Kdo má oči, ať sleduje co se děje na světové scéně.

Spread the love

Dnes vydalo ministerstvo zahraničí USA výzvu, aby všichni občané právně neexistujících Spojených států, kdo se zdržují na území Ukrajiny, aby ji opustili. V.V.Putin včera podepsal asi 20 zákonů, mezi kterými jsou takové, jenž zemi připravují na válečný stav. Dnes ruská DUMA zasedá na svém mimořádném a narychlo svolaném zasedání. Pokud se podíváme do Písma, pak víme co se stalo.

Satanské loutky v ČR opět vyhrožují návratem Cokoliv 19. Včera, nebo předevčírem padl další věrný lokaj, Draghi . Vše směřuje ke konci i person v Německu, Holandsku a Kanadě. Fiala a spol. se drží svých koryt zuby nehty ač je čeká stejný osud. Proč jen nechtějí pochopit, že je to biblické?

Daniel jasně vysvětluje, co vede krále Severu, Rusko k tomu, aby jednalo způsobem, jak dnes jedná a pátá kolona v Rusku bude také odstraněna.

„Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Na této mapě jasně vidíme, kdo je na východ a kdo je zároveň na severu. Není to Rusko, kdo se začal strkat, ale je to král Jihu a jeho ničemná politika, která hlavně posledních 30 let nerespektuje, že každý člověk na této planetě má nebeským Otcem, JeHoVaH (Bohem) zaručena Práva žít pod zákony Lásky Agape, pokud je touží dodržovat.

Poslední kapkou ničemnosti Satanových sluhů bylo to, když začali na jeho příkaz ničit lidem DNA, odstraněním Božího podpisu v této DNA, skrze takzvanou značku 6.6.6..

„On (JEHOŠUA KRISTUS) je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření, protože jeho prostřednictvím byly stvořeny všechny jiné věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, ať již jsou to trůny nebo panství nebo vlády nebo autority. Všechny jiné věci byly stvořeny skrze něho a pro něho. Je také přede všemi jinými věcmi, a jeho prostřednictvím byly všechny jiné věci uvedeny v existenci.“ (Kolosanům 1:15-17)

JHVH, s punktací JeHoVaH, jehož Svaté jméno znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO, způsobil, že jedině s tímto jménem budeme živou krví (DUŠÍ), která se bude moci rozmnožovat. Každý, kdo přijal značku 6.6.6., pošlapal výkupní oběť Jeho Syna, Krista, toho skutečně pomazaného Vykupitele. Proto mu nebeský Otec dal při jeho přivedení na Zemi skrze anděla jménem Gabriel pod inspirací jméno JEHOŠUA, jenž v překladu znamená: „JEHOVAH ZACHRAŇUJE“, doslovně: „PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA!“. A je to proto, co čteme pod obrázkem v Pavlově dopisu do Kolos. Protože Jehošua stejně jako nebeský Otec nemůže LHÁT, proto sám v knize Zjevení (správně ODHALENÍ) oznamuje toto:

„A andělovi (doslovně poslu) sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek, počátek Božího stvoření:“ (Zjevení 3:14)

Má-li někdo počátek, nemůže být STVOŘITEL, HEBREJSKY BORE, proto nemůže být roven Otci, našemu Bohu, ale ten mu je hlavou. Autoritu, neboli božství, moc, tu má opět jen takovou, jakou mu dal sám nebeský Otec, jenž je v autoritě, tedy BOŽSTVÍ, vždy nad svým stvořením, tedy i nad Pánem Jehošuou. Kdo vyučuje něco jiného, ten je lhář a byl podveden samotným Ďáblem, otcem lži. Kdo si dělá ze svatého jména nebeského Otce neuctivou náhražku, kde je ukryta jeho trvalá AUTORITA, jeho BOŽSTVÍ, protože tímto jménem Otec stále ukazuje, že On sám je nejvyšší nad nebem i Zemí, protože PŮSOBÍ, ABY SE STALO DOBRÉ, ten je opět podveden a je na straně Satana. Největšího pomlouvače, zabijáka a odpůrce.

Mílovými kroky se blíží den, hodina a rok, kdy nebeský Otec nařídí, aby vše dospělo do symbolické poslední hodiny. Ti, kdo při této hodině zemřou, jsou uchováváni k soudu, jenž nastane po skončení Kristova království. Jdou k tomuto soudu ti největší ničemové, aby poznali, jak ničemní jsou. Dále tam odchází ti, kdo by neporozuměli vzkříšení olivovníků a jsou lehce ovlivnitelní vytvořeným strachem, proto by neobstáli při soudu této poslední generace jenž se odehraje v symbolické poslední hodině. Až po Kristově království mnozí docení to, že jim byl zásahem krále Severu odňat život, aby mohli po plném porozumění žít věčně.

