Velké varování pro očkované. Přetiskuji jeden komentář Slovenské lékařky, který se objevil na telegramu

Spread the love

„Chcem len napísať ohľadom tých vredov, čo som odpozorovala u pacientov. Nektorým sa po vakcínach na nohách urobili pľuzgiere, ktoré praskli a vznikli bolestivé vredy. Museli sa im pichať opijáty proti bolesti. Nie všetkým sa to objavuje možno neskôr sa to objaví všetkým zaočkovaným. Keď som to uvidela, tak hneď mi išlo hlavou znamenie šelmy. Zjavenie Jána 16:2“

Odcitujme si přímo, co Jan ve Zjevení říká a dejme si to do souvislostí s trubkami:

A slyšel jsem, jak silný hlas ze svatyně řekl sedmi andělům: Jděte a vylijte na zem sedm misek Božího hněvu. A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed. “ (Zjevení 16:1,2)

Pokud je výrok této lékařky pravdivý, pak už nikdo nemůže zpochybnit, ČÍM DOBROVOLNĚ VYNUCENÁ VAKCINACE JE!

I vnitřní tromby jsou formou vředů na tkáních uvnitř těla. Takže vy všichni, kdo jste se nechali vakcinovat, abyste mohli do práce, na dovolenou, do svých oblíbených obchodů, jste sami znevážili vlastní těla a vlastní život. Slyšel jsem z mnoha úst tento výrok: „No a co, že do tří let umřu, hlavně že si budu moci ještě užít.„.

Někdo to doplnil i o konkrétní věci, například, že mu to dovolí si dát pivo, nebo odletět v lednu za teplem, aby tam oslavil 55 let života. To je asi špatná motivace nemyslíte. Ještě znepokojivější informaci jsem obdržel od jedné čtenářky, že lékaři dostali na Slovensku příkaz, že nesmí informovat o vedlejších účincích těchto experimentálních vakcín. Zda je to pravda, na to se musíte dotazovat lékařů, těch kteří vám věří, že je neprozradíte.

Pokud takové nařízení existuje, měli by lékaři začít mluvit, protože jinak mají vinu krve, jako ji dnes mají politici, kteří se na COKOLIV 19 podílí. Sloužit Satanovi, který se prostřednictví svých sluhů, svých ctitelů rozhodl, že zlikviduje 90% lidských životů, není dobrá volba. CHÁPU, ŽE JSTE BYLI PODVEDENI, že mu taktika posledních 250 let vyšla dokonale, protože je pro mnohé jen čert s kopýtkem v pohádkách Karla Jaromíra Erbena, či Boženy Němcové z obrázků Josefa Lady, ALE ON JE SKUTEČNÝ.

Co je miska hněvu? Je to běda. Všimněme si těchto několika veršů:

Jedna běda pominula. Pohleďme, potom přicházejí další dvě bědy. A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem, jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu. “ (Zjevení 9:12-14)

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. A slyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: Pojďte sem nahoru. A vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili. A v tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina města padla; a sedm tisíc osob bylo zabito zemětřesením a ostatní byli zděšeni a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhá běda pominula. Pohleďme, třetí běda rychle přichází.“ (Zjevení 11:11-14)

Takže vředy z první bědy se mají projevit při pátém troubení, kdy dojde na pětiměsíční období. Je to doslovných 5 měsíců, během kterých nastane toto:

A v těch dnech budou lidé hledat smrt, ale rozhodně ji nenajdou, a budou toužit zemřít, ale smrt od nich stále prchá.“ (Zjevení 9:6)

Dnes víme, že mnozí na aplikovanou experimentální látku zemřeli. Může se tedy zdát, že to není ta značka. Zde je jedno neporozumění, které by mohlo mnohé zmást a děje se tak proto, že se musí naplnit toto Kristovo varování:

Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:37-39)

Vylití misek Otcova hněvu je proces v čase. NEZNAMENÁ, ŽE SE VYLIJÍ TY BĚDY V JEDNÉ MINUTĚ, ALE ŽE BUDOU PŮSOBIT DO JEJICH KONEČNÉHO VYLITÍ!!!! Teprve tehdy bude působit to, co Jan říká, že smrt prchá od lidí. Má to svůj důvod. Vředy působí velkou bolest, zasažení těmito vředy by za normálních okolností umřeli, ale nebeský Otec chce, aby si každý, kdo přijal značku uvědomil, že se STAL ŽIVÝM MRTVÝM, přesto má nebeský Otec připraveno velké překvapení i pro tyto lidské duše. Všimněme si prosím druhé bědy. Ta hovoří toto:

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři. (Zjevení 16:3)

Jak jsem již několikrát vysvětlil, je neposlušné lidstvo přirovnáváno k moři. Všimněme si, že je to druhá běda a ta přichází po skončení první bědy. Takže vředy způsobí lidem velké fyzické soužení, které je povede k tomu, aby toužili po tom, aby zemřeli. Jenže smrt nepřichází. Rouhají se tedy Otci, místo toho, aby prosili o milosrdenství. Zdá se jim totiž, že je jejich trápení nespravedlivé. Skutečně? Nebyli to oni, kdo nenaslouchali těm, kdo je varovali, aby se nenechali označit?

