Odpověď na otázku, kterou si mnozí kladou: „Proč potřebujeme být spojeni se svými protějšky do jednoho symbolického těla, kdy oba mají na prvním místě Otcovu vůli, ne tu svou?“ .

Spread the love

Musím nyní předložit tuto odpověď a ukázat na výsledek, který to do našich životů přinese. Je to jeden z posledních článků, spíš poslední, který se zabývá odpověďmi, jenž se zaměřují k duchovním porozuměním před VELKOU UDÁLOSTÍ, před potopením duchovního Titaniku. Jak brzy poznáme, už nemám psát k tomuto světu, natož k těm, kdo nehledají Otcovu vůli, ale hledají stále něco, co jim říká: „Všechno je v tvém životě v pořádku. Víš kdo je Otec, víš kdo je Syn. Vždyť nám říká věci, na které nelze dosáhnout.“ .

Opět zopakuji výrok samotného Pána Jehošuy, kterým promlouvá ke svým posluchačům:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ .

Činit Otcovu vůli znamená jediné. VĚNOVAT JÍ ČAS A PTÁT SE: „JAKÁ JE OTČE TVÁ VŮLE VZHLEDEM KE MNĚ?“ . Kdo dostává odpovědi na tuto otázku? Ten, kdo je zahlcen touhou, svou silou měnit tento svět? Ten, kdo stále rozptyluje svou mysl a srdce? Kolik ČASU denně věnujeme skutečným dotazům, jak vše správně chápat? Kolik ČASU dáváme Otci, aby nás On sám poučoval a vedl? Toto není o druhých lidech, toto je o každém z nás.

Čím dáváme na první místo komunikaci se světem, než se samotným nebeským Otcem? JAK? Například sdílením různých událostí, kde se ukazuje, jak člověk podvedený Satanem touží vlastní silou napravovat důsledky Satanova konání. A činí to pod emocemi, ne se silou rozumu, aby na tomto příkladu ukázal ostatním, že tudy cesta nevede. Neplýtváš drahocenným ČASEM? Proč?

PROTOŽE MUSÍ BÝT ODSTRANĚNA PŘÍČINA, KTEROU JE SATANOVO A ANDĚLSKÉ VZBOUŘENÍ, KTERÉ NARUŠILO OTCOVU VŮLI.

Co čteme v Písmu o dnešním světě? Že jej sám podvedený člověk opraví a vše bude zalito sluncem? Nebo o tom, že povstane jedna skupina proti druhé skupině? Že se vytratí vzájemná láska mezi mnohými? A tak dále a tak dále? Kde čteme? Zvedněte se a jděte uklízet ten chlív, který tu Satan vytvořil! Já to v Písmu nenacházím. Čtu tam, že musím pro Boží království činit Otcovu vůli. Se silou rozumu oznamovat Dobrou zprávu o dobrých věcech. To co kolem sebe vidím, tak to mi říká, že žiji v Pánově přítomnosti. V ní mám činit toto:

Choďte dále v moudrosti vůči těmkteří jsou vně, a vykupujte pro sebe příhodný čas.“ .

V jaké moudrosti máme chodit?

Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ .

Kdy jim porozumím, těm cestám a těm myšlenkám? Když budu vykupovat pro sebe příhodný čas. Když celým srdcem, myslí a silou budu toužit porozumět Otcově vůli, pro kterou mne povolal. Zamysleli jsme se nad tím, co má uměle a dokonale zmanažerovaná TRAKTOROVÁ REVOLUCE DOSÁHNOUT? Máme to před očima. Když západní zemědělec dosáhne svého, tak mu to musí někdo zaplatit. Bude jej zajímat odkud? Kolik už zničili potravin? Kdo bude hladovět? Západ? Není náhodou cílem právě toto, aby svět ještě více zchudl? Není o tom psáno v Písmu?

Pátral někdo z vás potom, co skutečně myslí nebeský Otec slovy FALEŠNÝ PROROK? Kdy nám to odhalí? Když budeme věnovat čas traktorovým a jiným věcem? Nebo tehdy, když se na to budeme ptát, nebo když nás k tomu POROZUMĚNÍ bude přivádět svým Svatým duchem? Asi rozumíme správné odpovědi.

Když mi nebeský Otec představil i fyzickým zrakem mou ženu Šárku, byl jsem zaražen a okamžitě jsem se Otce dotazoval, co mi tím dává najevo. Nepřestával jsem se ptát tak dlouho, dokud mi to neukázal. A víte co mi ukázal? Že jeho vůlí je, abychom spolupracovali!!!! Že to nebude o postelových radovánkách, ale abychom POROZUMĚLI JEHO VŮLI a na naší spolupráci ukázali, proč potřebujeme být dokonalým tělem, které tvoří základní stavební kámen Božího království.

