SKUTEČNÝ BOŽÍ LID V ČASE KONCE. JAK JEJ MŮŽEME NALÉZT? JE PRONÁSLEDOVÁNÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH V RUSKU NAPLNĚNÍM PROROCTVÍ?

Spread the love

Obdržel jsem upozornění na měsíční zpravodajství pro měsíc květen 2021, drahou sestrou Jindřiškou, která slouží v této náboženské organizaci přes 40 let. Velmi oceňuji, že miluje STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BOHA. Pustil jsem si tedy toto zpravodajství, abych si vyslechl výklad k proroctví z knihy Daniel. Jak mnozí čtenáři ví, existuje kniha, kterou naleznete zde a která rozebírá všechna proroctví této knihy verš po verši, aby čtenář pochopil, kde se nyní nacházíme v PROUDU ČASU. Zda jsme na KONCI ČASU a jak dlouho má tento čas trvat.

Publikace, která vyšla 23.12.2019 je psána tak, aby ji chápal každý čtenář, kdo touží porozumět mnohým světovým událostem. Ti, kdo ji začali chápat sdělují, že museli začít knihu studovat. To je pro člověka, který se na ni podílel velmi intenzivně, velké povzbuzení. Chci tedy povzbudit každého čtenáře, aby před čtením kterékoli části této publikace prosil nejprve našeho nebeského Otce ve Jménu Jehošuy Krista, aby to byl Otec, kdo myšlenky v ní čtenáři potvrdí Jeho Duchem. Pokud je tato publikace psána jenom lidskou moudrostí, pak nemá žádnou hodnotu a je ztrátou času se jí zabývat, pokud však pocítí takový čtenář působení Otcova Ducha, pak ví, že byla psána pod jeho vedením skrze mnoho modliteb a proseb o vedení, aby bylo možné mnohé texty napříč knihou Zjevení propojit do jednolitého celku.

Proč toto vše zmiňuji? Protože věřím, že jsem způsobilý prozkoumat skutečně do hloubky, co jsem se z tohoto zpravodajství dozvěděl. Nechci nikoho ze Svědků Jehovových odvézt za svým učením. AŤ SE TO NIKDY NESTANE!!! JÁ JEN MOHU ZALÍT, ZASÍT, ALE VZRŮST, DUCHOVNÍ VZRŮST PŮSOBÍ OTEC. Tomu věřím a tím se řídím už od počátku, kdy jsem poprvé držel Písmo v rukou.

Mnozí bratři a sestry v této náboženské organizaci mne nemají rádi, protože vždy věří publikacím Strážné věže na 100%. Sám jsem byl v této organizaci 16 let, takže rozumím jejich uvažování. Dodnes mám k mnohým z nich velkou náklonnost, dokonce i k těm, kteří o mne rozšiřují polopravdy. Nemám jim to za zlé. SÁM JSEM BYL MNOHOKRÁTE SATANEM PODVEDEN A MNOHOKRÁT JSEM KLOPÝTL TAM, KDE JSEM BYL DOKONALE POUČEN. Nemohu tedy na nikoho z nich házet kameny.

Co však musím, tak to je říkat Pravdu a ta se může dotýkat i věcí spojených s touto náboženskou organizací a to hlavně v oblasti, kde tato organizace hlásá, že je jedinou nositelkou Pravdy, když na sebe vztahuje určitá proroctví, KDYŽ ŘÍKÁ: „BYLI JSME VYVOLENI JEHOVOU BOHEM„. Pokud mám kritické myšlení, pak si musím položit jednu důležitou otázku:

NEŘÍKAJÍ TOTÉŽ I JINÉ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE a SEKTY?

Pokud ano, pak jediný, kdo toto může říci, je samotný nebeský Otec a samozřejmě i Jehošua Kristus. Je možné se jich ptát? Věřím že ANO. Tak mi dovolte i vy, jenž jste součástí této organizace prozkoumat, zda i Písmo potvrzuje vše, co učí VEDOUCÍ SBOR, jako Otcem zjevenou PRAVDU.