V každém čase bylo lidem oznamováno, že se mají zajímat o svůj život, své bytí, nejenom ze své sobecké touhy, ale mají hledat Boží SPRAVEDLNOST. Jenže to je velmi bolestivá cesta. Přátelé vás často přestanou zdravit. Rodina vás má za blázna. Mnozí přijdou o všechno své jmění. Pro pozorovatele to vypadá tak, že je vlastně samotný Stvořitel nemiluje. Všichni touží jen a jen po hmotném požehnání, ale nechápou, že to teprve přijde. Co mnozí nepochopili je, že velký rozdíl mezi duchovním požehnáním a tělesným je vše velkém kontrastu, tak jak skutečné požehnání v tomto zkaženém světě od Otce vypadá a jak se projevuje.

Jak Satan podvedl mnohé? Tím, že jejich náboženským domům požehnal v hmotném ohledu a svedl to na Stvořitelovu přízeň. Vypadá to sice hezky a je to příjemné, ale zda je to správné i v očích samotného STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH vojsk, na to se nikdo nedotazuje. Nikdo nemiluje strádání, ale pokud nelpíme na tělesném projevu přízně, můžeme zažít SKUTEČNOU DUCHOVNÍ PŘÍZEŇ A TO TÍM, ŽE JSOU NÁM ODHALENY ZÁMĚRY, které se obrátí proti Satanovi a jeho plánům.

Jak jsem již mnohokráte vysvětloval, náš Stvořitel se na nás dívá, jako na své děti. Nechce aby jeho děti trpěly. Ale také chce, aby jeho děti pochopily, že jít proti jeho láskyplným radám a proti jeho vůli má své hranice. Proto varoval, že vše se před viditelným Kristovým návratem změní, aby každý poznal, kdo bude v té době žít, co je to skutečný život. JAK VELKÝ DAR TO JE.

Satan lidi naučil, že jejich pocity a jejich přání jsou víc, než je Stvořitelova vůle. 2000 let se ví, že se má Kristus vrátit. Jenže nebylo do ČASU KONCE ZNÁMO, KDY TO NASTANE. Přesto je to v Písmu zaznamenáno, ale abychom to pochopili, musíme se Písmem brodit a dívat se na události kolem nás. Musíme prosit nebeského Otce o vedení, ne skrze lidi, ale skrze Ducha v Jehošuově jménu. Tomu, kdo takto činí Otec sám otevře oči, aby tu dobu rozeznal a naučil se Novou Píseň, která je o skutečném Otcově plánu a záchraně, dokonce i těch ŽIVÝCH MRTVÝCH. Co čteme zde?:

A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi a v jejich ústech nebyla nalezena žádná faleš; jsou bez vady. “ (Zjevení 14:3-5)

O čem je ta Nová píseň? Jak jsem už napsal výše, je to o SKUTEČNÉ SPRAVEDLIVÉ ZÁCHRANĚ, kterou nebeský Otec naplánoval podle PRÁVA  a SPRAVEDLNOSTI. Je totiž psáno:

Prosíme vás však, bratři, pokud jde o přítomnost našeho Pána Ježíše Krista a o to, že jsme shromažďováni k němu, abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit buď inspirovaným výrokem nebo ústním poselstvím nebo dopisem jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův den je zde.
Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn zničení. Staví se na odpor a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván bohem nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu Boha a veřejně ukazuje, že je bohem. “ (2. Tesaloničanům 2:2-4)

Mnohokrát jsem byl dotazován na správné porozumění k tomuto textu. To porozumění přišlo až s úplným ČASEM KONCE. O kom tedy Pavel mluví? Protože nechci, abyste byli i vy nějak uvedeni v omyl, než si přečtete odpověď, tak nejprve proste našeho nebeského Otce v Jehošuově jménu, abyste měli jeho Ducha, který vám má slova vyvrátí, či potvrdí.

