Jak povstal národ proti národu a království proti království v čase skutečného ČASU KONCE? (Matouš 24:7)

Spread the love

Tuto otázku jsem obdržel v jednom z rozhovorů a je to velmi důležitá otázka pro čas, který právě prožíváme. Ptejme se našeho nebeského Otce ve svých modlitbách, zda nám toto porozumění sám potvrdí. Není nic horšího, než zavést na scestí právě nyní vlastní moudrostí a vlastním porozuměním.

Různé náboženské domy a různá náboženská uskupení mají na tato slova z Matouše vlastní výklad. Mé porozumění je velmi odlišné a pokusím se jej vysvětlit na základě dalších textů v samotném Písmu a na konkrétních událostech našich dní, tak jak jsou mi odhalovány, zda Otcovým duchem musí zkoumat každý sám.

Prvním a nejdůležitějším pochopením je samotné slovo POVSTANE. Podívejme se tedy do řečtiny, kde toto slovo nalezneme. Čte se egerthisetai a píše se εγερθησεται. Překládá se toto sloveso slovesem vstává ve smyslu vzkříšení či probuzení. Proč je to důležité? Protože to znamená, že jako by ten konflikt spal. Je tím vlastně řečeno, že nějaký spor existoval, ale podařilo se jej uspat. Co jsme viděli po skončení druhé světové války? Bipolární svět rozdělený pod dvě hlavní mocnosti, které zajišťovaly mezi sebou vyrovnaný postoj tím, že ani jedna strana nechtěla shořet v jaderné válce. Dále se mnoho národů osamostatnilo a bylo jim dovoleno existovat na určitém národnostním principu.

Zdálo se, že po zničení jedné ze dvou supervelmocí, tedy SSSR, že svět bude lepším místem, že se země dohodnou na mírovém soužití. Vše bylo narušeno konflikty, které hegemon, král Jihu spustil pro svou dominanci dolaru a dalších cílů. Toužil vytvořit z Evropy super stát, který započal vytvářet v době nacistického Německa a kterým chtěl dokončit Hitlerem spuštěný projekt EU. Plán byl takový, že bude Německo poraženo SSSR, kde se válkou vyčerpají obě strany a následným útokem pod operací NEMYSLITELNÉ se SSSR zničí, aby se Jih dostal k Ruským zdrojům a měl je plně pod svou kontrolou. Toto se nepodařilo. Proč? Protože se SSSR podle proroctví z Daniele 11. kapitoly veršů 36 až 39 se mělo stát novodobým králem Severu.

Vojenskou operaci NEMYSLITELNÉ připravovala hlavně Británie, která chtěla zpět získat postavení hlavy v konglomerátu USA a VB, kterou ztratila během první světové války, kdy musela odtrženou kolonii požádat o vojenskou pomoc a uzavřít s ní mír. Proto má beránek ve zjevení 13. kapitole dva rohy a vystupuje ze země, což znamená, že ty dva rohy už existovaly před divokým zvířetem, které vystupuje z moře v roce 1945. Moře odkazuje na lidstvo jako celek, které má nad sebou sedm různých politických programů v jednom konkrétním časovém období.

Evropské národy uvěřily po roce 1989, že mohou tento super stát jménem Evropská unie vytvořit, protože dřívější vzájemné konflikty jako by zmizely. Obyčejný člověk si nepřeje válku, ale ekonomickou stabilitu i za cenu, že se stane závislým na surovinách a jídle z ostatních zemí tohoto uskupení, protože věří ve vzájemnou spolupráci založenou na výhodném obchodu. Ale tuto idylu neměli v plánu ti, kdo svět skrytě ovládají. Pomocí zasvěcených a nezasvěcených politických figurek začali vytvářet ekonomické rozdíly uvnitř jednotlivých členů EU, protože plán s Evropou byl ten, že si jí přetvoří ke svému obrazu. A jaký že obraz to měl být? Tupé nemyslící stádo hezky kulturně obohacené mnoha novými kulturním směry, které bude obohaceno o kulturu i jiných etnických skupin.