Začnu tím, co je hned na počátku zpravodajství uvedeno. Je tam zmíněna informace o pronásledování Svědků Jehovových v Ruské federaci. Toto je předloženo, jako jasný důkaz toho, že je brána organizace jako jediný Otcův prostředek a že pouze SJ mají schválení. Nepřeji nikomu, ani svému největšímu nepříteli, aby jej kdokoli pronásledoval za jeho názor, či přesvědčení, pokud se chová slušně, tak jako to je zřejmé i z chování SJ.

Mnozí víte, že se do hloubky zabývám nejenom Písmem. Proč? Protože jsem si zamiloval hebrejské slovíčko šůt, které se dá přeložit mnoha způsoby a je zapsáno v Danielovi 12:4. Mnozí překladatelé jej překládají slovy: „probíhat sem a tam, toulat se sem a tam.“. Když jsem se dostal k tomuto verši, byl jsem Duchem veden k tomu, abych celý verš opět zkoumal v původních textech, ze kterých se překládá. Zde jsem odhalil, že slovo šůt lze přeložit v tomto kontextu ještě přesněji, aby byla celá myšlenka více zdůrazněna. To znamenalo pro mne osobně VELKOU RADOST, protože zde je obsaženo ponoření se co nejhlouběji do zkoumaných věcí. Význam zní: „BRODIT SE SEM A TAM“ , ve významu přecházet z jedné strany řeky po pevné půdě na druhou stranu a teprve poté skutečně nalezneme PRAVÝ VÝZNAM DANIELOVÝCH SLOV. To brodění se znamená, že bereme v úvahu i mimo biblické události a děje ve světě v čase, kdy se jeho slova plní. NESTAČÍ JENOM ŘÍCI, TEHDY A TEHDY SE NĚCO SPLNILO, ale musíme sledovat kontext toho, jak se to splnilo a proč!!!! To bylo pro mne nové, ač jsem byl k tomu veden dlouho, ale neuvědomoval jsem si to.

Bylo potřeba mnoho věcí zanalyzovat, nahlédnout do určitých záznamů, které zdánlivě spolu nesouvisely. Kdyby to nebyl Otcův Duch, který mne stále nutil, abych ještě prozkoumal to a tamto a teprve pak mi bylo dovoleno pokračovat, neposkládalo by se mi puzzle do jednolitého obrazu. Často jsem dostával otázky: „PŘEMÝŠLEJ, PROČ JSEM TOTO SLOVO POUŽIL? PROČ PRÁVĚ TAKOVÝ SLOVNÍ OBRAT? JAK TO SOUVISÍ S TOU A TOU UDÁLOSTÍ, KTEROU JSI ZKOUMAL TŘEBA PŘED 30 LETY, KDY JSI PÍSMO NEZNAL?„. Nechci vás zahlcovat vším, co se dělo, když jsem se brodil tím vším.

Co vyčítám těm, kdo připravují tyto výklady? Že toto nedělají. To se netýká jenom Svědků Jehovových, ale všech. Vidím to u Adventistů sedmého dne a mnoha dalších zástupců, takzvaných učitelů Otcova slova.

Lze toto vidět v květnovém zpravodaji? Tvrdím, že ano. Je to logické v případě, že není WATCH TOWER tím, za koho se vydává. Je tam uvedeno, že splnění ohledně pomoci, kterou Daniel jasně vztahuje na období 2. světové války a následně pak komunistického pronásledování, tato organizace posunula a vztáhla k rozpadu SSSR. Nejenom, že jim uniká, že je zde kniha Zjevení a jsou zde dvě důležité kapitoly 13 a 17, ale uniká jim výpověď našich bratrů a sester z dob pronásledování!!! Jak jim bylo trochu pomoženo? TAK, ŽE CÍTILI JEN PRVNÍ RÁNY A PAK SE VŠE UTLUMILO, ABY BYLI SCHOPNI TO PŘEŽÍT. Sami hledejte tyto výpovědi. Máte je k dispozici. Je proto opora v samotném Písmu? Ano, když je nám řečeno, ŽE OTEC NEPŘIPUSTÍ A NEDOVOLÍ SATANOVI, ABYCHOM BYLI ZKOUŠENI NAD TO, CO NELZE ZVLÁDNOUT. Jsou tato slova v Písmu? Četli jsme je?

