Jak se promění lidská společnost? Co dobrého to pro přežijící přinese?

Spread the love

Žijeme v těžkých dnech, ve dnech, které lidstvo nikdy nezažilo a už nikdy nezažije. Pro mnohé se stává životní situace velmi náročnou. Lidé za oponou organizují hackerské útoky, aby ještě více přilili svůj olej do ohně a ještě více rozpálili oheň, který svými kroky uvedli do činnosti. Nejprve spustili COKOLIV 19 a nyní si chtějí vyzkoušet od 9.7.2021, jak řídit jimi provedené útoky na počítačovou infrastrukturu, aby plně zkolabovalo zásobování a připravené potraviny se mohly zkazit, aby zavedli další LOCKDAWNY a ještě více uvedli pro ně zbytečné jedlíky do zmatku.

To není utopie, to je fakt a operaci nazvali Cyber Polygon 2021. Stejně, jako se na COKOLIV 19 připravovali ti samí lidé, pod názvem Event 201. Je za tím lidumil Gates, Šváb švábovitý (Klaus Schwab), Fauci a další vykukové. To jsou jen ti, kteří mají být vidět. Vše je pod taktovkou samotného vládce tohoto zkaženého světa, SATANA ĎÁBLA. Tedy jeho skrytých loutek, které tisknou měnu, tedy peníze a kteří skutečně vymysleli kryptoměny, aby ve svůj den „D“ okradli celý svět.

V čem je dnešní doba jiná ohledně tísně, než byly všechny krize před tím?! Prvním charakteristickým rysem je BEZZÁKONNOST a vytváření mechanismů represe na vymývání mozků mainstreamovými vědci, kteří se nechali podplatit anebo jinak zkorumpovat. To platí o mnohých soudcích, jak to můžeme vidět na panu Rychetském a jeho družině takzvaných ústavních právníků.

Druhým charakteristickým rysem je PSYCHICKÝ TLAK, který tu nikdy nebyl. Nárůst sebevražd a zločinů způsobených zoufalci, jenž nezvládají tento tlak, je vidět na/ve statistikách. Některé činy se dostanou i do mainstreamových médií.

Třetím charakteristickým rysem jsou LŽI MAINSTREAMOVÝCH MEDIÍ  a dozorců na takzvaným FAKE NEWS. Tito hlasatelé lží jsou opět zkorumpováni INZERTNÍ LOBBY, která nedá svou reklamu tam, kde se nehlásá jejich LEŽ. Tyto mediální prostitutky netuší, že půjdou jako první v den hněvu davu, který má být vytvořeným tlakem poštván, aby bojoval za svá práva.

Vše je připuštěno samotným Stvořitelem nebe a Země, JeHoVaH Bohem, aby si lidstvo uvědomilo v den vzkříšení oliv, jak Zjevení 11. kapitola nazývá dvě skupiny, které tvoří zvláštní Otcův majetek, jenž má vydat svědectví, aby tento zkažený svět poznal, co to znamená, když je na lidstvo připuštěna Satanova ničemnost. Že lidé sami opustili svého Tvůrce a nechtěli naslouchat Jeho hlasu skrze ty, jenž k nim poslal.

Nepleťte si prosím tyto jeho vyslance s těmi, jenž tvrdí, že znají Krista, ale nikdy nedovolili, aby je sám nebeský Otec poučil. Jak je poznáte? NEMAJÍ V ÚCTĚ OTCOVO JMÉNO. UČÍ O TOM, ŽE JE OTCI JEDNO, JAK JEJ NAZVOU A TVRDÍ, ŽE JE OTEC PŘIVEDL KE KRISTU. Nebudu nyní opakovat všechny texty Písma, které o tom mluví, protože jsem je uvedl v mých předchozích článcích.

