1. část – ČASOVÁ OBDOBÍ. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Spread the love

Dnešní rozbor začnu tím, co nechal nebeský Otec, JeHoVaH vojsk zapsat skrze vidění Danielovi, velmi žádoucímu muži, jenž žil pod vládou Chaldejců, aby se to v konečné části dnů, v ČASE KONCE naplnilo a vy tohoto naplnění jste očitými svědky. Přesto mnozí nevidíte, ale bude vám dáno to vidět.

Věnujme prosím pozornost části Danielova vidění, abychom pochopili v souvislostech slovům Habakuka, které naleznete na těchto stránkách a slovům Micheáše, které na to navážou. Proste našeho Stvořitel nebe a Země, ve jménu Jehošuy Krále, aby vám byl výklad potvrzen:

Pokud však jde o ostatní zvířata, jejich panství byla odňata a bylo jim dáno prodloužení života o čas a období.“ (Daniel 7:12)

Jak jsem už vysvětlil dříve, celý svět se musí proměnit do jednolité podoby, kdy divoké zvíře ze 13. kapitoly Zjevení se promění do jednobarevného zvířete, kdy ostatním šesti hlavám bude vládnout jediná ubitá hlava, která je vzkříšena k životu. To ukazuje 17. kapitola a označuje tuto proměnu, JAKO VLÁDU POSLEDNÍHO KRÁLE, OSMÉHO KRÁLE NAD LIDSTVEM. Je to zvíře, které je poseto na svém těle rouhavými jmény, rouhavými sliby, které slibují těm, kdo tuto vládu následují, že bude zřízena NOVÁ SPOLEČNOST, plná spravedlnosti, ale bez vlivu a podřízenosti se Kristu a Stvořiteli, nebe a Země.

Aby toto mohlo nastat, BUDE VŠEM VLÁDÁM A VŠEM VLÁDNOUCÍM SKUPINÁM ODŇATA MOC!!!! První kdo rezignoval, byla Velká Británie, která ústy Borise Johnsona zrušila fašistická opatření „ASÝRIE“, KORPORÁTNÍ FAŠISTICKÉ MOCI, JENŽ OVLÁDLA VŠECHNY POLITIKY SVĚTA, ABY PROSAZOVALI JEJÍ POLITIKU DISKRIMINACE VŮČI VLASTNÍMU OBYVATELSTVU.

Míra vlastního krveprolití je jen a jen v rukou těch, kdo se nechtějí svého postavení a své moci vzdát. Vše proběhne velmi rychle a to takovým způsobem, že ti, kdo stále nehledají svého Stvořitele a jeho Spravedlnost, půjdou za OSMÝM KRÁLEM V OBDIVU, KTERÝ TU AŽ DO TOHOTO DNE NEBYL. Proč se to stane? Protože bude odhalena NIČEMNOST ASÝRIE, jak je symbolicky označena v Písmu tato fašistická korporátní moc. Třeste se zaprodaní politici, protože vaše ničemnost dosáhla plnosti.

Vše v Písmu je proces, proto se může některým zdát, že se nic neděje. Tak to ale není milovaní bratři a sestry. Aby se něco mohlo naplnit, musí se nejprve uskutečnit určité kroky, pro které je stanoven přesný ČASOVÝ RÁMEC, během kterého se naplní vše, co Daniel viděl. Proto se tento velmi žádoucí muž zmiňuje o několika časových úsecích. Připomeňme si je, jak je nacházíme celou jeho knihou a dejme si je do přesné časové posloupnosti. Nejprve ve druhé kapitole vidíme sochu, kterou uviděl Nebukadnecar II. ve svém snu. Ta nám oznamuje postupnou proměnu lidské společnosti a na částech těla ukazuje, jak dlouhá bude ta která část.

Časová linka na soše

Hlava ze zlata – Babylonská říše 609 př.n.l. – porážka Asýrie

Prsa, břicho a ruce ze stříbra – Medo-Perská říše 539 př.n.l. – ruce, břicho a prsa jsou z hlediska proporcí těla větší, než je hlava, proto je časový úsek delší.

Pas a horní část stehen z mědi – ŘECKO 331 př.n.l.. Do  úplného ustanovení dvou prvních královských linií Severu a Jihu uplyne asi 50 let. Už pozadí lidského těla rozděluje naši schránku na dvě poloviny, aby vše pokračovalo nohama.

