Zase ty emoce. Jaký cíl je sledován v dnešním konfliktu v Izraeli a v Pásmu Gazy? Proč Satan nezmění svou taktiku, jak lidi ovládnout?

Spread the love

Teprve dnes se mohu veřejně vyjádřit k tomu, co se nyní odehrává na Blízkém východě. Kdo stojí za krveprolitím? Jede vše podle plánu, který stojí i za Sionskými protokoly? Tak to zkusme prozkoumat biblicky a v závěru se podíváme opět do dějin, abychom vše správně pochopili a nebyli unášeni emocemi, ale fakty. Mnozí si myslí, že vše je o třetím chrámu, že jej pro naplnění Písma potřebujeme.

Když chodil Pán Jehošua po zemi, stále narážel u posluchačů na tělesné porozumění. Proto k nim mluvil jako k tělesným lidem, ne duchovním. Jeho řeč však byla duchovní a ne tělesná. To nám odhaluje tento výrok:

Řekl: Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím Božího království, ale pro ostatní je to v podobenstvích, aby ačkoli hledí, hleděli marně, a ačkoli slyší, nepochopili význam.“ (Lukáš 8:10)

To vše Jehošua mluvil k zástupům v podobenstvích. Nemluvíval k nim vskutku bez podobenství,  aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka, který řekl: Chci otevřít ústa v podobenstvích, chci zvěstovat věci utajené od založení.“ (Matouš 13:34,35)

Co si tedy musíme uvědomit? Že vše od doby Pana Jehošuy, hlavně od jeho vzkříšení je v Písmu duchovní řeč. Tu chápou ti, kdo se nechali nebeským Otcem vyučit, stejně, jako to dovolili Kristovi následovníci po Jehošuově vzkříšení. Naplnili tak Jana 6:44,45 a Jeremiáše 31:34. Jak se čas od jeho vzkříšení protahoval, stále méně následovníků toto učinilo, až došlo ke smrti apoštolů a už to činili jen jednotlivci. Proč?

Protože si zamilovali tento text:

Jehošua mu odpověděl a řekl: Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14:23)

14. kapitola Janova evangelia lechtá uši všem nevyučeným, ač jsou usvědčeni z toho, že jich se výroky netýkají. Proč? Protože se nenechali vyučit, a tak si myslí, že stačí Pana Jehošuu milovat. Že on je nezná, to nechápou. Proč? Protože to musí být nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, kdo daného člověka k Panu Jehošuovi přivede. Nebo to tak není?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Bohem Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:44,45)

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Posměváčci pak přicházejí se svým tělesným porozuměním a těm kdo toto Otci dovolili, se vysmívají a s nadutostí jim vlastní stále vnucují tělesné porozumění. Že musíme Pána Jehošuu poslechnout ve všem, to jim nedává smysl, protože přece řekl to a to.

Mnohokráte jsem se snažil toto vysvětlit, ale těch kdo učinili prosbu k Otci, aby je On sám vyučil v Jehošuově jménu je strašně, ale strašně málo. Ono totiž nestačí to učinit jednou, ale stále o to prosit. Osobně o to prosím minimálně jednou denně. Nechci činit vlastní vůli, ale Otcovu, takže bez těchto proseb se mi toto nikdy dařit nebude.

V čem mi tyto prosby pomáhají? Nedívat se na události kolem nás tělesnýma očima, ale duchovníma. To mne chrání před emocemi a dovoluje mi to klást si tyto otázky:

PROČ PRÁVĚ NYNÍ? A PROČ PRÁVĚ TAK? JAK TO MÁM CHÁPAT OTČE?

Odpovědi mi pak přichází duchem formou otázek. Například: „Co čteš v Písmu tam a tam? Jak to souvisí?“ . Když hned toto nepřichází, vím, že musím počkat. Tak jako i nyní jsem musel počkat s psaním, aby se v mém soukromém životě odehrálo něco, co s tím vším souvisí. Během porozumění dostávám věci podobné vidění, kdy v čase jedné, dvou sekund mi je obrazem připomenuto co jsem kdysi načerpal, ale už jsem to zapomenul.

Abych dnes mohl psát s porozuměním, musela mi říct Šárka, má manželka toto:

Tím co mi říkáš, se všechno mění. I já jsem byla až do teď přesvědčena, že třetí chrám se musí postavit. Nedívala jsem se na to vše duchovně, ale i s tím tělesným pohledem. Věřím, že jsi o tom psal, ale protože to nebylo aktuální, tak jsem na to zapomenula.

