23) Jednou spasen, navždy spasen? Jak to tedy je!? Ještě něco o AGAPE.

Spread the love

Sepsáno 6. června 2021 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  Dnes jsem na FB narazil na jeden příspěvek, který odhaluje uvažování mnohých křesťanů, ale není to pohled Kristovce, tedy člověka, který plně rozumí lásce AGAPE.

  Tento křesťan opakuje častá slova těch, kdo si říkají znovuzrození lidé, kteří nemohou být už nikdy ničím jiným, než následovníky Krista, protože se dali pokřtít a podle jejich porozumění je už Láska ke Kristu nemůže od něj oddělit.

  Snažím se takovým lidem porozumět, proč takto uvažují. Osobně bych si přál, aby je to potkalo, ale jejich skutky často ukazují, že nečiní podle Kristových slov. Proč? Protože jim neporozuměli. Jejich stav srdce je naplněn Láskou Filia, ale už vůbec neporozuměli Lásce AGAPE, kterou vůči lidem a ostatnímu stvoření projevuje nebeský Otec, JeHoVa-h vojsk.

  Uvěřili totiž tomu, že oni sami už mají svou odměnu jistou. Takže je potřeba se na to podívat, jak to skutečně je. Kéž je to nebeský Otec, kdo vám potvrdí či vyvrátí mou odpověď tomuto muži. Ne smrtelný člověk má poučovat, jen ukazovat směr, ale vzrůst, ten duchovní vzrůst, ať činí podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI nebeský Otec, JeHoVa-h Bůh (1. Korinťanům 3:5-6).

Zde je má odpověď:

  Mám k tvému vyjádření Lubomíre takový postřeh. Pravděpodobně jsi velmi citlivý člověk, proto je v tvých slovech mnoho pocitů, které touží po harmonii. Vyjadřuješ to slovy bezpodmínečná láska. Je vidět, že miluješ lidi.

  Co já vidím jako nepochopení, je to, že jsi zaměnil AGAPE za Filii. Řečtina má pro slovo Láska čtyři různé vyjádření, protože je mezi těmito láskami velký rozdíl a ač jsou obě projevem vzájemné náklonnosti. Všiml jsem si u mnohých, kteří tyto dva druhy Lásky zaměňují, že je v jejich vyjádřeních stejný a stále se opakující vzorec. Je to pochopitelné, protože platí: 

„Podle sebe soudím tebe“ 

  Filia je láskou mezi přáteli. Není to Láska rozumu, ale náklonnosti. Je v ní mnoho emocíČlověk se pod touto Láskou urazí, když někdo vyjadřuje nesouhlas. Proč? Protože emoce vypínají rozlišovací schopnost. AGAPE je jiná. Agape „ve vše doufá, všemu věří, nevypočítává urážky…„; přesně podle 1. dopisu Korintským 13. kapitoly je psáno: 

  „Láska je shovívavá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se, nechová se neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat. Nevypočítává urážky. Neraduje se z nespravedlnosti, ALE RADUJE SE Z PRAVDY.

  Tato LÁSKA JE DOKONALÁ. Proč? Nejsou v ní emoce, které vypínají rozumovou stránku. Takto se projevuje náš nebeský Otec, JeHoVa-h. Takto se projevoval Jehošua. Miloval Jehošua apoštola Petra? Na 100%, a přesto mu řekl: „Kliď se za mne Satane (Odpůrče)!„. Pod vlivem FILIE by se Petr urazil a odešel by pryč. Petr to neudělal. Bolela Petra Kristova slova? NO TO SI PIŠ, ŽE ANO!, ale už měl v sobě Agape, ne Filii. On se totiž zamyslel nad tím, proč jej takto Kristus nazval. A když to pochopil a hlavně ve chvíli, kdy se potvrdilo, na co je Jehošua připravoval a Petr měl ke Kristu i tu hlubokou náklonnost, tedy FILII, tak se z Kristova výroku radoval, protože věděl, že se skutečně stal Odpůrcem a toto označení bylo namístě. 

