A jdeme do finále…. Copak se děje v Izraeli? Co nám o tom všem říká Písmo. Opět je to důkaz duchovních sil v pozadí.

Spread the love

V posledních dnech došlo v Izraeli k důležitým posunům, které mají dát mnohým „křesťanům“ pocit, že toto je Boží vůle. Takže vás, které tyto procesy zajímají, rád seznámím s tím, co máme skutečně očekávat a podíváme se na samotný vznik Izraele a co vše tomu předcházelo.

Pojďme v čase do devadesátých let devatenáctého století. Tehdy se zakončuje proces naplánovaný od roku 1776 n.l. až do tohoto času, kdy se svět měl nevratně v dalším století proměnit do ateistické společnosti. Cílem byly hlavně země Evropy, Ruska, USA a Číny.

Protože bytost, které tento zkažený svět patří fakt není hloupá, ale její inteligence dosahuje největší možné úrovně, musela řešit mnoho problémů. Na jedné straně, pokud chtěla ovládat dění v křesťanstvu, musela být schopna ovečky nahnat do správných ovčinců. Protože je tato bytost největším badatelem Písma, věděla, že se brzy objeví výrazná skupina, která bude chtít uctívat podle Písma, které se muselo stát dostupné pro lidskou společnost. Vzdělání bylo zakotveno jako jedno z práv a tak bylo jasné, že se situace začne měnit a lidé už nebudou chtít poslouchat ty, jenž si vždy plnili své břicha a ovcím tvrdili, že toto je Boží vůle popsaná v Písmu.

Mezi těmito lidmi průmyslové doby ještě nebyl plně vymlet SELSKÝ ROZUM, aby hned uvěřili Darwinově pohádce o vzniku planety Země, vesmíru z ničeho a díky INTELIGENTNÍ NÁHODĚ. Francouzská revoluce, Napoleonské války způsobily osvobození se z feudálního vlivu a pohyb nekontrolovaných mas nešlo zastavit. Zlatá horečka v Americe, země kde se plní sny na počkání, jak byly bývalé Britské kolonie popisovány hnaly za oceán desetitisíce lidí každý rok. Připravené MULTI KULTI TÉ DOBY, učinilo z puritánské a otrokářské společnosti ráj bankéřů a různých spekulantů, který zároveň uvolnil mnohé mravy.

Dobrým tahem tohoto učitele národů za oponou bylo i prosazování emancipace žen. Fungování rodin, jenž byla vždy základní stavební jednotkou, mohlo začít být narušováno do plánované dekadence dnešních dní. BYL BYCH VELMI NERAD, ABY SI ŽENY MYSLELY, ŽE JE TOUŽÍM POSUNOUT NEKAM DO 16. STOLETÍ, KDE BYLA JEJICH PŘIROZENÁ PRÁVA ZNAČNĚ OMEZENA. Pokud chceme pochopit co se skutečně stalo, tak to musíme popsat pravdivě.

Jak to ten Satan vymyslel? Do průmyslové revoluce byla společnost orientována hlavně na zemědělství. Dřelo se na panském a na vlastní rozvoj nebyl čas. Lidé, kteří začali odcházet do měst, kde byl z jejich pohledu svobodnější život, potřebovali se nějak uživit. Všichni nemohli být zaměstnáni v řemeslech tak začali zjišťovat, co nabídnout venkovu, aby se sami najedli. Tak mnozí začali přirozeně více přemýšlet, co je potřeba vyrobit. Tak začaly vznikat malé firmy, které reagovaly na potřeby zákazníků. Bankéři věděli, že investovat do těchto vznikajících firem je pro ně výhodné. Knihtisk se zdokonalil na tolik, že bylo možné začít investovat do reklamy a střední třída se chtěla od těch vesničanů odlišit, tak vznikla poptávka po módním oblečení pro vznikající střední vrstvu.

Pokud někdo bohatne, je potřeba jej rozptýlit zábavou, takže vznikl prostor pro kulturní spolky. Zde se začala scházet skupina intelektuálů, kteří měli v plánu změnit poměry. Aby ty spolky nedělaly neplechu, bylo potřeba na ně dosadit dohled, to zajistilo dostatek pracovních míst pro donašeče, kterým se pracovat nechtělo.