Protože už několik let rozumím Pavlovi, o čem skutečně hovoří, dovolím si tedy připomenout texty, které jasně odhalují, že to co nyní chce Satan učinit, je podvod, který má chytit do léčky modlářství mnohé a taky se mu to povedlo. Co řek l samotný Pán Jehošua?

Židé mu proto odpověděli a řekli: Jaké znamení nám můžeš ukázat, když děláš tyto věci? Jehošua jim odpověděl a řekl: Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej chci postavit. Proto Židé řekli: Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let, a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však hovořil o chrámu svého těla. Ale když byl vzbuzen z mrtvých, jeho učedníci si připomněli, že to říkával; a věřili Písmu a slovu, které Jehošua řekl.“ (Jan 2:18-22)

Zde krásně vidíme, že každý Kristův výrok je duchovní a kdo to takto nechápe, klopýtne. Čím jsme podle Písma?

Nechci, bratři, abyste byli v nevědomosti o duchovních darech. Když jste byli lidmi z národů, víte, že jste byli odváděni k bezhlasým modlám, jak jste právě byli vedeni. Proto bych chtěl, abyste věděli, že nikdo, když mluví Božím duchem, neříká: Jehošua je prokletý!, a nikdo nemůže říci: Jehošua je Pán!, jedině svatým duchem. Jsou rozmanité dary, ale je týž duch; a jsou rozmanité služby, a přece je týž Pán; a jsou rozmanitá působení, a přece je to týž Bůh, který provádí všechna působení ve všech. Ale projev ducha je každému dán k prospěšnému účelu. Jednomu je například dána prostřednictvím ducha řeč moudrosti, jinému řeč poznání podle téhož ducha, jinému víra týmž duchem, jinému dary uzdravování tím jedním duchem, ještě jinému působení mocných skutků, jinému prorokování, jinému rozlišování inspirovaných výroků, jinému různé jazyky a jinému výklad jazyků. Ale všechna tato působení provádí jeden a týž duch a každému zvlášť přiděluje, právě jak chce. Vždyť právě jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a všechny údy toho těla, ačkoli jich je mnoho, jsou jedno tělo, tak je také Kristus. Opravdu jsme totiž byli všichni pokřtěni jedním duchem v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Tělo totiž vskutku není jeden úd, ale mnoho údů. “ (1. Korintským 12:1-14)

Tento text odhaluje velmi mnoho. Zaprvé. Co říkají mnozí? „Jehovovo prase (Jesus, Ježíš) je Pán“ . Tím zároveň oznamují , že je PROKLETÝ. Toto však nemůže říci ten, kdo je po vedením Božího ducha. Ten vždy říká: „JEHOŠUA (JEHOVAH ZACHRAŇUJE) JE PÁN A NENÍ PROKLETÝ!“ . Kdo je prokletý? Jesus = Satan, protože ten se za Krista ve jménu Jesus vydává.

Za druhé zjišťujeme, že Pán Jehošua je hlavou duchovního těla, které je tvořeno mnoha údy a na tělesném těle Pavel vysvětluje co to znamená v duchovním smyslu. Ač jsme duchovním tělem jednoho duchovního těla, jsme zároveň i chrámem.

Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1. Korinťanům 3:16,17)

Kdo to neví a nechápe, že chrám jsou v Čase Konce dva olivovníky, dvě skupiny, které svědčí o Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a o Pánu Jehošuovi?

Vždyť moudrost tohoto světa je u Boha pošetilostí, neboť je napsáno: Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti. A opět: Jehova ví, že uvažování moudrých jsou nicotná.“ (1. Korinťanům 3:19,20)

Pokud nejsme blázny pro tento svět, protože jsou moudří ve svých vlastních očích, nejsme ani Jehošuovi následovníci. Pokud toužíme po uznání od lidí, nepochopili jsme duchovně, proč se máme stát „blázny“. Pro koho? Pro nebeského Otce, Jeho svatou vůli, pro Pána Jehošuu, jeho vzor a pro Boží království, které je tvořeno jedním tělem jak s Panem Jehošuou, tak s naším životním partnerem. Samozřejmě také s bratry a sestrami, jejich životními partnery. Všichni naplněni Láskou Agape.

Rozdílné postoje a názory mezi sebou neřešíme urážkou, ale vzájemnou komunikací a vzájemným nasloucháním. Když zjistíme, že se někoho z bratrů a sester nechtěně dotkneme, tak nemáme problém toto urovnat, pokořit se a omluvit. Třeba před celým sborem. Proto Pavel říká:

Ať nikdo nesvádí sám sebe: Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je moudrý v tomto systému věcí, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým.“ (1. Korinťanům 3:18)

Takže co nám Pavel říká tímto výrokem?