  Petr plně VĚŘIL a PLNĚ DOUFAL, ŽE JEJ KRISTUS USMĚRŇUJE PROTO, ŽE ON SE MÝLÍ a ŽE JEHO JEDINOU TOUHOU JE, ABY SI OSVOJIL PRAVDU. Mne mnoho bratrů a sester nemusí, jsem jim kamenem klopýtání, protože nejsou pod Agapeale převládá v nich Filia. Často se urazí, když už určité porozumění vyjádřím jak něco, co je satanské, tedy odporuje zdravému učení, protože je tam v tom jejich učení Filia, ale ne Agape. Jedna sestra mne tu v jednom komentáři osočila z kdoví čeho. Toto je přesně o tom, když člověk více miluje Filii a ne Agape.

  Agape má ještě jednu důležitou charakteristiku, JE ZALOŽENA NA PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI. Až se Právo a Spravedlnost naplní, teprve poté je prostor pro MILOSRDENSTVÍ. Zde je tvůj problém Lubomíre. Ty chceš MILOSRDENSTVÍ, ALE DŘÍV, NEŽ SE NAPLNÍ PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Proč? Protože ta emotivní Láska Filia v tobě touží, aby vše bylo bezkonfliktní a harmonické. To není špatná touha, ale náš nebeský Otec JeHoVa-h takto nejedná.

  Pokud máš děti a ty děti zlobí, tak je nějakým zákazem a nebo plácnutím na zadek usměrníš. Chvíli počkáš, aby si to děti uvědomily, proč jsi je potrestal, to znamená že jsi jim projevil Agape. Přestal jsi je milovat? Ne!!! Ale muselo být naplněno PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Jejich pokání tě přimělo k tomu, aby jsi trest zrušil. Ty ve svém příspěvku chceš po našem nebeském Otci, aby odpouštěl bez PRŮCHODU PRÁVA a SPRAVEDLNOSTIAle to by pak nebyl SPRÁVNÝ OTEC. Pro tebe je to Bůh, někdo, s kým jsi v přátelském vztahu, který ti vše jako opička odpustí, protože tě přece znovuzrodil. Takže ty můžeš udělat cokoli, protože je tu institut MILOSRDENSTVÍSvým vlastním dětem toto nedovolíš, ale od Boha toto očekáváš.

  Stvořitel nebe a Země, JeHoVa-h vojsk je MOCNÝM, tedy Bohem, ale je Otcem, který vychovává a usměrňuje. To není kamarád do deště. JE TO OTEC. Otec, kterého se ptáme: „Je toto nebo toto správné TATÍNKU?„. Prosíme: „VYUČUJ NÁS PODLE PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, VEĎ NÁS PO ÚZKÉ CESTĚ ŽIVOTA A DOVOL NÁM, ABY JSI NÁS PŘIVEDL KE KRISTU.“ (Jan 6:44-45; Jeremiáš 31:33-34; Malachiáš 3:16). 

  Kéž porozumíš mým slovům, aby jsi pochopil, kdo skutečně je nebeský Otec a proč je Jehošua naším vzorem, který musíme následovat. Zde má odpověď končí. 

  Rád bych k těmto slovům ještě přidal pár myšlenek. 

  Ti kdo znají Písmo, ví, že mezi apoštoly Petrem a Pavlem vznikl velký spor. Pavel Petra nazval POKRYTCEM, COŽ BYLO ZA OZNAČENÍM SATANE, DRUHÁ NEJVĚTŠÍ URÁŽKA. Dnes je toto slovo devalvováno na přijatelné chování, zvláště mezi politiky.

  Jak lze vidět ze záznamu Písma, Petr se velmi urazil. Proč? Protože on byl přece tím, koho si Jehošua vybral, aby pásl jeho ovečky. Nějaký Pavel mu přece nebude říkat, co on má dělat a jak. Nepřipomíná nám to něco, když diskutujete o myšlenkách nejenom z Písma a někdo s námi nesouhlasí? Já osobně miluji jak Petra, tak Pavla, každého pro něco jiného, ale oba PRO JEJICH LÁSKU K PRAVDĚ.