Tento článek má vysvětlit, co dobrého potká lidstvo, až lidé pochopí svou vlastní ničemnost a svou vlastní nespravedlnost. Bude to sice bolestné období, ale na konci je připraveno SKUTEČNÉ POŽEHNÁNÍ PRO TY, KDO BUDOU ČINIT POKÁNÍ. V Písmu jsou nazváni tito lidé jako Velký zástup:

Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. A neustále volají silným hlasem a říkají: Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ (Zjevení 7:9,10)

A jeden ze starších mi odpověděl a řekl: Kdo jsou ti, kteří jsou oblečeni v bílá roucha, a odkud přišli? Ihned jsem mu tedy řekl: Můj pane, ty to víš. A řekl mi: To jsou ti, kteří vycházejí z VELKÉHO SOUŽENÍ  a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi.“ (Zjevení 7:13-14)

Někoho může zmást, že Jan říká, že jsou před trůnem po celou věčnost. Mohou si tedy myslet, že tito lidé už nezemřou. Jenže je psáno:

A  viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích. A moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé, kteří byli v nich, a ti byli jednotlivě souzeni podle svých skutků.“ (Zjevení 20: 12,13)

Jaké mrtvé vydalo moře? Utopené? Ne. Toto odhalují tyto texty:

A druhý anděl zatroubil na svou trubku. A něco jako velká hora hořící ohněm bylo vrženo do moře. A třetina moře se stala krví, a třetina tvorů, kteří jsou v moři a mají duši, zemřela a třetina lodí ztroskotala.“ (Zjevení 8:8,9)

Jak jsem už vysvětloval jinde, moře je symbolem pro lidskou společnost. Tito jsou myšleni, protože umírají před vzkříšením oliv.

Jak umírají? Na očkování, na konflikt Krále Severu s Jihem a při zničení té velké hory, SPOJENÝCH STÁTŮ!!! Dále pak, na hladomor, který způsobí Kabala zničením potravin skrze kybernetické útoky. Ta bude smetena v tomtéž čase, jak oznamuje Daniel v 8. kapitole:

A na základě svého důvtipu umožní svou rukou i úspěch klamu a ve svém srdci se bude činit velikým; a znenadání bude mnohé (mocné) hubit, a bude se stavět i proti Knížeti knížat, ale bude muset být bez ruky rozdrcen.“ (Daniel 8:25)

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Až toto lidstvo uvidí, teprve tehdy mnohým dojde, že jsou ve VELKÉM SOUŽENÍčlánky: zde, zde. Žádných 3,5 let to trvat nebude, protože jinak by nepřežilo žádné tělo. Životnost živých mrtvých je podle plánů Kabaly nastavena na 42 týdnů. Proto polští lékaři dostali za úkol si vybrat veškerou dovolenou do poloviny letošního srpna, protože první vlna očkovaných začne padat ve velkém a svedou to na COKOLIV 21, mutaci Delta, Dzeta, Thota, Iota … Omega. Podle nástupu vedlejších účinků, které obdrželi ti takzvaně očkovaní, ač to skutečné očkování není, ale je to přepis DNA a podpis autora jejich života na 6.6.6., těm, co do nich píchli ostrou látku a ne placebo, se pravděpodobně doba přežití zkrátí. Proto ten nástup lékařů do plné pohotovosti od poloviny srpna.

Dalším důvodem pokynu pro lékaře je připravovaný střet s Běloruskem, potažmo s Ruskem, kde se hlavní boj očekává v Pobaltí a na Ukrajině a v částech Polska a Slovenska. Proto hlavně na Slovensku sílí fašismus Matovičovo-Hegerovské vlády; vlády satanských loutek. Proto si americká armáda natahala kamiony s tanky Abrams na Slovensko, jak je natočili u Nového Mesta nad Váhom a proto uzavírají slovenští fašisté hranice s ČR v této oblasti. To nemá nic společného s bojem proti chřipce a ochranou obyvatel před mutacemi. Ty úspěšně vytváří samotní očkovaní, protože uvěřili slibu, že se budou mít dobře, jako před Velkým Soužením. Pokud mi nevěříte a myslíte si, že tu vytvářím nějaké Fake News, tak věřte, že mým zdrojem nejsou jenom vědecké studie a alternativa, ale hlavně samotný JeHoVaH Bůh, abych vás varoval a abyste poznali, že mé články nejsou z časopisu, jak je nazval jeden člověk, jako pro časopis Žena a Život.