Prosíme vás však, bratři, pokud jde o přítomnost našeho Pána Jehošuy Krista a o to, že jsme shromažďováni k němu, abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit buď inspirovaným výrokem nebo ústním poselstvím nebo dopisem jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův den je zde.“ (2. Tesaloničanům 2:1,2)

Jak se mnozí nechali otřást? Tak, že uvěřili jakoby inspirovaným výrokům o vytržení, o tom, že stavba třetího chrámu je to, co musíme očekávat. Pánova královská přítomnost je neviditelná, ale je zde. Proč? Protože:

Prut tvé síly vyšle Jehova ze Sionu a řekne: Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ (Žalm 110:2)

A kdo jsou Pánovi nepřátelé? Ti, kdo se hlásí k Jesusovi (Ježíši) a tvrdí všem, že je to on. Ten kdo přišel v těle. ZATÍM OZNAMUJÍ SATANA A JEHO VŮLI. Nenechali se vyučit nebeským Otcem a proto ničí duchovní chrám. Předkládají vlastní porozumění a nutí druhé, aby jim bezmyšlenkovitě věřili. Kdo to neudělá, je pro ně vyvrhel. Tak je jejich vlastní moudrostí nebeský Otec chytá do jejich vlastní vychytralosti a nás považují za blázny. Nazývají nás satany, přitom nechápou, co vlastně říkají, že jsme odpůrci (satani) jejich náboženských nauk a lidských tradic. Že nečiní urážku, ale potvrzují náš výrok.

Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn zničení. Staví se na odpor a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván bohem nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu Boha a veřejně ukazuje, že je bohem. Nevzpomínáte si, že jsem vám to povídal, dokud jsem byl ještě s vámi?“ (2. Tesaloničanům 2:3-5)

Tělesný člověk očekává tělesný projev. Proto když vidí co se dnes v Izraeli děje, myslí si, že připravovaný třetí chrám je tím chrámem, kde má vstoupit syn zničení. Takže pokud jsme chrám, pak musí vstoupit do tohoto chrámu a v něm usednout. To se stane kdy? Pokud jsme dva olivovníky, nastane to při jejich usmrcení.

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je. A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na stauros (příčné dřevo). A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky. A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi. A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:7-11)

Takže SYNEM ZNIČENÍ není jednotlivec, ale systém, neboli Osmý král, kde hlavním představitelem je král Severu. Jeho hlavou je Vladimír Vladimírovič Putin. Ten Stalinský socialismus, dnes Ruský svět, prohlásí za boha, doslovně NĚKOHO S AUTORITOU a sám se stane bohem tento systém, STANE SE AUTORITOU NA SVĚTEM, což je v duchovním smyslu Egypt a Sodoma, takže se nejedná o skutečné jedno místo na mapě, ale o celek, protože v tomto Satanově světě byl Pán přibit na příčné dřevo, které se nasazovalo na kůl.

Nezemřel tedy na kříži, jak Satan lidem vnutil, aby si jej věšeli na zeď, či krk, protože to byl symbol boha Tamuze, kterému byli stejně jako Molochovi obětovány děti. Tělesní lidé nechtějí přijímat duchovní věci, protože ty jsou pro ně odporné. Vzbuzují v nich emoce a ty emoce Satan potřebuje, aby je mohl ulovit jako lovenou kořist a začít je plně ovládat.

Abych to vše odlehčil a my pochopili, co Satan a démoni dělají, jak se snaží využít každé situace, aby nás dostali pod emoce, odhalím opět něco ze soukromí. Vše je s plným souhlasem mé dokonalé ženy. Dokonalost není neomylnost, ale že vše co činíme, činíme v Agape a pro Otcovu vůli. Proto mohu o své manželce říci, že je dokonalou a ona skutečně je. Její pokora, se kterou přijímá všechny ty životní změny je neskutečná. Zajišťuje mi dokonalou péči. Ač něčemu nerozumí, stále prosí nebeského Otce, aby jí sám ty věci ukázal a ona je mohla pochopit.

Nepíši to proto, že je snad nějakým nedostižným vzorem, ale proto, že mne to nutí být jí skutečně dobrou hlavou a sám sebe pokořovat, aby se vedle mne cítila šťastná. Jako v každém manželství se i u nás projevují určité nedostatky, na kterých musíme pracovat a o všem komunikovat a naslouchat si. To vše zvládá dokonale. Za to jí patří mé veřejné poděkování a také poděkování nebeskému Tatínkovi, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Takže co se přihodilo? Byla vystavena určitému tlaku, který konečně polevil. Ten jí vedl k ostražitosti a kontrole myšlenek. Když jsme spolu diskutovali o určitých názorech, které jsme společně zaznamenali, dostaly jí tyto informace pod emoce. Najednou vyjádřila slovo, které z jejích úst nikdy před tím nezaznělo. Její mluva je zbavena všech vulgarit, které jsou dnes běžné, takže mne to překvapilo. Ale neměl jsem reagovat. Okamžitě mi to nebeský Otec zakázal. Přesto mi to znělo celý zbytek dne v uších. Netušil jsem, co má nebeský Otec v úmyslu.

