2. část – V KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ SE STANE. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Spread the love

V minulém článku jsme si poukázali na to, jak se postupně naplnila časová období, která předložil Daniel ve své knize. Zaznamenal jsem jednu negativní reakci a určitě se našlo víc takových lidí. Jim bych rád vzkázal, že nečiním nic, než to, co mne učí svým Duchem nebeský Otec a že pokud toto nebudou dělat i oni, bude pro ně velmi těžké porozumět mým slovům. Skutečně nehledám vlastní spravedlnost a vlastní slávu, ALE JENOM TU OTCOVU A KRISTOVU. Chápu proč tak klopýtají, ale je to způsobeno tím, že se na věci dívají očima lidí a zkoumají je z hlediska lidské moudrosti. SAMI BRZY POCHOPÍ, ZDA JSOU MÁ SLOVA PSÁNA POD VEDENÍM DUCHA, ČI JE TO LIDSKÁ MOUDROST. Proto prosím každého, aby se obracel k nebeskému Otci a jej prosil, aby to byl On kdo, jej poučí. Vždyť já sám jsem jenom člověk.

Jak to máme udělat, jsem již sdělil. Apoštol Pavel dává jasnou radu, skrze Timotea, jak máme k těmto lidem přistupovat:

Připomínej jim to a ukládej jim před Bohem jako svědkem, aby se nepřeli o slova, což není vůbec užitečné, protože to rozvrací ty, kteří naslouchají.“ (2. Timoteovi 2:14)

Oznamování Dobré Zprávy není lidským dílem, proto nemohu udělal víc, než to, k čemu mne vede Duch, abych učinil. Pokud to nelahodí vašemu Poznání, může být, že vy sami jste dokonale podvedeni, protože jste se až dosud nenechali poučit samotným nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem. (Jeremiáš 31:33,34; Jan 6:44-47; Malachiáš 3:16) Toto musí zkoumat každý sám. Nemáme jít za člověkem, ale nechat se poučit Otcem. To nejsou mé myšlenky.

Takže co se stane v konečné části dnů, v ČASE KONCE?:

A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit lidé. A mnoho národů jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu a k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma. A jistě vykoná soud mezi mnoha lidmi a urovná záležitosti vzhledem k dalekým mocným národům. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Nepozdvihnou meč, národ proti národu, ani se již nebudou učit válce.“ (Micheáš 4:1-3)

Tato Micheášova slova zopakoval jeden z největších proroků Izaiáš, kterého Judský král Manasse nechal rozřezat pilou. Tato slova má před svou budovou OBRAZ DIVOKÉHO ZVÍŘETE, OSN, KTERÝ BYL VYTVOŘEN beránkem se dvěma rohy v roce 1945. O tomto obrazu mluví Zjevení 13. kapitola:

A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.„(Zjevení 13:14)

Proč dal beránek se dvěma rohy tuto výzvu, kterou zapsali jak Micheáš , tak Izaiáš? Protože má to divoké zvíře v tomto čase Konce, tedy v KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ, na jednu symbolickou hodinu vytvořit Boží království bez Krista a bez nebeského Otce, ABY SE NAPLNILA MÍRA LIDSKÉ NESPRAVEDLNOSTI A TAK MOHL NEBESKÝ OTEC ZASÁHNOUT DO LIDSKÝCH DĚJIN ZPŮSOBEM, aby nikdo zbytečně nezahynul v gehenně, ale všichni dospěli k pokání a POROZUMĚNÍ PRAVDY, ABY SE KAŽDÝ ČLOVĚK MOHL SKUTEČNĚ SVOBODNĚ ROZHODNOUT, ZDA PŮJDE ZA SATANEM, NEBO PŘIJME SKUTEČNÉ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.

