16) Boží pečeť

Spread the love

Sepsáno 11. října 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí a milovaní, bratři a sestry,

   protože se stalo zvykem některé z nás osočovat z toho, že jsme se stali obětí bludu, jen proto, že se sami skutečně denně brodíme Písmem podle slov Daniel 12:4, sem a tam, aby bylo rozpečetěno to, co mělo být utajeno až do samého ČASU KONCE, kam chtěli nahlédnout i samotní andělé a hlavně ten největší Otcův odpůrce, Satan Ďábel. Staňme se pro dnešní den skutečnými detektivy, kteří nepřehlíží žádnou stopu, ale až když vše do detailu prozkoumají, si udělají závěr. My máme jednu velkou výhodu, můžeme poprosit našeho nebeského Tatínka, aby nás v našich odhaleních upevnil, nebo nám je vyvrátil. Ne jak my si sami častokráte přejeme, ale jak je to podle jeho vůle. Kdo nezná Otcovu vůli, ten ani nemůže pomyslet na to, že se stane účastníkem na Božím Království spolu s Kristem. Stačí si přečíst, co o tom říká samotný Jehošua Kristus v Matoušovi 7:21.

   Co je častým bodem svárů mezi námi, kteří jsme si zamilovali Krále králů a Pána pánů? Kým Jehošua Kristus skutečně je?! Tolik nenávisti, co toto dohadování už způsobilo, se nedá ani vypsat. Nejsmutnější na tom všem je, že museli vzejít sekty, o kterých Pavel píše, aby se na nich ukázalo, kdo má být tím, komu bylo Kristem dáno, aby učili jeho lid. Kdyby všichni usilovali o to, co skutečně Jehošua učil, jak je psáno v Janovi 6:43-47, skutečně se přestali dohadovat a nechali se vyučit nebeským Otcem, jak sám slíbil v Jeremiáši 31:31-34, tak nikdy by k těmto rozepřím nedošlo. Což jsme nečetli, co Otec nenávidí? Pokud ne, tak si najděme verše v knize Přísloví 6:16-19. Má-li někdo z vás už dopředu povýšené oči a tak dále, ať ani už více nečte, protože je jako to prase, kterému jsou házeny perly a on je svýma nohama stejně zašlape. Nám, co milujeme Pravdu a toužíme ji poznat, je určena tato detektivka.

  Začněme tedy s tím, co všichni známe. V páté kapitole Zjevení se dozvídáme, že existuje jeden svitek (kniha), který má nejenom 7 pečetí, ale je popsán z obou stran. To je zajímavé; proč? Protože ta horní část svitku je určitým způsobem odkryta. Takže, pokud se nám dostane do ruky tento svitek, něco si z něj můžeme přečíst. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to takto Jan popsal? Každé slovo zapsané v celém Písmu tam není náhodou. Co víme o knize Zjevení? Už samotný název knihy nám říká, že má něco odhalit. Co to bude, zjistíme tak, že si až po devátou kapitolu, kde vlastně odpečetění končí, budeme pamatovat, že vlastně pohlížíme na horní část tohoto svitku. Pokud jsem něco neopomenul, tak pouze ve dvou knihách Písma, se něco před námi utajuje. Za prvé je to kniha Zjevení, kde neměl určitou záležitost zapsat a druhá kniha je kniha Daniel, kde je příkaz o utajení. Kdy se má to tajemství odkrýt? V ČASE KONCE – Daniel 12:3-4.  Takže až do samotného ČASU KONCE nemůžeme pochopit, co je uvnitř zapečetěného svitku. Co tedy symbolicky Jan oznámil? Že když pochopíme o jaké dvě knihy se jedná, tak také bude dán výklad těchto zapečetěných knih. Co tedy víme? Že knihy ve svitku obsahují Zjevení a knihu Daniel, aby mohlo být pochopeno, co bylo utajeno. A co je vlastně tím největším tajemstvím? Kdo je skutečně Jehošua Kristus. Takže pojďme ke klíči, který je nám dán. Co musíme prozkoumat? Dva do sebe zapadající popisy. Když je správně pochopíme, nebudeme z Krista činit ani myšlenku, která se zhmotnila při jeho narození do podoby člověka, ani toho, kterého nám uzákonil Konstantin ve 4. století a dokonce ani, že Jehošua je Jehova, jak se taky rádo vyučuje.