Asi tři dny před tím, než k této situaci došlo a už tlak pominul, přišla za mnou s myšlenkou, že přijde čas, kdy jí Otec sdělí informaci, které budu muset plně věřit, protože On mi nedá na ni odpověď. Okamžitě jsem na to reagoval slovy: „To ale není myšlenka od Otce.“ . Ani jsem si ta slova sám neuvědomoval, že jsem je vyslovil. To také byla Otcova práce. Proč? Protože si musíme stále dávat pozor, jaké myšlenky se nám tvoří v hlavě, zda to není nějaká Satanova kulišárna. A to zapomnění mi dovolilo vše sledovat s odstupem.

Jí samotnou to ranilo a několikrát mi řekla, že jí mrzí, že jí nevěřím, že to jistojistě takto chce nebeský Otec. Já jsem jí ujišťoval, že jí věřím. Sám jsem se však Otce dotazoval, zda je to jeho vůle. Ale žádná odpověď stále nepřicházela. Ta přišla až po události s tím slůvkem, které sama vyřkla. Na FB jsem řešil jednu šachovou partii, kde dotyčný tvrdil, že dá bílý hráč mat druhým tahem. On zapomenul na určité pravidlo, které není úplně známé při tahu pěšcem. Tak jsem emotivně zareagoval zase já a vyslovil jsem něco, už nevím přesně co, co Šárku také zarazilo.

Ptá se mne: „Proč se rozčiluješ?“. Ale, tady jeden a tak dále. Pak mi řekla něco v tom smyslu, že bych neměl takto reagovat. Má samozřejmě pravdu, ale nebeský Otec mi duchem uložil, abych jí řekl: „No víš jak to je. Odpoledne jsi taky řekla toto slovo a já byl velmi překvapen.“ . Reakce byla, protože si ihned vybavila o čem jsme mluvili, že takové slovo nemohla říct, protože jí to není přirozené, a že ona takto nikdy nemluví. Že musela říci jiné slovo a já špatně slyšel. Řekl jsem jí, že určitě jsem slyšel dobře a že mne Otec s reakcí na to slovo zastavil.

Odjela do práce, bylo to v noci. Já jsem se mezi tím Otce znovu dotazoval na to, co je myšleno tím, že mi nedá odpověď. On mne vedl duchem okamžitě k počátku, k situaci s Adamem a Evou, abych pochopil, o čem to vše je. A řekl mi, že se nikdy nestane, aby dal Šárce něco na vědomí a mi nedal porozumění. Že to co jí přišlo na mysl, že jí budu muset věřit, že je Satanův útok na postavení hlavy. Aby jí i mne podvedl a my oba jsme padli, podobně jako Adam s Evou, když se Adam nedotazoval Otce, že Eva žije, ač měla být mrtvá, když pojedla ze stromu poznání Dobrého i Špatného.

O co jsem Otce žádal, když nás dával se Šárkou dohromady? Aby vše, co nyní mám sdělit a týká se to věcí, které přichází a které se dokončují, aby to bylo skrze Šárku. Otec dává za plného vědomí Šárce vidění, ona mi jej sděluje a Otec mi dává porozumění a jí pak utvrzuje, že výklad je správný. Jsme jedno tělo, tak jak to nebeský Otec zamýšlel s Evou a Adamem. Je to dokonalé a Šárku to připravuje zvládnout bez emocí situace, které ještě nastanou.

Než vám jedno takové vidění odhalím, to jí nebeský Otec dal v čase, kdy já jsem spal a ona byla v práci, aby dokončil jiná vidění a vlastně nám jím vysvětlil, že už je vše u konce a vše souvisí s tím, co se děje nyní v Izraeli a Gaze. Musím vložit její zprávu, kterou mi nad ránem poslala, když jsem jí oznámil poté, co dorazila v noci do práce a volala mi, že bezpečně dojela, jak to vše nebeský Otec připustil, abychom si dávali na vše pozor a Satan nás svou lstivostí nepodvedl.