Velký boom zaznamenaly tajné spolky napojené na okultní procesy a ty infiltrovaly kulturní spolky a začaly je řídit. Má-li být společnost proměněna do potřebné podoby a plánů neviditelné moci, musí být společnost v předem připravené době uvržena do CHAOSU. Jak se to dělá? Tak, že společnost rozdělíte na více skupin a poštvete je proti sobě. Toto se provádí v době, kdy chcete rozložit nějaký starý útvar na nový. DNES SE TOMU ŘÍKÁ BAREVNÁ REVOLUCE. Ideální způsob je ten, když před dlouhou dobou smísíte národy a národnostní skupiny do velkého celku a jeden, nebo dva národy necháte vládnout těm ostatním.

Národnostní mix musí být takový, aby ty nejšikovnější lidé v říši vždy dřeli na ty, kteří jim vládli a žili z jejich umu. Aby se národy dostaly do správné deprese, zajistíte poručnictví skrze BEZCHARAKTERNÍ OBČANY DANÉHO NÁRODA. Česká šlechta byla toho nádherným příkladem. Proč to takto potřebuje ten, kdo ovládá procesy za oponou? Aby se mu náhodou na sto let nestalo to, co mu provedlo husitské hnutí. TOTO NIKDY NEMĚL V PLÁNU. Sto let mu trvalo, než získal zpět duchovní opratě, které mu zajišťoval katolický klérus.

Opět se ptáte, proč tak ze široka? Protože se nic neděje náhodou. Satan totiž jako badatel Písma pochopil, že od Kristovy smrti a vzkříšení uběhne ještě 2000 let, než vše vyvrcholí. Proč to věděl? Protože existuje jedno proroctví v Písmu, kde je slíbeno nebeským Otcem, že po příchodu Krista budou ještě dva dny, kdy bude dovoleno, aby ti, co milují Stvořitele nebe a Země, ještě dva dny trpěli a třetí den pro ně přišlo požehnání. Je totiž jedno pravidlo, které říká:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petra 3:8)

nebo

Vždyť tisíc let je v tvých očích jen jako včerejšek, když minul, a jako hlídka během noci.“ (Žalm 90:4)

No a dva tisíce let se rychle blížilo ke svému konci, takže se Satan se svými lidskými přáteli dohodl, že od konce 90 let 19. století až k úplnému vyvrcholení, musí vše vypadat tak, že se těm nepoddajným bláznům, co nepřijmou Darwinovu lest, ale dále budou hledat duchovní vedení, dostane naplnění proroctví v Satanově střihu. On věděl, jak lidé milují tělesné věci, a že když je nažene do těch správných ohrádek, do domů Velkého Babylonu, náboženských organizací všelijakých chutí, že mu na to skočí. Proč? Protože 19 století mu ty ovečky žraly jeho seno a slámu a píci a že si nepovšimly těchto důležitých veršů:

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:44)

Kdo přivádí k Jehošuovi? Otec, tedy JeHoVaH Bůh. A Kdy se to stane?

V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Ty ovce mají rády jiný výrok, ač jej říká až na samém závěru své služby, KDEŽTO TEN PRVNÍ ŘÍKÁ NA SVÉM POČÁTKU. Který tak milují?

Jehošua mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6)

Byl Kristus schizofrenik, aby řekl tak rozdílné dvě myšlenky? No nebyl a to pochopíme, když si ukážeme na které proroctví se odvolával:

Vždyť to je ta smlouva (smlouva o království, kterou Kristus uzavřel se svými učedníky při poslední večeři 14. nisana 33), kterou uzavřu s izraelským domem (už ne s TĚLESNÝM IZRAELEM, ALE TÍM, KTERÝ JE Z DUCHA) a po oněch dnech (NA KONCI KRISTOVY SLUŽBY, tedy v den poslední 14. nisana 33), je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat(Jeremiáš 31:33,34)

Takže co všechny ty ovce až dodnes dělaly špatně? Sami neprosily po svém křtu ve vodě nebeského Otce, aby to byl On, kdo je vyučí a PŘIVEDE K JEHOŠUOVI. On zase pak ty poučené, po jejich smrti vzbudí a přivede je k Otci. Jak prosté, ale vy kdo nevíte jak to chodí mezi takzvanými křesťany, budou vám tvrdit, že jste to vy, kdo ničemu nerozumí. Proto jim Satan může dávat tu svou stravu plnou protichůdných nauk, kdy jeden druhého raději zabije, než by přiznal svůj OMYL.