Co je to hora JeHoVaH domu? Hory a rohy jsou symbolickým označením pro vládu, či AUTORITU. Zde oba proroci sdělují, že AUTORITA  OTCOVA DOMU PŘEVÝŠÍ autoritu vlád a těch, kdo se staví na odpor. Jak to nebeský Otec učiní? Tak, že sám vyvolí ty, které povolá k tomu, aby svými kroky narušili a rozvrátili nezákonné jednání, NEJPRVE FAŠISTICKÉ KORPORÁTNÍ MOCI  a poté divokého zvířete, které se proměnilo v jeden celek, purpurový celek, který je nazýván jako OSMÝ KRÁL.:

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

To co je a není, jak vysvětluje Zjevení? Je to Stalinský socialismus, který je už od 21.4.2021 vzkříšen a je v Rusku představen jako politický program Vladimíra Vladimíroviče Putina pro RUSKÝ SVĚT. Zde byla oznámena také červená linie, kterou nikdo nesmí překročit. Protože se celé zvíře takto proměňuje, znamená to, že se bude řídit CELÝ SVĚT TOUTO DOKTRÍNOU. Aby bylo divoké zvíře následováno po jeho proměně, MUSEL BÝT VYTVOŘEN SILNÝ TLAK SKRZE KORPORÁTNÍ FAŠISMUS ASÝRIE. Británie jako první uvolnila své sevření, protože je to země, která patří k beránkovi se dvěma rohy. Druhou zemí, která se rozhodla ukončit FAŠISMUS JE RAKOUSKO. Proč? Protože je symbolem Habsburské říše, která byla dlouhá léta symbolem i pro Krále Severu a musí tedy následovat dnešního Krále Severu, Rusko.

Mnozí si kladou otázku, proč média mlčí o těchto změnách a jenom jediné médium v samotném Rakousku informovalo o této změně. KORPORÁTNÍ MÉDIA JSOU STÁLE V RUKÁCH FAŠISTICKÉ CHUNTY, která se brání až do poslední chvíle, aby co nejvíce lidí donutili k tomu, aby se označili značkou skrze 6.6.6.. V ČR a v dalších zemích bude vše kolem vynucované vakcinace ukončeno až ve chvíli, kdy slepé ovce přestanou chodit se označovat do vakcinačních center. Je to jejich svobodné rozhodnutí, které nikdo z nich nemusel podstoupit, ale zábava a strach ze ztráty zaměstnání je vedla k tomu, že si svého života nevážili a raději za požitky a kus chleba vyměnili svůj život za přicházející vředy, jak oznamuje Zjevení zde:

A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed.“ (Zjevení 16:2)

Proč je zde zmínka o obraze? Protože to je instituce, kterou pro korporátní fašismus zřídil beránek se dvěma rohy a k tomuto obrazu patří i WHO, mezinárodní zdravotnická instituce, která celou podvodnou pandemii spustila, když vládám nařídila, že mají porušovat zákony a označovat biologický útok za pandemii. Všichni strůjci budou Osmým králem zničeni a to Norimberským soudem č.2. Všimněte si, jak se představitel beránka se dvěma rohy chlubí na svých veřejných vystoupeních, že to byl on, kdo zajistil vakcinaci, její výrobu. Stále si myslíte, že jej máte uctívat?

Adam Vojtěch, takzvaný ministr zdravotnictví a jemu podobní v ostatních zemích jen plní příkazy korporátní fašistické moci, aby se naplnilo proroctví do puntíku. Proto stále nechápou, že je tu konec a že jejich úchylky brzy budou zveřejněny, aby se ukázalo, čím byli vydíráni a za co se zaprodali. To potká i ostatní politiky. NIC NENÍ TAK HLUBOKO SKRYTO, ABY TO NEBESKÝ OTEC, JeHoVaH BŮH NEVYNESL NA SVĚTLO. Proto bude jejich odstranění podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, protože nebeský Otec soudí tyto politiky a tuto korporátní fašistickou MOC.

Proč se až do dnes největší Satanovy loutky, Dr. Fauci, Bill Gates, Schwab, Prymula a další a další smějí? Protože věří tomu, že je Satan nepředá. V TÉTO VĚCI UŽ NEMÁ SATAN ŽÁDNOU AUTORITU  a dobrovolně je odevzdá, protože on má jen SVÉ ZÁJMY A NIKDY NEMĚL PŘÁTELE. Přesto si stále myslí, že to nějak uhraje, když lidstvu nabídne Osmého krále, kde bude tvrdit, že naplňuje překování mečů v radlice, aby války ustaly. Proto je to o vytrvalosti a víře svatých, protože se může zdát, že Satan vítězí.