Až se Osmého krále plně zmocní Satan, který má vztek a nechá odstranit olivovníky, pak tu bude na Zemi po tři dny jen a jen člověk, který je v očích nebeského Otce mrtvou krví se značkou 6.6.6.. Proč jen tito lidé? Protože ti pošlapali Kristovu výkupní oběť a radovali se, když byli Boží děti (olivovníky) zabíjeny. Po třech a půl dnech zazní 7. trubka, která přivede olivovníky k životu. Tehdy dojde k tomu, že se VŠICHNI PŘEŽIJÍCÍ POKLONÍ NEBESKÉMU OTCI, JeHoVaH Bohu a vzdají mu svou slávu. I ti dnešní největší posměvači padnou na tvář, aby se poklonili. Ti, kdo měli své příbuzné a blízké za blázny v tomto Čase Konce, protože jim oznamovali, že to co nyní prožíváme je Velké soužení a je to doba, aby se člověk zamyslel nad svou vlastní ničemností, tak ti najednou pochopí a budou konečně naslouchat. Vyznají své ničemné skutky a poprosí, aby jim byla jejich značka 6.6.6. odňata.

Proč si Satan myslí, že zabitím oliv se on stane vítězem? Protože všichni budou mít jeho značku, stanou se plně jeho stvořením. Odmítnutím Kristovy výkupní oběti, není v jeho očích pro tyto lidi žádná naděje. Nebeský Otec je však tak milosrdný, že učinil dopředu opatření, které svět nemůže vidět. 144.000, první olivovník má v sobě věčný život, který lze přijmout jen skrze fyzickou smrt a opětovným přivedením k životu. Tento olivovník se stejně jako Pán Jehošua, vzdá v den zabití tohoto věčného života ve prospěch Satanem označených, aby jej mohli přijmout po pokání a přesném porozumění Pravdy právě tito Satanem plně podvedeni a označení lidé.

Druhý olivovník, skupina přátel nevěsty a ženicha umírá proto, aby přijala tento věčný život v proměněném těle. A stejně jako Otec připustil, aby Pán Jehošua zemřel jednou provždy za celé lidstvo, tedy i za olivovníky, aby na ně po vzkříšení mohl přenést svůj věčný život, kterého se vzdal a mohl být vzkříšen už jenom do nesmrtelnosti, stejně tak nebeský Otec zajistil tento dědičný podíl na poslední generaci i pro 144 tisíc, jenž nesou na svém čele pečeť ŽIVÉHO BOHA a PEČEŤ BERÁNKA, aby nebylo narušeno PRÁVO a SPRAVEDLNOST, aby Velký zástup, vytvořený z označených lidí všech národů a jazyků mohl získat naději na věčný život po jejich vzkříšení na konci Kristova království. Proto musí i ty další generace pod Kristovou vládou po 100 letech, jak vysvětluje Izaiáš, umřít, protože mzda za hřích je podle Božího zákona smrt.

Toto porozumění není schopen plně pochopit nikdo, jen těch 144 tisíc, kteří zpívají jakoby novou píseň, kterou se nejsou schopni naučit ostatní, ani druhý olivovník, který nemá jako těch 5 družiček z Kristova podobenství, ve svých symbolických lampách dostatek duchovního oleje, ale jen pro svou vlastní účast na Beránkově svatbě.

Olivovníky podle Janova odhalení jsou měřeny stejným měřítkem. Co to je? Je to touha skutečně milovat každý výrok, jenž vychází z úst nebeského Otce, JeHoVaH Boha a touha plnit Otcovu vůli, ne tu vlastní. Jsou to ti, kteří si zamilovali Otcovo PRÁVO a SPRAVEDLNOST a z něj vyplývající MILOSRDENSTVÍ, formu nezasloužené laskavosti Agape. Pro tento svět jsou tyto věci bláznovstvím, protože mnozí milují jen vlastní právo a vlastní spravedlnost. To jim se má nebeský Otec přizpůsobit, ne oni jemu. To vede tyto lidi k tomu, že dávají průchod nespravedlnosti a bezzákonnosti. Proto musí olivovníky milovat svého Stvořitele a Krista víc, než svou vlastní domácnost a vlastní duši (život), aby tato jejich Láska přemohla všechna Ďáblova díla a všechny jeho léčky.

Mějme tedy oči otevřené a sledujme pozorně, co se nyní odehrává na politickém nebi, jak tyto věci dokončují Janovo odhalení pro Čas Konce.

Kéž je posvěceno tvé svaté jméno nebeský Otče, Pane Jehovo, kéž všichni poznají, že ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou Zemí. Ať je oslaven Tvůj Syn, náš Král, náš Vykupitel, Pán Jehošua Kristus, v jehož jménu a skrze něho prosíme o vyslyšení. Amen a Amen.

Pokoj všem kdo naslouchá, co duch říká skutečné eklesii, jenž je tvořena živými kameny.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.