Takže kdy povstává národ proti národu? Když uvnitř mnoha zemí původní etnické skupiny zjišťují, že jsou pro své vlády podřadnější než ty národy a etnické skupiny, které přicházejí. Proto můžeme se 100% jistotou říci, že tato část Kristových slov se už naplnila.

Daleko komplikovanější to může být ohledně porozumění slov o království proti království. Jak už chápeme z předchozí části, musí dojí ke vzkříšení, neboli probuzení vzájemného konfliktu, či lépe řečeno sporu, mezi královstvím Jihu a královstvím Severu. Pokud správně chápeme celé zákulisí, pak zjistíme, že Dvě hlavní mocenské skupiny, jenž mezi sebou bojují o nadvládu už více jak 1000 let a jedna řídí Jih a druhá Sever, tak ve vzájemné shodě vytvořily ještě jedno silné království. Tím je Čína. Protiváhou se měl stát Irán. Obě skupiny si vždy přály, aby bylo Rusko rozporcováno a obě skupiny mohly využívat hlavně jeho zdroje.

Jak se rádo na takzvané alternativě říká, svět řídí na jedné straně globalisté a na straně druhé státní elita. Často krát se stává, že z údajného globalisty je člen státní elity a přesně naopak. Takže to vytváří v hlavách lidí velký zmatek. A to je cíl. Dnes (když začínám psát tento příspěvek) například vyšlo video přeloženo a namluveno do češtiny. Najdete zde. Tam zaznělo, že vlastně se v Rusku odehrávají stejné procesy, jako všude jinde ve světě a ti co to vidí, nechápou, proč se tak děje. Je tam ukázáno stádní smýšlení a černobílé vnímání procesů. Proč to lidé nechápou, že Rusko jede stejnou Cokoliv 19 agendu? Že Sputnik V je stejný genetický patok, jako i ostatní genetické roztoky? Protože nepochopili ten souboj hlavních dvou skupin, kdy obě mají stejné cíle. Snížení populace na co největší minimum skrze globální zchudnutí, jenž chtějí zničit velkým resetem podnikání a řídit jej nadnárodně.

Lidé, kteří toto mají za cíl a ovládají království Severu, chtějí doslovný Jeruzalém za hlavní město světa. Aby se jim to povedlo, potřebují mít na své straně někoho, kdo jim to vybojuje. Ti co ovládají Jih, tak ti chtějí Jeruzalém zničit a aby se jim to povedlo, potřebují mít někoho, kdo jim to vybojuje. Ale je tu ještě třetí koncepce, která stojí na Andropovově koncepci, pod kódovým označením akce Golgota, která má také za cíl ovládnout celý svět. Ta vychází z prostředí krále Severu. I těmto lidem vyhovuje, když se velký reset povede. Proč? Protože povstaly národy proti národům. Ty si uvědomují, že něco není v pořádku a touží po změně. Zatím co ty dvě už 1000 let soupeřící skupiny chtějí svou moc skrze nadnárodní obchodní společnosti, tak ta třetí chce Stalinské pojetí. A tato třetí skupina nemá jinou možnost, než využít slabosti plánů těch dvou prvních skupin a využít je ve svůj prospěch.

Mocenská struktura za Severem si myslela, že Golgota není špatný plán pro jejich cíle, proto tento plán podpořili, ale čekali na možnost, kdy ji svým vlivem zarazí. A tady se dostáváme k Zechariášovu proroctví, kde vidí toto:

Potom jsem opět pozvedl oči a viděl; a pohleďme, mezi dvěma horami vyjížděly čtyři dvoukolé vozy, a ty hory byly měděné hory. U prvního dvoukolého vozu byli koně ryšaví; a u druhého dvoukolého vozu koně černí. A u třetího dvoukolého vozu byli koně bílí; a u čtvrtého dvoukolého vozu koně grošovaní, strakatí. A odpověděl jsem a řekl andělovi, který se mnou mluvil: Co jsou tihle, můj pane? Anděl tedy odpověděl a řekl mi: To jsou čtyři duchové nebes, kteří vycházejí potom, co zaujali postavení před Pánem celé země. “ (Zechariáš 6:1-5)