Nejprve mi napsala toto:

Až vzbudíš se miláčku chtěla jsem Ti říct, že vím, že to máš se mnou nelehké. Všechny ty mé emoce, tvrdá hlava a na samostatnost zvyk, není to pro Tebe jednoduché, jsem si toho vědoma a velmi Ti děkuji za Tvůj přístup ke mě a k mým vrtochům, přešlapům a návykům.

a o den později pak napsala toto:

až se vzbudíš miláčku, chtěla bych Ti opět něco říct, na základě dnů minulých a dnešní ranní debaty (s Tatínkem) stala se jedna úžasná „věc“, jako svou hlavu jsem Tě bez výhrad přijala. Dosud jsem si to myslela, však někde uvnitř hluboko tak neměla. Před chvílí zřetelně se „cítila“ že mi pomohl náš milující Otec JeHoVaH toto pozměnit.

Nejvíc mne pobavilo, když jsem jí ráno volal, protože jsem si přečetl její zprávu a chtěl jí poděkovat za její neskutečnou pokoru a dokonalost, že dokonale dodala:

Ale nemysli si, že toto je teď automatické, že ti budu ležet u nohou. Musíš si to zasloužit.“

Mám tedy touto cestou veřejně slíbit, že to z mé strany nikdy nebude tak, abych její přijetí a pokoru bral za samozřejmost a budu i nadále a po celou věčnost se snažit, aby se cítila Šárka pod mou autoritou šťastná, aby vše v našem vztahu bylo o skutečné Agape.

Toto ti Šárinko slibuji před zraky nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovou) Boha a Pánem Jehošuou a všemi kdo si to přečtou, že pokud bych jednal jinak, chci aby jsi to druhým oznámila, aby došlo k mému veřejnému pokoření a nápravě. Jen Tvé skutečné štěstí je potvrzením, že nekážu vodu a sám nepiji víno.

Proč o tom všem píši v souvislosti s tím co se děje v Gaze a Izraeli? Protože stačí skutečně málo, pokud vše stále nezkoumáme a nedotazujeme se našeho Stvořitele v Beránkově jménu, aby On sám nás vedl a vyučil a my měli skutečné porozumění, že Satan dokáže velmi jednoduše působit na naše emoce, vkládat nám myšlenky a tak nás odvést špatným směrem. Udělat z nás modláře například tím, že si z Chazarského projektu jménem Izrael uděláme modlu, tak jako se to stalo mnohým takzvaným následovníkům Jesuse (Ježíše) a Satan se jim skrze sny stane andělem světla, které je tmou.

Protože nám s Šárkou nebeský Otec odhaluje, jak daleko už svět zašel a že nyní probíhá poslední fáze označování těch, kteří přežijí to co je popsáno ve Zjevení 9:13-21 a v Matouši 22:7 například. Tak nám dal Otec toto vidění:

Malé město. Vněm na ulici skupina bíle oblečených lidí zářících světlem. Jdou vydávat svědectví dům od domu. Duch oznamuje, že se jedná o Svědky Jehovovi. Proti nim jde dav lidí, kteří vypadají jako živí mrtví. Svědkové jim jdou v ústrety. Dav skrze ně projde a vůbec si jich nevšiml. Když je dav mine, Svědkové se otáčí v úžasu a nechápou co se stalo. Vidění končí.

Jaký je výklad? Svědkové Jehovovi sami sebe prohlásili za svaté. To je ta svatozář a to čistě bílé oblečení. Nenechali se vyučit nebeským Otcem, proto byla jejich služba marná a ty mrtvé živé nebyli schopni oslovit. Hodnota jejich činností, kterou se chlubí, se stala jen lidským aktem, bez účinku. Nehodnotným skutkem.

Okamžitě mne duch vedl, abych se spojil s bratrem starším, ve sboru Svědků Jehovových, bratrem Čonkou a poslal mu tuto zprávu, protože jej nebeský Otec povolal:

Drahý bratře Roberte. Dnes i včera přišlo k mé manželce Otcovo slovo a vidění. Jedno se týkalo světa jako takového, kde Pán Jehova oznámil: „Už není čas na nápravu!„.

Druhé bylo formou vidění k organizaci. Ve vidění jste byli oděni v bílém a šli jste středem města, abyste oznámili Dobrou zprávu. Proti Vám kráčel dav lidí, kteří se chovali jako zombie. Šli jste jim v ústrety. Ten mrtvý dav si Vás nepovšiml a prošel Vašim středem. Když Vás minul, tak jste nevěřícně hleděli za nimi.

