Obsah a úvod

Spread the love

.

PDF

klikací verze

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

Daniel 2. kapitola

01   Proč byl Daniel sepsán a utajen pro ČAS KONCE

Daniel 3-6. kapitola

02   Proč se nezabýváme kapitolami 3 až 6

Daniel 12. kapitola

03   Musíme začít od konce

04   Co je to za knihu?

05   Jste světlo světa

06   Proč musíme probíhat?

07   Kdo pochopí a kdy se to stane? → doplněno 14.05.2022

08   Dějiny zapsané dopředu

Daniel 11:1-28

09   Jak Alexander Veliký a jeho nástupníci naplnili další slova proroctví

10   První velká změna, koruna krále Severu přechází pod ochranu Říma

11   Král Severu se poprvé stěhuje

12   Vládce smlouvy

13   Pýcha nebo pokora?

Daniel 7. kapitola

14   Danielův sen

15   Jak se v dějinách projevilo čtvrté divoké zvíře

16   Británie, nový král Jihu → doplněno 15.05.2022

17   Velká Británie má své kolonie → doplněno 16.05.2022

18   Rok 1945, milník a poslední změna krále Jihu → doplněno 17.05.2022

19   Vyšli z Velkého Babylónu, aby je tam organizace spořádaně vrátila → doplněno 17.05.2022

20   Dobrá zpráva o Království v ČASE KONCE a Velké soužení

Daniel 8. kapitola

21   Král SEVERU pochází z ŘECKA → doplněno 09.06.2022

22   Daniel se setkává s Králem králů a Pánem pánů → doplněno 09.06.2022

Daniel 9. kapitola

23   Modlitba Danielova

24   Druhé Danielovo vidění

25   Obnova zbořeného města a rozdělení proroctví na konkrétní události

26   Děti Izraele, Otec Jehova je věrný, vraťte se k němu! Přivítejte Krále!

Daniel 10. kapitola

27   Danielův půst, první setkání s Jehošuou

Zjevení 17-18. kapitola

28   Svatá říše Římská

29   Velký Babylon, kdo to je?!

Malé shrnutí

30   Středověk, doba temna

Daniel 11:29-45

31   Velká válka rozdělená na dvě části

32   Versailleská smlouva 1919

33   Ti, jenž opouštějí svatou smlouvu

34   Král Severu se stěhuje

35   Stalin opakuje Hitlerovy kroky

36   Daniel odlišuje bývalé krále Severu, abychom pochopili, kdo je ustanoven

37   Korunovace krále Židů, korunovace papežem

38   ČAS KONCE běží už od 28.9.2015! → upřesněno 02.08.2021

39   Chazariát má plán, a Satan ještě jedno překvapení…

23.12.2019

ÚVOD

  Drazí čtenáři, dostávají se Vám do rukou duchovní informace, které odhalují naplnění Danielova proroctví, a které anděl nadiktoval tomuto Božímu muži v letech 556-536 př.n.l.. Celé pochopení Otcova slova nemohlo přijít dřív, dokud jsme se v proudu času neposunuli do období, které samotný anděl nazval časem konce (Daniel 11:40, 12:4). Jak prohlásil samotný prorok babylónskému králi a panovníkovi Nebukadnecarovi: „Král odpověděl a řekl Danielovi, jehož jméno bylo Béltešaccar: Zda jsi schopen dát mi na vědomí ten sen, jejž jsem uviděl, a jeho výklad? Daniel před králem odpověděl a řekl: Tajemství, jež král požaduje, nemohou mudrci, zaříkávači, písmaři, věštci králi vyjevit; ale v nebesích je Bůh, zjevující tajemství, jenž králi Nebukadnecarovi dal na vědomí, co že se bude dít v posledku dní. Tvůj sen a vidění tvé hlavy na tvém lůžku, ono bylo toto:…“ (Daniel 2:26-28). Daniel nám výše sděluje stejnou myšlenku jako apoštol Petr ve 2.Petra 1:21, Proroctví přece nikdy nebylo proneseno vůlí člověka, nýbrž svatí, Boží lidé promlouvali pod mocí Svatého Ducha.“, nebo také, jak je prohlášeno v Izaiáši 43:12: „Já jsem oznamoval a vysvobozoval a zvěstoval, když mezi vámi nebylo cizáka, a vy jste mými svědky – prohlášeno Jehovou – a já jsem BŮH.“. Proto můžeme s největší pokorou říci, že výklad nepramení z lidské moudrosti, ale byl po mnoho let postupně odhalován, jak jsme byli vedeni Božím duchem. Chvála tedy nepatří nám, ale Jedinému a Pravému Bohu, Otci Jehovovi a to prostřednictvím Jeho milovaného Syna Jehošuy, našeho bratra a Krista (Pomazaného).