Protože hory symbolizují vždy nějakou zemi, tak musíme porozumět na kom se symbolicky ta měď splnila. Daniel vysvětluje, že Řecké království je z bronzu. Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např. hliníku, manganu, olova (kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz). Starší český název pro bronz je spěž. Takže ty hory jsou o dvou královstvích, které vznikly z Řecka. Jaká království to byla podle Daniele? Byla to království Severu a Jihu. A kdy ty koně vyjíždějí? Když ty čtyři duchové zaujali postavení před Kristem. To je Pán země. Aby jím byl, musel přijít ČAS KONCE. A tito čtyři duchové dohlížejí na to, aby se naplnilo to, co se má naplnit. No a co se děje dále?

A pokud jde o ten, u něhož jsou černí koně, ti vycházejí do severní země; a bílí, ti vyjdou do zámoří; a grošovaní, ti vyjdou do jižní země. A strakatí, ti vyjdou a budou stále hledat, kam jít, aby procházeli zemi. Potom řekl: Jděte, procházejte zemi. A začali procházet zemi.“ (Zechariáš 6:6,7)

Co je úkolem těch duchů, těch koní? Aby vše dopadlo jak má a proto nás zajímají ty černé koně, které vyšli do království Severu.

A  zvolal na mne a mluvil ke mně a řekl: Podívej se, ti, kteří vycházejí do severní země, ti způsobili, aby v severní zemi spočinul Jehovův duch.“ (Zechariáš 6:8)

Kdo se vymkl z procesu řízení lidí, kteří ovládají království Severu? No byl to Putin a ti kdo sním pracují na akci Golgota. Proto nám stále Pjakin vysvětluje, že on nejede koncepci takzvaných globalistů. A co vysvětluje Daniel? Že svou moc a cíle uplatňuje cizíma rukama. Proč si to může dovolit? Protože je jeho postavení neotřesitelné a jde za ním mnoho obyčejných ruských lidí. Proto se globalistům nedaří použít Rusko pro své cíle, jak si naplánovali. Co totiž umožňuje Otcův duch? Umožňuje jednat moudře. A když už povstal národ proti národu, může taky povstat království proti království. No a jak se to stalo? Tak první krok nastal 30.9.2015 vstupem Ruských vojsk do Sýrie. Ale to bylo ještě plně v souladu s cíli globalistů, protože měli zájem, aby Rusko posílilo. A když uplynulo od toho data 2300 večerů a jiter, tak po 16.1.2022 můžeme vidět, že proti sobě stojí Severní a Jižní království, kde za bukem čeká to třetí, to co je na jihu od dnešního severního království. Které že to je? Je to Čína, která by ráda ekonomicky ovládla svět a je pod takzvaným globalistickým řízením.

Že je to střet tří koncepcí nám odhaluje Zjevení 9. kapitola kde proti sobě stojí podle barev jezdci ve třech barvách. Modré, žluté a červené. Modrá je barvou zámoří, USA a VB. Žlutá je barva Číny a červená Severního království. A proč je potřeba ještě těch čtvrtých koní? Protože je potřeba dohlédnout na zbývající země, jako je Turecko se svými ambicemi. Saudská Arábie, Izrael, Irán a tak dále. Aby nám ti další menší hráči nenarušili stanovený proces.

A kdy došlo k povstání království proti království, jak to měl Kristus namysli? V prosinci 2021 ultimátem Ruska směrem k NATO a Spojeným Státům. A když je dáno ultimátum, tak to znamená, že strana, která jej dala neustoupí. A aby to bylo podle původního mrtvého sporu mezi SSSR a USA, který byl takto vzkříšen k životu, proto aby povstal podle řeckého slova egerthisetai, bylo potřeba 25.12.2021 podepsat určité dekrety a dát ultimáta zemím, které byly do 25.12.1991 pod správou SSSR.