Jen málo Svědků ví, že než jsem se stal i já členem této organizace, že jsem musel prozkoumat knihu, kterou o ni napsal jeden slovenský bratr. Tak jsem byl psychicky připraven, abych nešel za lidmi, ale abych se naučil, co jsem potřeboval pro ČAS KONCE, ABYCH MOHL PSÁT TYTO ČLÁNKY a dokázal spojovat pro mnohé bezvýznamné věci. Takže se vrátím k tomu pronásledování, jako důkazu, který se mylně považuje za důkaz jedinečnosti.

Například v Číně, jsou mnozí křesťané pronásledováni tak, že jsou zabíjeni. Dotýká se to všech denominací. Takže jak to je? Jsou a nebo nejsou i oni tím lidem, na kterém se plní proroctví o pronásledování? A co Afrika, kde kamenují bratry a sestry napříč náboženskými skupinami?

Takže toto je pro mne NESPRÁVNÉ MĚŘÍTKO. Abych to pochopil, jak je to v Rusku, byl jsem Duchem veden k tomu, abych se zaměřil na dopisovou kampaň, kterou zorganizoval VEDOUCÍ SBOR SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, když měli psát V.V.Putinu, aby dal pryč ruce od těchto bratrů a sester. Jedna taková kampaň už jednou v dějinách této organizace proběhla a organizoval ji z tepla svého úřadu třetí prezident společnosti J. F. Rutherford.

Jak to už bývá, tak jsem měl možnost velmi do hloubky prozkoumat, kým skutečně byl. Ne to, co se o něm zkresleně dozvíme v knize HLASATELÉ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ale v soudních obžalobách Spojených Států, které byly vedeny proti Ch. T. Russellovi a KORPORACI STRÁŽNÁ VĚŽ. Proč nejsou v této knize detailně tyto soudní spory rozebrány? Že by měl někdo velký zájem něco utajit?

Kdo umíte anglicky, tak sami začněte hledat. Vše je veřejně dostupné a bylo to dokonce zpracováno do jednoho video dokumentu, které jsem zhlédl dávno poté, kdy jsem se poprvé k těmto informacím dostal. Byla mi položena otázka: „Co si o tom myslím a proč se to opět děje a jaký je cíl toho všeho?„. Tehdy mne Duch vedl k tomu, kým Rutherford skutečně byl a co nemohli bratři té doby vědět, protože svědkové jeho kroků z let 1901 – 1916 byli dávno odklizeni.

Jen jedna otázka pro ty, kdo ví, kde leží tělo Ch. T. Russella: „Skutečně si myslíte, že by ležel tam kde leží?„.

Pokud nelžu, to prosím vložte jako dotaz k samotnému Otci, aby to byl On, ne já, kdo vás uvede do celé PRAVDY, může být člověk, který je v zednářských ložích označován za největšího zednáře prvních 15 ti let minulého století?

Znáte tuto symboliku? Pokud ano, tak si ji ještě ukážeme jinde. Je to vždy o mnoha hodinách zkoumání, abyste určité věci pochopili. Obrázky mluví jasně.

Tento symbol kříže s korunou, kterou může někdo považovat za neškodnou symboliku nalézáme také tady.

Už vám začíná svítat?

Víte proč je tam tento symbol a co to znamená pro zasvěcené?

Je to pozvánka, aby se na tomto projektu podíleli ti, kdož jsou zasvěceni v 10° Yorského ritu. Proč byl tento symbol odstraněn v roce 1931? Protože ovcím se řeklo, že stauros je dřevo, ale zasvěceným se tím oznámilo, že proces je zakončen, již není potřeba dalších zasvěcených členů.

K čemu dochází v organizaci v roce 1931? KE ZMĚNĚ POJMENOVÁNÍ Z BADATELŮ BIBLE, NA SVĚDKY JEHOVOVY. Zde musíme jít do Písma a připomenout si, co prorokuje Daniel? Ten odhaluje v 11. kapitole ve verších 31 až 34 toto:

A budou paže, jež povstanou, a budou vycházet od něho; a opravdu znesvětí svatyni, tvrz, a odstraní stálý rys. A na místo jistě dají ohavnost, která působí zpustošení„( D. 11:31)

Zde se hovoří o králi Severu a je to období 1931-45. Tehdy bylo králem Severu Německo, To uznává samotná organizace. Paže je v biblické symbolice spojena s mocí a tato destruhující moc bude vycházet od těch kdo krále Severu dostali k moci. Víte kdo to byl? Byly to okultní společnosti, které jsou úzce spojeny s zednářskými lóžemi. Víme, že Hitler byl velmi ovlivňován společností Thule. Byl agentem britské tajné služby MI6, takže se Daniel nespletl.

