Jak šel čas a jak jsme mohli na vlastní oči vidět, co nám sdělil dopředu Jehošua Kristus, abychom pochopili, v jaké době skutečně žijeme.

Spread the love

Matouš 24. kapitola verše 4 až 13. Jízdní řád, který se už v mnohém vyplnil. Ač je to pro mnohé stále jako v Noemových dnech, kdy jí, pijí, radují se, žení a vdávají, aby si nepovšimli, my můžeme říci, že z Kristových slov se neztratila ani čárka. Toto by nás mělo povzbudit ještě k větší důvěře v našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha a Jeho Syna Jehošuu, že jsou dny tohoto ničemného světa sečteny, aby skutečné Právo a Spravedlnost s projevy milosrdenství mohlo VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČET NAD SOUDEM.

Chci se dnes ohlédnout krátce dozadu, co bylo možné vidět, proč nás to může povzbudit v důvěře, že se Boží království pod Kristem skutečně přiblížilo na dosah naší ruky. K tomu nám pomáhají slova zapsaná prostřednictvím Matouše, Lukáše a Marka, když citují samotného Jehošuu tři dny před jeho usmrcením.

Tak, jako byl v té době doslovný chrám, udělaný rukama v jejich středu a nikdo si nedokázal představit, že by tuto mohutnou stavbu někdo zbořil, stejně i dnes je v našem středu duchovní chrám, který musí být na tři dny zbořen, aby byl opět zbudován do ještě větší slávy, protože jeho nádvoří pošlapávají národy 42 měsíců. Že je to tak, vysvětluje Jan ve Zjevení 11. kapitole. Tento chrám nedosahuje slávy toho budoucího, proto si pořádně nikdo nevšímá, že skutečně existuje. Než k tomu dojde, musí být splněno toto:

A Jehošua jim odpověděl a řekl: Dávejte si pozor, aby vás někdo nezavedl na scestí, neboť mnozí přijdou na základě mého jména a řeknou: Já jsem Kristus a zavedou na scestí mnohé. Uslyšíte o válkách a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec.“ (Matouš 24:4-6)

Ti, jenž nevnímají duchovní výroky Krista duchovně, ale tělesně, stále očekávají, že tu budou stovky lidí se prohlašovat za Krista. Jak to Jehošua myslel? Myslel to tak, že ti, co budou šířit určitá učení, že ti se budou odvolávat na něj, že jim toto On sám sdělil. Stačí se podívat po různých příspěvcích, že toto se skutečně děje už více, jak 10 let. Těch prorokyň a proroků, co tvrdí, že mají Jehošuu každý večer na svých lůžkách je tolik, že je nikdo není schopen spočítat.

Pokud by však ti, kdo toto tvrdí rozuměli duchovně, rozeznali by jeho výrok v Janovi 6:44,45, jak to je. Aby někoho skutečně Jehošua znal, a mohl jej vzkřísit do velkolepého chrámu, který není udělán rukama, ale je tvořen živými kameny, musí být tento duchovní kámen nejprve správně otesán do podoby Krista a to se nestane jinak, než že se toho kamene chopí ten, kdo to skutečně může udělat. Základní kámen, který stavitelé zavrhli a jenž se stal základním rohovým kamenem, byl také nejprve otesán tímto Tesařem. Tím není nikdo jiný, než samotný nebeský Otec, JeHoVaH (jehova) Bůh.

Tito falešní Kristové se nenechali nebeským Otcem poučit, nestal se pro ně Otcem, aby měli v úctě jeho Svaté jméno, které podle Davida se má stát známým pro celou obydlenou zemi, jak to čteme v Žalmu 83:18/19. Nevzývají Otce tímto jménem, aby podle Otcova slibu BEZPEČNĚ VYVÁZLI, jak to prorokuje Joel v druhé kapitole verši 32, nebo jak to připomíná Petr ve Skutcích 2:21, nebo Pavel v dopise do Říma 10. kapitole 13 verši.

Oni si zamilovali Krista podle těla a jeho skutků, ale ne podle jeho výroků a duchovních poučení, které může člověku odhalit jen a jen Otcův duch, když jej o to prosíme.

Slyšeli jsme o válkách? Ano. Napadení Sýrie, Iráku, Afganistánu, Libye, Tuniska, Arménie, Mali a tak dále a tak dále. Ale ještě nebyl konec. ani to nebyl ČAS KONCE. Proč? Protože tyto války vždy podněcoval král Jihu, Spojené státy a jeho starší sestra Británie.

K čemu to vedlo? K rozvratu a přípravě na to, co se mělo dít dále:

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí.“ (Matouš 24:7,8)

Tyto války způsobily humanitární krizi, kterou chtěl král Jihu využít k naplnění Kalergiho plánů, aby se z Evropy stala země míšenců a vzájemnou nenávistí etnických skupin, tedy těch různých migračních skupin, národů, došlo k vzájemným potyčkám. Plán skoro vyšel, kdyby nebyl počátek ČASU KONCE. Ubitá k smrti, poslední hlava divokého zvířete, jenž se objevilo v roce 1945 z moře lidstva, jak to čteme ve Zjevení 13. kapitoly, náhle začala ožívat a vstoupila do těchto procesů v roce 2015 30.9. po západu slunce. Přesně jak Daniel vysvětluje v 11. kapitole verši 40.