  Pokud slouží Písmo k našemu poučení, pak právě tento spor nám ukazuje, co skutečná AGAPE je. Petr dlouho skousával Pavlova slova. Byla pro něj těžko stravitelná. Proč? Zaprvé měl POCIT, TO ZDŮRAZŇUJI A JE TO ADRESOVÁNO HLAVNĚ ŽENÁM, že byla narušena jeho důstojnost. Byl totiž přede všemi apoštoly dosazen za vedoucího díla. Na jeho Skále (Kristu) byl vybudován sbor a jeho víra byla pevná jako skála (petros).

  Za druhé Pavlovi plně neodpustil, protože pronásledoval sbor, ten sbor, který on vybudoval. Měl tedy obavu, že Pavlovo učení zničí to, co on pracně tvořil. Ta obava pramenila z toho, že on, Petr, se bude zodpovídat Kristu, ale Petr se choval s neporozuměním vzhledem k času, který od té doby už uplynul. Pořád předpokládal, že zákon ustanovuje tělesné Židy výš, než bratry a sestry z národů. Jeho chování tudíž ukazovalo, že se raději drží tradice Židů, než skutečné AGAPE.

  Lze toto vidět mezi křesťany i dnes? Rozhodně, a to ve chvílích, kdy někdo protlačuje tradici nauk svých náboženských domů. V nich je silná FILIA, ALE AGAPE SKOMÍRÁ. Jak nad Petrem a jeho filií zvítězila AGAPE? Když vychladl a viděl, jak se Pavel postavil, aby ZÁKONNĚ OBHAJOVAL DOBROU ZPRÁVU S NASAZENÍM VLASTNÍHO ŽIVOTA, uvědomil si, že Pavel má větší víru než měl on sám. Pavel pronásledoval Petrův sbor v dobré víře, že je to SPRAVEDLIVÉ PŘED OČIMA NEBESKÉHO OTCE, PROTOŽE NESNESL SOUPEŘENÍ. Petr byl 3,5 roku s Kristem den co den a když měl dát svůj život v jeho prospěch a měl s ním zemřít, tak jej 3x zapřel.

  Co udělal Pavel? Ten se ihned, když pochopil svůj omyl, obrátil. On nepochyboval a raději okamžitě nasadil svůj vlastní život, aby své škody napravil a aby NAPLNIL PRÁVO A SPRAVEDLNOST a pokud mu nebeský Otec odpustí, tak to bude DAR NEZASLOUŽENÉ LASKAVOSTI A MILOSRDENSTVÍ. Tehdy přestal Petr na Pavla žárlit. Přestal jej brát jako konkurenta, který mu boří domeček. Naopak s AGAPE napsal: 

  „Dále, považujte trpělivost našeho Pána za záchranu, právě jak vám také psal náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána,“ (2. Petra 3:15) Zajímavá myšlenka je hned v dalším verši: „když o tom mluvil, jako to činí také ve všech svých dopisech. Jsou v nich však některé věci těžko srozumitelné, jež neučení a nestálí překrucují, jako také ostatní Písma, ke svému vlastnímu zničení.“ (2. Petra 3:16) 

  O ČASU KONCE je prorokováno v knize Daniel toto: „A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy. A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou ŠŮT (brodit se, jakoby přecházeli hlubokou řeku z jednoho břehu na druhý) a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:3,4)

  Žijeme v ČASE KONCE? Já věřím, že ANO. Nebude to tedy náhodou tak, že se budou staré tradice opouštět? Nebude to náhodou tak, že se k nám budou obracet S AGAPE TI, KDO MAJÍ OD OTCE ÚKOL, ABY SE SPRAVEDLNOST A PRÁVO ROZHOJNILY A Z NICH VZEŠLO AŽ MILOSRDENSTVÍ?! Pokud ano, pak se divím tomu, že se mnozí uráží jenom proto, že se drží tradic učení svých náboženských domů. Není to náhodou tím, že jsou určité myšlenky zpočátku těžko pochopitelné?