A opravdu znesvětí svatyni. Co má Daniel na mysli? To pochopíme až z dalšího verše.

A ty, kteří jednají ničemně proti smlouvě, dovede hladkými slovy k odpadnutí. Ale lid, který zná svého Boha, ten získá převahu a bude jednat účinně. A ti v lidu, kteří mají pochopení, ti budou mnohým předávat porozumění. A po několik dnů budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním. Ale až budou přiváděni ke klopýtnutí, bude jim trochou pomoci pomoženo; a mnozí se k nim jistě připojí hladkostí.“ (D. 11:32-34)

Kdo dovedl hladkými slovy k odpadnutí? Může se na první pohled zdát, že to byl samotný Hitler. Toto je i přijímaný výklad v organizaci, takže KONKORDÁT, podepsaný s Hitlerem mu skutečně pomohl a víme, že se Hitler zavázal, že tam kde šlápne jeho moc, vyhladí Badatele Bible. To jsou fakta a Katolická církev, jako jedno z center okultního řízení, už dávno opustila SMLOUVU O KRÁLOVSTVÍ a tím její vedení definitivně odpadlo.

Zde musíme pochopit jednu důležitou věc. Badatelé Bible, ač byli sdružováni ve studijních skupinách a oznamovací dílo řídil Brooklyn, byli uvnitř studijních skupin SVOBODNÍ!!! 99% těchto bratrů a sester přijímalo symboly. TAKŽE BYLI SKUTEČNOU SVATYNÍ. Proč je to důležité? Protože oni důvěřovali Otci, jako Otci víc, než tomu, kdo se označoval za VRO. Kdy se to mělo změnit?

Po roce 1935. Proč právě tehdy a schválně jsem toto zatím ve svých článcích nezmiňoval. Důvod byl prostý, Stačí, když si přečtete knihu bratra Raymonda Franze, který na to velmi důrazně upozorňuje v knize KRIZE SVĚDOMÍ. Když se nesplnilo v roce 1975 to, co se stalo hitem dnů let šedesátých a ARMAGEDON OPĚT NEPŘIŠEL, začali mnozí bratři hledat příčinu svého omylu. Dnes se rádo na ta léta zapomíná, ale ti kdo to prožili ví své a mnozí také opustili organizaci.

Tehdy jeden švédský bratr napsal studii, kde odhalil na třech liniích důkazů, ŽE HLEDANÝ ROK SKUTEČNÉHO ZNIČENÍ JERUZALÉMU, BYL V ROCE 586 př.n.l.. To je přesně o 21 let později než se učí. Pokud by VEDOUCÍ SBOR BYL SKUTEČNĚ TÍM, co o sobě tvrdí a nebyl Zednářským projektem, pak by bylo vše určitě jinak.

Ti co ve VEDOUCÍM SBORU SKUTEČNĚ MILOVALI PRAVDU, chtěli učení o roku 1914 změnit a posunout naplnění o konci času národů do skutečného roku naplnění. Tím byl rok 1935. Co by se stalo ZEDNÁŘŮM, KTEŘÍ TAM BYLI A DODNES JSOU ZAPARKOVÁNI? Byli by odhaleni. Prasklo by totiž to, co nemohli připustit. Uctívaný Ch.T.Russell by nebyl už prorokem. Někdo by mohl začít pátrat v jeho sedmi dílném dílku a odhalit tak kým byl a kým jsou někteří takzvaní bratři VEDOUCÍHO SBORU.