Vím že nemáte rádi dlouhé články a je to pro vás vše do široka, ale bez všech informací nepochopíte a neuvidíte SATANŮV VELKÝ PODVOD. Satan tušil, že ač se bude snažit sebe více, NEPODAŘÍ SE MU VŠECHNY OVCE LAPIT DO SVÝCH CHLÍVKŮ, na tyto ovečky se připravil velmi důmyslně!!!!!

Brzy pochopíte, jak hluboký význam mají všechny tyto informace a to co udělal, pro vznik STÁTU IZRAEL! Adventisty sedmého dne, jako už dobře zavedenou ohrádku měl pod kontrolou. Když se nenaplnila jejich data na příchod Krista, dal jim okultistku Ellen White.  Co mne velmi baví, když zkoumám ten svět kolem sebe, jakou zálibu má Satan v barvách a jak si rád pro své nejlepší sluhy vybírá barevná příjmení. Operace CIA kancelářská sponka, kterou uskutečnil na konci Druhé světové války, aby dostal německý výzkum do USA, byla barvami poseta tak, že duha musela závidět. Takový Mengele byl Dr. Green. Na letectví a kosmonautiku měl Brauna. Na bankovnictví má rodinu ROThschildů. Krásně zkomolené ČERVENÉ DĚTI. Je vidět, že mu barevná fantazie nechybí. Když si teď uvědomuji, napadlo mne to fakt až nyní, ŽE UŽ CHÁPU, PROČ JE LGBT KRÁSNĚ DUHOVÉ.

Duha byla do oblak přidána pro Noemovo potomstvo jako slib, že už lidstvo nikdy nebude zničeno celosvětovou potopou. Takže se Satan tímto způsobem vysmívá nebeskému Otci, protože spojil tuto nemorální komunitu s tímto symbolem. Myslel jsem, že už mne nedokáže co se týká barev překvapit. A PROČ TU MÁME BAREVNÉ REVOLUCE, JE VÁM UŽ SNAD JASNÉ. To už snad vysvětlovat nemusím.

Omlouvám se, teď jsem fakt trochu odbočil. Co se stalo u těch ASD, aby je uklidnil a nezačali si myslet, že nejsou v ovčinci správně? Vymyslel poudačku, že Otec, samozřejmě v té době stále TROJJEDINÝ, ještě nenašel dostatek svých věrných ovcí a Kristův příchod odložil. Co by se ty ovce nějak vzrušovaly, těch bylo jenom pár, hlavně že měli a dodnes mají svého největšího nepřítele ŘÍMSKOKATOLICKOU CÍRKEV a ta je přece Velký Babylon, šelmou, která byla, není a zase je. no těžko se jim to vysvětluje, když toto učení mají tak rády ovce této pastvy.

Přesto zde byly stále takové ovce, které NE a NE DO DOMEČKU. Ony byly tak drzé, že si to Písmo studovaly SAMY. Chápete jakou drzost si dovolily? Tak on tu lidem dal evoluci, krásnou hutnou stravu, kde se nikomu za své zločiny nemusíte morálně zodpovídat. Ony ne, ony stále jenom chtějí studovat Písmo a to bez potřebného učitele. TAKOVÉ DAREBACTVÍ SE TRPĚT NESMÍ.

Ale Satan skutečně není žádný hlupák, takže vybral někoho, kdo bude velice silnou osobností, kterému dodá kamaráda, nejlépe soudce, protože ten už bude vědět, jak nějakou tou právní kličkou zařídit, aby se Satanův podvůdek kolem zbohatnutí toho charismatického muže a jeho vedení neodhalilo. No kdo to byl? Představte si, že právě ten, kdo má hrobeček na největším zednářském hřbitově a podle znalců byl zednářem 33 stupně Skotského ritu zasvěcení s blízkým výhledem na pomníček ve tvaru pyramidy jím vytvořené KORPORACE a s posmrtným titulem za zásluhy při budování STÁTU IZRAEL Toto fakt nevymyslíš? Tento výsměch nebeskému Otci dokáže vytvořit jenom samotný Satan, když se postará o to, aby ta jeho KORPORACE NESLA V BUDOUCÍM ČASE JMÉNO SAMOTNÉHO STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH Boha. Ten zednář se jmenoval CH.T. Russell a jeho kamarád J.F. Rutherford.

