Svět se zbláznil a není v něm žádný selský rozum a není v něm žádná moudrost. Zamysleme se prosím nad věcmi, které se dějí, zda i my nejednáme podle moudrosti bláznivého světa.

Spread the love

Chtěl jsem věnovat tento článek očkování, ale jsem veden k tomu, abych se zaměřil na jiný problém, který může být zhoubnější, než zmiňované očkování.

Už více jak pět let na těchto stránkách zveřejňuji postupně rozbor biblických textů, jak jsou mi odhalovány, když se brodím Písmem a světovými událostmi sem a tam. Ač nikomu nevnucuji, že musí věřit tomu, k čemu mne Otcův Duch vede, stávám se pro mnohé kamenem klopýtání. Proč? Protože často uvěřili jiné DOBRÉ ZPRÁVĚ, NEŽ KTEROU PŘINESL KRISTUS A APOŠTOLOVÉ, jeho skuteční následovníci.

PROSÍM TOUTO CESTOU KAŽDÉHO KDO ČTE A HLEDÁ PRAVDU, ABY POKLEKL V MODLITBĚ K NEBESKÉMU OTCI, JeHoVaH BOHU, skrze jméno jeho Syna, mého KRÁLE A VYKUPITELE, JEHOŠUY KRISTA, aby to byl skutečně STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ, kdo vám potvrdí má slova, popřípadě je vyvrátí Otcovým mocným Duchem.

Nehledám svou vlastní spravedlnost, ale toho, kdo mne stvořil v lůně mé maminky a kdo mne povolal hlasem archanděla prostřednictvím JEHOŠUY KRISTA v roce 1989 s příkazem: „TUTO KNIHU SI KOUPÍŠ A PŘEČTEŠ!„, abych začal věnovat pozornost věcem, proti kterým jsem BOJOVAL, CELOU SVOU MYSLÍ, CELOU SVOU SILOU A CELÝM SVÝM SRDCEM. Ano, byl jsem ATEISTYCKÝ FANATIK, KTERÝ MĚL NA KAŽDOU NÁBOŽENSKOU OTÁZKU JASNOU ODPOVĚĎ a víra ve Stvořitele byla pro mne cestou svodu pro ovládnutí lidské mysli.

Do argumentačních problému jsem se dostal o rok později, kdy to byl samotný NEBESKÝ OTEC, KDO SE MNE ZAČAL DOTAZOVAT SKRZE JEDNOHO MÉHO BRATRA, KTERÉHO JSEM ZTRATIL, KDYŽ SE PEVNĚ PŘIDRŽEL NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA A JEHO NAUK. Kéž by jej samotný Otec opět přitáhl a kéž by mu vrátil svého Ducha, abychom mohli kráčet společně sjednoceni stejným myšlenkovým postupem. Tento Gamaliel svědků Jehovových se jmenoval Ladislav Šáro a pokud jej někdo zná, vyřiďte mu prosím, že bych s ním rád o všem mluvil. Ať mi napíše na email (izbible zavináč seznam,cz).

Proč ten úvod? Je to proto, aby i ti, kdo jsou ateisty a věří své víře, že vše vzniklo náhodou, protože nenachází spravedlnost v tomto světě, že jim rozumím, proč se drží svého učení, své víry. POKUD JSOU SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVÍ I UVNITŘ SEBE SAMA, NEJENOM NA VENEK, TEDY PROKLAMOVANÝMI SLOVY, pak by jim nemělo dělat problém přijmout ZÁKONNÉ PRÁVO NA SPRAVEDLIVOU OBHAJOBU DOBRÉ ZPRÁVY, NA KTERÉ JSEM SE STAL PODÍLNÍKEM.

Mnozí věřící v Dobrou Zprávu však neprosazují to, co učili Kristus a apoštolové, ale podlehli jiné „dobré zprávě“ a tak se probodali sami ve svém srdci a stali se jen kusy řinčící mosazi a zamilovali si, když jim někdo lechtá uši. Je to velmi nebezpečné! Proč? Apoštol pro národy Pavel napsal:

I kdybychom však my nebo anděl z nebe vám snad oznamovali jako dobrou zprávu něco nad to, co jsme vám oznámili jako dobrou zprávu, ať je proklet
Jak jsme výše řekli, nyní také říkám znovu: Kdokoli vám oznamuje jako dobrou zprávu něco nad to, co jste přijali, ať je proklet.“ (Galatským 1:8,9)

Být prokletým, to je velmi bolestivá životní cesta, která končívá trýznivou smrtí. Kéž toto nepotká nikoho, kdo čte tyto řádky. Je totiž psáno:

Je strašné padnout do rukou živého Boha.“ (Židům 10:31)

Nechci nikoho strašit, ale také nechci nikomu lechtat uši. Co toto PADNUTÍ DO ŘUKOU ŽIVÉHO BOHA ZNAMENÁ, nalezneme nejenom v Písmu, ale i v jiných dějinných záznamech lidstva.