Takže se udělalo opatření pro den hlasování o změně. Tehdy, nevím jak to je dnes a už mne to nezajímá platilo, že změna musela být schválená 11 hlasy. Takže se dva, z těchto bratrů, kteří milovali PRAVDU, poslali na důležitou služební cestu a hlasování proběhlo bez nich. To se stalo dvakrát. Raymond odstoupil a nakonec jej vyhodili z ústředí na ulici. KDO NEPOSLOUCHÁ ZEDNÁŘE, S TÍM NEMAJÍ SLITOVÁNÍ. No a aby neškodil, protože se jej báli tak, jak se lidově říká: „JAKO ČERT KŘÍŽE“, změnili zavedená pravidla v roce 1979, nebo 1980, omlouvám se nyní, že neuvádím přesný rok, ale v knize to najdete, která nedovolovala do té doby nikoho vyloučit za to, že se stýkal s bratrem, nebo sestrou, kteří dobrovolně opustili organizaci. Proč se to stalo? Protože bratr R. Franz neměl nárok na důchod a musel začít pracovat a zaměstnal jej bratr, který odešel a ten jej zval každý den na oběd. Neplatit bratrům v ústředí důchodové pojištění je jeden z nástrojů na vydírání, aby náhodou někdo, kdo není zasvěcen do Zednářského klubu, ale musí být povýšen do VEDOUCÍHO SBORU, protože někdo musí být tím kdo se musí ušpinit, kdo když organizace oznamuje lež, například o tom, že vakcíny jsou v pořádku, tak to dělá vždy nezasvěcený bratr. Pak se nedivme, že je těžkým alkoholikem a jezdí si kupovat drahou whisku  23 mil daleko, aby jej ve Warwicku nenačapali níže postavení bratři a sestry.

ZATÍŽENÉ SVĚDOMÍ JE VELKÝ TLAK VIĎ BRATŘE? Že by jsi činil pokání na některém z ranních uctívání a všechno by jsi už konečně o tom jak to tam chodí ozřejmil. VÍŠ JAK BY SE TI ULEVILO? VÍM ŽE SE TO K TOBĚ DOSTANE. Ono je lepší umřít s čistým svědomím, protože by to nebylo bez následků, ale měl bys naději na vzkříšení, jinak skončíš v gehenně.

Takže jak se VEDOUCÍ SBOR stal součástí likvidace svatyně?

Vraťme se nyní do roku 1935. Velký to rok v organizaci Svědků Jehovových. Budete znát: „MILIÓNY DNES ŽIJÍCÍCH, NIKDY NEZEMŘOU!!!!„. NOVĚ PŘÍCHOZÍ se stali bratry a sestrami druhé kategorie. Jak? Bylo jim zakázáno přijímat symboly. Lstivě byla zavedena nauka, jako NOVÉ světlo, že se začal tvořit VELKÝ ZÁSTUP.

Zjevení jasně říká, že ten vychází z koho čeho? Z VELKÉHO SOUŽENÍ, ŽE? Ale až v ČASE KONCE, NE USTANOVENÉM. A bylo takové VELKÉ SOUŽENÍ PRO BRATRY PŘIPRAVENO? Tak se musíme zamyslet a dát si tyto záležitosti do souvislostí dnů. Jak jsem už napsal v článku zdeNEJVĚTŠÍM STUDENTEM PÍSMA JE SATAN, NE MY, ALE ON, takže si také přečetl proroctví z Daniele, a protože nezná dne a ani hodiny, ale ví že 2000 let se blíží ke konci, kdy ještě může řádit jako černá ruka. Když pochopil, že konec ČASŮ NÁRODŮ PRÁVĚ KONČÍ, dal svým zasvěceným jasný pokyn.

Jaký? Že se bude vraždit a zavírat a mučit, jen co se do těch, co znají jméno svého Boha, jen co se do nich vejde!!!! A jak to vymyslel? Hitler je cholerik a stačí málo, aby se rozzuřil do nepříčetnosti. Takže co jej tak rozpálí do běla? KDYŽ BUDE DOSTÁVAT SPOUSTU DOPISŮ Z CELÉHO SVĚTA!!! Učinil by toto normální a obezřetný SPRÁVCE, aby vydal výzvu k této akci? Zvažte sami.