  Jakou LÁSKU MÁME PROJEVOVAT? AGAPE, NEBO FILII? Na to musíme získat odpověď u samotného nebeského Otce, aby to byl On, kdo dá vzrůst a svého Ducha moudrosti a porozumění. Pokud by se Petr držel své filie, pak by vznikal dále větší a větší SPOR. On však miloval AGAPE a miloval svého Bratra Jehošuu více, než svou moudrost a své tradice. Není to nádherný příklad pro dnešní dobu? Milovaní, kéž je to naše vlastní norma chování a přístupu k těm, jimž dal Otec moudrost a svého Ducha, aby pásli v AGAPE Jeho a Kristovy ovce v tento čas; Čas Konce a Velkého Soužení.

  Poslední myšlenkou je ta, kterou jsem zaznamenal u některých žen, které mne obviňují z povýšenosti. Ty sestry, které mne znají nejenom z komentářů a příspěvků, ale z osobních rozhovorů ví, že POVYŠOVAT SE NAD NIMI NENÍ MŮJ STYL KOMUNIKACE. Mrzí mne, když si to o mne některé ženy myslí. Nedávno se mi stalo, že jsem udělal chybu, když jsem omylem dal do hlavičky článku chybné číslo kapitoly. Sestra mne na to upozornila. Otec mne zase jednou hezky vychoval, protože je potřeba dát toto porozumění a nejlépe se to člověk učí na vlastních chybách a vlastním selhání

  24 hodin mi nedovolil, abych viděl tu chybu. Tak jsem byl skutečně příkrý k této sestře. Když jsem zjistil svou chybu, okamžitě jsem se jí omluvil a poprosil ji i Otce o odpuštění. To mne učí, že musím věnovat zvýšenou pozornost k vlastním chybám, PROTOŽE SE BUDU ZODPOVÍDAT SVÉMU BRATROVI A TAKÉ OTCI VÍCE NEŽ JINÍ Z KAŽDÉHO SVÉHO SLOVA. Miluji Otce i Krista za to, že mne takto veřejně ponížili, protože to není mé dílo, ale jejich a já jsem pouhé NIC. Takže ještě jednou i touto cestou prosím sestru, které se to týká, za odpuštění. Mohl bych se vymlouvat, proč jsem to neviděl, ale to není správný postoj k vlastním chybám.

  Proč Pavel nařizuje ženám, aby se nesnažily v rámci sboru vyučovat? Toto je důležitá otázka. Mohlo by se zdát, že ten, kdo na toto upozorní, že ženy znevažuje. Osobně miluji ženské emoce a projevy lásky, když jsou jimi plné a projeví je slovy. Děkuji Otci za to, že mi toto dovoluje zažívat v rozhovorech, když ukazuji směr, jak rozumět Otcovým a Kristovým myšlenkám. Nejkrásněji to zní ve Slovenčine. Vám, mým milovaným sestrám je dáno se radovat naplno, protože jste byly vytvořené s emocemi, které se my muži musíme učit a tak jste pro nás v tomto směru velkými učitelkami. JSTE SKUTEČNÝM DOPLŇKEM NAŠICH RACIONÁLNÍCH MYSLÍ

  Všimněme si co napsal Jan ve Zjevení a co mu přikázal Kristus: „A andělovi sboru v Thyatiře piš: To říká Boží Syn, ten, který má oči jako ohnivý plamen a jehož nohy jsou jako čistá měď: Znám tvé skutky a tvou lásku a víru a službu a vytrvalost, a že tvých posledních skutků je víc než těch dřívějších. Opravdu ti však zazlívám, že snášíš tu ženu Jezábel, která se nazývá prorokyní a vyučuje a svádí z cesty mé otroky, aby smilnili a jedli věci obětované modlám.“ (Zjevení 2:18-20) 

  Drahé sestry, které se pod emocemi urážíte pro má slova, že by bylo rozumné, kdyby jste raději mlčely, když šíříte filii vašich náboženských domů, že to není povyšování, ale PŘÍKAZ KRÁLE, JEHOŠUY KRISTA. To smilstvo a věci obětované modlám, to jsou nauky, které jste si zamilovaly. Prozkoumaly jste je ne s rozumem, ale jen pod vlivem emocí. Proto dal Pavel ten příkaz, kde vám zakazoval, abyste vyučovaly na shromážděních, tedy přesně řečeno v EKKLESII, tedy v místech, kde se dva a více sejde v Kristově jménu. To platí i pro skupiny na FB.