Být prokletým znamená, že se život tohoto člověka stane životem BOJOVNÍKA PROTI ŽIVÉMU BOHU, KTERÝ JEN ROZSÉVÁ SVŮJ SVÁR V ŘADÁCH SVÝCH BRATRŮ. Židovský národ si nese toto prokletí od roku 70 n.l. a toto prokletí je používáno pro SATANOVY CÍLE, TAKŽE O ŽIDECH STÁLE ČTEME, ŽE ONI JSOU PŘÍČINOU VŠEHO ZLA! Je to tak skutečně? AŤ SE TO NIKDY NESTANE! Vždyť je to Abrahamovo semeno, na kterém ulpívá VĚČNÝ SLIB, ŽE JIM BUDE NA KONCI ČASU POŽEHNÁNO!  Vždyť bych tím proklínal sám sebe, kdybych si toto myslel.

Jak to tedy doopravdy je? Stát Izrael, který dnes na mapě vidíme, není Židovský stát, ale Chazarský projekt. Těch skutečných Židů podle těla, je v této zemi jako šafránu. Benjamín Netanjahu a jeho spolupracovníci nejsou Židy podle těla. Jejich předci se nacházeli v Chazarské říši, takzvaném Kaganátu, kde přijali náboženství farizeů a NENÁVIST KE KRISTU, SKUTEČNÉMU VYKUPITELI. Byl to mistrný tah samotného Satana, pro zmatení lidí. Vše se dá lehce ověřit brouzdáním na internetu pokud nechcete sami pátrat v dějinných análech.

Co mnohým uniká už 2750 let, je ta skutečnost, že nebeský Otec pro nespravedlnost potomků Jákoba, jemuž změnil jméno na Izrael, že je rozptýlil díky Asyrskému králi Salmanassarovi V. po celém světě a tito potomci pak splynuli s védskou kulturou Evropy. Ostatek z Judy pak rozptýlil Titus, po roce 70 n.l..

Komu tato fakta nejsou utajena? Nejsou utajena Satanovi. Mnoho mých bratrů a sester Judejců, totiž uprchlo z Jeruzaléma už v roce 66 našeho letopočtu a tehdy se rozptýlili v proudu času do mnoha oblastí dnešního světa. Protože neměli pátrat po rodokmenech a svém původu, velmi rychle přišli ve své rodinné paměti o svůj původ. Nejpřijatelnějším místem pro mnohé byla velká Rus, ale i oblasti na západ od dnešního Ruska. Toto potvrzují určité studie, které jsou před lidmi utajovány, ale nápovědu nacházíme například v označení země Dánské, která je místem, kde se usídlil rozptýlený kmen Dan. (zájemcům pak mohu poslat nějaké odkazy, ale nemám je nyní u sebe)

Na území Čech a Moravy se pak usídlil kmen Juda a vidět to můžeme ve státním znaku, kde lev má dva ocasy, jenž nám říkají, že původ tohoto celku je v dvoj kmenném království Judy a Benjamína a také v odkazu na Tamar, její dva syny Perece a Zeracha. Pro mnohé z vás to bude jistě šokující informace, ale zkusme si položit otázku: „Proč Karel IV. na jedné straně židy pronásledoval a na straně druhé Židům dovolil stavět na území Prahy nový Jeruzalém?„.

Vysvětlení je jenom jedno. Moudrý vladař, zasvěcený do procesu řízení věděl, kdo se vydává za židy a kdo SKUTEČNÍ ŽIDÉ JSOU.

Neočekávejme, že vám toto budou historikové ukazovat a že se Satan nesnaží toto vše utajit. Aby rozptýlený Izrael mohl přežít, splynul s původním obyvatelstvem na tolik, že dnes nikdo neví, zda je v jeho krvi i něco z té Izraelské. Ani to není důležité, protože Kristus vykoupil celé lidstvo, nejenom Židy, či Izrael.

Proč jsou SLOVANÉ STÁLE TERČEM podobné genocidy, kterou v dějinách prožívá Izrael a je snaha je vyhubit? I to je odpověď.