Takže už víme tu omáčku kolem, která je nutná k pochopení proč musíme začít v 90 letech 19. století. Na konci se objevila skupina, která v Basileji měla svůj první Sionský kongres. Skutečného Žida byste tam hledali asi tak marně, jako jehlu v kupce sena. Pokud se toto dostane až k Bibimu, tak mne rád mít nebude. Bohužel jsou to fakta a Izrael potřeboval Satan. Takže koho tím pověřit? Nejlépe takové sluhy, kteří se už osvědčili. Ruští sionisté už zajistili před tímto kongresem, aby se jejich pionýři začali usazovat v Palestině od poloviny století. Vše platila mazaná Britská vláda, která měla nad tímto územím dohled. Finance dodali sionští bankéři. CO MUSÍME CHÁPAT? ŽE SIONISTA SE NEROVNÁ ŽID, ALE VŽDY CHAZAR. Nebudu se zde vracet k jejich počátkům, najdete v mých starších článcích, nebo v knize, na kterou jsem odkazoval v předešlém článku. A tito Sionisté rozehráli hru, jak naplnit určitá proroctví, KTERÁ JSOU ČISTĚ DUCHOVNÍ A NIKDY SE NEMAJÍ NAPLNIT TĚLESNĚ, JAKO SOUČÁST STVOŘITELOVA PLÁNU!!!!!

Už dávno před tímto sjezdem, předpokládám že to bylo okolo slavného roku 1776 n.l. byl vypracován dokument, který byl na tomto sjezdu Satanových sluhů přijat, jako budoucí jízdní řád, který měl na konci VYVYRCHOLIT CELOSVĚTOVÝM KORPORÁTNÍM FAŠISMEM. Součástí plánu byl i stát Izrael.

Tento dokument předhodili v roce 1905 ruské tajné policii, aby se dostal do povědomí širokým masám společnosti a aby MOHL SATAN KDYKOLI OBVINIT SKUTEČNÉ ŽIDY Z CELOSVĚTOVÉHO SPIKNUTÍ. Dokument znáte snad všichni, jmenuje se Protokoly Sionských mudrců. Proč právě takto vše naplánoval?

Apoštol Pavel vysvětlil ve svém dopisu do Říma, že Židé v Kristově době byli přivedeni ke klopýtnutí, aby byla dána možnost k záchraně i ostatním národům a stali se tak součástí plánu nebeského Otce, na službě Otce, jako DUCHOVNÍ LEVITSKÉ KNĚŽSTVO, které slouží Kristovu tisíciletému království.

Satan fakt nemá Kristovy příbuzné podle těla rád. On je nenávidí, protože mu způsobili jeho prohru, když Krista nechali zabít. Splnilo se tak ÚPLNĚ PRVNÍ VYŘČENÉ PROROCTVÍ PÍSMA, KDE JE MU OZNÁMENO, CO JEJ ČEKÁ A NEMINE, ŽE MU JEHOŠUA, POTÉ CO MU TOUTO SMRTÍ SATAN ZHMOŽÍ PATU, protože byl Jehošua 3 dny v hrobě a tak se nemohl hýbat, jako když má někdo poraněnou patu. ŽE ON SATANOVI VE SVŮJ ČAS ROZDRTÍ HLAVU. To je rozsudek smrti a jeho úplné zničení.