Víme, že v ČASE KONCE musí přijít král Severu, který se musí strkat s králem Jihu. (Daniel 11:40-45) Král Severu získává převahu. Jih je ta zábrana, která musí být odstraněna, teprve pak může Sever vstoupit do CHRÁMU, KTERÝ NENÍ UDĚLÁN RUKAMA. Co je to za chrám? Správnou odpověď najdeme na několika místech v Písmu a je jasně identifikovaný. Ač je těch textů víc, ale nám postačí, abychom si uvedli dva:

Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1. Kor. 3:16,17)

A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívajíAle nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 11:1,2)

Zde je jasně vidět kdo je tím chrámem, ale také kdo do něj nepatří. Jsou to národy. Jak to Jan myslí? V každém národu převládají určité druhy konkrétních náboženství. TY NEDOSAHUJÍ MĚŘÍTEK, KTERÁ JSOU SYMBOLIZOVÁNA RÁKOSEM, těm není dovoleno do chrámu vstoupit. Co je v dalších verších Pavlova dopisu do Tesaloniky?:

Přitom se bere v úvahu, že je od Boha spravedlivé, aby oplatil soužením těm, kteří vám PŮSOBÍ SOUŽENÍ, ale vám, kteří trpíte soužení, úlevou spolu s námi při zjevení Pána Ježíše z nebe s jeho mocnými anděly v planoucím ohni, až uvede pomstu na ty, kteří neznají Boha, a na ty, kteří neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši. Právě ti podstoupí soudcovský trest věčného zničení, z místa před Pánem a od slávy jeho síly, v čase, kdy přijde, aby byl oslaven ve spojitosti se svými svatými a aby se na něj v ten den pohlíželo s údivem ve spojitosti se všemi těmi, kteří projevovali víru, protože svědectví, které jsme dali, se mezi vámi setkalo s vírou.“ (2.Te. 2:6-10)

Může se zdát, že ti ŽIVÍ MRTVÍ NEMAJÍ UŽ ŽÁDNOU NADĚJI. To je ale velký omyl. Musíme totiž pochopit tu skutečně NOVOU PÍSEŇ. Ta je vyjádřena v porozumění Zjevení 11. kapitoly.:

A v tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina města padla; a sedm tisíc osob bylo zabito zemětřesením a ostatní byli zděšeni a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhá běda pominula. Pohleďme, třetí běda rychle přichází. „. (Zjevení 11:13,14)

Vzkříšení oliv, které nastane poté, co do chrámu, který není udělán rukama vstoupí Osmý král, král Severu tím, že olivovníky zabije, nastane VELKÉ ZDĚŠENÍ, PROTOŽE VÝSMĚCH, KTERÝ PROVÁZEL JEJICH ZABITÍ A JEJICH PONECHÁNÍ NA ULICÍCH, prokáže všem, že nejenom oni jsou oživeni svým Stvořitelem, ve kterého vkládali svou důvěru, ALE ŽE TOTO NASTALO UŽ V ROCE 33 NAŠEHO LETOPOČTU, KDY BYL VZKŘÍŠEN KRISTUS.

Jak oznamuje Jan, tehdy Otci všichni co žijí vzdají úctu. To znamená, že se PŘED OTCEM pokoří a mnozí budou činit pokání. Vzpomeňte si na můj předchozí článek a na stav zločince, který byl vedle Krista, jak krátký čas mu postačil k tomu, aby vše pochopil. Chápete milovaní?

PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK JSEM STÁHL A UPRAVUJI JEJ protože mi bylo jasně dáno Otcem najevo, že jsem byl k domu Svědků Jehovových příliš tvrdý. ŽE JSEM členy ODSOUDIL, ač jsem to takto nemyslel. Ať se takový soud nikdy nestane, protože věřím, že mnozí až tehdy plně porozumí a já neznám jejich případný postoj v den vzkříšení oliv. Chci věřit tomu a je to má prosba za ně k Otci, aby jim otevřel oči v ten den a nejenom jim, ale všem, které Satan podvedl.

Bylo mi totiž ukázáno, co Pavel myslel tím ohněm, který způsobí, že všem vše shoří, co není nehořlavé. A TO JE TA SKUTEČNÁ NOVÁ PÍSEŇ, KTEROU SE NEMŮŽE NAUČIT ANI TĚCH 24 STARŠÍCH, protože oni se nedožili ČASU KONCE. Proto jsou to starší, staré kosti z Ezekielova proroctví z 37. kapitoly. Kdo se chce tuto novou Píseň naučit, musí žít v  ČASE KONCE a rozumět ne podle NÁBOŽENSKÝCH DOMŮ, JEJICH NAUK, ALE PODLE PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE s prosbou o porozumění jeho nezasloužené laskavosti, kterou pro ČAS KONCE PŘIPRAVIL.

Kdo půjde a vystoupí s námi, kdo tuto píseň zpíváme na Jehovovu horu, k domu Pravého Boha?

Nemá nás být 144 tisíc, kdo ji zpívají a nemá se najít na ulicích každý, kdo neodmítl přijít na svatbu beránka? Což nejste zváni?

Kéž je tato DOBRÁ ZPRÁVA DÁNA NAVĚDOMÍ VŠEM NÁRODŮM i těm, co se označili, aby poznali skutečnou AGAPE našeho Stvořitele JeHoVaH Boha a jeho Syna Jehošuy Mesiáše (Krista).

Váš a Kristův bratr Igi