Dolní část stehen až po kotníky ze železa – ŘÍM rok 64 př.n.l. Pompeius zabíjí posledního potomka ze Seleukovské větve a nasazuje si korunu Krále Severu. Železo je symbolem tvrdosti a tyranie. Moc nad Králi Severu má babylonská děvka, Římskokatolická církev, která pomazává nástupce. Její odnož, Pravoslavná církev svým spojením s budoucím Králem Severu, v ustanoveném čase. Ještě vysvětlím. Pro obranu věčné Rusi obdrží moc, toto učinit Sovětskému svazu a na konci ruskému prezidentovi V.V.Putinovi. Samotný neznaboh papež toto činí předáním anděla, který poráží všechny války a to 10.6.2015, tři měsíce před počátkem ČASU KONCE.

Chodidla bez prstů z části ze železa a z části z hlíny – USA a její věrný spojenec Velká Británie rok 1913 prosinec, období vánočních svátků. Převzetí národních měn soukromou institucí FED, PŘÍPRAVA NA VZNIK ŽELEZNÝCH VLÁD A TAKZVANÝCH DEMOKRATICKÝCH PRVKŮ SPOLEČNOSTI, toto nelze spojit dohromady. Vše vrcholí Asyrskou korporátní mocí nad politiky světa a spuštěnou falešnou pandemií, GLOBAL RESETU.

Prsty ze železa a z hlíny – krátké časové období od prosince 2020, kdy jsou Spojené státy po právní stránce zrušeny vydáním rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o tom, že federální zákony mají nižší právní účinnost než zákony vydané jednotlivými státy konfederace. To že někdo mává vlajkou USA neznamená, že USA existují. Toto období má trvat rok a něco. Díky porozumění o večerech a jitrech pochopíme, jak dlouhé to období je. Nástup Osmého krále k moci postupnými kroky.

Do sochy naráží kámen, který není udělán rukama a proměňuje se v horu, která naplňuje CELOU ZEMI – Leden 2022. Konec večerů a jiter. Vzkříšení olivovníků a jejich kázání po 40 dnů naplňuje Zemi poznáním o Přicházejícím Božím Království jenž jako hora ovládne Celý svět. Tak je socha zničena a nezbyde po ni památky.

2300 večerů a jiter

Od 28.9.2015 do 14.1.2022 (Upraveno podle porozumění na 30.9.2015 až 16.1.2022) – Na konci je vše přivedeno do správného vztahu a je toto období spojeno s Králem Severu, který prosadí Celosvětovou politickou změnu. Odstraňuje MNOHÉ MOCNÉ, to je to odejmutí moci těm fašistickým loutkám, které se své moci nechtějí vzdát. PROTO TOTO POROZUMĚNÍ DEJTE NAVĚDOMÍ VŠEM VLÁDÁM SVĚTA, ŽE PŘIŠEL JEJICH KONEC!!!!! Jeho konečná moc přechází do poslední fáze, která je popsána jako hodinová, kdy má odstranit Velký Babylon, ale nějak si nepovšimne že zabije nejprve Kristovy bratry a sestry. Je to proto, že sám odmítá Kristovu moc, přicházející Kristovo panství.

Proč víme, že začalo toto období právě 28.9.2015? Protože ten den se vše na politickém nebi změnilo. Otloukánek Rusko se stalo suverénní zemí, která určuje červenou linii, kam až může Asyrská Moc zajít a kde jejich hra končí. Proto se tento Chaldejský Král všem ostatním národům vysmívá, jak to uvádí Habakuk, protože jeho kroky a jeho politika plánuje s moudrostí, kterou nikdo jiný nemá. Chtěli Putina ve ŠVÝCARSKU ZABÍT. ale ani to se jim nepovedlo.

Ustanovené časy národů – 7. časů

Od roku 586 př.n.l. do roku 1934 – v knize, kterou naleznete zde, jsem musel utajit naplnění tohoto období, dokud Otec nepotvrdí určité události, abyste je mohli vidět nezkresleně. Musela se totiž naplnit ničemnost poslední misky z Matouše 13:33 a prokázat se, že je nehodná, aby zastupovala NEBESKÉHO OTCE ZDE NA ZEMI, AČ NOSÍ JEHO JMÉNO. Svou ničemnost dovršila tím, že své ovce nevarovala před označováním se značkou, ale těšila se na to, až budou ovce označeny, aby se mohly opět scházet.

Chrám, který byl vybudován Šalamounem v roce 1004 př.n.l., se stal symbolem MOCI SAMOTNÉHO JeHoVaH VOJSK, kterou představovala truhla smlouvy a chrám a také panovníci z rodové linie Davida. Druhý chrám sice odhaloval MOC, našeho STVOŘITELE, ale nebyl v něm trůn, truhla smlouvy, která je až dosud ukryta v Jeremiášově jeskyni pod pahrbkem zvaným Lebka, pod Golgotou v Jeruzalémě. Olivovníky ji vynesou po svém vzkříšení, aby se vše mohlo obnovit do správného stavu.