Zásah krále Severu, ubité hlavy, byl šokem pro celé západní společenství, které si myslelo, že bude rozkouskováno jeho území a oni se na něm budou pást, jako vykrmená bašanská telata. Oživení této hlavy proběhlo už v roce 2014 fašistickým majdanem na Ukrajině, kdy král Severu pochopil, že to co mu Jih připravuje, nemůže už dále tolerovat. Potřeboval tedy ke svému posílení 2300 večerů a jiter, aby nabyl dostatek síly a stal se neporazitelným, až toto období skončí. Takže království proti království povstalo a dnes to můžeme vidět na speciální vojenské operaci krále Severu, kde chce demilitarizovat a denacifikovat, svá bývalá území.

Během toho času nastalo mnoho zemětřesení, mnoho hlavních vulkánů se probudilo k činnosti. Narušil se obchod a začal nedostatek potravy, ač jej ještě nepociťujeme tak, že jsou v platnosti už 2 roky vytištěné potravinové lístky. Také se tu už objevily mory, nemoci, které jsme neznali a které mají původ v biologických zbraních hromadného ničení. Král Jihu, lidé uctívající Satana za oponou připravili GLOBÁLNÍ RESET tohoto světa, aby dokončili svůj plán vládnout světu jednou pro vždy. Je to počátek Velké Tísně, ale to neznamená, že tu už ta Tíseň není. Je taková, jaká tu nikdy nebyla. Lidé jsou psychicky na dně, mnozí si přejí umřít. I toto vše nacházíme pro ČAS KONCE na stránkách Písma.

V devátém verši pak Jehošua říká toto:

Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.“ (Matouš 24:9)

Ti, jenž vychází v tomto období z Velkého Babylonu, říše falešných nauk, ti se dostávají do soužení, protože jim nějaký čas trvá pochopit, jak je Satan podvedl. To vede k rozdělení, protože je okolí nechápe. Někteří jsou zabíjeni už nyní. Proč a proč to jakoby nevidíme, že je to pro Kristovo jméno? Dnes jsou to ti, kteří například odhalují pravdu o složení genové terapie. Nemusí se k Jehošuovi hlásit, stačí, že oznamují Pravdu a Kristus je Pravda. Také je toto období Pánův den, takže ti co umírají, jsou součástí Pánova dne a umírají pro jeho jméno.

Satanova propaganda nenechá niť suchou na těch, kdo odporují genové manipulaci. Vše dospělo už tak daleko, že se v mnoha zemích vytvořila MINISTERSTVA PRAVDY a kdo nesouhlasí, je lynčován. Argumenty jsou vydávány za LEŽ a musí se uctívat jediná „pravda“.

Co musíme pochopit? Že Jehošua nemohl vše odhalit do všech detailů, takže si mnozí stále myslí, že už ty věci neprožíváme. Proč si to myslí? Protože čekají něco velkého, ohledně toto zabíjení. Pokud bychom chápali správně, tak 11. kapitola Zjevení jasně říká, že to dokončení nastane během jediného dne. Proto mluví v dalších verších o tom co musíme vidět:

Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ (Matouš 24:10-13)

Mnozí skutečně klopýtli, mnozí se díky pandemii zrazují a vzájemně se nenávidí. Z falešných Kristů se vytvořili falešní proroci, protože se jejich učení velmi rozšířila a zavádí na scestí mnohé. Začala se uctívat Satanova kniha Henoch. Začalo se věřit nějakému předčasnému příchodu Krista pro jeho nevěstu. Velké soužení se v očích těchto proroků stále neděje. Agape – Láska, která je skutečným poutem jednoty se vytrácí, protože ta je založena na Lásce k PRAVDĚ, ať je jakákoli, PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI s projevy VZÁJEMNÉHO MILOSRDENSTVÍ. Pánův otrok (služebník) NEBOJUJE, ale toto nikdo ze svedených nechce pochopit, tak vzrůstá BEZZÁKONNOST.

Vše co vlády učinily po celém světě během Cokoliv 19, je BEZZÁKONNÉ, přesto se většina podřídila, aby si mohla udržet svůj dosavadní styl života.

Musíme tedy vytrvat až do samotného konce tohoto období, ale když toto vše vidíme, můžeme mít pozvednutou hlavu. Proč? Protože víme, že Pánův příchod se neuvěřitelně přiblížil. Už to není jen o víře, už je to skutečných naplněních Kristových slov a slov mnoha proroků. Jen je potřeba používat duchovní zrak. K tomu si musíme koupit přečištěné duchovní zlato a Kristovu duchovní mast, abychom viděli vlastní nahotu, vlastní trám v našich očích a ten mohli odstranit a dovolili Panu Jehošuovi, aby nás oblékl do čistých bílých duchovních oděvů, tak jak to odhaluje dopis do sboru v Laodicei, ve třetí kapitole Zjevení. O tomto sboru se zmíním v některém z dalších článků.

Snad jsem povzbudil ty, kdo chtějí vidět duchovníma očima, že vše se dokončuje k našemu prospěchu a slávě našeho nebeského Otce JeHoVaH Boha a Jeho Syna Jehošuy Krista. Amen a amen.

Pokoj Vám všem.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.