   Zde jsem vám přepsal několik textů a barevně odlišil, co je vzájemně propojuje. Takže pokud nehledáme vlastní porozumění, ale to co nám je Písmem sdělováno, zjistíme, že Kristus existoval už v době Daniele.

   „A andělu shromáždění, jež je v Thyateiře, napiš: Tyto věci praví Boží Syn, jenž má své oči jako plamen ohně, a jeho nohy jsou podobné ušlechtilé mosazi:“ – Zjevení 2:18

  „I obrátil jsem se, bych viděl ten hlas, jenž se mnou mluvil, a když jsem se obrátil, uzřel jsem sedm zlatých lampa uprostřed těch [sedmi] lamp kohosi podobného Synu člověka, oděného v roucho sahající po paty a na prsou opásaného zlatým opaskem;“ – Zjevení 1:12-13

  „tu jsem pozvedl své oči a uviděl jsem, že hle, jeden muž, oblečený plátěnými rouchy, a jeho kyčle byly přepásány zlatem z Úfázu“ – Daniel 10:5

  „a jeho tělo bylo jako chrysolit a jeho tvář vzezřením jako blesk a jeho oči jako ohnivé pochodně a jeho paže a jeho nohy vzhledem jako blýskavá mosaz, a zvuk jeho slov jako zvuk davu. – Daniel 10:6
   „a jeho hlava a vlasy bílé jako bílá vlna, jako sníh, a jeho oči jako plamen ohně“ – Zjevení 1:14

  „a jeho nohy podobné ušlechtilé mosazi, jakoby rozpálené v peci, a jeho hlas jako hlas mnoha vod.“ – Zjevení 1:15

   Je těch podobností skutečně málo? To nechť vám odhalí ten, kdo dává vzrůst. Já mohu jen ukázat směr. Pokud by vám toto nestačilo, zkusme si ještě přečíst, co o sobě Jehošua říká ve Zjevení 3:14 a také, jaké svědectví o něm vydal Pavel v Kolosským 1. kapitole.

   Teď se podívejme na to, o co se nejvíce klopýtá a je to pro představu mnohých to nejkacířtější zjištění, za které by mnozí nejraději kamenovali. Tak si přečtěme, co nám říká samotný Otec, Jehova Bůh v Exodu 23. kapitole.

   „Hle, já před tvou tváří posílám svého ANDĚLA k tvé ochraně na cestě a k tvému vedení na místo, jež jsem určil. Měj se před jeho tváří na pozoru a poslouchej na jeho hlas; nechť v něm nevzbuzuješ rozhořčení, neboť nebude odpouštět stran vašich přestoupení, NEBOŤ V NĚM JE MÉ JMÉNO;“ – Exodus 23:20-21

   Co znamená jméno Jehošua? Jehova zachraňuje. Je tedy v něm Otcovo jméno? To sami zvažte podle toho, jak milujete Otcovu Spravedlnost. Co víme o Jehošuovi, že On je jediný, kdo může odejmout hřích, očistit někoho, či něco, aby to bylo svaté. Pokud mi někdo ukáže z Písma, že je jiný beránek, který to dokáže, tak začnu věřit Konstantinovi a jeho uzákoněné trojici. Tak pojďme k Jozuovi:

   „A při Jóšuově pobytu u Jerícha se stalo, že povznesl své oči a pohleděl, a hle, naproti němu stojící muž a v jeho ruce jeho vytasený meč; a Jóšua k němu přikročil a řekl mu: Zda jsi ty při nás či při našich protivnících? I řekl: Ne, nýbrž já jsem Velitel vojska Jehovova; nyní jsem přišel. A Jóšua padl na svou tvář k zemi a poklonil se a řekl mu: Co chce můj pán promluvit k svému nevolníku? A Velitel vojska Jehovova k Jóšuovi řekl: Zuj svůj sandál ze své nohy, NEBOŤ MÍSTO, na němž ty stojíš, – ONO JE SVATÉ. A Jóšua (Jozue) tak učinil.“ – Jozue 5:13-15. Kdo je Kristu podřízen? Nejsou to všichni andělé, není to celé Jehovovo vojsko?

   Co víme o trnitém keři, kde to také bylo SVATÉ? Že tam byl kdo podle Pavla? Anděl. A teď zpátky do Daniele:

   „avšak chci ti oznámit, co je zaznamenáno v zápise pravdy, ač není ani jednoho dodavšího si se mnou odvahy proti těmto, leč Michael (KDO JE JAKO BŮH?), váš kníže“ – Daniel 10:21

   Já se tedy ptám, když vím, že v Andělovi je skryto Otcovo jméno, kdo je jediný jako Otec? Není to ten ARCH? DOSLOVNĚ NEJSTARŠÍ? Poprosme Otce, Jehovu Boha, aby On sám nám to odhalil.

   Co nám říká Pavel v tom dopise Koloským?

   „jenž je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření“ – Kol. 1:15


   Nebo Jan nám říká co?

   „Na počátku bylo Slovo, i bylo to Slovo u Boha, a to Slovo bylo Bůh“ – Jan 1:1  Tak kdo „je jako Bůh“? Má snad Otec ve své duchovní říši nepořádek a dá někomu jinému jméno, které tak charakterizuje tu jedinečnou bytost?! Co milujeme více? Otcovu SPRAVEDLNOST, nebo vlastní představy, které vlastní vůbec nejsou, ale vnutil nám je skrze lidi ten, jenž se tak rád proměňuje v anděla světla? Opět si odpovězte sami a proste Otce, aby vám to sám ukázal. Ještě se vraťme zpět do Zjevení. Ono je potřeba jít, chodit v Písmu, sem a tam, abychom získali porozumění.

   „a jeho nohy podobné ušlechtilé mosazi, jakoby rozpálené v peci, a jeho hlas jako hlas mnoha vod.“ – Zjevení 1:15

  „a jeho tělo bylo jako chrysolit a jeho tvář vzezřením jako blesk a jeho oči jako ohnivé pochodně a jeho paže a jeho nohy vzhledem jako blýskavá mosaz, a zvuk jeho slov jako zvuk davu“ – Daniel 10:6

  „protože Pán sám se svolávajícím povelem, s hlasem archanděla a s Boží troubou sestoupí z nebe a nejprve vstanou mrtví v Kristu – 1.Tes. 4:16

   Jaký že má ten Jehošua hlas? Bude tu někdo z vás tvrdit, že je imitátor? Nebo je ten hlas jako zvuk davu či hlas mnoha vod?

   „A ve své pravé ruce měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč, a jeho obličej jako když slunce svítí ve své síle. – Zjevení 1:16

  „I uviděl jsem z nebe sestupovat dalšího silného anděla, oblečeného v oblak a na jeho hlavě duha, a jeho tvář jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy“ – Zjevení 10:1

   Proč Jan nenapsal, že to je Kristus? Nebude to proto, že bylo vše utajeno? Ale co nám tím chtěl sdělit? Nebude to náhodou to, o čem píše Pavel, že je toto součástí toho, tedy tajemství, které má být zjeveno ve svém čase? Ptejte se nebeského Otce, Jehovy Boha. Slíbil, že už nás nebude učit člověk, ale On sám.

Kéž máte Otcův a Kristův pokoj.

Váš a Kristův bratr Igi