Zo Žiliny hlásí dvesto zaočkovaných maloletých. Tak se podívejme na to, jak se vám vysmívají.

Spread the love

Je to hnus přátelé, ale bohužel svět musí konečně pochopit kdo mu skutečně vládne. Třiapůl minuty snad stačí na to, aby už někteří pochopili, kde to vlastně žijeme. Pro vás, kdo toužíte po spravedlnosti a jste mírní země, mám DOBROU ZPRÁVU.

Pozorně si prohlédněte toto video The Simp´s. Pak si položte otázku: „SKUTEČNĚ TO NENÍ PLÁNOVÁNO?„.

Pokud je vaše odpověď ano, pak mám pro vaši útěchu tato Kristova slova:

Když viděl zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přišli k němu jeho učedníci; a otevřel ústa a začal je vyučovat a řekl:

Šťastní jsou ti, kteří si uvědomují svou duchovní potřebu, protože jim patří nebeské království. (Toto patří olivovníkům, tedy těm, kteří mají nebeskou naději.)

Šťastní jsou ti, kteří truchlí, protože budou utěšeni.

Šťastní jsou lidé mírné povahy, protože zdědí zemi.

Šťastní jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni. (Toto je prohlášení k těm, jenž budou po vzkříšení olivovníků, jenž uvidí na vlastní oči a patří k velkému zástupu.)

Šťastní jsou milosrdní, protože jim bude projeveno milosrdenství.

Šťastní jsou čistí v srdci, protože uvidí Boha.

Šťastní jsou pokojní, protože budou nazváni Božími syny.

Šťastní jsou ti, kteří jsou pronásledováni kvůli spravedlnosti, protože jim patří nebeské království.

Šťastní jste, když vás lidé haní a pronásledují vás a lživě proti vám říkají kdejakou ničemnost kvůli mně.

Radujte se a poskakujte radostí, protože vaše odměna v nebesích je veliká; tak totiž pronásledovali proroky před vámi. (Toto je opět pro olivy)“.

Nebojte se, vše bude za krátký čas vyřešeno. To co nyní přichází je naplnění poslední hodiny pro Osmého krále:

Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý (JeHoVaH vojsk)na dny se posadil. Jeho oblečení bylo bílé právě jako sníh a vlasy na hlavě měl jako čistou vlnu. Jeho trůn byl plameny ohně; jeho kola byla hořící oheň.

Nastalo v květnu 2020 o letnicích

Z místa před ním tekl a vycházel ohnivý proud. Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a desettisíckrát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy.

Popis těch kdo se soudu účastnili, byli to andělé. Knihy jsou skutky krále Jihu (USA a VB – beránka se dvěma rohy ze Zjevení 13. kapitoly) a jeho povyšování během let 1945 až 2020

Díval jsem se tehdy dál kvůli zvuku velikášských slov, jež mluvil ten roh; díval jsem se dál, až bylo zvíře zabito a jeho tělo bylo zničeno a bylo vydáno hořícímu ohni.

Zabití nastalo v prosinci 2020, když nejvyšší Soud USA oznámil rozsudek, že federální státy USA nejsou podřízeny federálním zákonům. Celistvost USA a VB bude zničena a toto nastalo dne 28.6.2021, kdy Deep State dostal od Bílých klobouků (bílé strany magie a esoteriky) rozsudek o tom, co přichází. Viz Fulford zde.

Pokud však jde o ostatní zvířata, jejich panství byla odňata a bylo jim dáno prodloužení života o čas a období.“ (Daniel 7:9-12)

Období a čas je doba jednoho roku a kousek, ne déle než dva roky, ale je to  přesně 13. měsíců do 14.1.2022, kdy končí večery a jitra, 2300 dní. Všechny vlády se musí vzdát své moci a to nejpozději do poloviny srpna tohoto roku. Hodina vlády Osmého krále právě začala.

Divoké zvíře (Osmý král – ubitý socialismus Stalinského typu), které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života (neplést si s knihou života na konci Zjevení, ale je to kniha života Beránka kde jsou zapsáni ti, co patří k olivám) od založení světa.

Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena.

Nadvládu nad sedmi horami, tedy říšemi, má žena, PROSTITUTKA SE JMÉNEM ZÁHADA, Velký Babylonfalešné náboženství

A je sedm králů: pět padlo (Říše – Egypt /1923-778 př.n.l./, Asýrie /778-609 př.n.l./ , Babylon – Nebukadnecarova dynastie /609-539 př.n.l./, Medo-Persie /539-334 př.n.l./, Řecko /331-180 př.n.l./,jeden je Řím /64 př.n.l. – 1776 n.l./, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli. USA a VB /1945-2020/

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.

Stalinský socialismus byl nechtěný produkt všech těchto říší.

A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:8-12)

Proč je králů deset? Protože je to symbolické číslo úplnosti všech zemí světa, ale je také 10 mocností, které hrají dnes prim. USA, Německo, Izrael, Maďarsko, Saudská Arábie, Irán, Čína, Rusko, Brazílie a Indie. Jedna hodina je asi půlroční doba jejich společné moci.

UŽ NEBUDE ODKLAD!!!!

Proto se neboj malé stádo (144 ooo), protože vám Otec slíbil, že vám dá Boží království a vy jiné ovce jste zvány na svatbu Beránka. Vy mírní země již brzy budete šťastní, protože Vaše touha po Spravedlnosti bude nasycena. Kéž máte Kristův pokoj bratři a sestry.

Chvalte Jah, vzdejte slávu Králi naše záchrana se přiblížila. Ještě jednou Chvalte Jah a Krista. Amen a amen.

Váš a Kristův bratr Igi.