Celému společenství bratrů. Do všech sborů jenž se hlásí k poselství Kristovy DOBRÉ ZPÁVY.

Spread the love

Kéž máte plnou nezaslouženou laskavost a Pokoj jenž pochází od Krista a našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha.

Ač nepřítomen v těle, přesto přítomen v Duchu, chci vybídnout všechny, jenž hovoří stejným jazykem a nebo mu rozumí, aby si toto zamyšlení nenechali jenom pro sebe, ale aby překládali ti, jenž k tomu budou podníceni Otcovým a Kristovým Duchem. Ač budu mluvit k vám, blázniví duchovní Galaťané, jenž jste součástí územních celků Čech, Moravy, Slezska a Slovenské republiky, tak mne Duch vede k tomu, že tytéž věci se k mému pláči dějí po celé tváři Země.

Vybízím tedy všechny, kdo budou číst tato slova, aby se obrátili k Otci našeho Pána, ano k našemu Stvořiteli, aby to byl On a Jeho a Jehošuův Duch, jenž je v plné jednotě v modlitbě, aby se tak sjednotil i náš Duch, který v nás přebývá, s naším myšlenkovým postupem, aby mohlo být posvěceno Otcovo jméno a též Beránkovo, které je v něm ukryto. Amen a amen.

Svou úvahu nad hlubokými Božími věcmi bych začal myšlenkou, kterou několikrát zmínil Pavel ve svých dopisech. Píše, že se stal součástí tajemství, které bude dosvědčeno a plně odhaleno ve svůj pevně stanovený čas. O tomto tajemství bude celý článek (dopis), jehož odhalení jsem se také i já stal součástí.

Zkusme se prosím zamyslet také nad jinou myšlenkou, kterou pochopíme, že nemáme soudit podle těla, ale podle Ducha. Vím jak mnozí v tyto dny o mne klopýtáte a přesto jsem vám nic zlého nepředal. Je psáno, že máme dorůst do Krista. Protože je to růst, pak musíme pochopit, že je to proces v čase. Byl jsem v posledních dnech několika bratry usměrňován poznámkou, že se stavím na úroveň Krista. POKUD TO TAKTO JE, O ČEM TO SVĚDČÍ?

Že já sám jsem Kristus? AŤ SE TO NIKDY NESTANE!!!!! Není to spíše tak, že už to nejsem já, kdo k vám promlouvá, ale je to Kristus, do kterého jsem dorostl? Mám se chlubit tělem blázniví Galaťané, NEBO SE MÁM CHLUBIT TÍM, KDO SKRZE MNE PROMLOUVÁ? Což jsem vám kdy řekl: „Pojď za mnou, za mou modrostí.„? Ať o tom vydá někdo svědectví, ať předloží důkaz, pak ať jsem proklet samotným Bohem a samotným Kristem.

Pokud se někdy budu chtít chlubit, tak stejně jako náš bratr Pavel, se budu chlubit nezaslouženou laskavostí blázniví Galaťané a nikdy tělem. Ty kdo se rádi chlubí tělem, ty mezi sebou rádi snesete, že? Ale ty, jenž vám ukazují, že je potřeba načerpat poznání a porozumění Duchem, skrze modlitbu, tak těm spíláte rádi kdejakým utrhačným slovem. Je-li v slovech těchto bratrů skutečná moudrost, pak již to není jejich moudrostALE JE TO DUCH, KTERÝ SKRZE NĚ PROMLOUVÁ. Ač znáte tyto myšlenky, stejně stále nerozumíte a zkoumáte je tělem a ne Duchem.

Proč jste se stali podobnými Galatskému sboru? Protože je mezi vámi rozdělení, utrhačná řeč, svádění k dodržování dnů, svádění k lpění na nařízeních Zákona, ač jej Kristus přibil svým tělem na kůl a tak dal průchod NEZASLOUŽENÉ LASKAVOSTI. Kdyby to jenom bylo možné, nechali byste se obřezat. Vytváříte si různé modly, zkoumáte nejhlubší Satanovy věci, učíte se znát jména jeho andělů a přitom sami klopýtáte na malichernostech.

Je snad oplzlá řeč a nadávky, které ve svých odpovědích píšete tím, co učil Kristus, Pavel? Není psáno, že nemá z vašich úst nic takového znít? Jak jenom jste se vzdálili od Krista, který měl vyrůst skrze přímé Otcovo poučování ve vašich tělech. Což jste nečetli, že máte být chrámem Božího ducha? Že ten, kdo jedná tímto způsobem nezdědí Boží království? Dokonce ústa některých žen, která tak rádi snášíte ve svém středu, se stala slovy spílání horšího, než pronášela samotná Jezábel.