Mnozí stále tápou, kde ten protějšek mají hledat. Mnozí zavrhli tu půlku kamene, který mají vedle sebe. Proč? Protože on, ona jsou takoví a makoví. Nemají přece žádný zájem o duchovní věci. A my sami je máme, když se zajímáme, kde nějaký Francouz, Belgičan, Němec vysypal hnůj? Kolik už potravin ta podvedená skupina zemědělců zničila a ty se k nám nedostanou a my jim ještě tleskáme? Proč jim tleskáme? Protože někdo prorokuje, že až to vše skončí, bude vše zalito sluncem. No já vidím, že ne.

Místo toho, abychom hledali Otcovu vůli a jím se nechali skutečně vyučit, stále hledáme jinde. Jak se musí nejprve změnit náš partner, jak se musí změnit všichni kolem nás, abych i já byl konečně šťastný. Že máme tisíce chyb, které potřebujeme odstranit, abychom se stali skutečně správně opracovaným kamenem, to nás nenapadne. A kdy porozumíme těm svým vlastním chybám? Když nebeskému Otci dovolíme, aby nám je ukázal a prosíme jej, aby nám s nimi pomohl je odstranit. A to je ten SPRÁVNĚ VYKUPOVANÝ PŘÍHODNÝ ČAS.

Máme to v Písmu? Samozřejmě že ANO:

Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni; a mírou, kterou odměřujete, budou odměřovat vám. Proč se tedy díváš na stéblo slámy v oku svého bratra, ale nebereš v úvahu trám ve svém vlastním oku? Nebo jak můžeš říci svému bratrovi: Dovol mi, abych ti vytáhl stéblo slámy z oka, když, pohleď, v tvém vlastním oku je trám? Pokrytče! Vytáhni nejprve trám ze svého vlastního oka a pak jasně uvidíš, jak vytáhnout stéblo slámy z oka svého bratra.“ .

Není to tak, že my nikoho nemůžeme měnit, že to může učinit jen ten, koho máme vedle sebe sám, protože je to jeho svobodná vůle? Kolikrát je to náš vlastní trám, který způsobuje, že jedná náš protějšek špatně? Už jsme se zamysleli? A co si stále říkáte? „DOKUD SE NEZMĚNÍ ON, ONA, NEMÁ CENU A NEMOHU SE MĚNIT JÁ!“ . Nejste vy sami podvedeni? Budou vás Satan a démoni vést k tomu, abyste začali u sebe?

Co se stane těm, kdo takto uvažují? Nikdy nebudou hledat Otcovu vůli, aby je On sám vyučil, ukázal jim vlastní nedostatky, kterých se musí zbavit, aby mohl dotyčný činit Otcovu vůli, pro kterou jej povolal. Je to jako ztratit slanost.

Mluvil jsem v sedmé části o třech pastýřích, které v jednom lunárním měsíci nebeský Otec zavrhl. Tak teď vám povím o tom druhém. Ten opět na počátku hledal Otcovu vůli. Když jí našel, začal dělat správné kroky, to se prokázalo tím, že se výrazně změnil vztah s jeho manželkou. Sám vyrostl ve svých očích a nešel cestou hledání Otcovy vůle. Přestal opět hledat vlastní nedostatky, aby činil svou ženu šťastnou, ale jen hledal její chyby. Dostal mnoho rad, jak má hledat a jak se má dotazovat. Co potřebuje změnit. Místo toho, aby vykupoval příhodný čas pro zlepšení jejich vzájemné komunikace a naslouchal jejím potřebám, bušil do ní to své POZNÁNÍ.

Stal se duchovní mrtvolou a ženu dovedl ke smilstvu. Nebeský Otec viděl toto jeho jednání, ale také viděl nedostatek té ženy. Toho muže podvedl, protože se mu prokázal jak o tom mluví Písmo:

S někým věrně oddaným budeš jednat ve věrné oddanosti; s bezúhonným, zdatným mužem budeš jednat bezúhonně; tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš jako čistý; a pokřivenému se projevíš jako křivý,  protože ztrápené lidi zachráníš sám; ale domýšlivé oči snížíš.“ .