Dej prosím na vědomí celému shromáždění. Vidění znamená toto: “ Učinili jste se ve vlastních očích těmi nejčistšími na zemi, ač je mnohé v organizaci špatně. Služba , kterou jste konali byla podobná té, kterou má žena měla ve vidění. NEBESKÝ OTEC VÁM, JAKO POSLEDNÍM DÁVÁ ŠANCI SE K NĚMU OBRÁTIT CELÝM SRDCEM, MYSLÍ A SILOU. NE PODLE ZPŮSOBU VRO.“ .

Je jen několik málo dnů na tuto nápravu. Jsi Otcem vybrán, předlož v modlitbě k Otci a to v Jehošuově jménu, aby jsi věděl, že je to Otcova vůle. Oznam to prosím na webu. TOTO TI NAŘIZUJE MÝMI ÚSTY SAMOTNÝ JEHOVA VOJSK!

Pošli odbočce a ta ať toto oznámí i vedení. Toto včera dostala od Otce má manželka:

Žalm 73:12 Pohleďme, to jsou ti ničemní, kteří jsou na neurčito v poklidu. Rozmnožili (své) prostředky k obživě.

Vše podstatné pro život je v tomto žalmu ukryto. Pro život, pro tento čas, který lidstvo prožívá. Smutek mé srdce obklopil, smutek z promarněných chvil. Každý z nás byl Otcem ve svůj čas osloven, Jeho Duch k nám promluvil, cestu nám toužil ukázat, Pravdu odhalit. Chvíle, kdy slyšeli jsme Jeho hlas a odmítli. Chvíle, kdy přednost tomuto světu dali jsme. Kdy přijde ten okamžik, kdy k těm, kteří odmítnout se rozhodli, přestane promlouvat? A přijde teprve nebo je již zde? Jen smutek a zoufalství zůstane. Nic změnit již nepůjde. Nebo je to již nyní zde?

13.10.2023 13:36hod Louka uprostřed lesa a Otce JeHoVaH hlas „Podívej, všude zde ležet budou těla bez života, mezi nimi budete procházet. Víte, že musí to tak být.“ “ Otče, prosím, mohu to pozměnit? Co mám udělat? “ “ Ne, pozdě je.“ A žalm 73:12 “ přišel“ pro porozumění v odpověď.

Kéž máš pokoj a jsi veden Otcovým duchem. S Agape Pánův otrok Igi

Nyní už Pán Jehošua prochází jen mezi sbory Svědků Jehovových a jejich bývalými členy a označuje ostatek těch, kteří mají být vyjmuti, aby přežili to, co přichází na celou obydlenou zemi. Ti, jenž nebyli nikdy součástí jejich sborů, zde už označení skončilo! Srovnej Ezechiele 9. kapitolu. Je mi dáno porozumět, kdy bude označení dokončeno.

Že je výklad a porozumění správné, to mi Otec potvrdil skrze bratra, jenž se úpěnlivě snažil v ten den před viděním procházet Prahou, aby pomohl lidem bez domova. Nabízel jim finanční pomoc, zakoupení obuvi, ale všichni jej odmítli. Šel dokonce za svým spolužákem, kterému chtěl oznámit co přichází, ale ten jej sice přijal do své kanceláře, ale vůbec mu nedal možnost si s ním promluvit. Nechal jej sedět a on sám řešil nějakou záležitost. Po delším čase bratrovi nezbylo nic jiného, než se rozloučit a odejít.

Během tohoto snažení byl veden duchem, aby v metru přišel ke třem Svědkům Jehovovým, jednomu muži a dvěma ženám. Měl jim předat, proč je důležité začít Beránka oslovovat skutečným jménem a nedělat z něj Jesuse (Ježíše), protože to znamená Jehovovo prase. Muž na webových stránkách JW.org odhalil, že organizace zná skutečné jméno Beránka, JEHOŠUA. Přesto mu bylo divné, proč by měl toto jméno používat. Celou dobu tito lidé ostatní přesvědčují, jak důležité je znát skutečné jméno Stvořitele, ale u Beránka je jim to úplně jedno, tak jako to je jedno plevelu, jaké jméno má nebeský Otec.

Dnes byl opět veden duchem, aby oslovil jiné Svědky Jehovovy. Zde už mladý muž, bratr, syn takzvaného staršího, což je označení těch, kdo sbory vedou, ten jednal s větším porozuměním. Bratr se má s tímto mladým mužem opět setkat, když bude na stanovišti s časopisy zítra, to je 17.10.2023.

Takže jak to je s tou Gazou a Izraelem?