MOŽNÁ JSTE SI NYNÍ POLOŽILI OTÁZKU: „PROČ TEDY VIDÍME ŽIDOVSKÉ DIASPORY?„. To je dobrá otázka a je na ni logická odpověď. Zatím co Judaismus přetrval, ten prezentovali hlavně farizeové, nabalil se na ně Kaganát. Učinili spolu výhodný obchod a dohodli se na tom, jak si rozdělí moc. Satan zasvětil svém miláčky, svůj milovaný národ, CHAZARY do okultních mysterií faraona Thutmose III., jeho knihy MRTVÝCH a postaral se o to, aby vládnoucí šlechta, která pocházela z krve potomků Antonia a Kleopatry, které zanechal na živu Octavián, pozdější césar Augustus, aby je dostaly skrze peníze těchto lidí na vrchol vládnoucí pyramidy. Přesto je Kaganát, tedy sionisté, nepovažují za sobě nadřazené.

Opět tu byl obchod, něco za něco. Tím obchodem bylo zajištěno, že tyto královské rody uctívaly a až do dnes uctívají tajně Satana a na veřejnosti se představovaly a představují, jako Kristovy podporovatelé. Skrze tajné spolky, které vznikaly na zakázku ŘÍMSKO KATOLICKÉ CÍRKVE a PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE, se pod pláštíkem „křesťanství“, proto byli následovníci Krista pod inspirací takto nazváni, protože nebeský Otec věděl, že pro budoucí křesťany bude důležitý křest k příslušné církvi, ale ne ke Kristu, proto jsou dnes praví následovníci Krista, Kristovci a neříkají si křesťané.

Máme být pokřtěni do Krista, ne do církve. Tito křesťané lpí na svých dresech, proto rádi říkají: „JÁ PATŘÍM KE KATOLÍKŮM, JÁ K BAPTISTŮM A JINÍ K SVĚDKŮM JEHOVOVÝM.Například. Dosadit si tam můžete jakýkoliv název církve či sekty. Apoštol Pavel, můj milovaný bratr napsal o tomto oblékání dresů krásnou pasáž ve svém prvním dopise do Korintu ve třetí kapitole:

A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé? Když totiž jeden říká: Patřím Pavlovi, ale jiný říká: Já Apollovi, nejste prostě lidé? Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál.“ (1. Kor. 3:1-5)

Přesně toto se projevuje stále mezi těmi, kdo přichází s JINOU DOBROU ZPRÁVOU, NEŽ SE KTEROU PŘIŠEL KRISTUS A APOŠTOLOVÉ. Na jedné straně to tak musí být. Proč?:

Především totiž slyším o tom, že mezi vámi existuje rozdělení, když se sejdete ve sboru; a do jisté míry tomu věřím.  Vždyť mezi vámi také musí být sekty, aby se i schválené osoby mezi vámi staly zjevnými.“ (1.Kor. 11:18,19)

Co takový spor odhaluje? Jak duchovními lidmi ve skutečnosti jsme. Prokletí lidí, kteří rozdělují Kristovo a Apoštolské učení DOBRÉ ZPRÁVY, lpí na tom, že je potřeba VĚŘIT URČITÝM NAUKÁM, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DOBRÉ ZPRÁVY O KRISTU A KRÁLOVSTVÍ. Proč se to děje? Opět na to Pavel odpovídá, když říká toto:

Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůsttakže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ (1. Kor. 3:6)

Kdy v nás způsobí náš nebeský Otec vzrůst? Opět budu jenom citovat Písmo a věřím, že to sami pochopíte:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Čí je to výrok? Igora Zemánka? Nebo samotného STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH Boha? Co si skutečně drazí přátelé přeji, když PROSÍM O TO, ABYSTE POKLEKLI NA KOLENA A SAMI SE DOTAZOVALI OTCE V JEHOŠUOVĚ JMÉNU? Povýšení nad vámi? Vlastní slávu? Nebo je to tak, že plně důvěřuji tomu, že vám náš nebeský Otec mé myšlenky potvrdí? Sami zvažte. Pokud někdo z vás v minulosti smýšlel prvním způsobem o mých pohnutkách, tak se na něj nezlobím a neberu si k srdci jeho nerozumná slova. Pokud se díváte na mé pohnutky tím druhým způsobem, PAK VĚŘTE, ŽE VÁS ZE SRDCE MILUJI, PROTOŽE SI PŘEJI, ABY TO BYL NÁŠ NEBESKÝ OTEC, KDO VYUČUJE. Proto Pavel napsal o sázení a zalévání, ale správně zdůraznil, že on i Apollos jsou nic, stejně, jako je to i v mém případě.

Byla-li má slova jakkoliv moudrá, pak jsem to nebyl já, kdo předložil moudrost, ale byl to Duch milovaní, který ve mne přebývá. Proč stále soupeříte se mnou? Což neobdržíte, co nám Kristus slíbil? Proč kladete něco dalšího k DOBRÉ ZPRÁVĚ, jako podmínku k tomu, že se jedině tak stanete svatými vzhledem ke Kristu? Není to snad Duch, kdo skutečně posvěcuje?