Tak se hora JeHoVaH domu pozvedla nad ostatní pahorky v tomto ČASE KONCE. A PROUDÍ K TÉTO HOŘE LIDÉ, kteří milují Právo a Spravedlnost. Je Jeruzalém skutečné město, nebo je to opět symbol? Je to město, které sestupuje ze shora, není tedy uděláno rukama. Jak sestupuje? Tím, že je to nevěsta Kristova, 144 tisíc, jenž jsou koupeni stejně jako Kristus jako první ovoce ze Země. Ale není to skupina apoštolů, ale jsou to ti, kteří žijí v KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ, jsou zároveň posledními z generací pod přímou vládou Satana a jsou povoláni na vinici na poslední hodinu. Kdo má vládnout poslední hodinu? Není to Osmý král?

Proto až dosud nebyla nevěsta rozeznána, protože ji musel nebeský Otec nejprve zapečetit. Proto je možné až nyní, aby ten Jeruzalém byl pevně ustanoven. Nevěsta ví, kdy její manžel přichází a budí družičky, které až dosud spaly. Jenže ty, které nemají olej, NEMAJÍ BOŽÍHO DUCHA, nechápou, že musí nyní poslouchat co jim Duch oznamuje skrze nevěstu!!!! Ta družičky sytí z ukryté many, kterou ji ženich, Kristus poskytuje. Ducha nakupují ty nerozvážné družičky u svých obchodníků, ve svých náboženských domech, kde žádný olej není. Je tam jen poznání, že Kristus je Král, který se obětoval za lidstvo, aby jej mohl vykoupit.

A skutečně budou sedět každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli; vždyť tak mluvila samotná ústa Jehovy vojsk.“ (Micheáš 4:4)

„Přicházející události způsobí v národech velkou tíseň, vředy budou na každém, kdo se nechal označit, ale ti, kdo důvěřovali svému Otci a Beránkovi, ti budou v poklidu a nebudou nijak otřeseni.“ Proč? PROTOŽE TAK MLUVILA SAMOTNÁ ÚSTA JeHoVaH VOJSK.

Všechny národy, ty budou totiž chodit každý ve jménu svého boha; ale my, my budeme chodit ve jménu Jehovy, našeho Boha, na neurčitý čas, ano navždy.“ (Micheáš 4:5)

Chodí národy za svými bohy? Rozhodně. Někdo má za boha fotbal, někdo hudební či jinou celebritu, někdo uctívá nauky náboženských domů a někdo uctívá politické osobnosti.

Chodí navždy apoštolové ve jménu svého Boha? Ne, spí ve smrti a čekají na své probuzení, aby Otec potrestal jejich prolitou krev. Ale poslední generace, ty dva olivovníky, těm bude pouze zhmožděna pata na 3,5 dne, TI JEDINÍ MOHOU NAPLNIT TENTO OTCŮV VÝROK!!!!! Budeme k nim patřit? Co družičky? Necháte se poučovat nevěstou, která ví, kdy\ její ženich skutečně přichází?

Divíte se, že k nevěstě nepatří apoštolové? Tak si poslechněme výrok samotného ženicha, jak se o nich vyjádřil:

Potom k němu přišli Janovi učedníci a zeptali se: Proč se my a farizeové postíme, ale tvoji učedníci se nepostíJehošua jim na to řekl: Přátelé ženicha nemají přece důvod truchlit, pokud je ženich s nimi. Ale přijdou dny, kdy jim ženich bude odňat, a potom se budou postit.“ (Matouš 9:14,15)

Kdo to byli jeho učedníci? PŘÁTELÉ ŽENICHA!!!! Proč je nevěsta až z poslední generace? Protože její spravedlnost je v tom, že šla skutečně za slyšeným, nic neviděla, naopak, vše v jejich životech vypadalo tak, že je Písmo mýtus. Toto apoštolové  neměli. Byli očitými svědky, takže jejich víra nevzešla ze slyšeného. Proto Kristus mluví k Tomášovi, když si sahá do jeho ran:

Jehošua mu řekl: Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl? Šťastní jsou ti, kteří nevidí, a přece věří.“ (Jan 20:29)

Proč jsou šťastní? Protože se stanou nevěstou. „Naslouchejte tedy družičky co Duch oznamuje sborům skrze nevěstu, kterou sám Otec vyvolil.“ JE VÝROK SAMOTNÉHO JeHoVaH VOJSK

S těmi, kdo se přou, se nebude nevěsta už dohadovat a přít o slovech, protože sám JeHoVaH to učiní sám JeHoVaH o tom vydá svědectví, že tak mluvila jeho ústa a ten kdo nenaslouchá, TEN NENÍ HODEN SE ÚČASTNIT NA BERÁNKOVĚ SVATBĚ!!!