VARUJI KAŽDÉHO, HLAVNĚ TY LIDI V JERUZALÉMĚ, KTEŘÍ VÍ, ŽE JE TAM TRUHLA UKRYTA, ABY SE NEPOKUSILI JI SAMI VYZVEDNOUT, PROTOŽE ANDĚLÉ KTEŘÍ JI STŘEŽÍ, MAJÍ ZA ÚKOL JI CHRÁNIT A MAJÍ ZABÍT KAŽDÉHO, KDO BY TO CHTĚL UČINIT!!!! 

Je to symbol trůnu a moci samotného Otce a je to místo smíření, kam stekla Kristova krev s vodou, aby se na víku truhly potkalo PRÁVO, SPRAVEDLNOST A MILOSRDENSTVÍ, proto jsou svědky KREV, VODA A DUCH, protože díky vodě, která naplnila Kristovy plíce a poté co jej Longimanus, setník Říma probodl, se mohla vyvalit krev s vodou, aby jeho kapičky krve ztekly na víko truhly a mohl být člověk smířen s nebeským Otcem, protože tím Kristus vrátil to co nikdy neukradl, vrátil naději na věčný život těm, co budou vzkříšeni.

Časy národů, sedm časů je obdobím, kdy si národy mohly jít svou cestou. Kdy byla zrušena smlouva s tělesným Izraelem přesně podle dalšího časového období, které si vysvětlíme za chvilku. Délka jeho trvání byla přesně 2520 let. Proč právě do té doby? Protože se teprve od roku 1934 oznamuje opět Otcovo jméno všem národům. Nikdo z vás nemůže říci, že u něj nezaklepali ti, kdo svědčili o Otcově jménu. Dokonce bylo jeho Svaté jméno oznamováno i v zemích, kde byl přísný zákaz učit něco jiného, než víru vládní satanské propagandy.

Bylo však Satanovi dovoleno, aby plně ovládl dům, který toto prováděl, aby jeho MODLA PANOVALA NAD JEJICH VÍROU a tak se stali ti, které Otec vyvolil pro ČAS KONCE neviditelní pro tento zkažený svět a jediný kdo o nich věděl byl Satan a jeho démoni. Tak nepoznali ti, jenž je měli mít za své bratry, kým skutečně jsou a jejich problémy připisovali na vrub zkaženosti a nesoudili je SPRAVEDLIVĚ, protože hleděli na to co se jeví lidským očím , očím člověka, stejně, jako to činili těšitelé Joba. Kéž je vám to odpuštěno bratři a sestry v Jehošuově jménu, protože my máme v srdci skutečnou Otcovu vůli, aby nikdo z vás nezahynul, ale abyste přišli k porozumění Pravdy a dosáhli na pokání. Skrze naši touhu už dnes MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČÍ NAD SOUDEM, proto voláme Abba, Otče, ve váš prospěch. Proste Otce o moudrost a o milosrdenství, aby vás vyvedl ven z BABYLONSKÝCH PŘÍBYTKŮ a pojďme a vystupme na Jehovovu horu jak oznamuje Micheáš a Izaiáš. Jak to máte udělat naleznete zde.

Čtěte od první výzvy až po tu poslední, aby vám nic z porozumění neuteklo, protože jsou tyto věci psány pod vedením Otcova ducha a nejsou to myšlenky člověka. Napřimněme svou pozornost k tomu, CO DUCH ŘÍKÁ SBORŮM a hledejme nejprve OTCOVU SPRAVEDLNOST a zájmy jeho Království, aby nám bylo vše potřebné přidáno, abychom obstáli před zraky našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha! 

Přestaňme soudit ty, které Otec vyvolil, ale radujme se z toho, že je vyvolil. Což není psáno?:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy“ (Daniel 12:3)

Ustanovený čas

Od roku 1934 do 28.9.2015 – Na Norimberském stadionu roku 1934 zazněl projev Adolfa Hitlera, prvního velkého viditelného představitele Asyrské korporátní fašistické moci, že zničí ty, kdo znají Otce jménem a všechny je na území své říše vyhubí! Zbavil je majetku a začal je pronásledovat. Židé byli v té době pod ochranou dohody Haavara a jejich pronásledování přišlo až po začátku pronásledování Svědků Jehovových. Toto vás drazí politici a drazí bratři a sestry v Babylonských domech neučí, protože se tím skrývá hlavní důvod Satanova hněvu, který nechtěl a nechce, aby jste znali svého Stvořitele jménem.