Je V.V.Putin cholerik? Ne není. Ví Satan, že mu má zničit tu jeho Synagogu? Ví. Takže co udělá, abychom jej vnímali jako despotu, který je podobný Adolfu Hitlerovi? JEN SI VZPOMEŇTE NA VZKAZ, KTERÝ DOSTAL SKRZE ČR, KDYŽ MU DO RUSKA POSLALI 18 VELVYSLANCŮ. Že je to číselně ADOLF HITLER, ŽE TEN NAD NÍM VÍTĚZÍ. No domluví se zasvěcení, jak v Rusku, tak ve Warwicku, že z něj toho Hitlera udělají stůj co stůj. Satan miluje, když se mlátí a zavírají hlavně ti, kdo zanají Otce jménem a když jsou ještě z Ruska, o to větší radování.

Prosím tě Vladimíre Vladimíroviči Putine, propusť skrze amnestii tyto bratry a sestry, které skrze spiknutí uvnitř tvé prokuratury nespravedlivě zavřeli, protože VEDOUCÍ SBOR SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH POTŘEBOVAL UKÁZAT, že tato organizace slouží Bohu. Se strukturou organizace učiň, co je správné v tvých očích králi.. Kéž ti to Otec připočítá k dobru, pokud vyslyšíš mou prosbu.

Připraví se vše proto, aby byli Svědkové Jehovovi zakázáni, stačí poukázat na to, že to z hlediska zákona o zahraničních neziskových organizacích je možné, protože se musí tyto neziskovky označit, jako agenti cizí moci a je vymalováno. Vše se svede na Putina, že on je tím zlem a FAŠISTICKÉ KORPORÁTNÍ MOCI OPĚT VYŠEL VÝBORNÝ TAH. Jenže se stane něco, s čím SATANOVA SYNAGOGA A ZEDNÁŘI NEPOČÍTAJÍ. Nějaká „hloupá a nepoučená“ novinářka se v přímém přenosu V.V.Putina zeptá, co on si myslí o pronásledování Svědků Jehovových v Ruské federaci a co říká na dopisovou kampaň?

Tak lituji, že jsem si to video neuložil, abyste na vlastní oči viděli jeho odpověď. Budu se snažit tlumočit přesně: „Sám nerozumím tomu, co se vlastně děje. Proč je prokuratura stíhá a myslím si, že nejsou nebezpeční.„. Skutečně si myslíte, že je za tím král Severu?

Pokud chápeme boj, který probíhá v zákulisí a víme, že Bílé klobouky, které se oddělily od Satanovy Synagogy, ví co přichází, že by něco takového spustily? Tak to ani náhodou. Celá operace SJ v Rusku je řízená těmi, kdo se rádi nechají uctívat a slouží jim to k tomu, aby vás udrželi v ohrádce.

Tuší někdo z bratrů a sester, jak velké prostředky musí měsíčně organizace zaplatit za mimosoudní vyrovnání ohledně pedofilie? Podívejte se kolem sebe, jak moc zřídly vaše řady za poslední 4 roky. Tušíte, jak velký je to výpadek financí?

Už vám někdy někdo z vašich starších ukázal, kolik stojí pronájem strojů u organizace, kde si je musíte pronajímat a kolik byste zaplatili v běžných půjčovnách? Jen ukazuji směr, na co se máte ptát, abyste pochopili, jak to v té TAKZVANÉ BOŽÍ ORGANIZACI CHODÍ. Jsou to vaše finanční prostředky, ne těch zednářů u koryta a měli by vám skládat účty.

Takže abych se vrátil zpět k roku 1935-45, Daniel byl informován přesně co se bude dít. Svatyně bude zničena, to jsou všichni ti pronásledováni a zabíjeni a také ti, kterým bylo řečeno, že až to VELKÉ SOUŽENÍ SKONČÍ, ŽE ONI BUDOU TĚMI, KDO VYJDOU JAKO VELKÝ ZÁSTUP. Co odhaluje Daniel o celém tom období, než ve 40 verši popíše přesně, kdy nastane ČAS KONCE?  Že je to ustanovený čas, ve kterém není to velké soužení ze Zjevení, ale období přípravy. Není to ani ta generace, za které má vše proběhnout, ale musí se objevit ti, kdo se budou dotazovat samotného Otce, JeHoVaH Boha a prosit jej, aby je SÁM VYUČIL a připravil pro ČAS KONCE, který rozeznají podle toho, že ubitá hlava povstává z propasti a začíná se strkat s Jihem. Že mezitím, co skončí první pronásledování tehdy skutečného Božího lidu, že se do organizace nasunou ti, kdo se připojují s lichotkami a ti dokončí sešněrování dříve Božího lidu, kde PRAVDA BUDE ASI TOLIK, jako rolička toaletního papíru, pokud by ohrozila postavení a vliv zednářské lobby.

