(2) Důvěra patří nebeskému Otci

Spread the love
Sepsáno 8. února 2020článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí čtenáři, milovaní bratři a sestry,

  dovolte mi jedno zamyšlení, které je pro náš život velmi důležité. Asi všichni, kdo se dostali na tyto stránky, četli tento výrok Jehošuy Krále: „Poznáte Pravdu a ta vás osvobodí.“. Mnoho let jsem přemýšlel o těchto slovech v porozumění a výkladu, který se předkládá, že Pravda je v tomto textu obsažena v tom, že poznáme Otce, Syna, potřebu výkupní oběti a další výklady a porozumění kolem Otcova slova. Když si ale pozorně všímám Kristovy služby, pak zjišťuji, že Jehošua měl jeden dar, který mu velmi pomáhal, aby správně vyjádřil svou odpověď, na otázky posluchačů, těch kdo k němu byli přivedeni. Viděl každému z těchto lidí do srdce. Kdo mu to umožnil? Byl to Otcův Boží Duch. Dal mu vždy na vědomí, co se za konkrétním dotazem skrývá, jaké je uvažování daného člověka. Proto svou odpovědí vždy dosáhl toho, aby se odhalila „Pravda“ srdce tohoto člověka, jeho smýšlení.

  Když se podíváme na příběh, kdy Kristus mluví o tom, že musí zemřít a Petr mu oponuje, okamžitě jej kárá a říká mu: „Satane, ustup za mne.“. Ví totiž, že je to Satanova myšlenka, kterou Satan Petrovi podstrčil.

  Věřím, že i vám se stalo, že jste zažili situaci, kdy jste s někým rozmlouvali a on vyjádřil určitá slova, která nebyla v souladu s kontextem Písma, ale přitom jste viděli i samotný původ toho, co vedlo tohoto člověka k tomu, aby takto mluvil. Bylo to, jako byste mu viděli do srdce. Duch nám dal v takové chvíli porozumění.

  Víme, že celý svět leží v moci toho ničemného, je tedy prostoupen mnoha nepravdivými porozuměními. To vede k tomu, že lehce takovým lžím podlehneme. Argumenty a logika jsou tak umně předloženy, že jsme na tom jako Eva v ráji, kterou Satan dokonale podvedl. Ona absolutně neprokoukla jeho podvod. Adam, když Evu uviděl, jak si pochutnávala na tom zakázaném ovoci řekl: „Co jsi to udělala?“. Boží Duch jej jakoby zarazil, Adam věděl, že je něco špatně, ale než by raději zvolal: „Otče, co se to tu děje, můžeš mi to prosím vysvětlit?“, tak nechal mluvit Evu.

  Co je tedy tou Pravdou, kterou potřebujeme? Jeremiáš 31:33,34 to říká jasně. Otec sám poučí své děti, aby byly vyučeny jím samotným. Jak to dělá? Skrze svého svatého ducha. Pokud tedy je něco, co nás zaráží, co se nám příčí, měli bychom okamžitě volat k Otci: „Otče, je to podle tvé vůle? Co je za tím?“. Otec pak skrze Ducha odhalí, co se za tím, či oním, skutečně skrývá.

  Takže dnes rozumím Jehošuově výroku o Pravdě, která osvobozuje tak, že nám Otec Jehova odhalí skrze svého Ducha, jakkoli skrytý podvod Satana Ďábla. Naše srdce však musí toužit po těchto věcech. Tuto touhu získáme tehdy, pokud navážeme opravdový vztah s Otcem a toužíme mít i vztah ke Králi. Je totiž Psáno, řekl to samotný Král: „Nikdo ke mne nepřichází, leda že by jej samotný Otec nepřivedl.“. (Srovnej s Janem 6:44). Největší vzor, který nám Jehošua předložil byl v tom, když se modlil k Otci, aby od něj odňal ten pohár, dodal však: „Ne jak já si přeji, ale jak si přeješ ty Otče.“. Pokud toto chápeme správně, tak vidíme nejenom Kristovu plnou a dobrovolnou podřízenost, ale také to, že nebyl a nechtěl být roven Otci.

  Poznat tedy Pravdu, která nás osvobozuje znamená, mít odstup, který nám ukáže každou Satanovu lež dřív, než nás taková lež ovládne.

Pokoj vám všem.

Ať nám náš nebeský Otec dá rozlišovací schopnost a moudrost, která sestupuje shora.

Váš bratr Igi