   V minulosti bylo mnoho snah různých badatelů Písma, vyložit knihu Daniel. Některým bylo dovoleno částečně pochopit tuto část Božího slova, ale nikomu Boží duch neodhalil Danielovo poselství úplně. Důvod proč to tak bylo, nalezneme hned v tomto úvodu.

   Samotná kniha Daniel je klíčem k přesnému porozumění mnoha částí knihy Zjevení. A když to obrátíme, tak Zjevení je pokračováním a doplněním detailů do celé mozaiky k proroctvím z knihy Daniel. Proč to můžeme takto prohlásit? Protože obě knihy jsou tím sladkým svitkem, o kterém se mluví ve Zjevení, a který pak musel Jan sníst. Svitek, je popsán z obou stran, to nám ukazuje, že je sice jedním svitkem, ale s dvojím sdělením, rozděleným do dvou částí (knih). Není v lidské moudrosti porozumět a propojit veškeré souvislosti a utajené myšlenky těchto knih, bez působení Božího ducha. Ať vám, drazí bratři a sestry, slova tohoto výkladu potvrdí sám Otec Jehova svým svatým duchem.

   Vám, kteří si chcete v této knize prověřit prorocky zapsané dějinné události oznamujeme, že Daniel zaznamenává v popisovaných proroctvích dobu a panující velmoci, které se dotýkají pouze Božího lidu. Do 14. nissana roku 33, je to tělesný Izrael, židovský národ, a následně se proroctví splňují na těch, kteří přijali Krista, na Duchovním Izraeli. My víme, že byly i jiné státy a říše, které hrály v dějinách svou úlohu, ale o těch Daniel nehovoří, neměly totiž vliv na Boží lid.

   Ode dne, kdy naši prarodiče Adam a Eva zhřešili pro jejich nedostatek víry (víra = naprostá důvěra Bohu), nebeský Otec Jehova Bůh oznamuje, že ukončí tuto vzpouru zosnovanou Hadem, Satanem Ďáblem (Genesis 3:14-15). Volejme společně Halellu Jah, že jsme dospěli k těmto dnům ukončení a blížíme se ke dni Kristova příchodu. Tato závěrečná doba je označena jako ČAS KONCE. Proto MY, co s vírou očekáváme tyto dny, pozvedáme hlavu, protože jsme mocně povzbuzeni, neboť se naplňuje mnoho proroctví a Otec otevřel oči mnohým k tomu, aby zářili jako jas v temnotě a poskytovali vedení a porozumění (Daniel 12:3). Díky naplnění hebrejského slovesa „šůt“ (brodit se) v Danielovi 12:4 mohl Bůh některým z nás předat pochopení a poznání o věcech, jež brzy nastanou, a to prostřednictvím proroctví zapsaných pro tento ČAS KONCE (Amos 3:7).


   Věnujme prosím slovům této knihy více než zvýšenou pozornost! Jsou-li slova v této knize skutečně otevřena k přesnému poznání, bude to samotný Otec Jehova, kdo se skrze svého svatého ducha postará o to, aby se toto poznání rozšířilo po celé obydlené zemi na svědectví všem národům, a pak mohl nastat konec Satanova systému věcí (Matouš 24:14). Pokud hledáte jména těch, kterým byla slova těchto proroctví dána na vědomí, nebudou zde zveřejněna, protože nejsme hodni se chlubit a vyvyšovat nad žádné tělo, neboť jsme jenom neužiteční otroci, kteří neučinili nic, co by neměli učinit. Ať je raději vyvýšen Ten, jemuž patří sláva a chvála navždy, a to našemu nebeskému pravému živému Bohu, Otci Jehovovi, skrze našeho Krále a Vykupitele Jehošuu. Amen!