To co se ten muž rozhodl udělat a ještě tvrdil, že to je pomoc bližnímu, aby to jeho žena chápala. To člověk sám nevymyslí. Nechci jít do detailů. Ten muž byl podveden svým vlastním trámem, který nikdy ze svého oka nevytáhl. Nechceme Otce poslechnout, vybudovat dokonalý vztah se svým partnerem, který je o hluboké vzájemné komunikaci, o naslouchání, kde musíme zapřít sami sebe a neprosazovat vlastní vůli, pak se nedivme, že nám dokonalý vztah, založený na skutečné Agape a podřízenosti na Otcově vůli uniká a připadá nám jako sci-fi.

Jedna sestra mi pod jeden z posledních článků položila tuto otázku:

Chtěla bych se Tě Igore a Šárko zeptat jestli je více dvojic co mají takové vedení od Otce JHVH Jehovy jako máte vy dva.. Jestli o sobě víte a navzájem se povzbuzujete. Děkuji za odpověď.“ .

Ta otázka je špatně položena. Proč? Protože se setra neptá, jak toho dosáhnout, ale touží po dalších příkladech, protože pak by možná začala sama hledat skutečnou Otcovu vůli. Jak jsem mohl odpovědět? Jedině takto:

Každá dvojice, která vše podřídila Boží vůli má toto vedení.“ .

Takže co je potřeba učinit? Začít u sebe a nehledat u druhých. Samozřejmě, že znám takovou dvojici. Dokonce vše měli Štěpánkovi, které z těchto stránek znáte, dokud to neztratili, protože se nechali podvést emocemi. Nebeský Otec mi toto poprvé ukazoval na bratrovi a sestře. Jak jsem byl šťastný, když jsem to viděl „v přímém přenosu“ . Okamžitě jsem Otce prosil, abych na to, až mi On sám přivede ženu, můj dokonalý protějšek, abychom společně na to dosáhli. ABY NÁM S TÍM POMOHL TO MÍT. Proč?

Když jsme se poznali, neuměla se pořádně zasmát. Poprvé se jí to podařilo v Irsku. Tehdy řekla: „Že toto úplně ztratila.“ . Byla šťastná. Krása šťastné ženy je po POROZUMĚNÍ OTCOVY VŮLE ten druhý největší dar, který muž může získat. Dnes mi řekla toto:

Všiml jsi si, že za dobu, co spolu jsme, že spolu mluvíme daleko více, než to mají ostatní?“ .

Stále se vzájemně dobíráme, děláme si ze sebe legraci. Přitom se zaměřujeme na to, k čemu jí nebeský Otec sám duchem vede, aby to zkoumala. Vždy ji vede do určité části Písma, abychom tam načerpali POROZUMĚNÍ. Kdyby nebylo jejího pohledu, její ženské intuice, která ji napojením na Otce stále říká, ještě jste to plně nepochopili, víc o všem přemýšlejte, byly by mé články více o poznání, než o POROZUMĚNÍ. Vedeme několika hodinové diskuze. Otec jí vedl k tomu, aby sepsala toto:

1.Královská 13.

Otcův hlas mne vybídl, abych prozkoumala 13. verš. Několikrát jsem si jej celý přečetla, a ač se zdálo, že odpověď na otázku „jaké ponaučení je v tomto verši ukryto“ jsem nalezla, nebyla jsem spokojená. „Něco, velmi důležitého je ukryto hlouběji“ to mi stále znělo v hlavě. V modlitbě jsem opakovaně Otce prosila o porozumění.

Začala jsem si klást otázky vztahující se k tomuto verši:

Proč byl do Betelu povolán Boží muž z Judy a nikoli starý prorok, který v místě žil?

Proč je poukázáno na věk proroka?

Co odlišuje Božího muže od starého proroka?

Proč starý prorok nezasáhl, když Jeroboam páchal to, co je v očích Boha špatné, když byl o všem prorok svými syny informován?

Co znamená „Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se tou cestou, kterou jsi šel.‘“?

Postupně jsem nacházela odpovědi na většinu svých otázek, a tak jak „přicházely“ odpovědi, tak jsem se více a více zaměřovala na „příběh“ Božího muže a starého proroka. V diskuzích s mým mužem jsem opakovaně vyjádřila přesvědčení, že v tomto příběhu ukryto něco velmi důležitého pro tento náš čas.

Stále jsem v modlitbě prosila Otce o porozumění, o odhalení skrytého poselství pro tento čas.

Opět jsem si začala klást otázky:

Co nám je řečeno informací „sedí pod velkým stromem“?

Jak je možné, že starý prorok se ptá Božího muže na jeho identitu? Vždyť jako prorok by toto měl vědět díky Otcovu vedení.