Mně nejde o to, někoho strašit, ale připravit, abyste už nyní hledali svého Stvořitele, kterého jste opustili, když jste uvěřili, že není Kristus u dveří a s ním i jeho přicházející Království.

Až bude lidstvu na přelomu roku 2021/2022 odhaleno, skrze vylití Božího Ducha na všechno tělo, že je Písmo skutečně inspirováno nebeským Otcem, aby se naplnilo proroctví o jarním dešti, bude dána přeživším možnost stát se Velkým zástupem. Ten následně vstoupí do Božího království jako spravedlivý lid, který se dobrovolně oddá skutečnému a spravedlivému Králi, Jehošuovi.

Tehdy už nikdo neřekne: „Jsem nemocen!„. Lidé omládnou a budou vytvořeny skutečně funkční rodiny. Na jejich společnost budou dohlížet ti, jenž jsou dnes povoláni za skutečné duchovní Levity, tedy to královské kněžstvo, o kterém mluví samotný Jehošua a apoštolové, a budou jim předávat pokyny přímo od Krále Jehošuy a od svého nebeského Otce. To je to Svaté město, které sestupuje ze shora, Nový Jeruzalém. Peníze budou navždy odstraněny, protože jich nebude potřeba. Každý bude mít své místo k přebývání a potravin bude nadbytek.

Jediné, co prozatím nepomine, je první smrt, ta je vhozena do gehenny až po vzkříšení k soudu Spravedlivých (to je hlavně ta první generace pod Kristovou vládou) a Nespravedlivých (tedy zbytku lidstva, které umřelo před vzkříšením oliv podle Zjevení 11. kapitoly). Věk bude prodloužen na 100 let a první generaci bude tento čas počítán od Armagedonu, tedy od vstupu do Božího království. Tak se naplní žalmistova slova:

Zanech hněvu a opusť vztek; nerozpaluj se, jen abys činil zlo. Vždyť zločinci budou odříznuti, ale ti, kteří doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi. A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebudeAle mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“ (Žalm 37:8-11)

Jehova totiž miluje právo a neopustí své věrně oddané. Jistě budou střeženi na neurčitý čas, ale potomstvo ničemných, to bude vskutku odříznuto. Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy. “ (Žalm 37:29,30)

Ano, po vzkříšení Spravedlivých v době soudu, pak budou přebývat spravedliví na ní navždy. Proč musí lidé pod Božím královstvím ještě umřít? Protože MZDA ZA HŘÍCH JE SMRT a ještě neobdrží nová dokonalá těla. Kdyby jejich těla Otec opravil, porušil by tím svůj ZÁKON a stal by se spolupodílníkem na hříchu lidstva. Toto je pro mnohé, kdo se učili, že nastane vzkříšení už během milénia, ač to 20. kapitola Zjevení jasně vyvrací, pro jejich víru velkým kamenem klopýtání. Ale sám nebeský Otec jim to vysvětlí ve svůj pravý čas, aby se tak jako já radovali, že náš Bůh, nebeský Otec JeHoVaH nikdy neporuší své zákony, své zásady.

Radujme se tedy z času, kde bude znít:

A žádný usedlík neřekne: Jsem nemocný. Lidu, který bydlí v té zemi, bude prominuto jeho provinění.“ (Izaiáš 33:24)

Chvalme Jah, chvalme Beránka, že pro nás připravují takové nádherné věci. Hledejme našeho nebeského Otce už nyní, protože se chce dát nám nalézt a napřimme své stezky, abychom už nyní kráčeli po cestě života.

Má-li kdo touhu dát se pokřtít, nechť napíše a bude mu to umožněno. Ne skrze náboženské domy, ale prostřednictvím těch, kdo skutečně Otce nalezli a nechali se jím poučit. Kdo a kdy by měl o to žádat, to vysvětlím v dalším článku.

Tak jako vždy vás žádám, abyste tento článek zkoumali s modlitbou k Otci, aby to byl On, kdo vám svým Duchem tyto myšlenky potvrdí, a nebo vyvrátí. Mohu jen ukázat směr.

Kéž máte Kristův pokoj, Kéž vás Otec vyučuje.

Váš a Kristův bratr Igi