Blázniví Galaťané, Korinťané a kdo ví co ještě, proč lpíte na lidských naukách, na lidském poznání? COŽ NÁS NEZACHRAŇUJE NEZASLOUŽENÁ LASKAVOST? V slzách svého srdce se vám snažím ukázat směr, protože jste mi byli dáni, abych vás nejenom já, abychom vás převedli dobou VELKÉHO SOUŽENÍ. Kéž by jste byly na tento čas připraveni, pak by naše pomoc nebyla potřeba. Přesto nejsme těmi, kdo doporučují sami sebe, ale je to moudrost našeho milovaného Otce, která díky Otcovu Duchu v nás přebývá, aby byl oslaven nejenom Otec, ale i Jehošua, jenž v nás působí k vašemu prospěchu. Snad tato má slova snesete k vašemu prospěchu.

Vždyť se nechlubíme sami sebou, ale našimi slabostmi, aby byla MOC NAŠEHO OTCE TÍM, CO ZPŮSOBUJE RŮST KRISTOVA TĚLA, JENŽ SE SKLÁDÁ Z MNOHA ÚDŮ, aby toto tělo bylo dokončeno v plnosti.

Ne nám, ale Otci a Kristu patří veškerá chvála, protože jsme vaši bratři, jenž v úpěnlivých prosbách stále prosíme ve váš prospěch.

Prosíme také za to, aby se moudrost tohoto zkaženého světa, kde už jen málokdo používá selský rozum, nestala příčinou pádu těch, jenž porozuměli mléku, tedy základním věcem DOBRÉ ZPRÁVY, aby i oni usilovali o to, chtějíc to jejich srdce, ABY SAMI POKLEKALI PŘED OTCEM a prosili o jeho MOUDROST. Ne tu lidskou, ta jen vede ke sváru a je tělesná, ale o tu, která sestupuje shora.

Jsme tedy vůči vám v nadřazeném postavení? Kéž by to bylo naopak, protože naše pohnutky nejsou zaměřeny na tělo, ale na Ducha. Netoužíme se vám stát nákladným břemenem, ale vždy usilujeme, pokud je to možné, abychom byli plně soběstační. PŘESTO VÁS VYBÍZÍME BRATŘI A SESTRY, ABYSTE BYLI VŠÍMAVÍ A SAMI SE S RADOSTÍ DĚLILI S TĚMI, KOMU SE NEDOSTÁVÁ.

Přichází ten den, měsíc a rok, ta hodina, jenž byla ustanovena, aby se naplnilo proroctví o posledním velkém konfliktu, kde bude mít každý z nás mnoho příležitostí prokázat svou štědrost. (Daniel 11:44,45)

VŽDYŤ VÍME, ŽE NÁS NÁŠ NEBESKÝ OTEC A NÁŠ KRÁL KRISTUS ROZHODNĚ NEZANECHAJÍ a poskytnou nám vzhledem k tísni východisko, aby ti, kdo nás pozorují, viděli MOC, KTERÁ JE NAD TO, CO JE NORMÁLNÍ, aby tak byl oslaven náš Otec a také Kristus, kterým jsme uvěřili.

Možná hledáte porozumění, co má náš nebeský Otec, JeHoVaH Bůh na mysli, kde se přidává k DOBRÉ ZPRÁVĚ? Otec mne vede důrazně svým Duchem, abych varoval ty, kdo předkládají jiné knihy, než ustanovil, jako součást PÍSMA. Opět se s pláčem musím zmínil o KNIZE HENOCH. „Toto není má kniha!“ JE VÝROK SAMOTNÉHO JeHoVaH VOJSK
Prosazujete něco, co jsem vám nepřikázal a nutíte slabé, aby věřili naukám z této knihy! Od tohoto dne ať je proklet ten, kdo učí tyto věci, protože mu bude odňat Duch a podíl na skutečné DOBRÉ ZPRÁVĚ.“ tak mluvila samotná ústa JeHoVaH Boha.
„Označím vás zhoubným vředem a lidé se od vás budou odvracet a budete vidět, že jsem to promluvil JÁ, TVŮRCE NEBE A ZEMĚ! Navraťte s ke mne v pokání s měkkým srdcem, abych vás přijal zpět. Měli byste umírat vzpurný lide? Když jsem to byl já, kdo vám seslal na Zem svého Syna, abyste uvěřili ve mne a v můj roh záchrany!“

Kéž máte Kristův pokoj, váš a Kristův bratr Igi (Igor Z.)