15) Křest Božím Duchem

Spread the love

Sepsáno 10. října 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Co je to křest Božím Duchem a proč musíme usilovat o to,
aby nás vyučil samotný Jehova
-h, Bůh?

  Stále někteří, spíše mnozí klopýtají o to, čemu plně nerozumí. Dnes se to ukázalo v jedné skupině, kde můj výstup č.14 byl zveřejněn. Prosím tedy každého čtenáře, aby má slova zkoumal v upřímné modlitbě k Otci a On sám ať učiní, co je správné v jeho očích a zda to co píši je psáno pod působením Božího Ducha. Mohu jen ukázat směr. Ne za mnou, smrtelným člověkem, ale k našemu nebeskému Otci, na jeho duchovní horu, aby nás přivedl ke Kristu – Jan 6:43-47.

  Pokud bys věnoval pozornost všem mým příspěvkům, tak by jsi porozuměl tomu, co znamená skutečně se narodit z Ducha. Kdy se to stane?

  Tedy krátce Jirko vysvětlím, ale vše vysvětluje samotný Kristův křest, ač to vypadá, že on sám jej nepotřeboval. Všichni víme, že mu Jan bránil a také známe Kristovu odpověď. „Nebraň tomu, protože tak je to SPRAVEDLIVÉ.“. Proč? Všichni víme, že když byl Kristus usmrcen tělesně, tak tehdy mohl splatit naše hříchy. Jenže on je splácel ještě před tím, než byl usmrcen.

  Jak je to možné? To odporuje dokonalému Zákonu. Tím, že se Kristus nechal pokřtít, tak dopředu duchovně zemřel a svatý duch, jehož Otec poslal a jenž sestoupil ve formě holubice, o tom vydal svědectví, že jej Otec křtí i svatým duchem a dopředu je vykonána smírčí oběť. Že ji Otec uznává za ZÁKONNOU. Tu smírčí oběť.

  Bylo to stejné, jako s Adamem a Evou, kteří už byli mrtví ač ještě žili. To, že Krista usmrtili, bylo už jen tělesné, ale ne duchovní. Proto mohl Kristus křísit mrtvé, mohl odpouštět hříchy. Tak naplnil CELÝ ZÁKON a PROROKY.

  O čem je náš křest? Přesně o tom samém. Dopředu umíráme, abychom naplnili SPRAVEDLNOST, kterou je: „MZDA ZA HŘÍCH JE SMRT.“. VYTAŽENÍM Z VODY SI OBLÉKÁME DUCHOVNÍ TĚLO, KTERÉ NÁM UMOŽŇUJE TO, CO OSTATNÍ NEMOHOU. Co to je? Přiblížit se k Bohu, aby se On mohl přiblížit k nám. Už na nás nehledí jako na nedokonalé stvoření. Svou duchovní smrtí jsme poslali své hříchy Kristu. Aby Otec potvrdil, že on naše rozhodnutí uznal, tak nás křtí svým Duchem.

  Kdo tedy z vás má to svědectví i od jiných, že mohou potvrdit, že na vás ten Duch sestoupil? Ne, že vyháníte démony, mluvíte andělskými jazyky, ale tak, že oni uviděli změnu, která byla nad to, co je normální a ten dotyčný, tedy vy, víte, že na vás ten Duch spočinul? Zkoumejte sami sebe, zda se to stalo.

  Další jednoznačnou věcí, která se nelíbí a kterou mnozí opovrhují, je slib samotného Otce, Jehovy vojsk z Jeremiáše 31:31-34kterou Jehošua jasně stanovil, kdo bude jeho skutečným následovníkem a koho pak přijme. Srovnej s Janem 6:44-47. Proč je to zásadní podmínka? Protože pokud máme mít Kristovu mysl, jak vysvětluje Pavel v 1.Kor 2:16, musíme být stejně jako Jehošua nejprve samotným Otcem vyučeni. Co oznámil Jehošua v Janovi 17. kapitole? Že musel dát jeho tehdejším učedníkům na vědomí Otcovo jméno. Proč, vždyť to byli přece Izraelité!? Protože už tenkrát neměli v tom jasno. Proč to nikdo takto nezapsal? Protože to je pečeť na čelech těch, jenž mají v ČASE KONCE skutečně vést a dávat porozumění – Zjevení 14:1.

  Mnozí se sice holedbají, jak znají Krista, ale Otec je jim, víme kde… Přitom Jehošua jasně řekl: „TEN, KDO ČINÍ VŮLI MÉHO OTCE.“. Jak mohu činit vůli svého Otce, když jej neznám a když nerozumím jeho jménu, jenž znamená: „PŮSOBÍ, ŽE SE STANE.“? Ne to co arch anděl oznámil v Exodu 3:14, ale 3:15, kde jasně oznámil, jaké to památné jméno je.

  A to je to, co vám bude řečeno, pokud nezměníte svůj přístup. Dveře do nebe se už zavírají a vy to netušíte. Bude vám to oznámeno jako bezzákonnost, že jste se stali učiteli, ale nenechali jste se poučit samotným Otcem, nenechali jste se pokřtít Duchem. Zkoumejte prosím, ne podle mých slov, ale proste Otce, Jehovu Boha, aby On sám vás ještě teď, skutečně v hodině 12té vyučil – Matouš 7:21-23.

  Milovat Krista není vůbec žádný problém, to dokáže každý trochu spravedlivý člověk, ale milovat Otcovu SPRAVEDLNOST, to je o velké, skutečně velké pokoře. Přesto Otec není nespravedlivý, aby zapomněl na dobrotu každého, kdo učinil co je správné v Jeho očích, že oznamoval Krista. Proto i vy získáte záchranu, avšak ne do nebe. Ale jako Velký zástup, až vám všechny vaše falešné nauky shoří jakoby v ohni, po vzkříšení olivovníků.

  To vám píše ten, jenž k olivovníku Krista byl naroubován a jemuž bylo i ukázáno, jak skutečně zemře na konci 2300 večerů a jiter.

  Pokoj vám všem a ať vás Otec vyučí a povede cestou života, kterou máme chodit v Jehošuově jménu .

Amen

Váš a Kristův bratr Igi