Kdo z vás ví, že stačilo podepsat obyčejný papír, obyčejné prohlášení o zřeknutí se své víry v našeho Stvořitele a vše bylo okamžitě ukončeno!!!! Kdo z vás to ví? Aby mohlo být toto pronásledování zpuštěno, musely se splnit dvě věci. Zaprvé odpadlá církev Říma se musela s Hitlerem dohodnout na pronásledování a zadruhé musel přijít viditelný důvod, kterým se mohl Hitler bránit. Tím důvodem byly dopisy, které jej zavalily, stejně, jako zavalily dopisy Putinovu administrativu, aby ovce ve velkém neodcházely z domu Svědků Jehovových, protože se k VRO dostala informace, kde se nacházíme v proudu času. Nebylo to dáno Duchem, ale článkem z roku 2015.

Vedoucí sbor Svědků Jehovových obdržel už v sedmdesátých letech všechny důkazy proto, aby doktrínu o roku 1914 změnil, ale ničemnost satanových loutek uvnitř, NE VŠICHNI TAM BYLI LOUTKAMI, nedovolila, aby se tento dům napravil. Ale Otec to věděl a proto tu ničemnost připustil, aby se utrhačně o něm pro skutky pedofilie a dalších věcí tohoto domu mluvilo mezi národy, aby ti, které vyvolil, dostali poučení, co je to modlářství a co je to jít za myšlenkami a duchovní stravou, kterou nepřipravuje Kristus tím, že dává z utajené many, ale kterou připravují lidé, kteří si na Kristovy učedníky hrají a sami pro sebe budují ráj na zemi v době, kdy tento ráj nepřichází.

„Uvolněte své okovy A ODHALTE SVÝM OVCÍM VEŠKEROU NIČEMNOST!!!! Čiňte pokání ze svých špatných skutků!!!“ Je výrok samotného JeHoVaH vojsk bratři a sestry. Má se umírat jenom proto, že se naplnila proroctví? A nenecháte si tato slova pro sebe a budete je oznamovat na vašich shromážděních a dáte je k uším vašich pastýřů, protože tak mluvila samotná ústa Jehovy, našeho Boha.

Význam ustanoveného času byl tedy ten, aby se oznámilo národům Země, že nebeský Otec, JeHoVaH je jediným suverénem nade vším STVOŘENÍM!!!

1290 dnů a 1335 dnů

Tyto dny právě prožíváme a je to jedno období rozděleno 1290 dnů, ke kterým je přidáno 45  dnů. Vše se zakončí večery a jitry, když budou naplněny.

7o týdnů let rozdělených na 7 týdnů, 63 týdnů a tíseň času 7 sedmi týdnů let

Prvních 7 týdnů let je obdobím, které se vztahuje k celkovému období 69 týdnů let. Je to vše počítáno podle pravidla den za rok, den za rok. Je to období 49 let od roku 455 př.n.l. kdy Artaxerxes Longimanus, vládce Medo-Perské říše vydal příkaz, aby se opravily hradby Jeruzaléma. Proto se setník nazýval Longimanus (dlouhoruký), aby probodl Krista právě on svým kopím, aby se symbolicky ukončilo celé proroctví o 490 letech.

Jeruzalém za těchto 49 let nadobyl své krásy, kterou měl před zničením. Vše probíhalo v tísni, protože okolní národy žárlily a bránili všemožně dostavbě Jeruzaléma.

69 týdnů let trvalo od roku 455 př.n.l do podzimu 29 n.l.

Poslední týden let, kdy uprostřed bude ukončena oběť a Mesiáš, neboli Kristus bude zabit trvalo přesně 7 let. 3,5 roku Kristus veřejně kázal, pak byl zabit a dalších 3,5 let byla NOVÁ SMLOUVA, která nahrazovala tu starou, zastaralou z dob Mojžíše, byla udržována pro Jákobovy potomky 3,5 roku. To skončilo na podzim roku 36 n.l., kdy byl přijat do řad Křesťanů Petrem Kornélius, opět voják říše Římské.

Pro dnešek bych toto psaní ukončil, protože má posloužit hlavně jednomu muži, který musí pochopit v jakém čase žijeme a proč má naslouchat ne VNITŘNÍ SPRAVEDLNOSTI, ale vedení Otcovým Duchem, pro jeho úkol, ke kterému byl vybrán. Modleme se prosím všichni v jeho prospěch, aby byl silný a věděl, že za ním stojí samotná Otcova ruka. Že vše co jej v životě potkalo nebyla náhoda. Sami brzy poznáte o kom mluvím.

Šiřte prosím toto slovo ve svých sborech bratři a sestry, mezi sebou, protože je to vůle našeho nebeského Otce a jeho Syna Jehošuy. Kéž máte jejich vše převyšující pokoj.

Váš a Kristův bratr Igi