Co udělá zvíře, když je zatlačeno do kouta, odkud není pro něj úniku? Zaútočí. Takže není se co divit, že je i Satan zatlačen do kouta a jediné co zná, je ničit a zabíjet. Protože má inteligenci, kéž by ji uměl uplatňovat s Láskou, ale on miluje jenom sám sebe a hlavně obdiv od druhých, které bez kousku studu okamžitě obětuje pro jeho ZÁJMY. Chápete, nebo začínáte chápat, že jeho moc a vliv přes USA a Británii byla vždy jenom o zájmech A ŽÁDNÉM PŘÍTELSTVÍ. Jak rychle se dokázal vypořádat s některými lidmi, kterým svatosvatě něco slíbil, jako byl třeba Göring? Který se dobrovolně vzdal Britům a Američanům, protože věděl co mají takzvaní spojenci SSSR v plánu a jak si s nimi notoval, jako schválený vůdce Německého lidu a když Truman byl přinucen vlastní generalitou opustit plány na Churchillův projekt, který měl začít 1.7.1945 útokem na Sovětský svaz, jak jsem o tom psal v předchozím článku, že jej až poté zavřeli. Do té doby si vesele užíval svobody a nikdy jej nenapadlo, že by jej, tak velkého ctitele Satana samotný Satan obětoval. Nevěříte? Tak si pusťte na youtube dvoudílný dokument, který odvysílala ČT a jmenuje se Poslední Göringův boj.

Když tyto věci nepochopíme, nikdy nepochopíme co Satan udělal, pro likvidaci skutečných Židů a jak mu k jeho plánu na vznik státu Izrael pomohl zednář T.Ch.Russell a jeho nástupce J.F.Rutherford.

Snad už to konečně otevře oči i Svědkům Jehovovým, že je Satan uzavřel do jím připraveného chlívku, aby je tak odvedl od samostatného zkoumání Písma, aby se díky modlitbám k nebeskému Otci, kterého znají jménem, na rozdíl od ostatních ovcí jiných stád, jiných organizací, které jsou učeny, že Otec je Odin, Lord a kdo ví co ještě, jenom ne JeHoVaH BŮH. Že je jakousi trojicí, kterou tu rozšířil Satanův sluha Konstantin ve 4. století našeho letopočtu.

UŽ PROSÍM VŠICHNI POCHOPTE, ŽE POKUD VÁS OTEC NEVYUČÍ SÁM A VY JEJ O TO NEBUDETE SAMI PROSIT, TAK VÁS SATAN VŽDY NAKRMÍ AŽ K PRASKNUTÍ JEHO VLASTNÍMI ZVRATKY!!!!

V Písmu jsou proroctví o tom, že Otec shromáždí v ČASE KONCE SVŮJ LID DO JERUZALÉMU. Mnohé slepé ovce toto nechápou DUCHOVNĚ, PROTOŽE TEN NOVÝ JERUZALÉM JE MĚSTO, KTERÉ JE TVOŘENO LIDMI, KTEŘÍ PATŘÍ SKUTEČNĚ KRISTU a nejsou to Židé podle těla. Dále je psáno, že antikrist vstoupí do BOŽÍHO CHRÁMU, zase to chápou tělesně, takže jim Satan ten doslovný chrám musí budovat a protože je tam jiná stavba, tak musel připravit podmínky  a útok pod falešnou vlajkou, ABY PŘED SVĚTEM OSPRAVEDLNIL ZNIČENÍ AL AKSY, muslimského symbolu uctívání. Přestaňte se z toho radovat, radujte se ne ze stavby, kterou už několik let mají PŘIPRAVENU A DO OSMI MĚSÍCŮ MÁ STÁT. Cílem je, aby Palestinci pozabíjeli skutečné Židy a Chazaři ovládli svět a zničili díky hněvu obyvatel všechny skutečné Židy na planetě Zemi, aby nezůstal ani jediný.

Co píše Pavel v dopisu do Korintu v tom prvním dopisu ve třetí kapitole? Kdo je skutečný chrám? Nejsme to my, kdo jsme byli ke Kristu přivedeni? Jak antikrist do tohoto chrámu vstoupí? Tak že zabije olivovníky, jak je to ve Zjevení 11. kapitole. PAK TEPRVE MOHOU PROHLÁSIT MÍR A BEZPEČÍ.