Zajímavou analýzu udělali k dnešní situaci David Icke a Valerij Pjakin v minulých dnech. Ani jeden z nich však neodhalil skutečný důvod celé akce. Takže cílem je jednoznačně Satanův plán postavit třetí chrám v Jeruzalémě, ale přitom naštvat muslimy a spojit je se zeměmi, jako je Čína, Rusko, aby Izrael a Jeruzalém srovnaly se zemí.. Proč? Protože 99% následovníků Jesuse (Ježíše) si myslí, že toto je Boží plán, postavit třetí chrám, stejně jako si myslí, že vznik státu Izrael je Boží působení. A proto že si to myslí, tak jim to chce Satan splnit. Jak lidstvo zmanipuloval, aby si toto mysleli?

Abychom to vše pochopili, musíme se vrátit v čase do roku 1776 n.l. . Zde se spustil plán, který se připravoval v tajných lóžích už od počátku 18. století. K tomu byl v Evropě vytvořen řád Illuminati, takzvaných osvícených. A na světlo světa se dostal právě v roce 1776. Protože bylo potřeba utvořit dvě centra řízení. Bylo Britským koloniím v Americe dovoleno, aby se od Velké Británie válkou o nezávislost odtrhly a bylo zřízeno zednářské centrum jménem Washington.

Lidé už v té době nedokázali rozlišit, tak jako je tomu i dnes, že existují židé s malým Ž, kteří Židy nejsou, ale jsou to potomci Chazarské říše, kterým byl záměrně vnucen hebrejský jazyk a judaismus. Skuteční potomci praotce Judy a dalších kmenů Izraele mezitím, jejich elity, ovládli plně náboženské organizace tehdejší i dnešní doby, krom organizace JW org., která je řízena Sionisty (Chazary). Odpadlá Juda, odpadlí Izraelité řídí mnohé procesy skrze papežství a pravoslaví. Tak si udržovaly vliv nad mnohým králi v minulosti a tak si udržují vliv i nad částí dnešní politiky.

Chazarská elita, zapojena do pirátství a bankovních domů sloužila jako pokladnička pro různé války a uměle vytvářené spory. Cílem obou skupin bylo přivést svět k naplnění určitých proroctví z knihy Daniel, ale s cílem zničit Satanova největšího nepřítele. Slovany. Proč? Protože ti v takzvané poslední hodině světa mají vystoupat na pomyslný vrchol moci, kdy se společně postaví jak odpadlým Židům, jejich elitě, tak Chazarům. Pro Satana je to konec a porážka. Tu nechce připustit.

Chazaři, jejich elity mají být nyní zlikvidovány. Aby se to nestalo a přece se věci naplnily a Satan to mohl prezentovat jako „Boží vůli“ , vymyslel Satan plán.

Pořád si totiž myslí, že je moudřejší než samotný Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh, tak Židům pod Talmudem už někdy po roce 70 n.l. nabídl úzkou spolupráci. Proto se talmudistický židovský vliv line dějinami po smrti a vzkříšení Krista jako červená nit. Vždy byli likvidováni hlavně židovské rodiny, bez nějakého vyššího postavení. Satanovým kouzlem je vždy rozdělit a panovat. K tomu potřebuje dvě soupeřící skupiny, které hrají „o jediné“. O Jeruzalém. Jedni o zničení a druzí o středobod světa a jeho ovládnutí.

Ve skutečnosti existují pro zasvěcené dva fyzické Jeruzalémy. Jedním je to město, které se nachází na území Palestiny a druhým městem je Nové město Pražské, které je okultním centrem a středobodem světa.

Satan ví, že na ruku mu půjdou více Chazaři než samotní Židé, protože ti si sem tam vzpomenou na svého Stvořitele. Proto chtěl Chazary využít k tomu, aby na konci času jejich přičiněním byl ten starší Jeruzalém zničen. Aby se mu plán zdařil, musel zajistit, že oblast dnešní Palestiny a Jeruzaléma ovládnou jeho „milovaní“ Chazaři. Musíme pochopit, že obyčejní Židé a židé jsou jen obětí celého Satanova plánu.

Proto Chazary postupně od roku 1776 proměňoval v takzvané Sionisty, aby si svět myslel, že to jsou ti skutečně ortodoxní Židé, toužící se vrátit na Palestinskou půdu. Jejich hlavní mocenská elita však byla vždy Satanovou synagogou, kde se vždy odehrávaly ty nejhorší zvrácenosti, jak o nich čteme, které se děly v Sodomě a Gomoře. Proto je to město symbolicky nazváno Sodoma a Egypt, když jsem citoval Zjevení 11. kapitolu výše.