Co mohu jako badatel dějin říci? Byli bratři a sestry v řadách organizace WATCH TOWER v té době skutečným Otcovým lidem? Rozhodně. Samotný fakt, že jako jediní mohli obdržet kdykoli svobodu, pokud se vzdají své víry, že mohli opustit koncentrační tábory a nikdo jiný toto neobdržel, je jasným důkazem. Byli to pro mne opravdoví hrdinové své doby na straně PRAVDY. Avšak to co nastalo po konci 2. světové války nám ukazuje, že se ze svobodných sborů a studijních skupin stal moloch, kde není možné nic, co se činí špatně ze strany VRO KRITIZOVAT.

Věrný a rozvážný SPRÁVCE musí sloužit a ne panovat. Pokud rozumíme Jehošuovým slovům o tom, kdy bude někdo za tohoto SPRÁVCE USTANOVEN, že se to má stát až při jeho příchodu v ČASE KONCE a Daniel jasně říká, ŽE TO NENÍ ČAS KONCE, ALE USTANOVENÝ ČAS, má VRO SJ velký problém s nevěrností. Proč? Protože nepočkal na Krále, ale začal bít své spoluotroky PŘÍKAZEM ZA PŘÍKAZEM, TÁMHLE TROCHU A TÁMHLE TROCHU, tak jak nám to odhaluje Izaiáš ve 28. kapitole.

Kdo je tedy v tuto dobu skutečným BOŽÍM LIDEM? Jsem to já? Nemám na sobě korunu slávy a nebyl mi dán bílý oděv. Co jsem obdržel? Obrovskou NEZASLOUŽENOU LASKAVOST a Dar zkoumat a spojovat události do jasného obrazu vzhledem k politickým procesům a proroctvím. Vidět za oponu. Ale i toto musí každý jednotlivec zkoumat na základě modlitby. Nikoho nebudu bít jenom proto, že mi nevěří. Proč? Protože miluji Pavlovy myšlenky když říká:

Co je Pavel, co je Apollos? Nic jenom služebníci.

Proto co jsem já? Jen prach na misce vah a váš spoluotrok v oznamování PÁNOVY DOBRÉ ZPRÁVY O KRÁLOVSTVÍ. Nepotřebuji rajský domov kolem sebe, když vidím, jak trpí mnoho mých bratrů a sester a kdybych to měl, už dávno bych se zbavil těchto statků v jejich prospěch. Takto to cítím, že toto je potřeba. Kde k tomu vystačí mé síly a mé prostředky, rád pomohu a těší mne to, ale nepotřebuji toto dávat na odiv.

Já osobně poznávám své skutečné bratry a sestry Otcovým Duchem, kdy samotný Duch mi vydá svědectví. Zajímá mne srdce víc, než jeho nauky. To neznamená, že nevedu druhé k porozumění toho, co mi Otec odhaluje. Mnozí klopýtají na mých slovech.

Stále nechápete milovaní, jak to s tím SKUTEČNÝM OTCOVÝM A KRISTOVÝM LIDEM JE, ŽE TO MUSÍ BÝT OTEC, KDO NÁM TAKOVÉ MILOVANÉ BRATRY A SESTRY OZNAČÍ?

Potřebujeme domy k tomu, abychom se vzájemně podporovali k LÁSCE AGAPE A K ZNAMENITÝM SKUTKŮM? Není to spíše tak, že když vložíme svůj život do rukou našeho nebeského TATÍNKA a jím se necháme VYUČIT, PODLE JEHO SLIBU Z JEREMIÁŠE 31:33,34, že se nám dostane všeho, i pravého společenství skutečných bratrů a sester? Ptejte se prosím Otce, zda toto je ta správná cesta. Každý z nás budeme stát sám za sebe. Nemůžeme se vymlouvat na své případné špatné jednání tím, že řekneme:

ALE TOTO A TOTO NÁS UČILT TEN, KDO NÁM ŘÍKAL, JÁ JSEM VĚRNÝ A ROZVÁŽNÝ SPRÁVCE.“

Jak se na nás bude dívat Kristus? Budeme jeho lidem? On, který nedělal nic, jen to, co jej naučil samotný Otec? Nemáme dorůst do stejné mysli, kterou měl i on? Nejsou náhodou všichni ti, kdo se vydávají za Pány nad naší vírou, kterým se musí věřit spíše kamenem klopýtání a odvádění od Otce, JeHoVaH Boha a jeho milovaného Syna Jehošuy?

