(1) Proč nedůvěřovat lidem, ale nebeskému Otci?

Spread the love
Sepsáno 1. února 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Milovaní,

  od doby kdy mi Otec dovolil, abych poznal bratra Krištofa (Ohnivý keř) došlo u mne k výraznému myšlenkovému posunu v přístupu k vám, které jsem dříve předkládal. Vedeme spolu s bratrem hodinové diskuze o tom, jaká je Otcova vůle vzhledem k organizaci SJ.

  Vím a doložím to odkazem na video jednoho bratra, který nedávno opustil řady této organizace, že mnoho drahých bratrů a sester dnes uvažuje nad tím, zda má odejít či zůstat. Prosím, čtěte pozorně mé myšlenky a ptejte se sami našeho milovaného Otce Jehovy Boha, zda jsou má slova psána s rozlišovací schopností a skrze vedení Božím Duchem. Než vše vysvětlím, chtěl bych se zaměřit na jeden konkrétní text Pavlova dopisu Židům:

  „Máme o něm mnoho co říci a je to nesnadno vyložitelné řečí, jelikož vy jste se stali co do sluchu lenivými – vždyť byste přece za ten čas měli být učiteli a zatím máte zapotřebí, by vás někdo vyučoval, které jsou počáteční prvky Božích sdělení, a stali jste se potřebnými mléka [a] ne hutné stravy; každý ovšem, kdo požívá mléka, je nezkušený co do slova spravedlnosti, neboť je nedorostlý, dospělým však, kteří mají smysly návykem vycvičené k rozlišování i dobra i zla, patří hutná strava.“ (Hebrejcům 5:11-14)

  Je historicky nezpochybnitelné, že bratři a sestry v organizaci SJ se stali učiteli v tom, co je pevný základ v poznání Jehovy Boha našeho Otce a jeho Syna Jehošuy Krista. Tento základ je pravé mléko, které nám pomáhá hlásit se k Otci jeho jménem. Jak však Pavel říká bratrům a také nám, mléko je jenom pro kojence. My se však máme stát těmi, kdo touží po něčem víc, než jen samotném mléku, ale po hutné stravě. Z vlastní zkušenosti víme, že na tvrdou fyzickou práci potřebujeme získat zásobu energie z potravy, která ji obsahuje. Mnozí už po staletí pro takový výkon konzumují slaninu. Vzpomeňme na to, jak je někdy těžké ji rozžvýkat. To není tekutý potravinový doplněk, dá to velkou práci než jej pořádně rozžvýkáme a pak polkneme.

  Našim cílem je vystoupit na Otcovu horu. Jít na takový výšlap bude v duchovní rovině fyzicky náročné. Nebude k tomu stačit jen nefalšované mléko, ale i velmi hutná strava. Vnímat Písmo, tedy strávit jeho obsah, abychom tu sílu získali, potřebuje víc, než jen to, že nám někdo položí otázku a hned pod ní nalezne předžvýkanou odpověď. Co si musíme vždy uvědomit? ŽE TUTO STRAVU PŘIPRAVUJÍ NEDOKONALÍ LIDÉ, KTEŘÍ SAMI PŘIZNÁVAJÍ, ŽE NEJSOU INSPIROVÁNI!!! (Probuďte se!, rok 1993, č. 3/22, str. 3-4, článek: „Proč tolik poplachů?“ viz. Poznámka pod čarou) Pokud to takto je, jsme sami zodpovědní za náš příjem potravy.

  Nechci bořit, ale budovat! Pokud jsem vzhledem k sobě přijal úlohu otroka, tedy toho, kdo Otce prosí stále, aby byl jím veden podle Kristovy mysli, jeho srdce a jeho vzoru. BYL OTCEM JEHOVOU INSPIROVÁN! Nemohu mlčet a musím varovat ty, kdo chtějí opustit organizaci, před nástrahami, které Satan přichystal. Je to má životní zkušenost, kterou jsem si prošel. Za přízeň, kterou jsem skrze nezaslouženou laskavost od našeho milovaného Otce obdržel, jsem zaplatil ztrátou všeho. 7 let jsem byl odloučen od svých milovaných bratrů a sester. Neměl jsem možnost si o hlubokých duchovních věcech s nikým promluvit. Rok jsem žil jako bezdomovec.

  Dnes jsme v ČASE KONCE, kdy toto mnozí nemusí zažít, pokud udělají tuto věc ve svém životě.

Mnohokrát jste o ni slyšeli z úst pastýřů a četli ji na stránkách Strážné věže:
„UVAL SVÉ BŘEMENO NA JEHOVU a ON SÁM TĚ PODPOŘÍ“

  Ač jsou v organizaci mnohé věci špatně, přesto je to určitá ochrana, která vám zajišťuje určité duchovní pohodlí a potřeby. SVŮJ DEN ZAČNĚTE TÍM, ŽE POPROSÍTE OTCE, ABY VÁM UKÁZAL DENNÍ CESTU. Dokud nebudeme rozumět a mít denní zkušenost, že je Otec s námi, že poznáváme jeho Svatého Božího Ducha, jeho vedení, vyjít z hradeb velkého města je pro nás takový pád do neznáma, že se to rovná skoro jisté duchovní smrti. Ale jen s nebeským Otcem v zádech a Kristem po svém boku se vše dá bez úhony zvládnout.

  Prosím shlédněte tento video odkaz, který tento pád demonstruje. Mohu říci, že znám Lukáše déle než rok, měl jsem s ním i několik osobních rozhovorů. On skutečně nejenom opustil organizaci, kde nalezl a odhalil mnoho špatného, ale opustil našeho TATÍNKA. Prosme na kolenou, abychom činili co je správné v Jehovových očích, ne jak my si přejeme, ale jak si to přeje náš nebeský Otec. Věřme, že Otec nás povede cestou, kterou máme chodit, podle slov z Jeremiáše 31:33,34. Jsme a chceme být jeho věrnými svědky, aby se za nás nemusel stydět.

Kéž nás Otec naplní svým Svatým Božím Duchem, skrze našeho Krále Jehošuu.

Amen.

Pokoj vám všem.

bratr Igi