   Vládcům tohoto zkaženého světa, všem Satanovým synagogám, ať je vám dáno na vědomí, že Otec sečetl a zvážil vaše dny, proto by bylo dobré, abyste reagovali na slova druhého Žalmu:

   „Nač se národy rozhlučely a lidská plemena smýšlejí nicotnost? Králové země se postavují a knížata se spolu uradila proti Jehovovi a proti jeho pomazanému: 3 Roztrhejme jejich pouta a shoďme ze sebe jejich provazy! 4 Sídlící v nebesích se směje, Pán se jim vysmívá; 5 tehdy k nim bude mluvit ve svém hněvu a ve svém popuzení je bude lekat: 6 Vždyť já jsem dosadil svého krále nad Siónem, svou svatou horou. 7 Budu vyprávět o ustanovení Jehovově: Řekl ke mně: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil; 8 vyžádej ode mne a budu dávat národy v tvé vlastnictví a v tvou držbu poslední končiny země. 9 Budeš je drtit holí ze železa, jako nádobu hrnčíře je roztloukat. 10 Nuže tedy, králové, nabuďte rozumu, dejte se napravit, soudcové země; 11 s bázní uctívejte Jehovu a s chvěním jásejte, 12 líbejte Syna, aby se nepopuzoval, takže byste museli cestou zhynout, kdyby se jen trochu rozhoříval jeho hněv. Blaho všech na něho spoléhajících!

   Čas milosti je u konce, a vy máte poslední možnost opustit ničemnou cestu Satanových sluhů. Čiňte pokání a opusťte svou marnou cestu a své oběti, jenž vám přikázal, abyste získali moc jeho deště slávy!!! Otec nemá zalíbení v tom, aby někoho zahubil, ale aby každý dosáhl pokání a přesného poznání Pravdy (2. Petra 3:9).
   Vždyť tato kniha odhalí vaši zkaženou cestu a vaše utajené plány, které vám váš pán připravil, abyste je vykonali. Nic není ukryto před zraky našeho Boha a Stvořitele, aby to nevyšlo najevo ve svůj čas.
   Napravte se, abyste v den objevení našeho Krále Jehošuy nebyli zahanbeni!!!

Všem, jenž jsou až dosud spojeni s náboženskými domy! Velkému Babylonu!

   Opusťte domy nevěstek, jenž jsou pány nad vaší vírou, vy kdo skutečně toužíte následovat Krále. Přestaňte prosím, drazí, následovat ty, jenž vás podvedli a nedovolují vám pro svou vlastní slávu přijímat hutný pokrm a drží vás stále na mléku. Sami usedají na předních místech a vymáhají za svou službu podíl, aby se vykrmili. Již mají svou odměnu! Nečetli jste, že vás o to žádá anděl s velkou slávou? Vyjděte z něj!!! (Zjevení 18:1-5).

   Dobrá zpráva, kterou mezi vámi oznamujeme, je tou samou dobrou zprávou, kterou oznámil, jak Jehošua náš Král, tak také i jeho apoštolové. Drazí, jsme na konci časů, které uvrhnou Satana do propasti, aby byl spoután na tisíc let. Než se to stane, bude muset být naše víra před jeho zraky vyzkoušena, abychom stejně jako Job, jemu samotnému ukázali, že člověk může milovat Otce Jehovu a jeho Syna Jehošuu více, než milovat svou vlastní duši! Otec slíbil: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě nezanechám.“ Víme, že náš Otec nemůže lhát, proto pozvedněme hlavu v den Satanova řádění a hněvu, protože se naše vysvobození přiblížilo. Vybízíme všechny, jenž touží po spravedlnosti, aby učinili to, o čem píše apoštol pro národy, Pavel: „Především tedy vybízím, by se konaly prosby, modlitby, přímluvy, děkování za všechny lidi, za krále a všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom trávili pokojné a klidné živobytí ve vší pobožnosti a důstojné vážnosti; ano, to je správné a velmi vítané před naším Zachráncem Bohem, jenž si přeje, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k plnému poznání pravdy. Bůh je přece jeden, a prostředník Boha a lidí jeden, člověk Kristus Jehošua, jenž dal sám sebe jako výkupní náhradu pro všechny – svědectví, jež se mělo vydávat svými časy (jiné překlady vysvětlují, že to má být dosvědčeno ve svém určitém čase); k tomu jsem byl určen já jako hlasatel a apoštol, (říkám pravdu, nelžu) učitel národů ve víře a pravdě.“ (1. Timoteovi 2:1-7) 

Nyní je ten příhodný čas!!!

   Nechť jsou slova tohoto odhalení pro všechny jasným světlem na konci doby temna. Nechť je vám projevena nezasloužená laskavost, tedy milost a milosrdenství našeho Otce a jeho Syna Jehošuy Krista.

                                                                     Amen.

Vaši a Kristovi bratři