Co nám je řečeno informací „Jsem také prorok jako ty“?

Proč se nechal Boží muž přesvědčit, když měl mnoho indicií vedoucích k nejvyšší opatrnosti? (proč byl povolán on až z Judy a nikoli místní prorok, otázka starého proroka na jeho identitu, přirovnání obou mužů, zdroj informací starého proroka-„mluvil ke mně anděl“)

A stále zůstávala otázka co znamená „..a nevrátíš se tou cestou, kterou jsi šel.‘“

V diskuzi s mužem jsme otázky postupně probírali, nalezli jsme odpovědi, opět jsem ale díky Otci vnímala, že ta správná odpověď je ukrytá ještě hlouběji. Nebyla jsem s nalezeným vysvětlením spokojená.

Začala jsem krůček po krůčku-otázku po otázce verš rozebírat, vedena Otcem jsem „předávala“ muži informace a on si postupně v hlavě skládal celkový obraz. Společně, díky Otci, jsme nalezli ukryté varování pro současné Boží muže.“ .

Skutečně nám nebeský Otec dal nahlédnout do doby, která nastane poté, co král Severu fyzicky zaplaví a projde, jak nám to odhaluje prorok Daniel. Vše předložím v článku, který už je určen všem přeživším, které duchovní Titanik neutopí a k jejich vzkříšení nedojde až na konci tisíciletého Božího království. Abychom chápali co je to FALEŠNÝ PROROK a jak mu nesmíme podlehnout. Máte nyní prostor k tomu a také návod, jak se to v dvojici dělá, abyste z příběhů získali víc, než jen poznání, srozumitelnou rovinu celého příběhu. Kdo to zkusí, začne se brodit. Nalezne diamant POROZUMĚNÍ. Ten zachrání život přeživším, aby na konci jejich cesty nestál LEV, který by je duchovně pohltil a duchovně usmrtil a jejich fyzický život neskončil v gehenně. Tak hluboké to POROZUMĚNÍ je.

Co nám tato spolupráce přináší? Vidět to co je ukryto pod povrchem zapsaných příběhů. Přináší nám humor a prožíváme opravdovou Agape. Tím, že má žena sama stále prosí o to, aby byla Otcem vedena a naslouchá Jeho tichému hlasu, pomáhá mi nacházet hloubku Otcovy moudrosti. Nemám touhy panovat nad její vírou, jak to činí mnoho „bratrů“ svým manželkám, aby je takzvaně duchovně vedli. Výsledkem takového „vedení“ je zhroucená žena, která vlastně netouží po Otcově vůli. Nejhorší je náboženský duch, který prosazují ti bez POROZUMĚNÍ.

Abychom na vše dosáhli, musíme vždy začít sami u sebe. Chtít se nechat přetvořit naším Stvořitelem, aby nás měl takové, jaké nás potřebuje mít, aby skrze nás mohl naplnit zemi svou vůlí, svým MAJESTÁTEM. Když mu to dovolíme, obdržíme skutečnou odměnu. ÚČAST NA BERÁNKOVĚ SVATBĚ a náš život nebude jen marnost a honba za větrem. Obdržíme duchovní rodinu, která nám pomůže, když na tom budeme špatně. Nejenom duchovně, ale i fyzicky. Tak málo se od nás žádá, jen vykupovat správný čas a skutečně se duchovně sytit u Božího stolu. Když si toto zamilujeme, jsme naplněni duchem, Láskou Agape a Pánovým pokojem. Chápeme proč máme milovat své nepřátele a stane se to naší součástí.

Už nevím co více napsat a jak to srozumitelněji předložit. Nikdo jiný to za nás neodpracuje, jen my sami. Nejprve každý sám za sebe a po vytažení si svého trámu pak v Agape společně.

Kéž nám v tom nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo) pomůžeš a dáš nám na vědomí, jaká je Tvá přijatelná vůle vzhledem k našim životům, když jsi nás povolával do svého podivuhodného světla. Dovol nám zakusit skutečné štěstí, když se budeme pevně držet Tvé neviditelné ruky. Nemít obavy co bude zítra. Sám nám Otče ukaž naši správnou cestu, po které máme chodit, ve jménu našeho Krále, Tvého Beránka, jenž snímá náš hřích, abychom byli s Tebou sjednocováni stejným myšlenkovým postupem. Kéž jsme nalezli přízeň ve Tvých Očích Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo) a kéž nás vyslyšíš, když k tobě upínáme svůj zrak a svou pozornost. Amen a amen

V Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův nedokonalý otrok, Igi