Protože vás chci povzbudit a ne jen ukázňovat, dovolte mi prosím promluvit o tom slíbeném tajemství, které bylo utajeno před zraky světa a také vašima očima, pro tuto hodinu, den, měsíc a rok, aby nikdo z vás milovaní nechyběl na svatbě Beránka a jeho nevěsty. Začnu tím co čteme v Ezekielovi:

Nebo kdybych na tu zemi přivedl meč a kdybych skutečně řekl: Ať zemí projde meč, a skutečně bych odtamtud odřízl pozemského člověka a domácí zvíře, i kdyby v jejím středu byli tito tři muži, jakože jsem živý, je výrok Svrchovaného Pána JeHoVaH, neosvobodili by syny ani dcery, ale oni, jen oni sami by byli osvobozeni. A kdyby bývali v jejím středu tito tři muži Noe, Daniel a Job, sami by kvůli své spravedlnosti osvobodili svou duši, je výrok Svrchovaného Pána JeHoVaH„. (Ezekiel 14:17,18 a 20)

Ptám se tedy vás, blázniví Galaťané, jakou spravedlností budeme osvobozeni? Máme zde jiný obraz a jiné drama, které se odehrálo v době kdy, po roce přebývání u hory Sinaj, která je v Arábii, nastalo toto oznámení:

Tu Mojžíš a Áron padli na tvář před celým sborem shromáždění izraelských synů.
A Jozue, syn Nunův, a Kaleb, syn Jefuneho, kteří byli z těch, kdo vyzvídali v zemi, si roztrhli oděvy a tak řekli celému shromáždění izraelských synů: Země, kterou jsme prošli, abychom v ní vyzvídali, je velmi, velmi dobrá země. Jestliže v nás Jehova nalezl potěšení, potom nás do téhle země jistě uvede a dá nám ji, zemi, kde teče mléko a med.
Jen se nebouřete proti JeHoVaH; a vy nebojte se lidu té země, neboť jsou pro nás chlebem. Jejich záštita se od nich odvrátila, a Jehova je s námi. Nebojte se jich.
Celé shromáždění však hovořilo o tom, že je uházejí kameny. A Jehovova sláva se na stanu setkání objevila všem izraelským synům.

Nakonec řekl JeHoVaH Mojžíšovi: Jak dlouho se mnou bude tento lid zacházet bez úcty a jak dlouho ve mne neuvěří přes všechna znamení, která jsem mezi nimi vykonal? Nech mě, já je postihnu morem a zaženu je, a nech mě, já z tebe udělám národ větší a mocnější, než jsou oni.“ (Numeri /4. Mojžíšova 14: 5-12)

Před čím stáli izraelité, když zazněla tato slova? Neměli vstoupit do Země, kterou jim Otec dal, skrze slib Abrahamovi, že ji dá jeho potomkům až se naplní míra její ničemnosti? Nestojíme právě nyní před splněním slibu, že nás Kristus pozvedne nahoru, protože se míra veškeré ničemnosti naplnila?

Proč blázniví Galaťané vstoupili do této zaslíbené Země jenom dva, totiž Jozue, syn Nunův a Kaleb, syn Jefuneho? Kterému slovu skutečně důvěřovali? Bylo to slovo člověka, nebo Otcovu slibu? Proč tedy zkoušíte svého Stvořitele a reptáte mezi sebou, když k vám pošle své slovo:
Otec mne vede důrazně svým Duchem, abych varoval ty, kdo předkládají jiné knihy, než ustanovil jako součást PÍSMA. Opět se s pláčem musím zmínil o KNIZE HENOCH. „Toto není má kniha!“ je výrok samotného Jehovy VOJSK. Prosazujete něco, co jsem vám nepřikázal a nutíte slabé, aby věřili naukám z této knihy! Od tohoto dne ať je proklet ten, kdo učí tyto věci, protože mu bude odňat můj Duch a podíl na skutečné DOBRÉ ZPRÁVĚ.„, tak mluvila samotná ústa JeHoVa-h Boha. „Označím vás zhoubným vředem a lidé se od vás budou odvracet a budete vidět, že jsem to promluvil JÁ, TVŮRCE NEBE A ZEMĚ! Navraťte se ke mne v pokání s měkkým srdcem, abych vás přijal zpět. Měli byste umírat vzpurný lide? Když jsem to byl já, kdo vám seslal na Zem svého Syna, abyste uvěřili ve mne a v můj roh záchrany!

