladu.

A už vůbec nemám problém si jej vyslechnout a potkat se. Stejně, jako to byl ochoten učinit David Absalomovi. On jej nemiloval opičí láskou mnohých matek, které svým synům vše dovolí, jen aby o ně nepřišly. Protože námět zní: Co je VÍRA a co NÁBOŽENSTVÍ, přejděme k tomu druhému, co jsem včera uviděl a proč tu musím vynést na světlo i mé soukromí.

Jedna sestra někde na FB napsala, že Satan se vždy snaží zničit naši víru v Ježíše. Pokud se mu to podaří, tak vyhrál. Jen zkracuji myšlenku. Ihned jsem byl veden Duchem k tomu, abych na to reagoval, ale protože to bylo v nějaké FB skupině, kde nemám členství, poslal jsem setře, která mi to přeposlala tuto odpověď:

„Rád bych té sestře položil jednu otázku. „Potřebuje Satan ničit víru někoho v Ježíše Krista?„. Myslím že ne. Proč? Protože jej takoví věřící zajímají jen tehdy, když jim on sám chce dokázat, že jsou Kristem vyvolení. Proč to chce dokázat? Protože je má tam, kde je chce mít. Pod naukami lidí.

Kdyby sestra rozuměla Kristovu výroku z Jana 6:44.45,:

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.

nikdy by to nenapsala. Satan potřebuje, abychom neměli vztah s Otcem. Proč? Protože ten jediný přivádí ke Kristu a kdy se to stane? Až jej On sám vyučí.:

Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál.  Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh (ne Kristus, ale Otec – JeHoVa-h) působil vzrůst;“ (1.Kor. 3:5,6; Jer. 31:33,34).

Jak málo Satanovi stačí, aby lidi podvedl, zavedl jim falešná učení a modlářství. A slepé ovce to lajkují, protože si myslí že mají víru.

Jenže VÍRA, TA PRAVÁ VÍRA JE DAR, který Otec dává jenom těm, kdo jej s opravdovostí hledají a chtějí se jím nechat poučit. Kdo má v úctě nejenom Syna, ale hlavně i Jeho. Kdo má úctu k jeho Svatému jménu.

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jménoA jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží

A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Jak je smutné, že toto nikdo nechce chápat. Že Otci říkají všelijak jen ne jeho Jménem a přitom si myslí, že mají víru. Ne! Nemají víru. MAJÍ NÁBOŽENSTVÍ.“ (Konec mé odpovědi)

Kdy máme jistotu, že je naše VÍRA DAREM OD JEHOVY VOJSK? Tehdy, když on sám odpovídá na naše modlitby, když On sám jim naslouchá, protože se dotazujeme Jeho, celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Vše ostatní je pouze o náboženských názorech člověka a je úplně jedno, zda někdo obléká dres té, či oné sekty, náboženského domu.

Mohou mé děti pochopit co se jim snažím sdělit? NE, PROTOŽE SE NEDOTAZUJÍ SAMOTNÉHO STVOŘITELE, JEHOVAH VOJSK. Můžete také vy uvěřit tomu co jsem napsal? Ne, pokud se sami nezačnete dotazovat a nezačnete prosit, aby vám byl dán DAR VÍRY. Satan zase všechny podvedl tím, že víru vysvětluje jako něco, co si myslíme, ale ne jako něco, CO JE POTŘEBA OBDRŽET.

Přitom se říká a je to pravý výrok:

Myslet si znamená, NIC NEVĚDĚT!

Kéž by vám to Otec sám ukázal ještě dříve, než vše propukne takovou silou, kdy bez tohoto daru neobstojíme.

VÍRA JE OVOCEM OTCOVA DUCHA.

Váš a Kristův bratr Igi.