KDO Z NÁS KDY ČETL V PUBLIKACÍCH STRÁŽNÉ VĚŽE, NEBO TO KDY SLYŠEL NA SHROMÁŽDĚNÍCH A SJEZDECH: „NEVĚŘTE NÁM, ALE OTCI A JEHOŠUOVI BRATŘI A SESTRY, VŠE SI SAMI DŮKLADNĚ OVĚŘTE, JSME JENOM SMRTELNÍ LIDÉ!„?

Já osobně hledám společenství mezi takto smýšlejícími bratry a sestrami. Zda je to správné, to ať posoudí Otcův Duch. Pokud nám je dán, pak určitě nebudeme zklamáni.

Vím, že je to smutné, ale věřte mi, že vás velmi šetřím, co vše mi bylo odhaleno a že si nepřeji, aby kdokoli ztratil svou víru k Otci a Jehošuovi.  Proto nevěřte mi, ale Otci a jej se přímo dotazujte, zda se mýlím, nebo sděluji fakta.

Kéž vás všechny vede náš nebeský Otec skrze svého Ducha ve jménu Jehošuy Krále, abychom nemuseli za člověkem pro radu a informaci. (Jeremiáš 31:31-34)

Pokoj vám všem Váš a Kristův bratr Igi.

Proč vlastně tento článek vznikl? Po rozhovoru se sestrou Jindřiškou jsem byl přiveden k tomuto 5-ti hodinovému videu, které je celé v angličtině. Ten muž na videu vysvětluje vše kolem zednářství. NECHTĚL JSEM VKLÁDAT TOTO VIDEO DO TOHOTO ČLÁNKU,  ale píši jej už druhý den a když jsem usínal, byl jsem veden k tomu, abych jej vložil. Proč je potřeba jej shlédnout? Všichni víme, že nás Písmo varuje, ŽE SE SATAN a JEHO SLUŽEBNÍCI RÁDI PROMĚŇUJÍ V ANDĚLY SVĚTLA. Toto je přesně o tom. Skrze tohoto člověka promlouvá démon a tváří se, jak je rozčílen nad tím, jak zednářské spolky ovládly  svět. Ukazuje na svět showbyznysu a politiky, aby bylo možné rozeznat skrze gesta, kdo je kdo a jak je vysoko v hierarchii moci a řízení.

Proč takové videa vznikají? ONI O SOBĚ MUSÍ ŘÍCI PRAVDU, ABY SE NIKDO NEMOHL VYMLUVIT, ŽE BYL JIMI PODVEDEN!!! Proto to mám i vám ukázat, abyste pochopili, že Satan značkuje své teritorium. Pokud k tomu dostanu svolení od jednoho bratra, který zkoumal SATANSKOU SYMBOLIKU v obrazových materiálech STRÁŽNÉ VĚŽE, VLOŽÍM JEHO VÝZKUM DO NĚKTERÉHO Z DALŠÍCH ČLÁNKŮ.

Vzpomeňme si na videokazetu, která se tuším jmenovala: „SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, organizace za tímto jménem„, když tak, ať mne někdo opraví, kde nám bylo ukazováno, jak důkladně se vše, co se publikuje v obrazových materiálech zkoumá, pak se ptám, jak je možné, že tam ta SATANSKÁ SYMBOLIKA JE? Co nám těmi slovy říkají? Že nic tam není náhodou, ale musí sdělit O SOBĚ PRAVDU. Tak se totiž satanisté zbavují své odpovědnosti, že někoho podvádí a že je to naše chyba, když si toho nevšímáme.

https://www.youtube.com/watch?v=bZ4NTdSK5ac <<< video bylo odstraněno