Je chudoba a nedostatek známkou Božího zatracení? Co nám odhaluje Písmo?

Spread the love

Mezi mnoha lidmi je hromadění majetku známkou toho, že je dobrým člověkem v očích našeho Stvořitele. Ještě hůř zní taková slova z úst lidí, kteří tvrdí, že mají Duchovní Dary, které obdrželi od Nebeského Otce. Zkusme si vysvětlit tuto otázku z pohledu toho, co nás skutečně učí Písmo. Zda náhodou díky takovému uvažování neděláme z našeho Stvořitele nespravedlivého Otce.

V náboženských domech mnoha církví je odkaz na majetek důkazem Boží přízně. Často se ty domy chválí svým ovcím slovy: „Podívejte kolik požehnání jsme od našeho Boha obdrželi.„. Mezi členy těchto domů vzrůstá vlastní pocit nedostatečnosti, když se dívají na své představené, kteří vlastní nejnovější auto, mají nádherný dům a jezdí na drahé dovolené a oni dřou bídu s nouzi. Zdůvodnění tohoto kontrastu bývá takové, že toto požehnání přišlo proto, že dotyčný miluje nebeského Otce a Syna Jehošuu Krista celým srdcem a proto mu bylo požehnáno, stejně jako bylo požehnáno Jobovi poté, co od něj odešla Satanova ruka.

Co nám tedy skutečně ukazuje kniha Job? Když si pročteme první dvě kapitoly zjišťujeme, že je v nebi vznesena námitka ze strany Satana, že Job miluje svého Stvořitele, JeHoVaH Boha proto, že mu nebeský Otec požehnal a vystavěl kolem něj plot, aby jej nic zlého nepotkalo.

 Jehova dále řekl Satanovi: Zaměřil jsi své srdce na mého sluhu Joba, že na zemi není nikdo jako on, muž bezúhonný a přímý, který se bojí Boha a odvrací se od špatného?Satan na to Jehovovi odpověděl a řekl: Bojí se Job Boha nadarmo? Nepostavil jsi sám plot okolo něho a okolo jeho domu a okolo všeho, co má všude kolem? Dílu jeho rukou jsi požehnal a jeho hospodářská zvířata se rozšířila po zemi. Ale napřáhni, prosím, pro změnu ruku a dotkni se všeho, co má, a viz, zdali tě neprokleje přímo do obličeje.“ (Job 1:8-11)

Čeho je si potřeba povšimnout? V prvním případě toho plotu. Proč právě něho? Protože nám to odhaluje mnoho o tom, kdo skutečně způsobuje lidem utrpení. Co vlastně Satan řekl?: „Kdyby jsi Joba přede mnou nechránil, nikdy by neměl to co má.„. Proč Satanovi tak moc ležel Job v žaludku? Protože viděl od jeho mládí, že Job má BÁZEŇ PŘED SVÝM STVOŘITELEM. Je zajímavé, že Job nebyl potomkem Jakoba, tedy praotce Izraele. Byl to Arab, pravděpodobně potomek Išmaele, syna Abrahamova z egyptské otrokyně Hagar. Toto je důkaz toho, že Otec JeHoVaH nedělá rozdíl mezi těmi, kdo jsou v určité rodové linii, ale zkoumá srdce a ledviny každého člověka. Plot, který Otec kolem Joba vystavěl měl posloužit k tomu, aby ve svém čase ukázal Jobovu ryzost. Proč? Protože Otec zná smýšlení Satana a ví, že Satan rád ničí ty, kteří mají morální kvalitu.

Satan na sebe prozradil víc než chtěl. Veřejně přiznal, že on sám si kupuje hmotným požehnáním ty, kdo morální vlastnosti nemají. ON VÍ, ŽE TO NENÍ MEZI NÍM A JEHO OBLÍBENCEM O LÁSCE, ALE ŽE JE TO OBCHOD, NĚCO ZA NĚCO. To celou situaci staví do úplně jiného světla. Podívejme se na odpověď, kterou Satan na svou výtku k ochraně Joba obdržel:

Jehova tudíž řekl Satanovi: Pohleď, všechno, co má, je v tvé ruce. Jen proti němu samotnému nenapřahuj ruku! Satan tedy odešel od Jehovovy osoby.“ (Job 1:12)

Jak toho svolení Satan okamžitě využil?