Dalším proroctvím bylo proroctví v Danielovi v 11. kapitole 29-37, kde Satan moc dobře chápal, že se musí objevit jak král Severu, který se střetne s králem Jihu. On věděl kdo je nástupnickou zemí druhou ŘÍMSKOU ŘÍŠÍ, kterou představovalo Prusko a jeho spojenec Habsburská říše. A že Jih je Británie. Věděl také moc dobře, že se tu objeví ovce, které tu jeho stravu co všem dává nepřijmou, ale budou hledat Otce a budou jej znát jménem. Proto je nechal i Otcovým jménem skrze své sluhy pojmenovat, aby je mohl v třetí říši svým dalším sluhou NIČIT, ZABÍJET A VYUŽIL TOTO PRO VZNIK IZRAELE. Tak nějak netušil, že to nakonec bude SSSR a následně Rusko, kdo převezme štafetu díky Stalinovi, protože hned druhým národem, který bytostně nenávidí, jsou Slované a jejich promísení od 6 století před naším letopočtem s potomky skutečného Izraele.

Proč započala reformace v Čechách? Myslíte si, že toto byla náhoda? Proč mají Čechy symbol státnosti LVA SE DVĚMA OCASY? PROTOŽE JE TO KMEN JUDA, KDO TENTO SYMBOL SEM PŘINESL. Němci jsou Asyřané promísení s védy, Slovany, kteří tu žili. Proto ta nenávist k nám Čechům. JENŽE TYTO INFORMACE, JAK TO SKUTEČNĚ JE SATAN SKRYL A NEBO ZNIČIL. Bez moudrosti a vedení Otcem bych nebyl tyto věci schopen pochopit.

To co se dnes děje v Izraeli, náhražce a pouhého Satanova manévru, abyste se radovali, že začnou Sionisté stavět chrám, aby rozpoutal peklo a zničil ty, které bytostně nenávidí, Židy podle těla a potomky Izraele podle těla, jenž jsou hlavně mezi Slovany, kde vzájemně splynuli.

Proč Otec donutil Satana, aby předal království Severu Rusku? Nebude to náhodou proto, že toto celé je jedna velká duchovní bitva a že má Izrael, skutečný Izrael zvítězit? Sami zvažte. Proč se nikomu nepodařilo Rusko nikdy zničit? A že se Satan snažil a to velmi. NEBUDE TO DÍKY OTCOVĚ OCHRANĚ NAD POTOMKY ABRAHAMA, IZÁKA A JÁKOBA, aby splnil sliby ohledně jejich potomků?

Prosím, prosím každého, ať to není smrtelný člověk, kdo vás vyučuje, ale ať je to samotný náš nebeský Otec , JeHoVaH Bůh a to ve jménu Jehošuy Krále a Krista. Amen

Váš a Kristův bratr Igi

3 thoughts on “A jdeme do finále…. Copak se děje v Izraeli? Co nám o tom všem říká Písmo. Opět je to důkaz duchovních sil v pozadí.

  1. Milý bratře, popsal si mnoho o působení satana. Doporučuji více se zabývat naší přípravou na příchod antikrista a následně na příchod Pána Ježíše. Antikrist bude nebezpečným svodem. Příprava znamená připravit svou vlastní osobu a říkat jiným, jak se připravit na příchod Ježíše Krista a ukončení dějin. Pak už nebude možnost něco změnit na svém stavu.

    1. A o čem je drahý Kurte tento článek? Není to o Satanově manipulaci? Četl jsi jistě výrok: „Poznáte PRAVDU a ta vás osvobodí.“? Kdy ji skutečně poznáme? Když nás vede nebeský Otec, JeHoVaH Bůh a ten nám tu Satanovu manipulaci vysvětlí. Ten výrok je jenom částečně o Jehošuovi, protože vím, jaký argument a text použiješ.

      Když ti odhaluji informace o chlívcích pro podvedené ovce, tak to není příprava? Co uděláš, až zjistíš, že jsi v jednom takovém zaparkoval a stále šíříš myšlenka tohoto chlívku, této ohrádky a nebudeš mít nic, co by jsi vzal do úst, protože Otec na hospodáře nebude slyšet a tak nic neobdržíš? Budeš se možná muset sklonit a přijmout, že platí Malachiáš 3:16.Že jsem tě varoval a nejenom já mnohokrát, to jsem tě nepřipravoval? No uvidíme jak to dopadne.

Comments are closed.