V ten den, je Jehovův výrok, chci shromáždit tu, která kulhala; a tu, která byla rozehnána, chci sesbírat, ano tu, s níž jsem zacházel špatně. A z té, která kulhala, jistě učiním ostatek, a z té, která byla odstraněna do daleka, mocný národ; a Jehova nad nimi skutečně bude kralovat na hoře Sionu od nynějška a na neurčitý čas.“ (Miceáš 4:6,7)

V který den? Není to právě nyní, což jsem neuvedl do činnosti vše co se nyní děje?„, je výrok samotného JeHoVaH vojsk.

Netvoří snad Otec ostatek, nevěstu, která kulhala? Nerozehnal snad družičky do daleka? Radujme se, vždyť ženich přichází, aby se ujal své vlády nad národy Země.

A pokud jde o tebe, věži stáda, vale sionské dcery, až k tobě to přijde, ano, to první panství jistě přijde, království patřící jeruzalémské dceři.“ (Micheáš 4:8)

Proč mluví Micheáš o prvním panství? Protože tím je Kristovo panství, kterého jsme součástí a to se vzdá své moci, Otcovu panství, až bude tvořit vše nové. Kdy to nastane? Po soudu spravedlivých a nespravedlivých. Což vám to Pavel neřekl?:

Potom konec, až předá království svému Bohu a Otci, když přivede vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc.“ (1. Korinťanům 15:24)

Kdo je jeruzalemská dcera? Je to nevěsta, která musí porodit své semeno:

A proč stále hlasitě křičíš? Není v tobě král, nebo zahynul tvůj vlastní rádce, že tě popadly křeče jako rodičku? Buď v krutých bolestech a rozpukni se, sionská dcero, jako rodička, vždyť nyní vyjdeš z městečka a budeš muset přebývat v poli. A budeš muset dojít až do Babylóna. Tam budeš osvobozena. Tam tě Jehova koupí zpět z dlaně tvých nepřátel.“ (Micheáš 4:9,10)

Což nás nepřivedl Otec do Babylonských domů a nevyvedl nás, aby se nám narodilo semeno?

A drak se na ženu rozzlobil a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají dílo vydávání svědectví pro Jehošuu.

Nepatří ta žena, ta nevěsta, nebi? Což družičky nejsou jejím semenem? Nemají také svědectví o ženichovi ve svých ústech? Nepovede také s vámi Satan válku, tak jak ji vedl do zapečetění nevěsty? Nebojte se jej, aby i vás Otec vyvedl z Babylonu.

A nyní se proti tobě jistě shromáždí mnoho národů, těch, které říkají: Ať je znečištěna a kéž naše oči pohledí na Sion. Ale oni, oni nepoznali Jehovovy myšlenky a neporozuměli jeho radě; protože je jistě sesbírá jako řádku čerstvě posečeného obilí na mlat. Vstaň a mlať, sionská dcero; tvůj roh totiž proměním v železo a tvá kopyta proměním v měď a jistě rozdrtíš na prach mnoho národů; a úředním zákazem skutečně oddáš Jehovovi jejich nepoctivý zisk, a jejich jmění pravému Pánu celé země.“ (Micheáš 4:11-13)

Ano, útok který vedl Satan proti Sionu neobstojí a jejich nepoctivý zisk bude dán Jehošuovi, aby jej rozdělil, přesně jak o tom prorokoval Jakub:

Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojsk. Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého.

Nestaví se proti vám? Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť. I vy projevujte trpělivost; upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost.“ (Jakubův dopis sborům 5:1-8)

Toto na vás fašistické korporace právě přichází, protože  jste okradli toho, kdo na vás pracoval. Radujte se bratři a sestry z deště o kterém jsem k vám mluvil v předchozích článcích!!!!

V třetí části budu pokračovat 5. kapitolou Micheáše. Vše už je napsáno a bude zveřejněno v den první trubky.

Kéž máte milovaní Otcův a Kristův Pokoj, ovoce jejich Ducha, abyste nebyli rozrušeni.

Váš a Kristův bratr Igi.