Všimněte si prosím co udělal Mojžíš, když Otec chtěl vyhladit lid, od malého po starce, protože nedůvěřovali Otcovu slovu:

Ale Mojžíš řekl Jehovovi: Pak se Egypťané zcela jistě doslechnou, že jsi svou mocí vedl tento lid z jejich středu. A zcela jistě to povědí obyvatelům této země. Slyšeli, že jsi mezi tímto lidem, JeHoVaH, který se objevil tváří v tvář. Jsi JeHoVaH, a stojí nad nimi tvůj oblak a jdeš před nimi v oblačném sloupu za dne a v ohnivém sloupu za noci. Kdybys tento lid usmrtil jako jednoho muže, potom by národy, které slyšely o tvém věhlasu, jistě řekly tak: protože JeHoVaH nebyl schopen uvést tento lid do země, o níž jim přísahal, pobil je v pustině.“ (Numeri / 4: Mojžíšova 14:13-16)

Ať je vám to známo blázniví Galaťané, že vás chtěl takto Otec zničit, ale pro záchranu těch, jenž neznají jeho VELKÉ JMÉNO, KTERÉ PŮSOBÍ, ABY SE STALO, to pro mé prosby neučinil. Jak to vše souvisí s tajemstvím, o kterém Pavel mluví? Otec věděl, jak vzpurný lid se nachází mezi těmi, kdo svou vírou v lidské nauky pošlapávají nádvoří chrámu, jenž je vyvrženo a dáno národům. Protože ví, že je to vše děláno proto, že mnozí věnovali pozornost hlubokým Satanovým věcem a byli důkladně obelháni, stejně jako se to stalo Evě, postavil některé z nás, abychom vedli jeho povolané a vysvětlili vám, co je potřeba činit, aby vstoupil plný počet, do symbolické zaslíbené země, do nebeských prostor, jenž je městem, které není uděláno rukama. Proto vás vybízíme k tomu, abychom společně vystoupili na Otcovu Horu, k domu Abrahámova, Izákova a Jákobova Boha, v souladu s Izaiášem, v souladu s jeho proroctvím.

Jaké je to největší tajemství? ŽE MŮŽEME VE SVÉ MODLITBĚ PŘISTOUPIT K NAŠEMU OTCI, JeHoVaH BOHU a prosit skrze Jehošuovo jméno, kam Otec ukryl své jméno přímo k němu, ale s úplným, čistým srdcem. NIC NEČISTÉHO NELZE PŘEDSTOUPIT PŘED NAŠEHO OTCE!

Každý kdo toto odmítá, nebude mít žádný podíl na olivách a nebude mu dovolen vstup na svatbu Beránka. Vzpomeňme prosím na podobenství, které Jehošua pronesl o 10-ti družičkách (pannách), které čekaly na ženicha, až pro ně přijde. Je to tak známé podobenství, že jej sem nebudu opakovat.

Co jsou lampy? JE TO DUCHOVNÍ SVĚTLO, KTERÉ VYZAŘUJETE. Co je olej? JE TO OTCŮV BOŽÍ DUCH, KTERÝ TYTO LAMPY ROZESVĚCUJE. Protože se noc nachýlila ke svému konci, mnozí svůj olej vypotřebovali. Zprvu jste ten olej obdrželi, když vás Otec povolal skrze ty, v nichž hořel nějaký plamen. To je ta první úplná láska, která ve vás hořela, když jste poznávali základ, kterým je Jehošua, jeho výkupní oběť a poznali jste, že je nad vašima hlavama Bůh, Otec, ale nepátrali jste dále.

Vaše lampy pomalu dohořely a když jste uslyšeli, že Jehošua přichází, vaše srdce se rozradostnila, ale vaše světlo pohaslo. Proto je vám podíl na nevěstě odepřen, protože jste od počátku jenom panny. Nezůstaly jste bdělé, ale spánek vás přemohl a jen některé máte něco ve svých nádobkách na olej. PROSTE OTCE, ABY VÁM TYTO NÁDOBKY NAPLNIL, aby vaše lampy svítili i po 20.4.2021.

Co jsou to nádobky na olej? Je to pokora a touha nechat se plně vyučit samotným nebeským Otcem. Vy družičky, jenž toto v sobě nemáte, vám zbyde jenom pláč a skřípění zubů. Proč?

Protože až začne nebeský Otec porážet les, podle Izaiášova proroctví, pak vám nezbývá nic jiného, než si zajít nakoupit ten olej, to pravé poznání k těm, kdo jej mají přebytek a mohou vám jej prodat. Tak poznáte, koho Otec vyvolil. Těm, které mají své nádobky plné, těm Otec ukáže právě nyní, kdo je ostatkem Kristovy nevěsty, protože jim pýcha nebrání, aby před našim Otcem poklekli s pláčem a pokorou a nechali si naplnit své lampy jeho Duchem.

Prosím tedy všechny, aby si obrazně vyzvedli u Otce své „nádobky“ a vystupme společně na Otcovu horu.

Kdo má Otcova Ducha, ať naslouchá, co Duch mluví sborům! Ať jsou tato slova přeložena a předána k přečtení všem po celé tváři země.

Kéž milovaní porozumíte, že to už nejsem já, smrtelný člověk, ale Kristus kdo za mne promlouvá. Čiňte prosím pokání a podvolte se pod mocnou Otcovu ruku, pod roh jeho záchrany, kterým je Jehošua Kristus.

S AGAPE váš a Kristův bratr Igi (Igor Z)