Tak mohly vzniknout Sionské protokoly a v nich scénář, který počítal se vznikem státu Izrael. Aby Satanův plán s Chazary vyšel, musely vzniknout tajné služby. Ty zajistily a zajišťují různé operace a útoky pod falešnou vlajkou. Zde se dostáváme k hnutí Hamás. Oficiálně vzniklo v roce 1988. Je to projekt trojice tajných služeb, tak jako byl a jejich tajnou operací vznik ISIL, Al-káida. Za vznikem stály Britská MI6, ta pro Chazary (Sionisty) školila Adolfa Hitlera. Je nestarší tajnou službou z těch tří. Dalšími jsou Mossad, který oficiálně vznikl v roce 1951 a CIA, následovník předchozí tajné služby USA.

Sionské protokoly, které byly nastrčeny v roce 1905 tak, aby je zachytila ruská policie a mohly se dostat do podvědomí lidí, jsou mistrnou manipulací s psychikou těch, kdo Satanovi skočí na jeho hru. Pokud zkoumáme události od roku 1776, stále se jede podle scénáře: „Rozděl a panuj.“ . Zasvěcení lidé se infiltrují do předem připravených skupin a na oko spolu soupeří. Tím se společnost rozděluje a staví se na základě vytvářených emoci skrze média a propagandu proti sobě. V takzvané demokracii je to hra na levici a pravici a také na takzvanou demokratickou vládu a demokratickou opozici.

Nálepka demokratos se přilepuje kde to jen jde, aby emocemi ovládaný ovčan společnosti věřil, že má nějakou šanci skrze takzvanou politickou soutěž něco změnit. Jak odhalují různí šťouralové, existují speciální programy pro vybrané politiky a takzvané byznysmeny a novinářskou „elitu“, kde dochází k zasvěcování do procesů řízení. Takže zjišťujeme, že všichni českoslovenští vrcholní politici si prošli například Aspen institutem. Jiní jsou namočeni do WEF (World Economy Forum). Někdo je na seznamu Římského klubu, jiný je součást Bildeberg skupiny. Ten zase v CRF.

Ač se vše tváří nezávisle, všechny tyto struktury jsou vzájemně propojeny. I když to může vypadat tak, že všichni „významní“ politici jsou v nějaké té skupině, ve skutečnosti to jsou hlavně vydírané figurky, které jen hrají hru podle scénáře. Hrál ji Adolf Hitler, hraje jí Zelenský. O českých loutkách nemá cenu psát. Proč? Protože jejich hraná hloupost odhaluje, že to co předvádí, by nikdo dobrovolně hrát nemohl.

Skuteční loutkovodiči jsou vždy skrytí. Moc „elit“, které pro Satana svět řídí, zajišťují finanční instituce, tajné projekty skrze tajné služby, vojensko-politický komplex a farma lobby. Velký vliv je také prosazován skrze náboženské domy, obzvláště papeže a patriarchy. Vše jen slouží k tomu, aby si lidé nepovšimli, že nemají žádnou moc něco změnit. Média útočí na emoce a předkládají jednostranné informace, propagandu. Řízená alternativa pak předkládá mnohdy pravdivé informace, ale tak, aby nespojovala, ale rozdělovala. Proto vznik mnoha skupinek, které si nakonec jdou po krku, protože jsou mezi ně infiltrováni lidé, kteří mají sjednocení zabránit.

Pokud rozumím správně, bude snaha zničit Al Axu okolo 28.10. . Celý konflikt je závěrečnou fází před tvrdým zásahem krále Severu, Ruska, aby se naplnilo Boží slovo z Daniele 8:25 a dokončilo se to co čteme v 11:40-45. Vše už jsem mnohokráte vysvětloval. Je možné si pročíst knihu Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny zde. Každý verš je rozebrán.

Vše co se měl oznámit, abychom pochopili, vše bylo již oznámeno! Kdo chtěl najít Pravdu, ten ji našel. Vše zkoumejme s modlitbou a dotazujeme se sami nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha v Jehošuově jménu. Během zítřka mám projít vše, co se odehrálo za poslední dva měsíce, kdy jsem události měl přestat sledovat a měl jsem se zaměřit na vztahy a jejich uzdravení. Ukázat směr, jak žádat nebeského Otce o pomoc, aby nám se vším pomohl. Kdo rady uposlechl, sám zažíval to, co je podle slov Izaiáše ZÁZRAKEM V IZRAELI, DUCHOVNÍM IZRAELI, ne v tom Chazarském.

Kéž máme Otcův a Pánův pokoj. Chvalme našeho Stvořitele a jemu věnujme více než obvyklou pozornost. Ať se děje Jeho vůle ne naše.

S Agape Vaše sestra a má milovaná žena Šárka a Váš a Pánův bratr a otrok Igi