  Jistě víme, že si Satan vybral ženu, aby ji uvedl pod vliv EMOCÍ, aby jednala nerozumně a tak byla dokonale podvedena. To nemá žádnou souvislost s tím, čím pro mne či jiného Otcova služebníka jste. Achab byl sveden svou ženou Jezábel, která do Izraele přinesla Satanovo uctívání. On se jí nechal ovlivnit, protože ji miloval víc, než jaká byla jeho láska k jeho nebeskému Otci a jeho smyslu pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST, a tak činil to, CO BYLO ŠPATNÉ V Jehovových OČÍCH. Satan si vás vybírá právě proto, že vy milujete bez rozmyslu. Je to krásné, ale ne v učeních nebeského Otce. Kdy je třeba vše chápat podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI.

  Proto nechal ta slova Jehošua Janovi do Thyatiry zapsat. Ženy svými emocemi ovládly učení bratrů a přestaly respektovat uspořádání. Toto přece žádná z vás, která miluje Otce i Krista, nechce. Pokud milujete AGAPE, tak tomu musíte rozumět, že za takovými emocemi je ĎÁBEL, OTEC LŽI. Vím jak velmi toužíte po bezpečí, proto mnohé z vás svedl ten antikrist Mihál svou naukou o předčasném vychvácení, protože emočně je pro vás těžké pochopit, že by Kristus dovolil, aby byly jeho sestry vystaveny nějakému soužení. COŽ UŽ TO SOUŽENÍ NEMÁTE? COŽ NEJSTE POD TĚŽKÝM TLAKEM, KDYŽ VIDÍTE CO NAŘIZUJÍ VLÁDY A CO SE DĚJE VAŠIM I CIZÍM DĚTEM?

  Prosím, chápejte, že AGAPE je založena na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI a dokud toto není naplněno, nemůže přijít MILOSRDENSTVÍ. Na nás všech, jak lidech ničemných, tak na lidech spravedlivých, musí být uplatněno stejné měřítko, STEJNÝ TLAK, STEJNÉ SOUŽENÍ. Pokud zachováme víru a vytrvalost, poskytne Otec z tohoto soužení úlevu. Rozhodně nikoho nezanechá a nedovolí, aby se spravedlivý potácel, ale to je o důvěře k Otci. O stejné důvěře, jakou mají malé děti ke svým rodičům, že si budou mít kde lehnout, čím se přikrýt a že něco pojí a budou oblečeny. 

  „Proto vám říkám: Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat. Což neznamená duše víc než pokrm a tělo víc než oblečení? Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni? Kdo z vás může přidat jeden loket k délce svého života tím, že je úzkostlivý? Proč jste také úzkostliví v záležitosti oblékání? Vezměte si poučení z polních lilií, jak rostou; nelopotí se ani nepředou; ale říkám vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní rostlinstvo, které je dnes zde a zítra je hozeno do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní? Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: Co budeme jíst? nebo Co budeme pít? nebo Co si oblékneme? O to všechno totiž dychtivě usilují národy. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:25-34)

  Náš nebeský Otec ustanovil k vyučování konkrétní muže, kteří se drží přísně jeho zdravých slov, protože ti mají silněji vytvořenou rozumovou stránku a Satan je jenom tak nesvede. Proč si vybral Evu a proč si nevybral Adama. Adam by mu nenaletěl. Ale protože Evu miloval a viděl, že žije, tak uvěřil jejím slovům a taky pojedl, protože jej Satan tímto trikem dostal pod emoce.

  Milé ženy, sestry, OVLAŽUJTE NÁS SVÝMI PROJEVY LÁSKY, SVÝMI EMOCEMI, ALE NE PŘI VYUČOVÁNÍ OTCOVÝCH MYŠLENEK, VELMI TO POTŘEBUJEME!

Kéž je to nebeský Otec, kdo nás naplňuje svým Duchem a svou moudrostí v Jehošuově jménu.

Váš a Kristův bratr Igi.