A nastal den, kdy jeho synové a jeho dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. A k Jobovi přišel posel a pak řekl: Skot právě oral a vedle něj se pásly oslice, když vpadli Sabejci a pobrali je a sloužící srazili ostřím meče; a unikl jsem, jenom já sám, abych ti to povědělZatímco tento ještě mluvil, přišel druhý a pak řekl: Oheň přímo od Boha spadl z nebes a vzplál mezi ovcemi a sloužícími a pohltil je; a unikl jsem, jenom já sám, abych ti to povědělZatímco druhý ještě mluvil, přišel jiný a pak řekl: Chaldejci utvořili tři tlupy a přiřítili se na velbloudy a pobrali je a sloužící srazili ostřím meče; a unikl jsem, jenom já sám, abych ti to pověděl. Zatímco tento jiný ještě mluvil, přišel ještě další a pak řekl: Tvoji synové a tvé dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. A pohleď, přišel veliký vítr z kraje pustiny a udeřil do čtyř nároží domu, takže spadl na ty mladé lidi a oni zemřeli. A unikl jsem, jenom já sám, abych ti to pověděl.“ (Job 1:13-19)

Útok Satana byl neuvěřitelně krutý. Zkusme si to představit. Job nemohl tušit a ani netušil, že mu toto vše udělal Satan. Jeho výrok po těchto událostech by měl mnohé hmotně požehnané přivést k přemýšlení, jak se zachovají, až ten plot, který je možná skutečně chrání, až bude odstraněn.

A Job pak vstal a roztrhl svůj plášť bez rukávů a ostříhal si vlasy z hlavy a padl na zem a sklonil se a řekl: Nahý jsem vyšel z břicha své matky a nahý se tam vrátím. Jehova dal a Jehova vzal. Ať je Jehovovo jméno nadále požehnáno. V tom všem Job nezhřešil ani nepřipsal Bohu nic nepatřičného.“ (Job 1:20-22)

Job svým vyjádřením jasně ukázal, že si všímal toho, že i jiní spravedliví nedosáhli jeho bohatství a že to není jeho zásluha. On totiž uvažoval tak, že je to odnětí přízně pro nějaký skutek jeho dětí. ANI MU NA MYSL NEPŘIŠLO, ŽE SE TO NESTALO ZHLEDISKA PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, PROTOŽE SI UVĚDOMOVAL KÝM JEHO STVOŘITEL JE. Že jedná vždy podle pevně stanovených měřítek, aby se prokázal jako nestranný.

Máte vy dnešní bohatí hmotou takovou víru, jakou má Job? Brzy se o tom přesvědčíme, protože Jobova zkouška přichází na tento ničemný svět! Jsme připraveni na ztrátu skutečně všeho?

Co Satan rád rozšiřuje? To odhaluje druhá kapitola:

Potom nastal den, kdy synové pravého Boha vstoupili, aby zaujali své postavení před Jehovou, a Satan pak také vstoupil přímo mezi ně, aby zaujal své postavení před Jehovou. Jehova nato řekl Satanovi: Odkud právě přicházíš? A tak Satan Jehovovi odpověděl a řekl: Z toulky po zemi a z procházky po ní. A Jehova dále řekl Satanovi: Zaměřil jsi své srdce na mého sluhu Joba, že na zemi není nikdo jako on, muž bezúhonný a přímý, který se bojí Boha a odvrací se od špatného? Ještě pořád se drží své ryzosti, ačkoli mě proti němu podněcuješ, abych ho polykal bez příčiny.“ (Job 2:1-3)

Zde si povšimněme myšlenky o tom, že je to nebeský Otec, kdo Joba „stravoval“. Proč to tak řekl? Protože to byl On, JeHoVaH Bůh, kdo musel Satanovi dovolit, aby mohl ovládnou vítr, aby mohl vstoupit do mysli Sabejcům a Babyloňanům (Chaldejcům), TAKŽE SATAN RÁD ŠÍŘÍ MYŠLENKU, ŽE JE TO OTEC, JeHoVaH VOJSK, KDO  ZPŮSOBUJE NIČENÍ SPRAVEDLIVÝCH, ŽE ON NIC, ON MUZIKANT. Jeho podlost je neskutečná.