Globalisté toto stále podporovali až do chvíle, kdy jejich časové plány byly narušeny. Proto globalista Cvalín napsal, že už musí Putin poslouchat. Včera přišla zajímavá zpráva o tom, že Čína souhlasí se změnou uspořádání světa podle Putinovy koncepce. Prohlásil to Lavrov. Najdete zde.

Dnes (01.04.2022) globalista Cvalín opět poslal zprávu:

Bylo mi před pár dny vyčiněno, že o něm mluvím a neuctívám jej jako toho, kdo si zasluhuje uctívání. Protože miluji hudbu a dobré texty, měl jsem právě puštěnou hudbu na pozadí a začala se přehrávat jedna skladba, kterou jsem už dlouho neslyšel, ale velmi se hodí k porozumění, protože textař a vokalista skupiny Lady Pank mnohé ví, protože musel udělat smlouvu s tím, komu svět patří, Janusz Panasewicz. Proto složil tuto píseň, aby své fanoušky varoval:

Neohrožení lovci hlav

Sny posedlý svět,
bez pochopení směje se
Přitom nepočítá zisky ani ztráty
Nové rána rodí se.
Přestaň se bát! Nenech se unést….
Sleduj plynoucí čas kolem sebe a nevěř těm co ví jak….
A nevěř žádným pěkným slovům
O tvoji duší válčí teď
neohrožení lovci hlav

Řekl mi ten příběh nějaký týpek (Satan),
prostě host! Který měl v očích celý svět.
Toto porozumění mu život ukázal.
Přestaň se bát! Nevěř těm kdo vědí jak….
A nevěř žádným pěkným slovům
O tvoji duší válčí teď
neohrožení lovci hlav.

Lidé netuší kdo tento svět ovládá a tak často naletí, protože nevěří tomuto výroku:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků. Znovu říkám: Ať si nikdo nemyslí, že jsem nerozumný. Jestliže si to přesto myslíte, přijměte mě, i když jako nerozumného, abych se také trochu pochlubil.“ (2. Korinťanům 11:14-16)

Neohrožení lovci hlav se snaží získat na svou stranu ty, kterým svět patří a není tedy nic podivného na tom, že je jejich mluvčím ten, kdo si umí na svou stranu získat mnoho hlav. Pak se jim stává andělem světla, ale skutečnost je přesně podle textu písně.

Je tedy naplněn Matouš 24:7 o povstání národa proti národu a království proti království? Ano. Vše vždy nějaký čas trvá než je vše jasně viditelné. Hlavně je potřeba pochopit, že ani Putinova koncepce není ke spáse lidstva. Tou je jen a jen Kristovo království. To, že je někomu dána moudrost, ještě neznamená, že on sám je ctitelem Stvořitele nebe a Země. Proč? Protože jej nehledá celým svým srdcem, myslí a silou. Pořád je tu Satan, který se snaží vše narušovat, protože jeho cílem je ničit. Zákulisní hry jsou plně v rukou hlavních hráčů a vždy to bude barevné a ne černobílé. Všechny tři koncepce mají dosazeny své lidi ve všech vládách tohoto světa. My však můžeme vidět díky proroctvím, která nakonec zvítězí a které koncepci svět podlehne.

Stát se fanouškem některé z nich znamená, že nejsme Jehošuy hodni, protože si nepřejeme činit Otcovu vůli. My vše máme pozorovat a vidět, že se naše skutečné vysvobození blíží, ať si o nás myslí tento svět třeba to, že jsme ti největší blázni. Proto nejsme částí tohoto světa, proto v něj nevkládáme svou důvěru. My věříme Kristu, jeho slovům, které zapsal Matouš v 6. kapitole, že se o nás nebeský Otec postará, protože jsme se stali jeho syny a dcerami, které On sám vyučuje, jak prorokoval Jeremiáš ve 31. kapitole, ve verších 31 až 34.

Ať je to sám nebeský Otec, JeHoVaH vojsk, který toto porozumění nám buďto schválí a potvrdí svým Svatým duchem, nebo vyvrátí, když se jej budeme v Jehošuově jménu dotazovat. Ne za mnou, za člověkem!

Váš bratr a Pánův otrok Igi.