Už nikomu neřekne, že je to součást dohody, protože kdyby dostal úplnou volnou ruku, už teď tu není živáčka. Je psáno:

Když je někdo ve zkoušce, ať neříká: Jsem zkoušen Bohem. Vždyť Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší.“ (Jakub 1:13)

Jak vidíme z Joba dále, Satanovi nestačí škodit a ničit ty, kdo Otce skutečně milují:

Ale Satan Jehovovi odpověděl a řekl: Kůži za kůži, a všechno, co člověk má, dá ve prospěch své duše. Napřáhni, prosím, pro změnu svou ruku a dotkni se až jeho kosti a jeho těla a viz, zdali tě neprokleje přímo do obličeje .Jehova tudíž řekl Satanovi: Je v tvé ruce! Jen dej pozor na samotnou jeho duši! A tak Satan odešel od Jehovovy osoby a postihl Joba zhoubným bolákem od chodidla jeho nohy až po temeno jeho hlavy.“ (Job 2:4-7)

Satan dostal Joba do situace, kdy jej potupil i nemocí až k smrti, aby se Job na Otce rozzlobil a začal volat: „Za co jsem tímto postižen, co je to za spravedlnost, kterou mne trestáš?„. Jobovo duchovní smýšlení bylo však ryzí a tak ani jeho žena, kterou Satan podnítil k tomu, aby Jobovi řekla, že má nebeského Otce proklít a umřít, tak to neudělal. Co viděl Job kolem sebe, že jsou zde lidé postiženi i zdravotními problémy a že je nespravedlivé, aby hřích světa byl připsán na vrub Stvořitele.

A on si pak vzal hliněný střep, jímž by se škrábal, a seděl v popelu. Nakonec mu řekla jeho manželka: Ještě se držíš své ryzosti? Proklej Boha a zemři! Ale on jí řekl: Jako mluví jedna z bláznivých žen, tak mluvíš i ty. Budeme přijímat od pravého Boha jen to, co je dobré, a nebudeme přijímat i to, co je špatné? V tom všem Job nezhřešil svými rty. A tři Jobovi druhové se doslechli o všem tom neštěstí, jež na něho přišlo, a pak přišli každý ze svého vlastního místa, Temanita Elifaz a Šuchita Bildad a Naamatita Cofar. Dali si tedy schůzku, aby mu přišli projevit účast a utěšit ho. Když z dálky pozvedli oči, nepoznali ho. A pak pozvedli hlas a plakali a každý roztrhl svůj plášť bez rukávů a vyhazovali k nebesům prach sobě na hlavu. A seděli s ním na zemi sedm dní a sedm nocí a nikdo k němu nepromluvil ani slovo, neboť viděli, že bolest je velmi veliká.

Kdybychom pokračovali v čtení Joba dál, tak zjistíme, že ti tři těšitelé byly pod takovým vlivem Satana, že si Satan dal velmi záležet na tom, aby Jobovu trýzeň ještě ztížil psychicky.

Na konci celé knihy víme, že bylo Jobovi požehnáno a vše co ztratil mu bylo nahrazeno. To vyvolává u hmotou obdařených pocit, že takto to musí fungovat u všech, kdo milují svého Stvořitele. Co si takoví lidé neuvědomují je to, že závěr měl působit jako povzbuzení, co lidstvo čeká v době po vzkříšení věrných a po skutečném příchodu Krista jako Krále králů a Pána pánů. Proto myslet si, že když se někomu dnes nedostává, že není věrný svému Stvořiteli je velmi nelaskavé.

Vzpomeňme si na Kristovu odpověď jednomu muži, který jej chtěl následovat:

A přišel nějaký znalec Zákona a řekl mu: Učiteli, chci tě následovat, kamkoli chceš jít. Ale Ježíš mu řekl: Lišky mají doupata a nebeští ptáci mají hnízdiště, ale Syn člověka nemá kam složit hlavu. “ (Matouš 8:19,20)

O čem to svědčí? Skutečně Krista Otec nenáviděl? Není to spíše tím, co říká Pavel?:

 

Žádné pokušení vás nepostihlo kromě toho, které je běžné u lidí. Ale Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli pokoušeni nad to, co můžete snést, ale spolu s pokušením poskytne také východisko, abyste je mohli snášet. “ (1. Kor. 10:13)

Nebude to náhodou tak, že vám co je dáno určité bohatství, že vy byste neunesli to, co je připuštěno na vaše bratry a sestry? Nemáme být pohotoví v tom, aby tam kde je nedostatek, aby nastalo vyrovnání. Je psáno, že nám byli připraveny všechny dobré skutky, takže když se rozdělíme v tom, co máme možnost dát těm co nemají, tak se nemáme chlubit, ale stáváme se radostnými dárci, protože je psáno a jeto v našich životech potvrzená Pravda:

Víme, že pokud jde o víru, schopnost kázat, poznání, neochvějnou horlivost a naši lásku k vám, v tom všem jste opravdu bohatí. Buďte tedy bohatí i v dávání.“ (2. Kor. 8:7)

Pro koho to platí? Pro ty co nemají? Ti co nemají hmotný dostatek, mají to co nemají ti s bohatstvím. To jsou zkušenosti, kdy nebeský Otec zajistí určité záležitosti tak, že se skutečně postará o své pozemské děti způsobem, který je jen z jeho ruky. Tyto zkušenosti jsou velmi povzbudivé. ZDE JE VIDĚT SKUTEČNĚ OTCOVA RUKA, jak dokáže věci učinit tak, aby dotyčný obdržel sice málo v hmotném ohledu, ale způsobem, jaký absolutně nečekáme. Tehdy ta pomoc přichází často od nevěřících, než věřících lidí.

Jednu osobní zkušenost si dovolím uvést. Když jsem byl bezdomovec a musel jsem žít v autě, nastaly neskutečné mrazy. Teplota klesala pod -30°C. Tehdy mi sama od sebe jedna známá nabídla, abych šel k ní na čas bydlet a abych tak přečkal ty mrazy v teple. Její soucit a milosrdenství mne velmi překvapilo, ale bylo to skrze Otcova Ducha, aby to udělala.

V tomto období velké finanční nouze mi bylo tolikrát ukázáno, jak nás nebeský Otec miluje a postará se o naše potřeby, že bych ty zkušenosti nebyl schopen ani vypsat. Přesto by někdo mohl říci, byl jsi bezdomovec, tak tě Otec nenáviděl.

Co tedy vidím já z Joba jako poučení? ŽE SATAN LIKVIDUJE PO VŠECH STRÁNKÁCH TY, KDO JSOU OTCI A KRISTU VĚRNÍ, PROTOŽE JE CHCE ZLOMIT. A to požehnání, které Job zažil díky své věrnosti, to teprve obdržíme. Takže Vás, kdo si myslíte že vlastníte díky Otcovu požehnání, prosím, buďte velmi opatrní v tom, jak se chlubíte svým bohatstvím. Máte se dělit a měli byste vyhledávat ty, kterým se nedostává. Proč? Protože je psáno:

 

Dostal jsem totiž hlad, a dali jste mi něco najíst; dostal jsem žízeň, a dali jste mi něco napít. Byl jsem cizí, a přijali jste mě pohostinně;“ (Matouš 25:35)

nebo:

Také vám říkám: Dělejte si přátele pomocí nespravedlivého bohatství, aby vás, až selže, přijali do věčných obydlí.“ (Lukáš 16:9)

Kdo z nás skutečně rozezná, kdo je ta Kristova nevěsta, která vás pozve na svou svatbu a do věčného obydlí, které je pro ni připraveno?

Kéž máte pokoj vy jenž milujete svého Krále a jeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha.

Váš a Kristův bratr Igi.